Quyết định 1305/QĐ-UBND

Quyết định 1305/QĐ-UBND năm 2018 công bố danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công Thương tỉnh Ninh Thuận

Nội dung toàn văn Quyết định 1305/QĐ-UBND 2018 công bố thủ tục thuộc thẩm quyền Sở Công Thương Ninh Thuận


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH NINH THUẬN

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1305/QĐ-UBND

Ninh Thuận, ngày 08 tháng 8 năm 2018

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CÔNG BỐ DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ CÔNG THƯƠNG TỈNH NINH THUẬN

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH NINH THUẬN

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08/6/2010 của Chính phủ về kiểm soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Nghị định số 48/2013/NĐ-CP ngày 14/5/2013 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Nghị định số 92/2017/NĐ-CP ngày 07/8/2017 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Thông tư số 02/2017/TT-VPCP ngày 31/10/2017 của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ hướng dẫn về nghiệp vụ kiểm soát thủ tục hành chính;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Công Thương tại Tờ trình số 1151/TTr-SCT ngày 11/7/2018 và ý kiến của Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh tại Báo cáo số 138/BC-VPUB ngày 08/8/2018,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Công bố kèm theo Quyết định này Danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công Thương tỉnh Ninh Thuận.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký và thay thế các thủ tục hành chính được Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh công bố tại Quyết định số 1345/QĐ-UBND ngày 10/7/2017 về việc công bố thủ tục hành chính được chuẩn hóa thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công Thương tỉnh Ninh Thuận, cụ thể như sau:

1. Thủ tục hành chính tại mục I - Lĩnh vực công nghiệp tiêu dùng.

2. Thủ tục hành chính tại mục IV - Lĩnh vực hóa chất.

3. Thủ tục hành chính số: 04, 05, 06, 07, 08 tại mục V - Lĩnh vực điện.

4. Thủ tục hành chính tại mục VII - Lĩnh vực an toàn thực phẩm.

5. Thủ tục hành chính tại mục IX - Lĩnh vực xúc tiến thương mại.

6. Thủ tục hành chính tại mục X - Lĩnh vực quản lý cạnh tranh.

7. Thủ tục hành chính số: 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11, 12, 13, 14, 15 tại mục XI - Lĩnh vực lưu thông hàng hóa.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Công Thương; Thủ trưởng các Sở, Ban, ngành thuộc tỉnh; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Bộ Công Thương;
- Cục Kiểm soát TTHC (VPCP);
- Chủ tịch, PCT. UBND tỉnh Phạm Văn Hậu;
- Cổng Thông tin điện tử tỉnh;
- VPUB: LĐ, KT, TT.TH-CB;
- Lưu: VT, KSTTHC. TXS

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Phạm Văn Hậu

 

 

FILE ĐƯỢC ĐÍNH KÈM THEO VĂN BẢN

 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 1305/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu1305/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành08/08/2018
Ngày hiệu lực08/08/2018
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Thương mại
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật12 tháng trước
(11/09/2018)

Download Văn bản pháp luật 1305/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 1305/QĐ-UBND 2018 công bố thủ tục thuộc thẩm quyền Sở Công Thương Ninh Thuận


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 1305/QĐ-UBND 2018 công bố thủ tục thuộc thẩm quyền Sở Công Thương Ninh Thuận
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu1305/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Ninh Thuận
        Người kýPhạm Văn Hậu
        Ngày ban hành08/08/2018
        Ngày hiệu lực08/08/2018
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Thương mại
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật12 tháng trước
        (11/09/2018)

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 1305/QĐ-UBND 2018 công bố thủ tục thuộc thẩm quyền Sở Công Thương Ninh Thuận

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 1305/QĐ-UBND 2018 công bố thủ tục thuộc thẩm quyền Sở Công Thương Ninh Thuận

            • 08/08/2018

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 08/08/2018

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực