Quyết định 1305/QĐ-UBND

Quyết định 1305/QĐ-UBND năm 2019 về phê duyệt nội dung và mức hỗ trợ cho Điểm tư vấn, chăm sóc, hỗ trợ điều trị nghiện tại cộng đồng do tỉnh Tây Ninh ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 1305/QĐ-UBND 2019 mức hỗ trợ cho điểm tư vấn điều trị nghiện tại cộng đồng Tây Ninh


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH TÂY NINH

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1305/QĐ-UBND

Tây Ninh, ngày 19 tháng 06 năm 2019

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT NỘI DUNG VÀ MỨC HỖ TRỢ CHO ĐIỂM TƯ VẤN, CHĂM SÓC, HỖ TRỢ ĐIỀU TRỊ NGHIỆN TẠI CỘNG ĐỒNG

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015;

Căn cứ Quyết định số 565/QĐ-TTg ngày 25 tháng 4 năm 2017 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình mục tiêu phát triển hệ thống trợ giúp xã hội giai đoạn 2016-2020;

Căn cứ Thông tư số 98/2017/TT-BTC ngày 29 tháng 9 năm 2017 của Bộ Tài chính quy định về việc quản lý và sử dụng kinh phí sự nghiệp thực hiện Chương trình mục tiêu phát triển hệ thống trợ giúp xã hội giai đoạn 2016-2020;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tại Tờ trình số 1129/TTr-SLĐTBXH ngày 16/5/2019,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt nội dung và mức hỗ trợ cho Điểm tư vấn, chăm sóc, hỗ trợ điều trị nghiện tại cộng đồng.

1. Mức hỗ trợ cho Điểm tư vấn, chăm sóc, hỗ trợ điều trị nghiện tại cộng đồng: 20.000.000 đồng/điểm/năm x 03 điểm = 60.000.000 đồng.

2. Nội dung và mức chi cho các hoạt động của Điểm tư vấn

a) Chi văn phòng phẩm, điện nước: 200.000 đồng/tháng.

b) Chi tổ chức các buổi truyền thông, nói chuyện chuyên đề để nâng cao nhận thức của cộng đồng: 1.200.000 đồng/năm.

c) Chi xây dựng các bản tin phát trên Đài truyền thanh xã: 500.000 đồng/năm.

d) Chi tổ chức các cuộc họp với các ban, ngành, đoàn thể địa phương để xây dựng cơ chế chuyển gửi và hỗ trợ thực hiện Điểm tư vấn: 1.500.000 đồng/năm.

đ) Chi phụ cấp cho thành viên Ban chủ nhiệm điểm tư vấn (04 người): 100.000 đồng/người/tháng.

e) Chi hỗ trợ cho tư vấn viên tình nguyện (01 người); 800.000 đồng/người/tháng.

3. Nguồn kinh phí: Sử dụng từ nguồn đảm bảo xã hội đã giao cho Sở Lao động - Thương binh và Xã hội (nội dung: chi cho Chương trình mục tiêu Phát triển hệ thống trợ giúp xã hội).

Điều 2. Giao Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan triển khai thực hiện.

Điều 3. Chánh Văn phòng Đoàn ĐBQH, HĐND và UBND tỉnh, Giám đốc Sở Tài chính, Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội; Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan và Chủ tịch UBND các huyện, thành phố chu trách nhiệm thi hành quyết định này, kể từ ngày ký./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- CT, các PCT;
- CVP, PVP: Long, Nhung, CVK;
- Lưu: VT.
19 V DIEM TU VAN D
IEU TRI NGHIEN

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Dương Văn Thắng

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 1305/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu1305/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành19/06/2019
Ngày hiệu lực19/06/2019
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội, Tài chính nhà nước
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật5 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 1305/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 1305/QĐ-UBND 2019 mức hỗ trợ cho điểm tư vấn điều trị nghiện tại cộng đồng Tây Ninh


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 1305/QĐ-UBND 2019 mức hỗ trợ cho điểm tư vấn điều trị nghiện tại cộng đồng Tây Ninh
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu1305/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Tây Ninh
        Người kýDương Văn Thắng
        Ngày ban hành19/06/2019
        Ngày hiệu lực19/06/2019
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội, Tài chính nhà nước
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật5 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 1305/QĐ-UBND 2019 mức hỗ trợ cho điểm tư vấn điều trị nghiện tại cộng đồng Tây Ninh

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 1305/QĐ-UBND 2019 mức hỗ trợ cho điểm tư vấn điều trị nghiện tại cộng đồng Tây Ninh

            • 19/06/2019

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 19/06/2019

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực