Quyết định 130/QĐ-UBND

Quyết định 130/QĐ-UBND năm 2014 về tách Phòng Cải cách hành chính và Đào tạo thành Phòng Cải cách hành chính và Phòng Đào tạo thuộc Sở Nội vụ tỉnh Ninh Bình

Nội dung toàn văn Quyết định 130/QĐ-UBND tách Phòng Cải cách hành chính Ninh Bình 2014


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH NINH BÌNH
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 130/QĐ-UBND

Ninh Bình, ngày 03 tháng 03 năm 2014

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC TÁCH PHÒNG CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH VÀ ĐÀO TẠO THÀNH PHÒNG CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH VÀ PHÒNG ĐÀO TẠO THUỘC SỞ NỘI VỤ

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH NINH BÌNH

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Nghị định số 13/2008/NĐ-CP ngày 04/02/2008 của Chính phủ quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;

Căn cứ Thông tư số 04/2008/TT-BNV ngày 04/6/2008 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Nội vụ, Phòng Nội vụ thuộc Ủy ban nhân dân cấp huyện;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Nội vụ,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Tách Phòng Cải cách hành chính và Đào tạo thành Phòng Cải cách hành chính và Phòng Đào tạo thuộc Sở Nội vụ.

Điều 2. Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Phòng Cải cách hành chính và Phòng Đào tạo do Giám đốc Sở Nội vụ căn cứ quy định hiện hành của Nhà nước ban hành và tổ chức thực hiện.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 4. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc các Sở: Nội vụ, Tài chính; Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 4;
- Chủ tịch; các Phó Chủ tịch UBND tỉnh;
- Lưu: VT, VP7.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Bùi Văn Thắng

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 130/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu130/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành03/03/2014
Ngày hiệu lực03/03/2014
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật7 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 130/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 130/QĐ-UBND tách Phòng Cải cách hành chính Ninh Bình 2014


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 130/QĐ-UBND tách Phòng Cải cách hành chính Ninh Bình 2014
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu130/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Ninh Bình
        Người kýBùi Văn Thắng
        Ngày ban hành03/03/2014
        Ngày hiệu lực03/03/2014
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật7 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 130/QĐ-UBND tách Phòng Cải cách hành chính Ninh Bình 2014

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 130/QĐ-UBND tách Phòng Cải cách hành chính Ninh Bình 2014

            • 03/03/2014

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 03/03/2014

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực