Quyết định 1306/QĐ-UBND

Quyết định 1306/QĐ-UBND năm 2014 công bố thủ tục hành chính mới, bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nội vụ tỉnh Bến Tre

Nội dung toàn văn Quyết định 1306/QĐ-UBND 2014 thủ tục hành chính mới bãi bỏ Sở Nội vụ Bến Tre


UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH BẾN TRE
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1306/QĐ-UBND

Bến Tre, ngày 02 tháng 7 năm 2014

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CÔNG BỐ 16 THỦ TỤC HÀNH CHÍNH BAN HÀNH MỚI, 21 THỦ TỤC HÀNH CHÍNH BỊ BÃI BỎ THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ NỘI VỤ TỈNH BẾN TRE

CHỦ TỊCH UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH BẾN TRE

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08 tháng 6 năm 2010 của Chính phủ về kiểm soát thủ tục hành chính; Nghị định số 48/2013/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2013 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Thông tư số 05/2014/TT-BTP ngày 07 tháng 02 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp hướng dẫn công bố, niêm yết thủ tục hành chính và báo cáo tình hình, kết quả thực hiện kiểm soát thủ tục hành chính;

Xét đề nghị Giám đốc Sở Nội vụ tại Tờ trình số 1193/TTr-SNV ngày 27 tháng 6 năm 2014,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố kèm theo Quyết định này 16 thủ tục hành chính được ban hành mới; 21 thủ tục hành chính bị bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nội vụ tỉnh Bến Tre.

Điều 2. Chánh Văn phòng Uỷ ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Nội vụ, Giám đốc Sở Tư pháp tỉnh Bến Tre chịu trách nhiệm thi hành.

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký./.

 

 

CHỦ TỊCH
Võ Thành Hạo

 

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH BAN HÀNH MỚI;THỦ TỤC HÀNH CHÍNH BỊ BÃI BỎ THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ NỘI VỤ TỈNH BẾN TRE

(Ban hành kèm theo Quyết định số 1306/QĐ-UBND ngày 02 tháng 7 năm 2014 của Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh Bến Tre)

DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

1. Danh mục thủ tục hành chính ban hành mới:

STT

Tên thủ tục hành chính

1

Chấp thuận việc tổ chức các lễ hội tín ngưỡng quy định tại Khoản 2, Điều 4 Nghị định số 92/2012/NĐ-CP

2

Cấp đăng ký hoạt động tôn giáo cho tổ chức có phạm vi hoạt động chủ yếu ở một tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

3

Công nhận tổ chức tôn giáo có phạm vi hoạt động chủ yếu trong một tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

4

Chấp thuận việc thành lập, chia, tách, sáp nhập, hợp nhất tổ chức tôn giáo trực thuộc (tổ chức tôn giáo cơ sở) đối với các trường hợp theo quy định tại Khoản 2, Điều 17 Pháp lệnh tín ngưỡng, tôn giáo

5

Cấp đăng ký cho hội đoàn tôn giáo có phạm vi hoạt động ở nhiều huyện, quận, thị xã, thành phố trong một tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

6

Cấp đăng ký cho dòng tu, tu viện hoặc các tổ chức tu hành tập thể khác có phạm vi hoạt động ở nhiều huyện, quận, thị xã, thành phố trong một tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

7

Chấp thuận việc mở lớp bồi dưỡng những người chuyên hoạt động tôn giáo

8

Đăng ký người được phong chức, phong phẩm, bổ nhiệm, bầu cử, suy cử theo quy định tại Khoản 2, Điều 19 Nghị định số 92/2012/NĐ-CP

9

Tiếp nhận thông báo cách chức, bãi nhiệm chức sắc trong tôn giáo thuộc trường hợp quy định tại Khoản 2, Điều 19 Nghị định số 92/2012/NĐ-CP

10

Đăng ký thuyên chuyển nơi hoạt động tôn giáo của chức sắc, nhà tu hành vi phạm pháp luật về tôn giáo

11

Chấp thuận hoạt động tôn giáo ngoài chương trình đăng ký hằng năm có sự tham gia của tín đồ ngoài huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh hoặc ngoài tỉnh

12

Chấp thuận tổ chức hội nghị thường niên, đại hội của tổ chức tôn giáo không thuộc quy định tại Điều 27, 28 Nghị định số 92/2012/NĐ-CP

13

Đăng ký hiến chương, điều lệ sửa đổi của tổ chức tôn giáo quy định tại Điều 29 Nghị định số 92/2012/NĐ-CP

14

Chấp thuận việc tổ chức cuộc lễ diễn ra ngoài cơ sở tôn giáo có sự tham gia của tín đồ đến từ nhiều huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh hoặc từ nhiều tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

15

Chấp thuận việc tổ chức quyên góp của cơ sở tín ngưỡng, tổ chức tôn giáo vượt ra ngoài phạm vi một huyện

16

Chấp thuận sinh hoạt tôn giáo của người nước ngoài tại cơ sở tôn giáo hợp pháp ở Việt Nam

2. Danh mục thủ tục hành chính bị bãi bỏ:

STT

Số hồ sơ TTHC

Tên thủ tục

Tên Vb QPPL quy định việc bãi bỏ TTHC

1

245486

Thủ tục đăng ký hoạt động tôn giáo

Nghị định số 92/2012/NĐ-CP ngày 08/11/2012 của Chính phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hành Pháp lệnh tín ngưỡng, tôn giáo

Thông tư số 01/2013/TT-BNV ngày 25/3/2013 của Bộ Nội vụ ban hành và hướng dẫn sử dụng biểu mẫu về thủ tục hành chính trong lĩnh vực tín ngưỡng, tôn giáo

 

2

245489

Thủ tục công nhận tổ chức tôn giáo

3

245490

Thủ tục thành lập tổ chức tôn giáo trực thuộc

4

245491

Thủ tục về chia tách tổ chức tôn giáo trực thuộc

5

245492

Thủ tục về sáp nhập, hợp nhất tổ chức tôn giáo trực thuộc

6

245494

Thủ tục về thông báo cách chức, bãi nhiệm chức sắc tôn giáo

7

245627

Thủ tục về đăng ký hiến chương, điều lệ sửa đổi (không thuộc quy định tại Điều 27, 28 Nghị định số 92/2012/NĐ-CP

8

245630

Thủ tục về tổ chức quyên góp của cơ sở tín ngưỡng, tổ chức tôn giáo

9

245431

Thủ tục về việc sinh hoạt tôn giáo của người nước ngoài tại Việt Nam

10

245740

Thủ tục về việc tổ chức lễ hội tín ngưỡng như: Lễ hội được tổ chức lần đầu; được khôi phục lại sau nhiều năm gián đoạn; được tổ chức định kỳ nhưng có thay đổi về mặt nội dung, thời gian, địa điểm so với truyền thống

 

11

245741

Thủ tục về việc đăng ký Dòng tu, tu viện và các tổ chức tu hành tập thể khác (đối với tôn giáo có phạm vi hoạt động ở nhiều quận, huyện, thành phố thuộc tỉnh)

12

245742

Thủ tục về việc đăng ký Hội đoàn tôn giáo (đối với tổ chức tôn giáo có phạm vi hoạt động ở nhiều quận, huyện, thành phố thuộc tỉnh)

13

245744

Thủ tục về mở lớp bồi dưỡng những người chuyên hoạt động tôn giáo

14

245745

Thủ tục về việc hoạt động tôn giáo ngoài chương trình đăng ký tổ chức tôn giáo cơ sở

15

245747

Thủ tục về việc hội nghị, đại hội của các tổ chức tôn giáo không phải là tổ chức tôn giáo cơ sở, Trung ương hoặc toàn đạo (không thuộc quy định tại Điều 27, 28 Nghị định số 92/2012/NĐ-CP)

16

245750

Thủ tục về việc các cuộc lễ của tổ chức tôn giáo diễn ra ngoài cơ sở tôn giáo (có sự tham gia của tín đồ đến từ nhiều quận, huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh hoặc đến từ nhiều tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương)

17

245757

Thủ tục về việc đăng ký người được phong chức, phong phẩm, bổ nhiệm bầu cử, suy cử các chức sắc tôn giáo (không thuộc trường hợp quy định tại Khoản 1, Điều 19 Nghị định số 92/2012/NĐ-CP)

18

156570

Chấp thuận sáp nhập, hợp nhất tôn giáo cơ sở

 

19

156573

Chấp thuận việc chia, tách tổ chức tôn giáo cơ sở

20

156575

Tiếp nhận thông báo cách chức, bãi nhiệm chức sắc trong tôn giáo

21

 

Công nhận hoạt động tôn giáo

 

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 1306/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu1306/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành02/07/2014
Ngày hiệu lực02/07/2014
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Văn hóa - Xã hội
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật9 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 1306/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 1306/QĐ-UBND 2014 thủ tục hành chính mới bãi bỏ Sở Nội vụ Bến Tre


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 1306/QĐ-UBND 2014 thủ tục hành chính mới bãi bỏ Sở Nội vụ Bến Tre
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu1306/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Bến Tre
        Người kýVõ Thành Hạo
        Ngày ban hành02/07/2014
        Ngày hiệu lực02/07/2014
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Văn hóa - Xã hội
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật9 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 1306/QĐ-UBND 2014 thủ tục hành chính mới bãi bỏ Sở Nội vụ Bến Tre

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 1306/QĐ-UBND 2014 thủ tục hành chính mới bãi bỏ Sở Nội vụ Bến Tre

            • 02/07/2014

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 02/07/2014

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực