Quyết định 1306/QĐ-UBND

Quyết định 1306/QĐ-UBND năm 2017 về mẫu đề cương rà soát quy hoạch sắp xếp, bố trí dân cư gắn với xây dựng xã nông thôn mới trên địa bàn miền núi tỉnh Quảng Nam

Nội dung toàn văn Quyết định 1306/QĐ-UBND 2017 đề cương rà soát quy hoạch bố trí dân cư Quảng Nam


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH QUẢNG NAM

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1306/QĐ-UBND

Quảng Nam, ngày 21 tháng 04 năm 2017

 

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH MẪU ĐỀ CƯƠNG RÀ SOÁT QUY HOẠCH SẮP XẾP, BỐ TRÍ DÂN CƯ GẮN VỚI XÂY DỰNG XÃ NÔNG THÔN MỚI TRÊN ĐỊA BÀN MIỀN NÚI TỈNH QUẢNG NAM

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NAM

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Luật Xây dựng ngày 18/6/2014;

Căn cứ Quyết định số 1980/QĐ-TTg ngày 17/10/2016 của Thủ tướng Chính phủ v/v ban hành Bộ tiêu chí quốc gia về nông thôn mới;

Căn cứ Quyết định số 1600/QĐ-TTg ngày 16/8/2016 của Thủ tướng Chính phủ Phê duyệt Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016 - 2020;

Căn cứ Quyết định số 1776/QĐ-TTg ngày 21/11/2012 của Thủ tướng Chính phủ Phê duyệt Chương trình b trí dân cư các vùng: Thiên tai, đặc biệt khó khăn, biên giới, hải đảo, di cư tự do, khu rừng đặc dụng giai đoạn 2013-2015 và định hướng đến năm 2020;

Căn cứ Quyết định số 2085/QĐ-TTg ngày 31/10/2016 của Thủ tướng Chính phủ Phê duyệt Chính sách đặc thù hỗ trợ phát triển kinh tế - xã hội vùng dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2017-2020;

Căn cứ Thông tư số 02/2017/TT-BXD ngày 01/3/2017 của Bộ Xây dựng Hướng dẫn về quy hoạch xây dựng nông thôn;

Căn cứ Thông tư số 1776/QĐ-TTg Chương trình bố trí dân cư">03/2014/TT-BNNPTNT ngày 25/01/2014 của Bộ Nông nghiệp và PTNT Hướng dẫn thực hiện Quyết định số 1776/QĐ-TTg ngày 21/11/2012 của Thủ tướng Chính phủ;

Căn cứ Thông tư số 1776/QĐ-TTg">19/2015/TT-BNNPTNT ngày 27/4/2015 của Bộ Nông nghiệp và PTNT Quy định quy trình bố trí, ổn định dân cư thực hiện Chương trình B trí dân cư theo Quyết định số 1776/QĐ-TTg ngày 21/11/2012 của Thủ tướng Chính phủ;

Căn cứ Nghị quyết số 05-NQ/TU ngày 17/8/2016 của Tỉnh ủy Quảng Nam về phát triển kinh tế - xã hội miền núi gắn với định hướng thực hiện một số dự án ln tại vùng Tây tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2016-2020, định hướng đến năm 2025;

Theo đề nghị của Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh Quảng Nam tại Tờ trình số 101/TTr-SNN&PTNT ngày 11/4/2017 về việc phê duyệt mẫu đề cương rà soát quy hoạch sắp xếp, bố trí dân miền núi gắn với xây dựng xã nông thôn mới giai đoạn 2017-2020, định hướng đến năm 2025,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này mẫu Đ cương rà soát quy hoạch sắp xếp, bố trí dân cư gắn với xây dựng xã nông thôn mới giai đoạn 2017-2020, định hướng đến năm 2025 (gọi tắt là rà soát quy hoạch sắp xếp, bố trí dân cư) trên địa bàn miền núi của tỉnh Quảng Nam.

Điều 2. Tổ chức thực hiện:

1. Ủy ban nhân dân các huyện miền núi:

- Chỉ đạo các phòng chức năng, UBND các xã nghiên cứu, áp dụng mẫu Đcương đã được ban hành kèm theo Quyết định này để thực hiện rà soát quy hoạch sắp xếp, bố trí dân cư gắn với xây dựng xã nông thôn mới tại địa phương.

- Thời gian hoàn thành việc rà soát quy hoạch sắp xếp, bố trí dân cư trước 31/7/2017; tổng hợp, báo cáo gửi về Sở Nông nghiệp và PTNT trước ngày 30/9/2017 như chỉ đạo của UBND tỉnh tại Công văn số 712/UBND-KTN ngày 21/02/2017.

2. Sở Nông nghiệp và PTNT: Chủ trì, phối hợp cùng các địa phương tổ chức tập huấn công tác rà soát quy hoạch sắp xếp, bố trí dân cư theo mẫu Đcương đã được ban hành; kiểm tra, hướng dẫn, đôn đốc các địa phương triển khai rà soát quy hoạch đảm bảo chất lượng, đúng tiến độ.

3. Các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Tài nguyên và Môi trường, Xây dựng và các Sở, ngành liên quan phối hợp với Sở Nông nghiệp và PTNT hướng dẫn các địa phương thực hiện, điều chỉnh, bổ sung trong quá trình rà soát quy hoạch sắp xếp, bố trí dân cư phù hợp với nội dung quy hoạch xây dựng xã nông thôn mới.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở: Nông nghiệp và PTNT, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Xây dựng, Tài nguyên và Môi trường, Giao thông vận tải, Công Thương; Chủ tịch UBND các huyện: Đông Giang, Nam Giang, Tây Giang, Bắc Trà My, Nam Trà My, Phước Sơn, Nông Sơn, Hiệp Đức, Tiên Phước và Chủ tịch UBND các xã trên địa bàn miền núi căn cứ quyết định thi hành.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- CT, các PCT UBND
tỉnh;
- Chi cục PTNT;
- CPVP;
- Lưu: VT, KTTH, TH, KTN.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Lê Trí Thanh

 

ỦY BAN NHÂN DÂN
………………
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số:      /BC-UBND

………., ngày …. tháng ….. năm 2017

 

RÀ SOÁT QUY HOẠCH SẮP XẾP, BỐ TRÍ DÂN CƯ GẮN VỚI XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI XÃ ……., HUYỆN ……...GIAI ĐOẠN 2017-2020, ĐỊNH HƯỚNG ĐẾN 2025

PHẦN I: SỰ CẦN THIẾT VÀ CƠ SỞ PHÁP LÝ

I. SỰ CẦN THIẾT RÀ SOÁT QUY HOẠCH:

- Mô tả khái quát vị trí, điều kiện của xã (VD: xã miền núi cao, địa hình dốc, ..., xã vùng dân tộc và miền núi khu vực (I, II hoặc III), nêu s thôn đặc biệt khó khăn, ..., tình hình đời sống, sản xuất của nhân dân,...; các yếu tố có tác động đến đời sống và sản xuất của dân cư khu vực.

- Nêu tóm tắt các vn đề chính đang tồn tại của xã về quy hoạch sp xếp, b trí dân cư theo đ án quy hoạch xây dựng xã nông thôn mới và các yếu tố tác động dn đến cần rà soát quy hoạch b trí dân cư.

- Nêu các lý do cơ bản của việc rà soát quy hoạch sắp xếp, b trí dân cư, như: Yêu cầu đối với sự phát triển kinh tế - xã hội, ổn định dân cư, phòng tránh thiên tai, bảo vệ môi trường, củng c an ninh quốc phòng, thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia về xây dựng nông thôn mới và các yêu cầu khác đặt ra.

II. CĂN CỨ PHÁP LÝ RÀ SOÁT QUY HOẠCH:

- Quyết định số 1776/QĐ-TTg ngày 21/11/2012 của Thủ tướng Chính phủ Phê duyệt Chương trình bố trí dân cư các vùng: Thiên tai, đặc biệt khó khăn, biên giới, hải đảo, di cư tự do, khu rừng đặc dụng giai đoạn 2013-2015 và định hướng đến năm 2020;

- Quyết định số 2085/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ Phê duyệt Chính sách đặc thù hỗ trợ phát triển kinh tế - xã hội vùng dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2017-2020;

- Quyết định số 1980/QĐ-TTg ngày 17/10/2016 của Thủ tướng Chính phủ v/v ban hành Bộ tiêu chí quốc gia về nông thôn mới;

- Quyết định số 1600/QĐ-TTg ngày 16/8/2016 của Thủ tướng Chính phủ Phê duyệt Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016 - 2020;

- Thông tư số 1776/QĐ-TTg Chương trình bố trí dân cư">03/2014/TT-BNNPTNT ngày 25/01/2014 của Bộ Nông nghiệp và PTNT Hướng dẫn thực hiện Quyết định số 1776/QĐ-TTg ngày 21/11/2012 của Thủ tướng Chính phủ;

- Thông tư số 1776/QĐ-TTg">19/2015/TT-BNNPTNT ngày 27/4/2015 của Bộ Nông nghiệp và PTNT Quy định quy trình bố trí, ổn định dân cư thực hiện Chương trình Bố trí dân cư theo Quyết định số 1776/QĐ-TTg ngày 21/11/2012 của Thủ tướng Chính phủ;

- Thông tư số 02/2017/TT-BXD ngày 01/3/2017 của Bộ Xây dựng Hướng dẫn về quy hoạch xây dựng nông thôn;

- Nghị quyết số 05-NQ/TU ngày 17/8/2016 của Tỉnh ủy Quảng Nam về phát triển kinh tế - xã hội miền núi gắn với định hướng thực hiện một số dự án lớn tại vùng Tây tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2016-2020, định hướng đến năm 2025;

- Quyết định số 2697/QĐ-UBND ngày 03/9/2013 về việc Phê duyệt Rà soát quy hoạch bố trí dân cư giai đoạn 2013-2015 và định hướng đến năm 2020 trên địa bàn tỉnh Quảng Nam;

- Quyết định số 4266/QĐ-UBND ngày 31/12/2014 của UBND tỉnh phê duyệt Chương trình phát triển nhà ở tỉnh Quảng Nam đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030;

- Quyết định số 4329/QĐ-UBND ngày 31/12/2014 của UBND tỉnh phê duyệt Đề án hỗ trợ hộ nghèo xây dựng nhà ở phòng, tránh bão, lụt trên địa bàn tỉnh;

- Quyết định số 5212/QĐ-UBND ngày 31/12/2015 của UBND tỉnh về việc phê duyệt Đề án hỗ trợ nhà ở đối với hộ nghèo theo chuẩn nghèo giai đoạn 2011-2015 trên địa bàn tỉnh;

- Công văn số 712/UBND-KTN ngày 21/02/2017 của UBND tỉnh về việc triển khai thực hiện rà soát, điều chỉnh quy hoạch sắp xếp, bố trí dân cư gắn với xây dựng nông thôn mới theo Nghị quyết số 05-NQ/TU ngày 17/8/2016 của Tỉnh ủy Quảng Nam;

- Các căn cứ về quy hoạch, các quy chế, quy định quản lý của Huyện liên quan đến khu vực nông thôn: Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội của huyện... thời kỳ...; Quy hoạch sử dụng đất của huyện... thời kỳ...;...

- Quy hoạch xây dựng nông thôn mới xã ... được UBND huyện ... phê duyệt tại Quyết định số .... ngày, tháng, năm ...;

- Các căn cứ có liên quan khác.

 

PHẦN II: ĐIỀU KIỆN TỰ NHIÊN, KINH TẾ - XÃ HỘI VÀ KẾT QUẢ THỰC HIỆN QUY HOẠCH BỐ TRÍ DÂN CƯ TRÊN ĐỊA BÀN XÃ

I. KHÁI QUÁT ĐIỀU KIỆN TỰ NHIÊN:

(Tham khảo nội dung về Điều kiện tự nhiên, đất đai trong đồ án quy hoạch xã nông thôn mới, kết hợp khảo sát, đánh giá)

1. Vị trí địa lý

- Nêu vị trí địa lý của Xã trong Huyện;

- Xã có biên giới đất liền với nước nào không; có bao nhiêu thôn sát biên giới (nếu có).

2. Địa hình, địa mạo

- Nêu đặc điểm địa hình: Xã nằm trong vùng núi cao (hay trung du, núi thấp, đồng bằng), địa hình có độ dốc lớn (hay bằng phng, gò đồi, ...). Hướng dc chính từ (Tây thp dần về Đông hay Nam thấp dần về Bc, ...);

3. Khí hậu

- Nhiệt độ: Nêu s liệu về nhiệt độ trung bình; cao nhất, thấp nhất.

- Mưa: Nêu lượng mưa trung bình năm... Thời gian chủ yếu của mùa mưa.

- Gió bão: Nêu các hướng gió chính, tác động mang lại. Nêu thời gian thường có bão. Khái quát tác động.

Đánh giá sơ bộ tác động của điều kiện địa hình, thời tiết khí hậu tác động đến sản xuất, đời sng, sinh hoạt của nhân dân trong xã (chủ yếu tập trung đến các tác động về ngập lụt, sạt lở đất, lũ ng, lũ quét,...).

4. Đất đai, thổ nhưỡng

- Xác định hiện trạng th nhưỡng, theo hướng từng nhóm đất, về vị trí phân bố, tính chất đất...

- Đánh giá về điều kiện đất đai đối với sản xuất của người dân.

(Chủ yếu tập trung vào đất sản xuất nông - lâm - ngư nghiệp)

5. Tài nguyên nước và thủy văn

- Nêu tên các con sông, suối chảy qua địa bàn xã; hồ cha nước trên địa bàn xã hoặc ngoài địa bàn xã nhưng có tác động khi xả lũ.

- Nêu đặc điểm dòng chảy của các con sông, suối; tác động của dòng chảy đối với tình hình ngập lụt, sạt lở bờ sông, suối gây ra đối với nhà cửa, đất ở; đất sản xuất của các điểm dân cư.

6. Đánh giá về vùng thiên tai: (Căn cứ quy định tại Điều 3 Thông tư số 1776/QĐ-TTg Chương trình bố trí dân cư">03/2014/TT-BNNPTNT ngày 25/01/2014 của Bộ Nông nghiệp và PTNT để rà soát, đánh giá tình hình dân cư vùng thiên tai).

Trên địa bàn xã, vùng nào có hiện tượng tự nhiên bất thường có thể gây ra thiệt hại về người, tài sản, môi trường, điều kiện sng và các hoạt động kinh tế - xã hội, bao gồm: sạt lở bờ sông, sạt lở núi, sụt lún đất, lốc xoáy, lũ quét, lũ ng, ngập lụt và các loại thiên tai khác. Diễn biến của thiên tai, nguyên nhân và mức độ ảnh hưởng của nó đối với đời sống, sản xuất của người dân.

Xác định vùng thường xuyên xảy ra thiên tai nêu trên.

II. ĐẶC ĐIỂM, TÌNH HÌNH KINH TẾ - XÃ HỘI

1. Tình hình kinh tế - xã hội

- Tổng giá trị sản xuất năm 2016 đạt... tỷ đồng, chia ra:

+ Nông nghiệp ...đồng, chiếm ...% cơ cấu kinh tế;

+ Tiểu thủ công nghiệp - xây dựng: ... tỷ đồng, chiếm ...% cơ cấu kinh tế.

+ Thương mại - Dịch vụ : ...tỷ đồng, chiếm ...% cơ cấu kinh tế.

- Thu nhập bình quân/người/năm (năm 2016): ...triệu đồng.

- Tỷ lệ hộ nghèo: ...%, cận nghèo:...% (năm 2016).

2. Dân s, dân tộc và phân bố dân cư

2.1. Dân số:

Nêu các số liệu về quy mô dân số của xã năm 2015; đánh giá tình hình biến động dân số trên địa bàn xã trong 05 năm qua (từ 2011 đến 2015).

2.2. Dân tộc, tập quán cư trú và sản xuất:

- Chủ yếu nêu các số liệu về dân tộc (có bao nhiêu dân tộc, s người của mi dân tộc, tỷ lệ % từng dân tộc);

- Tập quán cư trú và sản xuất của từng dân tộc (VD: dân tộc Cơ Tu: sinh sng ở khu vực núi cao hay ven sông suối,... quần cư tập trung quanh nhà sinh hoạt cộng đồng hay theo tuyến,..., nhà ở là nhà sàn ..., sản xuất chủ yếu (nông nghiệp: trồng lúa nước, lúa nương...; các ngành nghề truyền thng;...);

3. Tình hình sản xuất nông nghiệp, lâm nghiệp:

3.1. Hiện trạng sử dụng đất sản xuất nông nghiệp:

Đánh giá hiện trạng từng loại đất: đất lúa nước, lúa nương, đất trng cây hàng năm còn lại, đất trồng cây lâu năm; diện tích đất sản xuất nông nghiệp bình quân của một hộ nông nghiệp, tình hình thiếu đất sản xuất của địa phương (nếu có).

3.2. Tình hình sản xuất nông nghiệp:

- Trồng trọt: Đánh giá cụ thể tình hình sản xuất lúa nước, lúa nương; cây hàng năm khác, cây lâu năm;

- Chăn nuôi: Đánh giá cụ thể tình hình chăn nuôi đàn trâu, bò, lợn, dê, gia cầm, nuôi trồng thủy sản;

3.3. Tình hình sản xuất lâm nghiệp:

- Đánh giá cụ thể tình hình trồng và chăm sóc đối với rừng sản xuất, rừng phòng hộ; khoanh nuôi và bảo vệ đối với rừng đặc dụng, rừng phòng hộ;

- Thu nhập của người dân từ trng, chăm sóc và bảo vệ rng.

4. Hiện trạng cơ sở hạ tầng:

4.1. Giao thông:

Nêu hiện trạng giao thông với các thông s về chiu dài, rộng, kết cấu, khả năng lưu thông...

- Giao thông đối ngoại: Tập trung vào các mục về Quốc lộ, tỉnh lộ, huyện lộ, đường liên xã, đường sông,...

+ Tỉnh lộ ...đoạn qua ... dài ...km.

+ Huyện lộ ...đoạn qua... dài ...km.

- Giao thông đi nội:

+ Đường liên xã, liên thôn: tổng chiều dài ...km, nền đường ...m; mặt đường ...m, lề đường mỗi bên ...m. Kết cấu....

+ Đường thôn xóm: tng chiu dài ...km, nền đường ...m. Kết cu...

+ Đường nội đồng sản xuất (hoặc đường lâm sinh):...

+Tuyến giao thông đường thủy trong xã: …..

4.2. Thủy li:

Thng kê s lượng các công trình đu mi, như: đập dâng, trạm bơm,...; chiu dài kênh mương nội đng;

Diện tích đảm bảo tưới.... ha; tỷ lệ diện tích đảm bảo tưới...%;

Đánh giá tình hình thiếu nước sản xuất nông nghiệp (nếu có).

4.3. Cấp điện:

- Tỷ lệ % hộ dân đã được cấp điện từ điện lưới quốc gia.

Chất lượng điện cung cấp trên địa bàn xã (bình thường, yếu, chập chờn...).

4.4. Cấp nước sinh hoạt:

- Các loại hình cấp nước:

+ Nước ngầm với hình thức tự khoan:... giếng.

+ Nước giếng khơi (giếng đào):... giếng.

+ Hệ thống cấp nước sạch tập trung: ... công trình; Công suất cấp:.... hộ.

+ Các tuyến ống cấp nước chính (nếu có): Chiều dài... km;

- Tỷ lệ hộ dân sử dụng nước hợp vệ sinh theo quy định về tiêu chí nông thôn mới: ...%.

4.5. Trường học, trạm y tế, công trình văn hóa, thể thao:

a) Trường học:

Mô tả từng loại trường ở các cấp học, gồm: s lượng cơ sở, vị trí, s lượng phòng học, diện tích sử dụng... Đánh giá cơ sở vật chất.

b) Trạm y tế:

Mô tả, đánh giá hiện trạng Trạm y tế xã. Về các mục: quy mô xây dựng, diện tích chiếm đất, số lượng y, bác sĩ, s lượng giường...

c) Văn hóa, thể thao:

- Thống kê các công trình văn hoá, thể thao trên địa bàn xã.

- Mô tả hiện trạng từng loại công trình, về vị trí, quy mô chiếm đất, tính chất sử dụng (xã, khu vực, thôn,...).

5. Tình hình an ninh quốc phòng:

Nêu diễn biến tình hình an ninh quc phòng trên địa bàn xã.

6. Đánh giá về vùng đặc biệt khó khăn, khu rừng đặc dụng và hộ dân di cư tự do, sống phân tán: (Căn cứ quy định tại Điều 3 Thông tư số 1776/QĐ-TTg Chương trình bố trí dân cư">03/2014/TT-BNNPTNT ngày 25/01/2014 của Bộ Nông nghiệp và PTNT để rà soát, đánh giá tình hình dân cư các vùng: đặc biệt khó khăn, biên giới, khu rừng đặc dụng, di cư tự do, sng phân tán có đời sng khó khăn, không có điều kiện đầu tư cơ sở hạ tng, không đủ điều kiện để ổn định đời sống, phát triển sản xuất trên địa bàn xã).

Xã có thuộc xã 3 khu vực vùng dân tộc và min núi hay không, nếu có thì thuộc khu vực nào (I, II hay III), có bao nhiêu thôn đặc biệt khó khăn, bao gồm những thôn nào.

Đánh giá khái quát về tình hình sản xuất, đời sng của nhân dân trong xã;

Xác định vùng đặc biệt khó khăn như: tỷ lệ hộ nghèo cao, thiếu đất sản xuất, thiếu nước sản xuất, thiếu nước sinh hoạt, thiếu cơ sở hạ tầng, ô nhim môi trường, tác động phóng xạ; làng chài trên sông nước không có điều kiện h trợ đầu tư phát triển kinh tế, xã hội.

Trên địa bàn xã có hộ dân sng trong các khu rừng đặc dụng không; có hộ di cư từ nơi khác đến, hộ sống phân tán đời sng khó khăn hay không, ở khu vực nào.

III. TNG HỢP KẾT QUẢ THỰC HIỆN QUY HOẠCH B TRÍ DÂN CƯ GẮN THEO QUY HOẠCH NÔNG THÔN MỚI GIAI ĐOẠN 2012 - 2016

(Thống kê s liệu theo các biểu mẫu từ số 01-TH đến số 05-TH)

1. Kết quả thực hiện quy hoạch bố trí dân cư:

Nêu số liệu về kết quả bố trí dân cư: tổng số hộ được bố trí, trong đó: phân theo hình thức bố trí (tập trung, xen ghép, ổn định tại ch); phân theo nguyên nhân di dời (do thiên tai, đặc biệt khó khăn,...);

Đánh giá kết quả thực hiện quy hoạch bố trí dân cư vào các điểm dân cư được quy hoạch trong đồ án quy hoạch xây dựng xã nông thôn mới, đã được UBND huyện phê duyệt (giai đoạn 2012 - 2016).

2. Kết quả thực hiện các dự án bố trí ổn định dân cư:

Trong giai đoạn 2012-2016, trên địa bàn xã có bao nhiêu dự án ổn định dân cư được phê duyệt, tng vn đầu tư được duyệt, có bao nhiêu dự án hoàn thành, bao nhiêu dự án dở dang và bao nhiêu dự án chưa thực hiện (nguyên nhân).

3. Đánh giá chung:

Đánh giá những mặt được, mặt chưa được, những khó khăn vướng mắc cần giải quyết trong thực hiện quy hoạch bố trí dân cư gắn với quy hoạch xây dựng nông thôn mới của xã: B trí dân cư theo quy hoạch xây dựng xã nông thôn mới đã sát với tình hình thực tế của địa phương hay chưa; bố trí dân cư có gắn liền với khu vực sản xuất hay chưa; đời sng và sản xuất của người dân tái định cư có được ổn định không; các khó khăn trong thực hiện quy hoạch b trí như: công tác vận động, tuyên truyền; về quỹ đất; kinh phí; tổ chức thực hiện; ...

Đánh giá tác động của chính sách bố trí dân cư đối với sự phát triển kinh tế - xã hội, ổn định dân cư, phòng tránh thiên tai, bảo vệ môi trường, củng c an ninh quốc phòng, thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia về xây dựng nông thôn mới. Những yêu cầu đặt ra cần phải điều chỉnh, bổ sung quy hoạch sắp xếp, bố trí dân cư.

 

PHẦN III: RÀ SOÁT QUY HOẠCH BỐ TRÍ DÂN CƯ TRÊN ĐỊA BÀN XÃ GIAI ĐOẠN 2017 - 2020, ĐỊNH HƯỚNG ĐẾN 2025

I. PHẠM VI VÀ ĐỐI TƯỢNG NGHIÊN CỨU, ÁP DỤNG:

1. Phạm vi:

- Phạm vi nghiên cứu: Là toàn bộ địa giới hành chính của xã.

- Phạm vi áp dụng: Áp dụng cho việc bố trí ổn định dân cư theo quy hoạch, kế hoạch của Nhà nước tại các vùng: thiên tai (sạt lở đất, sụt lún đất, lc xoáy, lũ quét, lũ ống, ngập lũ); đặc biệt khó khăn (thiếu đất, thiếu nước sản xuất, nước sinh hoạt; thiếu cơ sở hạ tầng, tác động phóng xạ, ô nhiễm môi trường); khu rừng đặc dụng; biên giới; hộ di cư tự do, sng rải rác phân tán, không đủ điều kiện đầu tư cơ sở hạ tầng, phát triển sản xuất.

2. Đối tượng:

Hộ gia đình được bố trí ổn định theo một trong các hình thức: tập trung, xen ghép hoặc ổn định tại chỗ theo quy hoạch, kế hoạch được cấp thẩm quyền phê duyệt, bao gồm:

- Hộ gia đình mất đất ở, đất sản xuất do sạt lở đất, sụt lún đất, lc xoáy, lũ quét, lũ ống; hộ gia đình sng ở những vùng có nguy cơ bị sạt lở đất, sụt lún đất, lốc xoáy, lũ quét, lũ ống, ngập lũ;

- Hộ gia đình sống ở những vùng đặc biệt khó khăn về đời sống như: thiếu đất, thiếu nước sản xuất, nước sinh hoạt, thiếu cơ sở hạ tầng, tác động phóng xạ, ô nhiễm môi trường;

- Hộ gia đình tự nguyện đến các khu biên giới đất liền, khu kinh tế quốc phòng;

- Hộ gia đình di cư tự do đến địa phương không theo quy hoạch, hộ gia đình sống trong khu rừng đặc dụng cần phải bố trí, ổn định lâu dài; Hộ sống phân tán, không có điều kiện phát triển sản xuất, ổn định cuộc sống, không đủ điều kiện đầu tư cơ sở hạ tầng;

- Cộng đồng tiếp nhận hộ tái định cư tập trung, xen ghép.

3. Thời gian thực hiện quy hoạch

Giai đoạn 2017 - 2020 và định hướng đến năm 2025.

II. NGUYÊN TẮC B TRÍ ỔN ĐỊNH DÂN CƯ

1. Quy hoạch bố trí dân cư theo hình thức xen ghép là chủ yếu, hạn chế tối đa hình thức tái định cư tập trung, do nguồn vốn hạn chế, suất đầu tư cao, khó khăn về quỹ đất, về san lấp mặt bằng; chỉ quy hoạch những khu tái định cư tập trung khi không thể bố trí xen ghép hoặc ổn định tại chđược và có tính bức xúc đdi dời dân chịu ảnh hưởng của thiên tai.

2. Địa bàn bố trí dân cư phải gắn liền với khu vực sản xuất; đảm bảo về đất ở, đất sản xuất giao cho hộ dân, tối thiểu bằng mức bình quân chung của xã; phải có các công trình hạ tầng thiết yếu (nếu chưa có thì phải có kế hoạch ưu tiên xây dựng); đảm bảo ổn định đời sống và sản xuất lâu dài cho người dân, có điều kiện thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo bền vững.

3. Khi bố trí xen ghép cần chú ý làm tốt công tác vận động, tuyên truyền, nên bố trí các hộ vào các thôn, bản có cùng dân tộc, được cộng đồng nơi đến đồng ý tiếp nhận và đã sinh sống ổn định để các hộ tái định cư dễ hòa nhập, tránh tình trạng cưỡng ép, mệnh lệnh.

4. Phương án, dự án bố trí ổn định dân cư phải được xếp theo thứ tự ưu tiên thực hiện như sau:

- Phương án, dự án bố trí ổn định dân cư vùng thiên tai (để bố trí cho các hộ ở vùng thiên tai như: mất nhà ở, đất ở, đất sản xuất do sạt lở đất, lũ ng, lũ quét; có nguy cơ mất nhà ở, đất , đất sản xuất do sạt lở đất, lũ ng, lũ quét);

- Phương án, dự án bố trí ổn định dân cư vùng biên giới (để bố trí cho các hộ: khu vực biên giới đất liền);

- Phương án, dự án bố trí ổn định dân cư vùng đặc biệt khó khăn (để bố trí cho các hộ: các hộ nghèo sống trong vùng đặc biệt khó khăn);

- Phương án, dự án bố trí ổn định dân di cư tự do, sống phân tán, khu rừng đặc dụng.

III. NHU CẦU BỐ TRÍ ỔN ĐỊNH DÂN CƯ

Căn cứ quy định tại Điều 1 và Điều 2 Thông tư số 1776/QĐ-TTg Chương trình bố trí dân cư">03/2014/TT-BNNPTNT ngày 25/01/2014 của Bộ Nông nghiệp và PTNT và theo đánh giá tại Phần II, xác định tổng số hộ cần sắp xếp, bố trí ổn định dân cư theo từng đối tượng hộ: thiên tai, đặc biệt khó khăn, biên giới, khu rừng đặc dụng, di cư tự do, sng phân tán;

(Kèm theo Biểu số 01-QH).

IV. RÀ SOÁT QUY HOẠCH B TRÍ N ĐỊNH DÂN CƯ GIAI ĐOẠN 2017-2020, ĐỊNH HƯỚNG ĐẾN 2025

Căn cứ vào nhu cầu bố trí dân cư tại Mục III Phần này, UBND xã lựa chọn các điểm dân cư mới hoặc xen ghép dân cư của các thôn, bản theo quy hoạch xây dựng xã nông thôn mới đã phê duyệt, đề xuất đ hộ dân lựa chọn.

Trường hợp phát sinh địa điểm bố trí dân cư mới theo yêu cầu, chưa có trong hồ sơ quy hoạch xây dựng xã nông thôn mới, UBND xã có văn bản đề nghị UBND huyện thống nhất điều chỉnh bổ sung vào h sơ quy hoạch nông thôn mới. Sau khi được UBND huyện thng nhất, UBND xã cập nhật vị trí vào hồ sơ quy hoạch xây dựng xã nông thôn mới đã phê duyệt đ quản lý và thực hiện dự án.

1. Bố trí di dân xen ghép (Hình thức di dân chủ yếu):

- Tổng số hộ dự kiến bố trí xen ghép trên địa bàn xã: …… hộ;

- Tổng số hộ dự kiến bố trí xen ghép theo quy hoạch xây dựng xã nông thôn mới đã phê duyệt: …… hộ; Nêu số hộ dự kiến bố trí xen ghép của từng thôn;

- Tổng số hộ dự kiến bố trí xen ghép đề nghị bổ sung vào quy hoạch xây dựng xã nông thôn mới (nếu có): ….. hộ; Nêu s hộ dự kiến b trí xen ghép của từng thôn;

2. Ổn định dân tại chỗ:

- Tổng số hộ dự kiến n định tại chỗ trên địa bàn xã: …. hộ;

- Tổng số hộ dự kiến ổn định tại chỗ theo quy hoạch xây dựng xã nông thôn mới đã phê duyệt: ….. hộ; Nêu số hộ dự kiến n định tại ch của từng thôn;

- Tổng số hộ dự kiến ổn định tại chỗ đề nghị bổ sung vào quy hoạch xây dựng xã nông thôn mới (nếu có): …… hộ; Nêu s hộ dự kiến n định tại ch của từng thôn;

3. Quy hoạch bố trí dân tập trung:

- Tổng số hộ dự kiến bố trí tập trung trên địa bàn xã: ….. hộ;

- Tổng số hộ dự kiến bố trí tập trung theo quy hoạch xây dựng xã nông thôn mới đã phê duyệt: ….. hộ; Nêu số hộ dự kiến b trí xen ghép của từng thôn / điểm dân cư quy hoạch;

- Tổng số hộ dự kiến bố trí tập trung đề nghị bổ sung vào quy hoạch xây dựng xã nông thôn mới (nếu có): …. hộ; Nêu s hộ dự kiến b trí xen ghép của từng thôn / đim dân cư dự kiến bổ sung vào quy hoạch;

(Kèm theo biểu số 02-QH)

4. Nhu cầu đầu tư các hạng mục công trình xây dựng khu tái định cư tập trung:

- Giao thông: Đường .... km; Cầu nhỏ .... CT;

- Nước sinh hoạt: .... CT;

- Điện sinh hoạt: Trạm biến áp .... trạm; Đường dây trung, hạ thế .... km;

- Thủy lợi nhỏ: Đầu mối.... CT; Kênh mương .... km;

- Trường học: Mu giáo .... phòng; Tiểu học ... phòng;

- Trạm y tế:.... trạm;

- Đền bù, giải phóng mặt bằng: .... ha.

(Kèm theo biểu số 03-QH)

IV CÁC PHƯƠNG ÁN, DỰ ÁN ƯU TIÊN THỰC HIỆN

Đối với hình thức bố trí xen ghép thì lập Phương án bố trí ổn định dân cư theo Điều 8; đối với hình thức b trí ổn định dân cư tập trung thì lập Dự án bố trí ổn định dân cư theo Điều 7, Thông tư số 1776/QĐ-TTg Chương trình bố trí dân cư">03/2014/TT-BNNPTNT ngày 25/01/2014 của Bộ Nông nghiệp và PTNT.

Các phương án, dự án ưu tiên thực hiện trong giai đoạn 2017-2020:

Căn cứ vào tính chất bức thiết của các phương án, dự án và khả năng đầu tư đ dự kiến các phương án, dự án cần ưu tiên thực hiện (theo nguyên tắc thứ 4, Mục II phần này) trong giai đoạn 2017-2020. Các chỉ tiêu của từng phương án, dự án: Tên thôn / điểm dân cư, quy mô về diện tích, số hộ b trí.

(Kèm theo biểu số 02-QH)

V. RÀ SOÁT GIẢI PHÁP THỰC HIỆN QUY HOẠCH:

- Về chính sách: Thực hiện theo Quyết định số 1776/QĐ-TTg ngày 21/11/2012 của Thủ tướng Chính phủ Phê duyệt Chương trình bố trí dân cư các vùng: Thiên tai, đặc biệt khó khăn, biên giới, hải đảo, di cư tự do, khu rừng đặc dụng giai đoạn 2013-2015 và định hướng đến năm 2020; Quyết định số 2085/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ Phê duyệt Chính sách đặc thù hỗ trợ phát triển kinh tế - xã hội vùng dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2017-2020.

- Các giải pháp khác (nếu có).

VI. KHÁI TOÁN VỐN ĐẦU TƯ:

1. Khái toán vốn đầu tư.

Vốn đầu tư cho quy hoạch sắp xếp, bố trí dân cư bao gồm:

1.1. Vốn hỗ trợ phát triển (vốn sự nghiệp): Vốn hỗ trợ trực tiếp cho hộ di dời, n định cân cư như sau: Hộ di dời xen ghép, tập trung: 20 triệu đồng / hộ; hộ ổn định tại chỗ: 10 triệu đồng / hộ (Theo điểm c, khoản 2, Điều 3, Quyết định số 1776/QĐ-TTg ngày 21/11/2012 của Thủ tướng Chính phủ). Vốn hỗ trợ cho cộng đồng bố trí dân cư xen ghép để điều chỉnh đất ở, đất sản xuất cho hộ mới đến (khai hoang, bồi thường khi thu hồi đất), nâng cấp hoặc xây mới một số công trình hạ tầng thiết yếu: tính bình quân 50 triệu đồng / hộ (Theo điểm d, khoản 2, Điều 3, Quyết định 1776/QĐ-TTg).

1.2. Vốn đầu tư phát triển (xây dựng CSHT): Để đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng thiết yếu các khu tái định cư tập trung (Theo điểm b, khoản 2, Điều 3, Quyết định 1776/QĐ-TTg).

- Tổng vốn đầu tư: ... triệu đồng; trong đó:

+ Vốn hỗ trợ phát triển: ... triệu đồng;

+ Vốn đầu tư phát triển: ... triệu đồng;

(Kèm theo biểu số 04-QH)

2. Nguồn vốn đầu tư

Nguồn vốn đầu tư: Ngân sách nhà nước.

3. Phân kỳ vốn đầu tư

- Tổng vốn đầu tư giai đoạn 2017 - 2020: ... triệu đồng;

- Phân nguồn vốn đầu tư hàng năm (từ 2017 đến 2020): năm đầu tư, vốn đầu tư.

VII. ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ VỀ KINH TẾ - XÃ HỘI:

Đánh giá về hiệu quả kinh tế, văn hóa, xã hội, môi trường, k c những tác động tốt đến an ninh quốc phòng do b trí sp xếp dân cư mang lại.

 

PHẦN IV: KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ

1. Kết luận:

Nêu sự hoàn chnh của hồ sơ quy hoạch, việc rà soát điều chỉnh quy hoạch sắp xếp, b trí dân cư trên địa bàn xã có đ cơ s về pháp lý, hợp lý và có đủ điều kiện đ cơ quan có thm quyền thẩm định, phê duyệt hay chưa. Nếu chưa thì nêu nguyên nhân và kiến nghị.

2. Kiến nghị:

- Kiến nghị cơ quan có thm quyền xét duyệt.

- Kiến nghị hỗ trợ các tồn tại khách quan, chưa giải quyết đầy đ (nếu có) trong quá trình xây dựng quy hoạch, như: Về cơ chế, chính sách: về đt ở, đt sn xuất; về đào tạo nguồn nhân lực cho địa phương; về vn đầu tư; về t chức thực hiện và các kiến nghị khác./.

 


Nơi nhận:
- UBND huyện;
- ……………….;
- Lưu: VT.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH

 

PHẦN V: PHỤ LỤC

1. Phần văn bản pháp lý liên quan, tài liệu tham khảo:

Đính kèm các văn bản pháp lý liên quan trực tiếp vào tập hồ sơ.

2. Các bảng biểu:

Đính kèm các bảng biu vào tập hồ sơ.

 

PHẦN VI: BẢN VẼ

Đính kèm các bản vẽ thu nhỏ, in kh A3, có chú dn tỷ lệ vào tập hồ sơ.

Phần bn vẽ gm:

- Sơ đồ vị trí, ranh giới xã (Sử dụng bản vẽ trong đán quy hoạch xã nông thôn mới đã được phê duyệt);

- Quy hoạch sắp xếp bố trí dân cư;

- Quy hoạch sử dụng đất (Sử dụng bản vẽ trong đồ án quy hoạch xã nông thôn mới đã được phê duyệt);

- Quy hoạch sản xuất (Sử dụng bản vẽ trong đồ án quy hoạch xã nông thôn mới đã được phê duyệt)./.

 

Biểu số: 01-TH

TỔNG HỢP KẾT QUẢ THỰC HIỆN QUY HOẠCH BỐ TRÍ DÂN CƯ GIAI ĐOẠN 2012 - 2016
XÃ …, HUYỆN …..

STT

Đa điểm / Tên điểm dân cư

Quy hoạch NTM đưc phê duyệt

Thực hiện QH bố trí dân cư

Tổng diện tích đất quy hoạch  (ha)

Trong đó:

Quy mô dân số

Số hộ (hộ)

Số nhân khẩu (người)

Phân theo Chương trình (hộ)

Tổng diện tích đất đã giao (ha)

Trong đó:

Đất ở (ha)

Đất sản xuất (ha)

Số hộ (hộ)

Số nhân khẩu (người)

Bố trí dân cư theo QĐ 1776/TTg

Định canh định cư theo QĐ 33/TTg

Đ án nhà ở theo QĐ 4329;5212 /UBND

CT khác

Đất ở (ha)

Đất sản xuất (ha)

 

Toàn xã

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

Thôn …………….

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.1

Điểm dân cư ……..

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.2

Điểm dân cư ……..

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.3

……………………...

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

Thôn ……………….

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(như mục 1)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

………………………

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Biểu số: 02-TH

TỔNG HỢP KẾT QUẢ THỰC HIỆN BỐ TRÍ DÂN CƯ GIAI ĐOẠN 2012 - 2016
XÃ …, HUYỆN …..

Số TT

Địa điểm

Tổng số hộ bố trí ổn định

Phân theo hình thức bố trí, ổn định

Phân theo nguyên nhân di dời, ổn định

Vốn hỗ trợ (triệu đồng)

Số hộ

Số khẩu

Tập trung

Xen ghép

Ổn định tại chỗ

Thiên tai

Đặc biệt khó khăn

Biên gii đất liền

Ra khỏi rừng

Di cư tự do

Tổng số

Trong đó:

Số hộ

Số khẩu

Số hộ

Số khẩu

Số hộ

Số khẩu

Số hộ

Số khẩu

Số hộ

Số khẩu

Số hộ

Số khẩu

Số hộ

Số khẩu

Số hộ

Số khẩu

Hỗ trợ di dời

Hỗ trợ khác

hộ

người

hộ

người

hộ

người

hộ

người

hộ

người

hộ

người

hộ

người

hộ

người

hộ

người

 

 

 

 

Toàn xã

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

Thôn …………….

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.1

Điểm dân cư ……..

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.2

Điểm dân cư ……..

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.3

……………………...

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

Thôn ……………….

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(như mục 1)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

………………………

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Biểu số: 03-TH

TỔNG HỢP KẾT QUẢ THỰC HIỆN CÁC DỰ ÁN BỐ TRÍ ỔN ĐỊNH DÂN CƯ GIAI ĐOẠN 2012 - 2016
XÃ …, HUYỆN …..

Số TT

Tên dự án ổn định dân cư

Số dự án

Số hộ bố trí (hộ)

Tổng vốn đầu tư được duyệt (triệu đồng)

Trong đó:

Thời gian khi công

Thời gian hoàn thành

Tình hình thực hiện

Tổng số

Trong đó:

Theo phê duyệt

Đã thực hiện

Vốn đầu tư phát triển (triệu đồng)

Vốn sự nghiệp kinh tế (triệu đồng)

Dự án đã hoàn thành

Dự án d dang

Dự án chưa thực hiện

Tập trung

Xen ghép

Tổng cộng

Tập trung

Xen ghép

 

Toàn xã

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

Dự án ………………..

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

Dự án ………………..

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

………………………..

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Biểu số: 04-TH

TỔNG HỢP KẾT QUẢ ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CƠ SỞ HẠ TẦNG CÁC KHU, ĐIỂM TÁI ĐỊNH CƯ GIAI ĐOẠN 2012 - 2016
XÃ …, HUYỆN …..

Số TT

Tên dự án ổn định dân cư

Giao thông

Nước sinh hoạt

Điện sinh hoạt

Thủy li

Công trình công cộng

CT khác

Cầu

Đường

Giếng đào

CT cấp nước

Đường ống

Trạm biến áp

Đường dây trung thế

Đường dây hạ thế

Đập dâng

Trạm bơm

CT đầu mối khác

Kênh, ống dẫn

Trường mầm non

Trường tiểu học, THCS

Nhà VH, SH cộng đồng

Trạm y tế

……

……

(CT)

(km)

(cái)

(CT)

(km)

(trạm)

(km)

(km)

(CT)

(trạm)

(CT)

(km)

(m2)

(m2)

(m2)

(m2)

 

 

 

Toàn xã

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

Dự án ……………….

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

Dự án ……………….

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

………………………..

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Biểu số: 05-TH

TỔNG HỢP CÁC NGUỒN VỐN ĐẦU TƯ CHO DỰ ÁN BỐ TRÍ DÂN CƯ GIAI ĐOẠN 2012 - 2016
XÃ …, HUYỆN …..

STT

Tên dự án ổn định dân cư

Số công trình

Vốn đầu tư được duyệt

Kết quả thực hiện

Vốn đã giải ngân

Trong đó:

Tổng số

Ngân sách Trung ương

Ngân sách địa phương

QĐ 1776

QĐ 33

QĐ 1179

QĐ 160

QĐ 134

QĐ 135

NQ 30a

Trái phiếu

CT NTM

Các CT khác

(CT)

(triệu đồng)

(triệu đồng)

(triệu đồng)

(triệu đồng)

(triệu đồng)

(triệu đồng)

(triệu đồng)

(triệu đồng)

(triệu đồng)

(triệu đồng)

(triệu đồng)

(triệu đồng)

(triệu đồng)

(triệu đồng)

 

Toàn xã

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

Dự án ……………………

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

Dự án ……………………

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

……………………………

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Biểu số 01-QH

NHU CẦU SẮP XẾP, BỐ TRÍ DÂN CƯ

XÃ: ……, HUYỆN ……

Số TT

Địa chỉ / Họ và tên chủ hộ

Số người trong hộ

Nguyên nhân di di

Thiên tai

Đặc biệt khó khăn

Biên gii đất liền

Di cư tự do

Ra khỏi rừng đặc dụng

Sống phân tán có ĐK khó khăn

1

2

3

4

5

6

7

8

9

 

Toàn xã

 

 

 

 

 

 

 

I

Thôn ……………

 

 

 

 

 

 

 

1

VD: Nguyễn A

5

 

x

 

 

 

 

2

Lê Văn X

6

x

 

 

 

 

 

3

…………………..

 

 

 

 

 

 

 

II

Thôn ……………

 

 

 

 

 

 

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ghi chú: Xác định hộ di dời do nguyên nhân gì rồi đánh dấu X vào cột ghi nguyên nhân đó.

 

Biểu số: 02-QH

DỰ KIẾN QUY HOẠCH BỐ TRÍ DÂN CƯ

XÃ: ……., HUYỆN …….

Số TT

Nơi đi (nơi đang ở, nhưng cần phải di dời đi)

Nơi đến (nơi bố trí ổn định dân cư)

Tng cộng (hộ)

Hình thức bố trí ổn định

Năm thực hiện

Giai đoạn 2021-2025

Ghi chú

Tập trung

Xen ghép

Tại chỗ

2017

2018

2019

2020

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

 

Toàn xã

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I

Thôn ………….

Thôn ……….

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VD: Nguyễn A

 

 

 

X

 

 

X

 

 

 

 

 

Lê Văn X

 

 

 

 

X

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II

Thôn ………….

Thôn ……….

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Biểu số: 03-QH

NHU CẦU ĐẦU TƯ CƠ SỞ HẠ TẦNG CÁC ĐIỂM DÂN CƯ

XÃ: ……., HUYỆN …….

Số TT

Tên dự án

Shộ

Khái toán vốn đầu tư cơ sở hạ tầng

Năm thực hiện

Giai đoạn 2021-2025

Ghi chú

Đơn vị tính

Khối lượng

Suất đầu tư

Vốn đầu tư

2017

2018

2019

2020

Hộ

 

 

triệu đồng

triệu đồng

 

 

 

 

 

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

I

Xây dựng CSHT thiết yếu điểm tái định cư tập trung

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

Thôn ………….

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a

Giao thông

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-

Đường giao thông nội vùng

 

km

 

3,750

 

 

 

 

 

 

 

-

Cầu nhỏ

 

CT

 

850

 

 

 

 

 

 

 

b

Cấp điện sinh hoạt

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-

Trạm biến áp

 

trạm

 

810

 

 

 

 

 

 

 

-

Đường dây trung thế

 

km

 

510

 

 

 

 

 

 

 

-

Đường dây hạ thế

 

km

 

620

 

 

 

 

 

 

 

c

Công trình cấp nước sinh hoạt

 

Hộ

 

25

 

 

 

 

 

 

 

d

Thủy lợi nhỏ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-

Công trình đầu mối

 

CT

 

950

 

 

 

 

 

 

 

-

Kênh mương

 

km

 

1,300

 

 

 

 

 

 

 

đ

Trường học

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-

Mu giáo

 

HS

 

50

 

 

 

 

 

 

 

-

Tiểu học

 

HS

 

30

 

 

 

 

 

 

 

e

Trạm y tế

 

trạm

 

5,000

 

 

 

 

 

 

 

f

Nhà VH, sinh hoạt cộng đồng

 

m2

 

8

 

 

 

 

 

 

 

g

Đền bù, GPMB

 

ha

 

180

 

 

 

 

 

 

 

2

Thôn ……………

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(như trên)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II

Nâng cấp một số CT CSHT thiết yếu cộng đồng xen ghép

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

Thôn ……….

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a

Giao thông

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-

Đường dân sinh

 

km

 

1,000

 

 

 

 

 

 

 

b

Công trình cấp nước sinh hoạt

 

Hộ

 

25

 

 

 

 

 

 

 

c

Thủy lợi nội đồng

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-

Kênh mương

 

km

 

1,300

 

 

 

 

 

 

 

d

Trường học

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-

Mu giáo

 

HS

 

50

 

 

 

 

 

 

 

-

Tiểu học

 

HS

 

30

 

 

 

 

 

 

 

đ

Đền bù, GPMB

 

ha

 

180

 

 

 

 

 

 

 

2

Thôn ………….

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(như trên)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ghi chú: Đánh dấu X vào một trong các cột năm thực hiện theo thứ tự ưu tiên của dự án hoặc giai đoạn 2021-2025.

 

Biểu số: 04-QH

TỔNG HỢP NHU CẦU VỐN BỐ TRÍ DÂN CƯ

XÃ: ….., HUYỆN …….

Số TT

Danh mục

Đơn vị tính

Số lượng

Mức hỗ trợ

Vốn hỗ trợ (triệu đồng)

Giai đoạn 2017 - 2020 (triệu đồng)

Giai đoạn 2021-2025 (triệu đồng)

Tổng số

Trong đó:

2017

2018

2019

2020

1

2

3

4

5

6 = 4x5

7

8

9

10

11

12

 

Toàn xã

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I

Vốn sự nghiệp

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

Di xen ghép

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-

Hỗ trợ di chuyn cho hộ

hộ

 

20

 

 

 

 

 

 

 

-

Hỗ trợ cộng đồng

hộ

 

50

 

 

 

 

 

 

 

2

Di dân tập trung

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-

Hỗ trợ di chuyển cho hộ

hộ

 

20

 

 

 

 

 

 

 

3

Ổn định tại chỗ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-

Hỗ trợ di chuyển cho hộ

hộ

 

10

 

 

 

 

 

 

 

II

Vốn đầu tư phát triển (Xây dựng CSHT thiết yếu điểm TĐC tập trung)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

Giao thông

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-

Đường giao thông nội vùng

km

 

3,750

 

 

 

 

 

 

 

-

Cầu nhỏ

CT

 

850

 

 

 

 

 

 

 

2

Cấp điện sinh hoạt

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-

Trạm biến áp

 

 

810

 

 

 

 

 

 

 

-

Đường dây trung thế

km

 

510

 

 

 

 

 

 

 

-

Đường dây hạ thế

km

 

620

 

 

 

 

 

 

 

3

Công trình cấp nước sinh

Hộ

 

25

 

 

 

 

 

 

 

4

Thủy lợi nhỏ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-

Công trình đầu mối

CT

 

950

 

 

 

 

 

 

 

-

Kênh mương

km

 

1,300

 

 

 

 

 

 

 

6

Trường học

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-

Mẫu giáo

HS

 

50

 

 

 

 

 

 

 

-

Tiểu học

HS

 

30

 

 

 

 

 

 

 

7

Trạm y tế

 

 

5,000

 

 

 

 

 

 

 

8

Nhà VH, sinh hoạt cộng

m2

 

8

 

 

 

 

 

 

 

9

Đền bù, GPMB

ha

 

180

 

 

 

 

 

 

 

Ghi chú: vốn hỗ trợ cộng đồng xen ghép để bồi thường, thu hồi đất, cấp đất bố trí cho hộ tái định cư và đầu tư nâng cấp CSHT khu dân cư tiếp nhận hộ đến tái định cư.

 

MẪU TỜ TRÌNH

ỦY BAN NHÂN DÂN
…………………
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số:         /TTr-UBND

…….., ngày     tháng      năm 2017

 

T TRÌNH

Về việc thẩm định, phê duyệt hồ rà soát quy hoạch sắp xếp, bố trí dân cư gắn với xây dựng nông thôn mới xã……, huyện……

Thực hiện Quyết định số       /QĐ-UBND ngày    /    /2017 của UBND tỉnh về việc Ban hành mẫu đề cương rà soát quy hoạch sắp xếp, bố trí dân cư gắn với xây dựng xã nông thôn mới trên địa bàn miền núi tỉnh Quảng Nam; Công văn số 712/UBND-KTN ngày 21/02/2017 của UBND tỉnh về việc triển khai thực hiện rà soát, điều chỉnh quy hoạch sắp xếp, btrí dân cư gắn với xây dựng nông thôn mới theo Nghị quyết số 05-NQ/TU ngày 17/8/2016 của Tỉnh ủy Quảng Nam.

UBND xã... trình thẩm định, phê duyệt hồ sơ rà soát quy hoạch sắp xếp, bố trí dân cư gắn với xây dựng nông thôn mới của xã với các nội dung chủ yếu như sau:

1. Tên hồ sơ: Rà soát quy hoạch sắp xếp, bố trí dân cư gắn với xây dựng nông thôn mới xã ..., huyện... giai đoạn 2017 - 2020, đnh hướng đến năm 2025.

2. Đơn vị lập hồ sơ: UBND xã……………

3. Mục tiêu:

Trích có chọn lọc mục I, Phn I của hồ sơ rà soát quy hoạch: Về các nội dung liên quan cụ thể đến yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội, ổn định dân cư, phòng tránh thiên tai, bảo vệ môi trường, củng c an ninh quốc phòng, thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia về xây dựng nông thôn mới và các yêu cầu khác.

4. Phạm vi và đối tượng quy hoạch:

Trích mục I, Phần III của hồ sơ rà soát quy hoạch.

5. Quy mô và nội dung rà soát quy hoạch:

5.1. Quy mô: (Biểu số 01-QH)

Tổng số hộ cần quy hoạch bố trí ổn định dân cư: …… hộ.

5.2. Quy hoạch bố trí dân cư: (Biểu số 02-QH)

- Quy hoạch bố trí dân cư giai đoạn 2017-2020: ….. hộ. Trong đó:

+ Bố trí tái định cư xen ghép: …… hộ.

+ Ổn định tại chỗ: …… hộ.

+ Bố trí tái định cư tập trung: ……. hộ.

- Quy hoạch bố trí dân cư giai đoạn 2021-2025: …… hộ. Trong đó:

+ Bố trí tái định cư xen ghép: …….. hộ.

+ Ổn định tại chỗ: ……. hộ.

+ Bố trí tái định cư tập trung: ……. hộ.

5.3. Nhu cầu đầu tư nâng cấp cơ sở hạ tầng thiết yếu cho cộng đồng xen ghép: (Biểu số 03-QH, mục II)

- Đường dân sinh: .... km.

- Cấp nước sinh hoạt:.... CT.

- Kênh thủy lợi nội đồng:.... km.

- Trường học: .... phòng.

5.4. Nhu cầu đầu tư cơ sở hạ tầng thiết yếu các điểm tái định cư tập trung: (Biểu số 03-QH, mục I)

- Đường giao thông nội bộ:.... km; cầu nhỏ:.... CT.

- Cấp điện sinh hoạt: .... trạm;.... km dây trung thế; .... km dây hạ thế.

- Cấp nước sinh hoạt:.... CT.

- Thủy lợi nhỏ: .... CT đầu mối;.... km kênh mương.

- Trường học:.... phòng.

- Trạm y tế:.... trạm.

- Nhà văn hóa, sinh hoạt cộng đồng: .... m2.

6. Các phương án, dự án ưu tiên đầu tư giai đoạn 2017-2020: (Biểu số 02-QH)

Nêu các chỉ tiêu của từng phương án, dự án: Tên điểm dân cư, quy mô về diện tích, s hộ bố trí.

7. Khái toán vốn đầu tư: (Biểu số 04-QH)

Tổng vốn đầu tư:.... triệu đồng. Trong đó:

- Vốn sự nghiệp:.... triệu đồng.

- Vốn đầu tư phát triển (CSHT điểm TĐC tập trung):.... triệu đồng.

8. Nguồn vốn đầu tư: Ngân sách nhà nước.

9. Thời gian thực hiện quy hoạch: Từ năm 2017.

10. Kiến nghị:

- Trích, nêu các nội dung tại mục 2, Phần IV của hồ sơ rà soát quy hoạch.

- Đề nghị các phòng chức năng (tổ công tác) của huyện kiểm tra; UBND huyện xem xét, phê duyệt hồ sơ./.

 


Nơi nhận:
- UBND huyện...(để trình);
- Các phòng KTHT, TNMT, NN&PTNT(để kiểm tra);
- L
ưu VT.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH

 

MẪU QUYẾT ĐỊNH

ỦY BAN NHÂN DÂN
HUYỆN ………………

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số:       /QĐ-UBND

…….., ngày     tháng     năm 2017

 

QUYẾT ĐỊNH

Phê duyệt hồ sơ rà soát quy hoạch sắp xếp, bố trí dân cư gắn với xây dựng nông thôn mới xã……., huyện…….

ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN....

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Luật Xây dựng ngày 18/6/2014;

Căn cứ Quyết định số 1980/QĐ-TTg ngày 17/10/2016 của Thủ tướng Chính phủ v/v ban hành Bộ tiêu chí quốc gia về nông thôn mới;

Căn cứ Quyết định số 1600/QĐ-TTg ngày 16/8/2016 của Thủ tướng Chính phủ Phê duyệt Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016 - 2020;

Căn cứ Quyết định số 1776/QĐ-TTg ngày 21/11/2012 của Thủ tướng Chính phủ Phê duyệt Chương trình bố trí dân cư các vùng: Thiên tai, đặc biệt khó khăn, biên giới, hải đảo, di cư tự do, khu rừng đặc dụng giai đoạn 2013-2015 và định hướng đến năm 2020;

Căn cứ Quyết định số 2085/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ Phê duyệt Chính sách đặc thù hỗ trợ phát triển kinh tế - xã hội vùng dân tộc thiểu svà miền núi giai đoạn 2017-2020;

Căn cứ Thông tư số 02/2017/TT-BXD ngày 01/3/2017 của Bộ Xây dựng Hướng dẫn về quy hoạch xây dựng nông thôn;

Căn cứ Thông tư số 1776/QĐ-TTg Chương trình bố trí dân cư">03/2014/TT-BNNPTNT ngày 25/01/2014 của Bộ Nông nghiệp và PTNT Hướng dẫn thực hiện Quyết định số 1776/QĐ-TTg ngày 21/11/2012 của Thủ tướng Chính phủ;

Căn cứ Thông tư số 1776/QĐ-TTg">19/2015/TT-BNNPTNT ngày 27/4/2015 của Bộ Nông nghiệp và PTNT Quy định quy trình bố trí, ổn định dân cư thực hiện Chương trình Bố trí dân cư theo Quyết định số 1776/QĐ-TTg ngày 21/11/2012 của Thủ tướng Chính phủ;

Căn cứ Công văn số 712/UBND-KTN ngày 21/02/2017 của UBND tỉnh về việc triển khai thực hiện rà soát, điều chỉnh quy hoạch sp xếp, b trí dân cư gn với xây dựng nông thôn mới theo Nghị quyết số 05-NQ/TU ngày 17/8/2016 của Tỉnh ủy Quảng Nam;

Xét đề nghị của UBND xã……. tại Tờ trình số…….. ngày………… về việc thẩm định, phê duyệt hồ sơ rà soát quy hoạch sắp xếp, bố trí dân cư gắn với xây dựng nông thôn mới;

Theo đề nghị của Tổ công tác (hoặc Phòng... tại Báo cáo kết quả thẩm định số…….. ngày......

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt hồ sơ rà soát quy hoạch sắp xếp, bố trí dân cư gắn với xây dựng nông thôn mới xã ..., với các nội dung chính như sau:

1. Tên hồ sơ: Rà soát quy hoạch sắp xếp, bố trí dân cư gắn với xây dựng nông thôn mới xã …, huyện... giai đoạn 2017 - 2020, đnh hướng đến năm 2025.

2. Đơn vị lập hồ sơ: UBND xã…………..

3. Mục tiêu:

Trích có chọn lọc mục I, Phn I của hồ sơ rà soát quy hoạch: về các nội dung liên quan cụ thể đến yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội, ổn định dân cư, phòng tránh thiên tai, bảo vệ môi trường, củng cố an ninh quốc phòng, thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia về xây dựng nông thôn mới và các yêu cầu khác.

4. Phạm vi và đối tượng quy hoạch:

Trích mục I, Phần III của hồ sơ rà soát quy hoạch.

5. Quy mô và nội dung rà soát quy hoạch:

5.1. Quy mô: (Biểu số 01 -QH)

Tổng số hộ cần quy hoạch bố trí ổn định dân cư: ….. hộ.

5.2. Quy hoạch bố trí dân cư: (Biểu số 02-QH)

- Quy hoạch bố trí dân cư giai đoạn 2017-2020: …… hộ. Trong đó:

+ Bố trí tái định cư xen ghép: …… hộ.

+ n định tại chỗ: ….. hộ.

+ Bố trí tái định cư tập trung: …… hộ.

- Quy hoạch bố trí dân cư giai đoạn 2021-2025: ….. hộ. Trong đó:

+ Bố trí tái định cư xen ghép: ….. hộ.

+ Ổn định tại chỗ: ….. hộ.

+ Bố trí tái định cư tập trung: ….. hộ.

5.3. Nhu cầu đầu tư nâng cấp cơ sở hạ tầng thiết yếu cho cộng đồng xen ghép: (Biểu số 03-QH, mục II)

- Đường dân sinh: .... km.

- Cấp nước sinh hoạt: .... CT.

- Kênh thủy lợi nội đồng: .... km.

- Trường học: .... phòng.

5.4. Nhu cầu đầu tư cơ sở hạ tầng thiết yếu các điểm tái định cư tập trung: (Biểu số 03-QH, mục I)

- Đường giao thông nội bộ:.... km; cầu nhỏ:.... CT.

- Cấp điện sinh hoạt:.... trạm; .... km dây trung thế; .... km dây hạ thế.

- Cấp nước sinh hoạt: .... CT.

- Thủy lợi nhỏ: .... CT đầu mối;.... km kênh mương.

- Trường học:.... phòng.

- Trạm y tế: .... trạm.

- Nhà văn hóa, sinh hoạt cộng đồng: .... m2.

6. Các phương án, dự án ưu tiên đầu tư giai đoạn 2017-2020: (Biểu số 02-QH)

Nêu các chỉ tiêu của từng phương án, dự án: Tên điểm dân cư, quy mô về diện tích, s hộ b trí.

7. Khái toán vốn đầu tư: (Biểu số 04-QH)

Tổng vốn đầu tư:.... triệu đồng. Trong đó:

- Vốn sự nghiệp hỗ trợ theo điểm c, d và đ, khoản 2, Điều 3, Quyết định số 1776/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ:.... triệu đồng.

- Vốn đầu tư phát triển cơ sở hạ tầng điểm TĐC tập trung (theo điểm b, khoản 2, Điều 3, Quyết định số 1776/QĐ-TTg; Quyết định 2085/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ...):.... triệu đồng.

8. Nguồn vốn đầu tư hỗ trợ: Ngân sách nhà nước.

9. Thời gian thực hiện quy hoạch: Từ năm 2017.

Điều 2. Tổ chức thực hiện

- Nêu trách nhiệm của từng tổ chức.

1. UBND xã …..

……………..

2. Phòng kinh tế hạ tầng huyện

…………

…………

Điều 3. Chánh văn phòng UBND huyện, Chủ tịch UBND xã....; Trưởng các phòng: Kinh tế hạ tầng, Nông nghiệp và PTNT, Tài nguyên và MT, Kế hoạch TC; thủ trưởng các đơn vị, cá nhân liên quan căn cứ quyết định thi hành.

Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký./.

 


Nơi nhận:
- Như điều 3;
- TT HĐND huyện...(b/c);
- TT HĐND xã (theo dõi);
- CVP, PVP UBND huyện;
- L
ưu VT.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH

 

 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 1306/QĐ-UBND

Loại văn bản Quyết định
Số hiệu 1306/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành 21/04/2017
Ngày hiệu lực 21/04/2017
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Văn hóa - Xã hội
Tình trạng hiệu lực Còn hiệu lực
Cập nhật 3 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 1306/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 1306/QĐ-UBND 2017 đề cương rà soát quy hoạch bố trí dân cư Quảng Nam


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

Văn bản liên quan ngôn ngữ

Văn bản sửa đổi, bổ sung

Văn bản bị đính chính

Văn bản được hướng dẫn

Văn bản đính chính

Văn bản bị thay thế

Văn bản hiện thời

Quyết định 1306/QĐ-UBND 2017 đề cương rà soát quy hoạch bố trí dân cư Quảng Nam
Loại văn bản Quyết định
Số hiệu 1306/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành Tỉnh Quảng Nam
Người ký Lê Trí Thanh
Ngày ban hành 21/04/2017
Ngày hiệu lực 21/04/2017
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Văn hóa - Xã hội
Tình trạng hiệu lực Còn hiệu lực
Cập nhật 3 năm trước

Văn bản thay thế

Văn bản được dẫn chiếu

Văn bản hướng dẫn

Văn bản được hợp nhất

Văn bản gốc Quyết định 1306/QĐ-UBND 2017 đề cương rà soát quy hoạch bố trí dân cư Quảng Nam

Lịch sử hiệu lực Quyết định 1306/QĐ-UBND 2017 đề cương rà soát quy hoạch bố trí dân cư Quảng Nam

  • 21/04/2017

    Văn bản được ban hành

    Trạng thái: Chưa có hiệu lực

  • 21/04/2017

    Văn bản có hiệu lực

    Trạng thái: Có hiệu lực