Quyết định 1302/QĐ-BGDĐT

Quyết định 1302/QĐ-BGDĐT về Kế hoạch xác định Chỉ số hài lòng của người dân đối với dịch vụ giáo dục công năm 2014 do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 1302/QĐ-BGDĐT xác định Chỉ số hài lòng của người dân với dịch vụ giáo dục công 2014


BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1302/QĐ-BGDĐT

Hà Nội, ngày 16 tháng 4 năm 2014

 

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH KẾ HOẠCH TRIỂN KHAI XÁC ĐỊNH CHỈ SỐ HÀI LÒNG CỦA NGƯỜI DÂN ĐỐI VỚI DỊCH VỤ GIÁO DỤC CÔNG NĂM 2014

BỘ TRƯỞNG BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

Căn cứ Nghị định số 32/2008/NĐ-CP ngày 19/3/2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Giáo dục và Đào tạo;

Căn cứ Nghị quyết số 30c/NQ-CP ngày 08/11/2011 của Chính phủ ban hành Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2011-2020;

Căn cứ Quyết định số 3982/QĐ-BGDĐT ngày 17/9/2013 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc Phê duyệt Đề án “Xây dựng phương pháp đo lường sự hài lòng của người dân đối với dịch vụ giáo dục công”;

Xét đề nghị của Vụ trưởng Vụ tổ chức cán bộ,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Kế hoạch xác định Chỉ số hài lòng của người dân đối với dịch vụ giáo dục công năm 2014.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 3. Các ông (bà) Chánh Văn phòng, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch – Tài chính, Viện trưởng Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam, thủ trưởng các đơn vị và các cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Bộ Nội vụ (để b/c);
- Bộ trưởng (để b/c);
- Website Bộ GDĐT;
- Lưu: VT, TCCB.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Trần Quang Quý

 

KẾ HOẠCH

XÁC ĐỊNH CHỈ SỐ HÀI LÒNG CỦA NGƯỜI DÂN ĐỐI VỚI DỊCH VỤ GIÁO DỤC CÔNG
(Ban hành kèm theo Quyết định số 1320 /QĐ-BGDĐT ngày 16 tháng 4 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo)

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

- Xác định Chỉ số hài lòng của người dân đối với dịch vụ giáo dục công năm 2014 trên cơ sở tổ chức điều tra xã hội học đối với các đối tượng tham gia dịch vụ giáo dục công của các cấp học, trình độ đào tạo quy định tại Quyết định số 3982/QĐ-BGDĐT ngày 17 tháng 9 năm 2013 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.

- Kết quả đo lường sự hài lòng của người dân đối với dịch vụ giáo dục công là một trong những căn cứ để các cơ quan quản lý giáo dục, các cơ sở giáo dục đào tạo tăng cường biện pháp nhằm cải thiện chất lượng phục vụ và cung ứng dịch vụ công về giáo dục.

2. Yêu cầu

- Tổ chức triển khai xác định Chỉ số hài lòng của người dân đối với dịch vụ giáo dục công phải tuân thủ các quy định tại Quyết định số 3982/QĐ-BGDĐT ngày 17 tháng 9 năm 2013 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo và các văn bản hướng dẫn có liên quan.

- Có sự phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan liên quan trong quá trình triển khai, bảo đảm nghiêm túc, khách quan và đúng tiến độ.

- Xử lý, phân tích và tổng hợp số liệu điều tra để xác định Chỉ số hài lòng của người dân đối với dịch vụ giáo dục công phải đảm bảo khách quan, khoa học và chính xác.

- Trong Quí III/2014, công bố Chỉ số hài lòng của người dân đối với dịch vụ giáo dục công.

II. NỘI DUNG TRIỂN KHAI

TT

Nội dung

Thời gian

Cơ quan chủ trì

Cơ quan phối hợp

1

Ban hành Kế hoạch triển khai xác định Chỉ số hài lòng của người dân đối với dịch vụ giáo dục công.

Trước 15/4/2014

Vụ Tổ chức cán bộ

Các đơn vị được phân công

2

- Xây dựng tài liệu hướng dẫn;

- Nghiệm thu, tài liệu hướng dẫn và Bộ công cụ;

- Trình Bộ trưởng phê duyệt tài liệu hướng dẫn và Bộ công cụ.

Trước 20/04/2014

Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam

Vụ Tổ chức cán bộ

3

Tổ chức Hội nghị tập huấn về phương pháp và bộ công cụ đo lường

Tháng 4/2014

Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam

Vụ Tổ chức cán bộ và các đơn vị có liên quan

4

Tổ chức điều tra xã hội học:

(Đối tượng điều tra và tổng số mẫu điều tra theo tài liệu hướng dẫn đo lường được Bộ trưởng phê duyệt).

Tháng 5/2014

Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam

Các tỉnh thành phố được lựa chọn điều tra, khảo sát

5

- Tổng hợp, làm sạch và xử lý số liệu; phân tích và xác định Chỉ số.

Tháng 6 - 7/2014

Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam, Vụ Tổ chức cán bộ

Các đơn vị có liên quan

6

Xây dựng báo cáo.

Tháng 8 - đến 10/ 9/2014

Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam, Vụ Tổ chức cán bộ

Các đơn vị có liên quan

7

Tổ chức hội thảo góp ý báo cáo.

Từ 10-15/9/2014

Vụ Tổ chức cán bộ

Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam

8

Hoàn thiện báo cáo trình Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo phê duyệt.

Từ 15-20/9/2014

Vụ Tổ chức cán bộ, Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam

 

9

Tổ chức hội nghị công bố Chỉ số hài lòng của người dân đối với dịch vụ giáo dục công.

20-30/9/2014

Bộ Giáo dục và Đào tạo

Các đơn vị có liên quan

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Phân công trách nhiệm các đơn vị

- Vụ Tổ chức cán bộ:

+ Chủ trì phối hợp với Viện khoa học Giáo dục Việt Nam xây dựng Kế hoạch xác định Chỉ số hài lòng của người dân đối với dịch vụ giáo dục công năm 2014;

+ Phối hợp với Vụ Kế hoạch – Tài chính lập dự toán kinh phí triển khai xác định Chỉ số hài lòng của người dân đối với dịch vụ giáo dục công;

+ Tổ chức giám sát tiến độ và nội dung thực hiện;

+ Phối hợp với Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam trong việc lựa chọn mẫu để tiến hành điều tra xã hội học;

+ Chủ trì phối hợp với các cơ quan liên quan giúp Bộ trưởng công bố kết quả xác định Chỉ số hài lòng của người dân đối với dịch vụ giáo dục công năm 2014.

- Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam:

+ Xây dựng tài liệu và tổ chức hội nghị hướng dẫn các cơ quan đơn vị triển khai thực hiện Kế hoạch xác định Chỉ số hài lòng của người dân đối với dịch vụ giáo dục công.

+ Xây dựng báo cáo kết quả điều tra và xác định chỉ số hài lòng của người dân đối với dịch vụ giáo dục công.

- Vụ Kế hoạch – Tài chính:

+ Bố trí kinh phí triển khai xác định Chỉ số hài lòng của người dân đối với dịch vụ giáo dục công năm 2014.

- Văn phòng Bộ:

Phối hợp với Vụ Tổ chức cán bộ, Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam trong việc thông tin, tuyên truyền về kết quả xác định Chỉ số hài lòng của người dân đối với dịch vụ giáo dục công năm 2014.

- Trách nhiệm của các Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương:

+ Lập danh sách số đơn vị cấp huyện, cấp xã, các trường được điều tra theo hướng dẫn của Bộ Giáo dục và Đào tạo;

+ Phối hợp với Viện khoa học Giáo dục Việt Nam, Vụ Tổ chức cán bộ và đơn vị được giao nhiệm vụ điều tra xã hội học trong việc điều tra xã hội học trên địa bàn;

+ Thông tin, báo cáo Bộ Giáo dục và Đào tạo các vấn đề phát sinh trong quá trình triển khai xác định Chỉ số hài lòng của người dân đối với dịch vụ giáo dục công để kịp thời giải quyết./.

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 1302/QĐ-BGDĐT

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu1302/QĐ-BGDĐT
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành16/04/2014
Ngày hiệu lực16/04/2014
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội, Giáo dục
Tình trạng hiệu lựcKhông còn phù hợp
Cập nhật7 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 1302/QĐ-BGDĐT

Lược đồ Quyết định 1302/QĐ-BGDĐT xác định Chỉ số hài lòng của người dân với dịch vụ giáo dục công 2014


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 1302/QĐ-BGDĐT xác định Chỉ số hài lòng của người dân với dịch vụ giáo dục công 2014
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu1302/QĐ-BGDĐT
        Cơ quan ban hànhBộ Giáo dục và Đào tạo
        Người kýTrần Quang Quý
        Ngày ban hành16/04/2014
        Ngày hiệu lực16/04/2014
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội, Giáo dục
        Tình trạng hiệu lựcKhông còn phù hợp
        Cập nhật7 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 1302/QĐ-BGDĐT xác định Chỉ số hài lòng của người dân với dịch vụ giáo dục công 2014

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 1302/QĐ-BGDĐT xác định Chỉ số hài lòng của người dân với dịch vụ giáo dục công 2014

            • 16/04/2014

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 16/04/2014

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực