Quyết định 1303/QĐ-UBND

Quyết định 1303/QĐ-UBND năm 2017 công bố thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung áp dụng tại cấp xã trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng

Nội dung toàn văn Quyết định 1303/QĐ-UBND 2017 công bố thủ tục hành chính sửa đổi bổ sung cấp xã tỉnh Sóc Trăng


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH SÓC TRĂNG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số:1303/QĐ-UBND

Sóc Trăng, ngày 12 tháng 6 năm 2017

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CÔNG BỐ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH SỬA ĐỔI, BỔ SUNG ÁP DỤNG TẠI CẤP XÃ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH SÓC TRĂNG

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH SÓC TRĂNG

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08/6/2010 của Chính phủ về kiểm soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Nghị định số 48/2013/NĐ-CP ngày 14/5/2013 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Quyết định số 47/2013/QĐ-UBND ngày 13/12/2013 của Ủy ban nhân dân tỉnh Sóc Trăng về việc ban hành Quy chế phối hợp trong việc công bố, công khai thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Tư pháp tỉnh Sóc Trăng tại Tờ trình số 44/TTr-STP ngày 02/6/2017,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố kèm theo Quyết định này thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung áp dụng tại cấp xã trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng.

Trường hợp thủ tục hành chính nêu tại Quyết định này được cơ quan nhà nước có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung hoặc bãi bỏ sau ngày Quyết định này có hiệu lực và các thủ tục hành chính mới được ban hành thì áp dụng đúng quy định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền và phải cập nhật để công bố.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký và thay thế Quyết định số 905/QĐ-UBND ngày 11/4/2016 của Chủ tịch UBND tỉnh Sóc Trăng về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành áp dụng tại cấp xã trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Tư pháp, Sở Thông tin và Truyền thông, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố, Chủ tịch UBND các xã, phường, thị trấn tỉnh Sóc Trăng và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Cục Kiểm soát TTHC (VPCP);
- [email protected];

- Lưu: HC, VT.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Lê Thành Trí

 

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH SỬA ĐỔI, BỔ SUNG ÁP DỤNG TẠI CẤP XÃ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH SÓC TRĂNG

(Kèm theo Quyết định số 1303/QĐ-UBND ngày 12 tháng 6 năm 2017 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Sóc Trăng)

DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH SỬA ĐỔI, BỔ SUNG ÁP DỤNG TẠI CẤP XÃ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH SÓC TRĂNG

Số TT

Tên thủ tục hành chính

Số trang

I

Lĩnh vực Hộ tịch

 

1

Đăng ký khai sinh

03

2

Đăng ký kết hôn

07

3

Đăng ký nhận cha, mẹ, con

11

4

Đăng ký khai sinh kết hợp đăng ký nhận cha, mẹ, con

16

5

Đăng ký khai tử

22

6

Đăng ký khai sinh lưu động

26

7

Đăng ký kết hôn lưu động

29

8

Đăng ký khai tử lưu động

32

9

Đăng ký giám hộ

35

10

Đăng ký chấm dứt giám hộ

39

11

Thay đổi, cải chính, bổ sung hộ tịch

43

12

Cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân

48

13

Đăng ký lại khai sinh

54

14

Đăng ký khai sinh cho người đã có hồ sơ, giấy tờ cá nhân

60

15

Đăng ký lại kết hôn

64

16

Đăng ký lại khai tử

68

17

Cấp bản sao Trích lục hộ tịch

72

II

Lĩnh vực Nuôi con nuôi

 

1

Đăng ký việc nuôi con nuôi trong nước

77

2

Đăng ký lại việc nuôi con nuôi trong nước

84

 

Tổng số 19 TTHC

 

 

 

FILE ĐƯỢC ĐÍNH KÈM THEO VĂN BẢN

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 1303/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu1303/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành12/06/2017
Ngày hiệu lực12/06/2017
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật6 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 1303/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 1303/QĐ-UBND 2017 công bố thủ tục hành chính sửa đổi bổ sung cấp xã tỉnh Sóc Trăng


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản bị đính chính

    Văn bản được hướng dẫn

     Văn bản đính chính

      Văn bản bị thay thế

       Văn bản hiện thời

       Quyết định 1303/QĐ-UBND 2017 công bố thủ tục hành chính sửa đổi bổ sung cấp xã tỉnh Sóc Trăng
       Loại văn bảnQuyết định
       Số hiệu1303/QĐ-UBND
       Cơ quan ban hànhTỉnh Sóc Trăng
       Người kýLê Thành Trí
       Ngày ban hành12/06/2017
       Ngày hiệu lực12/06/2017
       Ngày công báo...
       Số công báo
       Lĩnh vựcBộ máy hành chính
       Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
       Cập nhật6 năm trước

       Văn bản thay thế

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Quyết định 1303/QĐ-UBND 2017 công bố thủ tục hành chính sửa đổi bổ sung cấp xã tỉnh Sóc Trăng

           Lịch sử hiệu lực Quyết định 1303/QĐ-UBND 2017 công bố thủ tục hành chính sửa đổi bổ sung cấp xã tỉnh Sóc Trăng