Quyết định 1300/QĐ-UBND

Nội dung toàn văn Quyết định 1300/QĐ-UBND 2023 hình thức xác định kết quả sát hạch tiếp nhận công chức Lạng Sơn


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH LẠNG SƠN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1300/QĐ-UBND

Lạng Sơn, ngày 17 tháng 8 năm 2023

QUYẾT ĐỊNH

VỀ HÌNH THỨC, NỘI DUNG, THANG ĐIỂM, CÁCH THỨC XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ SÁT HẠCH CÁC TRƯỜNG HỢP TIẾP NHẬN VÀO LÀM CÔNG CHỨC

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LẠNG SƠN

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22/11/2019;

Căn cứ Nghị định số 138/2020/NĐ-CP ngày 27/11/2020 của Chính phủ quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức;

Căn cứ Quyết định số 11/2023/QĐ-UBND ngày 07/6/2023 của Ủy ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn ban hành Quy định về phân cấp quản lý tổ chức bộ máy, biên chế và cán bộ, công chức, viên chức, lao động hợp đồng thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh quản lý;

Theo đề nghị của Hội đồng kiểm tra sát hạch tại Báo cáo số 60/BC-HĐKTSH ngày 11/8/2023.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Hình thức, nội dung, thang điểm, cách thức xác định kết quả sát hạch các trường hợp tiếp nhận vào làm công chức (gọi chung là thí sinh), như sau:

1. Hình thức sát hạch: phỏng vấn.

2. Nội dung sát hạch: kiến thức chung; kiến thức chuyên môn, nghiệp vụ; kiến thức hiểu biết về vị trí, chức năng, nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị tiếp nhận công chức.

3. Thang điểm sát hạch: 100 điểm, trong đó:

a) Kiến thức chung: 40 điểm.

b) Kiến thức chuyên môn, nghiệp vụ: 30 điểm.

c) Kiến thức hiểu biết về vị trí, chức năng, nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị tiếp nhận công chức: 30 điểm.

4. Cách thức xác định kết quả sát hạch

a) Cách tính điểm sát hạch là điểm trung bình cộng của các thành viên Hội đồng chấm cho một thí sinh (điểm lẻ thì tổng điểm được làm tròn đến một chữ số thập phân);

b) Trường hợp điểm phỏng vấn của các thành viên Hội đồng chấm cho một thí sinh chênh lệch nhau dưới 10 điểm thì lấy điểm trung bình cộng của các thành viên chấm thi làm điểm chính thức; chênh lệch nhau từ 10 điểm trở lên thì Chủ tịch Hội đồng tổ chức đối thoại với các thành viên Hội đồng để thống nhất điểm chính thức;

c) Thí sinh được xác định đạt yêu cầu để tiếp nhận vào làm công chức là thí sinh có kết quả phỏng vấn đạt từ 50 điểm trở lên.

Điều 2. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Giám đốc các Sở: Nội vụ, Khoa học và Công nghệ, Công Thương, Giao thông vận tải; Trưởng Ban Dân tộc tỉnh; Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Lạng Sơn; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện: Lộc Bình, Bắc Sơn, Tràng Định, Văn Lãng, Bình Gia và Chủ tịch Hội đồng kiểm tra, sát hạch chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.


Nơi nhận:
- Như Điều 2;
- Thường trực HĐND tỉnh;
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
- Ban Giám sát HĐKTSH;
- Sở Nội vụ;
- PCVP UBND tỉnh, các phòng CM, TTTT;
- Lưu: VT, NC(TPT).

CHỦ TỊCH
Hồ Tiến Thiệu

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 1300/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu1300/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành17/08/2023
Ngày hiệu lực...
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật11 tháng trước
(27/08/2023)
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 1300/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 1300/QĐ-UBND 2023 hình thức xác định kết quả sát hạch tiếp nhận công chức Lạng Sơn


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 1300/QĐ-UBND 2023 hình thức xác định kết quả sát hạch tiếp nhận công chức Lạng Sơn
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu1300/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Lạng Sơn
        Người kýHồ Tiến Thiệu
        Ngày ban hành17/08/2023
        Ngày hiệu lực...
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật11 tháng trước
        (27/08/2023)

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản được căn cứ

             Văn bản hợp nhất

              Văn bản gốc Quyết định 1300/QĐ-UBND 2023 hình thức xác định kết quả sát hạch tiếp nhận công chức Lạng Sơn

              Lịch sử hiệu lực Quyết định 1300/QĐ-UBND 2023 hình thức xác định kết quả sát hạch tiếp nhận công chức Lạng Sơn

              • 17/08/2023

               Văn bản được ban hành

               Trạng thái: Chưa có hiệu lực