Quyết định 1305/QĐ-UBND

Quyết định 1305/QĐ-UBND năm 2014 công bố thủ tục hành chính mới, bãi bỏ lĩnh vực tôn giáo - nội vụ thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp huyện trên địa bàn tỉnh Bến Tre

Nội dung toàn văn Quyết định 1305/QĐ-UBND 2014 thủ tục hành chính mới bãi bỏ lĩnh vực tôn giáo nội vụ Ủy ban huyện Bến Tre


UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH BẾN TRE
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1305/QĐ-UBND

Bến Tre, ngày 02 tháng 7 năm 2014

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CÔNG BỐ 09 THỦ TỤC HÀNH CHÍNH BAN HÀNH MỚI, 09 THỦ TỤC HÀNH CHÍNH BỊ BÃI BỎ TRONG LĨNH VỰC TÔN GIÁO - NỘI VỤ THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA UỶ BAN NHÂN DÂN CẤP HUYỆN TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BẾN TRE

CHỦ TỊCH UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH BẾN TRE

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08 tháng 6 năm 2010 của Chính phủ về kiểm soát thủ tục hành chính; Nghị định số 48/2013/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2013 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Thông tư số 05/2014/TT-BTP ngày 07 tháng 02 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp hướng dẫn công bố, niêm yết thủ tục hành chính và báo cáo tình hình, kết quả thực hiện kiểm soát thủ tục hành chính;

Xét đề nghị Giám đốc Sở Nội vụ tại Tờ trình số 1194/TTr-SNV ngày 27 tháng 6 năm 2014,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố kèm theo Quyết định này 09 thủ tục hành chính được ban hành mới; 09 thủ tục hành chính bị bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Uỷ ban nhân dân cấp huyện trên địa bàn tỉnh Bến Tre.

Điều 2. Chánh Văn phòng Uỷ ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Nội vụ, Giám đốc Sở Tư pháp, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân cấp huyện chịu trách nhiệm thi hành.

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký./.

 

 

CHỦ TỊCH
Võ Thành Hạo

 

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH BAN HÀNH MỚI; THỦ TỤC HÀNH CHÍNH BỊ BÃI BỎ THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN CẤP HUYỆN TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BẾN TRE

(Ban hành kèm theo Quyết định số 1305/QĐ-UBND ngày 02 tháng 7 năm 2014 của Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh Bến Tre)

1. Danh mục thủ tục hành chính ban hành mới:

STT

Tên thủ tục hành chính

1

Cấp đăng ký cho hội đoàn tôn giáo có phạm vi hoạt động trong một huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh

2

Cấp đăng ký cho dòng tu, tu viện hoặc các tổ chức tu hành tập thể khác có phạm vi hoạt động trong một huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh

3

Tiếp nhận thông báo thuyên chuyển nơi hoạt động tôn giáo của chức sắc, nhà tu hành

4

Đăng ký thuyên chuyển nơi hoạt động tôn giáo của chức sắc, nhà tu hành

5

Chấp thuận hoạt động tôn giáo ngoài chương trình đăng ký hằng năm có sự tham gia của tín đồ trong huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh

6

Chấp thuận tổ chức hội nghị thường niên, đại hội của tổ chức tôn giáo cơ sở

7

Chấp thuận việc tổ chức cuộc lễ diễn ra ngoài cơ sở tôn giáo có sự tham gia của tín đồ trong phạm vi một huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh

8

Chấp thuận việc giảng đạo, truyền đạo của chức sắc, nhà tu hành ngoài cơ sở tôn giáo

9

Chấp thuận việc tổ chức quyên góp của cơ sở tín ngưỡng, tổ chức tôn giáo vượt ra ngoài phạm vi một xã nhưng trong phạm vi một huyện

2. Danh mục thủ tục hành chính bị bãi bỏ :

STT

Số hồ sơ TTHC

Tên thủ tục hành chính

Tên VBQPPL quy định việc bãi bỏ TTHC

1

246006

Chấp thuận hoạt động tôn giáo ngoài chương trình đăng ký

- Nghị định số 92/2012/NĐ-CP ngày 08/11/2012 của Chính phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hành Pháp lệnh tín ngưỡng, tôn giáo

- Thông tư số 01/2013/TT-BNV ngày 25/3/2013 của Bộ Nội vụ ban hành và hướng dẫn sử dụng biểu mẫu về thủ tục hành chính trong lĩnh vực tín ngưỡng, tôn giáo

 

2

246008

Chấp thuận hội nghị, đại hội của tổ chức tôn giáo cơ sở

3

246009

Đăng ký hoạt động dòng tu, tu viện

4

246010

Đăng ký hội đoàn tôn giáo có phạm vi hoạt động trong huyện

5

246011

Đăng ký thuyên chuyển nơi hoạt động tôn giáo của chức sắc, nhà tu hành

6

246012

Đề nghị tổ chức các buổi lễ diễn ra ngoài cơ sở tôn giáo

7

246013

Xin phép giảng đạo, truyền đạo ngoài cơ sở tôn giáo

8

246014

Tổ chức quyên góp của cơ sở tín ngưỡng, tổ chức tôn giáo

9

156816

Đề nghị tổ chức các buổi lễ diễn ra trong cơ sở tôn giáo

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 1305/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu1305/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành02/07/2014
Ngày hiệu lực02/07/2014
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật9 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 1305/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 1305/QĐ-UBND 2014 thủ tục hành chính mới bãi bỏ lĩnh vực tôn giáo nội vụ Ủy ban huyện Bến Tre


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 1305/QĐ-UBND 2014 thủ tục hành chính mới bãi bỏ lĩnh vực tôn giáo nội vụ Ủy ban huyện Bến Tre
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu1305/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Bến Tre
        Người kýVõ Thành Hạo
        Ngày ban hành02/07/2014
        Ngày hiệu lực02/07/2014
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật9 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 1305/QĐ-UBND 2014 thủ tục hành chính mới bãi bỏ lĩnh vực tôn giáo nội vụ Ủy ban huyện Bến Tre

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 1305/QĐ-UBND 2014 thủ tục hành chính mới bãi bỏ lĩnh vực tôn giáo nội vụ Ủy ban huyện Bến Tre

            • 02/07/2014

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 02/07/2014

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực