Quyết định 1300/QĐ-BKHCN

Quyết định 1300/QĐ-BKHCN phê duyệt Danh mục nhiệm vụ khoa học và công nghệ đặt hàng thuộc Dự án “Thúc đẩy hoạt động năng suất và chất lượng” thuộc Chương trình quốc gia “Nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hóa của doanh nghiệp Việt Nam đến năm 2020” để xét giao trực tiếp bổ sung thực hiện trong kế hoạch năm 2015 do Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 1300/QĐ-BKHCN Danh mục nhiệm vụ khoa học công nghệ xét giao trực tiếp thực hiện 2015


BKHOA HỌC VÀ
C
ÔNG NGH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1300/QĐ-BKHCN

Hà Nội, ngày 05 tháng 06 năm 2015

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT DANH MỤC NHIỆM VỤ KH&CN ĐẶT HÀNG THUỘC DỰ ÁN “THÚC ĐẨY HOẠT ĐỘNG NĂNG SUẤT VÀ CHẤT LƯỢNG” THUỘC CHƯƠNG TRÌNH QUỐC GIA “NÂNG CAO NĂNG SUẤT VÀ CHẤT LƯỢNG SẢN PHẨM, HÀNG HÓA CỦA DOANH NGHIỆP VIỆT NAM ĐẾN NĂM 2020” ĐỂ XÉT GIAO TRỰC TIẾP BỔ SUNG THỰC HIỆN TRONG KẾ HOẠCH NĂM 2015

BỘ TRƯỞNG BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ

Căn cứ Nghị định số 20/2013/NĐ-CP ngày 26/02/2013 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Khoa học và Công nghệ;

Căn cứ Nghị định số 08/2014/NĐ-CP ngày 27/01/2014 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật khoa học và công nghệ;

Căn cứ Quyết định số 712/QĐ-TTg ngày 21/5/2010 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình quốc gia “Nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hóa của doanh nghiệp Việt Nam đến năm 2020”;

Căn cứ Quyết định số 225/QĐ-TTg ngày 22/02/2012 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Dự án “Thúc đẩy hoạt động năng suất và chất lượng” thuộc Chương trình quốc gia “Nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hóa của doanh nghiệp Việt Nam đến năm 2020”;

Căn cứ Kết quả làm việc và kiến nghị của Hội đồng tư vấn xác định nhiệm vụ đặt hàng bổ sung thực hiện trong kế hoạch năm 2015 thuộc dự án “Thúc đẩy hoạt động năng suất và chất lượng” thuộc Chương trình quốc gia “Nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hóa của doanh nghiệp Việt Nam đến năm 2020” tại Biên bản họp ngày 26/5/2015 (Hội đồng thành lập theo Quyết định số 1007/QĐ-BKHCN ngày 02/4/2015 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ);

Xét đề nghị của Tổng cục trưởng Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt Danh mục nhiệm vụ KH&CN đặt hàng thuộc Dự án “Thúc đẩy hoạt động năng suất và chất lượng” thuộc Chương trình quốc gia “Nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hóa của doanh nghiệp Việt Nam đến năm 2020” để xét giao trực tiếp bổ sung thực hiện trong kế hoạch năm 2015 (Chi tiết tại Phụ lục kèm theo)

Điều 2. Giao cho Tổng cục trưởng Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng tổ chức hội đồng khoa học và công nghệ đánh giá hồ sơ nhiệm vụ nêu tại Điều 1 theo các quy định hiện hành và báo cáo Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ kết quả xét giao trực tiếp.

Điều 3. Tổng cục trưởng Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng, Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc Bộ và Thủ trưởng các tổ chức, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Lưu: VT, TĐC.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Trần Việt Thanh

 

PHỤ LỤC

DANH MỤC NHIỆM VỤ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ ĐẶT HÀNG THUỘC DỰ ÁN “THÚC ĐẨY HOẠT ĐỘNG NĂNG SUẤT VÀ CHẤT LƯỢNG” ĐỂ XÉT GIAO TRỰC TIẾP BỔ SUNG THỰC HIỆN TRONG KẾ HOẠCH NĂM 2015
(Kèm theo Quyết định số: 1300/QĐ-BKHCN ngày 05 tháng 6 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ)

TT

Tên nhiệm vụ

Định hướng mục tiêu

Yêu cầu đối với kết quả*

Thời gian thực hiện

Phương thức giao thực hiện

1

2

3

4

5

6

1

Nghiên cứu, phân tích năng suất lao động (NSLĐ) của Việt Nam thông qua khảo sát, đánh giá thực trạng năng suất lao động của doanh nghiệp thuộc một số ngành kinh tế.

- Phân tích, đánh giá thực trạng NSLĐ của 05 ngành kinh tế; so sánh với thực trạng NSLĐ chung của toàn nền kinh tế và NSLĐ của các ngành tương ứng ở một số quốc gia trong khu vực;

- Kiến nghị chính sách liên quan đến nâng cao NSLĐ của Việt Nam.

- Báo cáo về NSLĐ của 05 ngành kinh tế (tính toán trên cơ sở phương pháp tính của APO và số liệu của Tổng cục Thống kê);

08 tháng

Xét giao trực tiếp

- Báo cáo tính toán, phân tích, đánh giá NSLĐ của các doanh nghiệp thuộc 05 ngành kinh tế (thông qua khảo sát điều tra thực tế tại doanh nghiệp - có đầy đủ số liệu, dữ liệu tin cậy);

- Báo cáo phân tích NSLĐ của 05 ngành kinh tế, so sánh với NSLĐ chung của nền kinh tế và NSLĐ của ngành tương ứng ở một số quốc gia trong khu vực.

- Báo cáo kiến nghị chính sách liên quan đến nâng cao NSLĐ của Việt Nam.

* Ngành kinh tế được lựa chọn theo tiêu chí sau:

- Là ngành kinh tế mũi nhọn, có đóng góp lớn cho GDP;

- Sử dụng nhiều lao động;

- Có dữ liệu về NSLĐ của ngành tương ứng ở một số quốc gia trong khu vực để so sánh

Đơn vị chủ trì: Viện Năng suất Việt Nam

Tổng số: 01 nhiệm vụ

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 1300/QĐ-BKHCN

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu1300/QĐ-BKHCN
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành05/06/2015
Ngày hiệu lực05/06/2015
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcSở hữu trí tuệ
Tình trạng hiệu lựcKhông còn phù hợp
Cập nhật7 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 1300/QĐ-BKHCN

Lược đồ Quyết định 1300/QĐ-BKHCN Danh mục nhiệm vụ khoa học công nghệ xét giao trực tiếp thực hiện 2015


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 1300/QĐ-BKHCN Danh mục nhiệm vụ khoa học công nghệ xét giao trực tiếp thực hiện 2015
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu1300/QĐ-BKHCN
        Cơ quan ban hànhBộ Khoa học và Công nghệ
        Người kýTrần Việt Thanh
        Ngày ban hành05/06/2015
        Ngày hiệu lực05/06/2015
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcSở hữu trí tuệ
        Tình trạng hiệu lựcKhông còn phù hợp
        Cập nhật7 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 1300/QĐ-BKHCN Danh mục nhiệm vụ khoa học công nghệ xét giao trực tiếp thực hiện 2015

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 1300/QĐ-BKHCN Danh mục nhiệm vụ khoa học công nghệ xét giao trực tiếp thực hiện 2015

            • 05/06/2015

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 05/06/2015

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực