Quyết định 131/QĐ-BXD

Quyết định 131/QĐ-BXD năm 2014 Chương trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật và các đề án của Bộ Xây dựng

Nội dung toàn văn Quyết định 131/QĐ-BXD năm 2014 Chương trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật xây dựng


BỘ XÂY DỰNG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 131/QĐ-BXD

Hà Nội, ngày 25 tháng 01 năm 2014

 

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH CHƯƠNG TRÌNH XÂY DỰNG VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT VÀ CÁC ĐỀ ÁN NĂM 2014 CỦA BỘ XÂY DỰNG

BỘ TRƯỞNG BỘ XÂY DỰNG

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật số 17/2008/QH12 ngày 03/6/2008 của Quốc hội;

Căn cứ Nghị định số 24/2009/NĐ-CP của Chính phủ ngày 05/3/2009 quy định chi tiết và biện pháp thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật;

Căn cứ Nghị định số 62/2013/NĐ-CP ngày 25/6/2013 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Xây dựng;

Xét đề nghị của Vụ trưởng Vụ Pháp chế và thủ trưởng các đơn vị liên quan,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành “Chương trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật và các đề án năm 2014 của Bộ Xây dựng” (Có Phụ lục kèm theo).

Điều 2. Giao Vụ Pháp chế, Văn phòng Bộ theo dõi, đôn đốc việc thực hiện Chương trình này, trong quá trình thực hiện, nếu có phát sinh báo cáo Bộ trưởng để điều chỉnh kịp thời .

Điều 3. Vụ trưởng Vụ Pháp chế, Chánh Văn phòng Bộ, thủ trưởng các đơn vị và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký./.

 

 

Nơi nhận:
- Như điều 3;
- Các Thứ trưởng;
- Văn Phòng Chính phủ;
- Bộ Tư pháp;
- Các Cục, Vụ, Viện KTXD;
- VP Bộ, Thanh tra Bộ;
- Lưu: VT, PC(02).

BỘ TRƯỞNG




Trịnh Đình Dũng

 

CHƯƠNG TRÌNH

XÂY DỰNG VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT VÀ CÁC ĐỀ ÁN NĂM 2014 CỦA BỘ XÂY DỰNG
(Ban hành kèm theo Quyết định số 131/QĐ-BXD ngày 25 tháng 01 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng)

TT

Tên văn bản

Đơn vị chủ trì soạn thảo

Thời gian trình, ban hành

Lãnh đạo Bộ phụ trách soạn thảo

A

VĂN BẢN TRÌNH CẤP CÓ THẨM QUYỀN BAN HÀNH

 

 

 

I

Văn bản Quy phạm pháp luật

 

 

 

1

Nghị định thay thế Nghị định số 42/2009/NĐ-CP ngày 07/5/2009 về việc phân loại đô thị

Cục Phát triển đô thị

Tháng 6/2014

Thứ trưởng

Nguyễn Thanh Nghị

2

Nghị định thay thế Nghị định 59/2007/NĐ-CP ngày 9/4/2007 về quản lí chất thải rắn

Cục Hạ tầng kỹ thuật

Tháng 7/2014

Thứ trưởng

Phan Thị Mỹ Linh

3

Nghị định quản lí chất lượng công trình xây dựng

Cục Giám định NN về chất lượng CTXD

Tháng 10/2014

Thứ trưởng

Nguyễn Thanh Nghị

4

Nghị định quy định chi tiết và hướng dẫn một số nội dung của Luật Xây dựng

Cục Quản lí hoạt động xây dựng

Tháng 11/2014

Thứ trưởng

Bùi Phạm Khánh

5

 Nghị định về quy hoạch xây dựng

Vụ Quy hoạch kiến trúc

Tháng 11/2014

Thứ trưởng

Nguyễn Đình Toàn

6

Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 180/2007/NĐ-CP ngày của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn một số điều của Luật Xây dựng về xử lí vi phạm trật tự xây dựng đô thị

Thanh tra Bộ

Tháng 11/2014

Thứ trưởng

Trần Văn Sơn

7

 Nghị định về quản lý chi phí đầu tư xây dựng

Viện Kinh tế XD

Tháng 11/2014

Thứ trưởng

Trần Văn Sơn

8

Nghị định về hợp đồng xây dựng

Vụ Kinh tế XD

Tháng 12/2014

Thứ trưởng

Trần Văn Sơn

9

Nghị định về Quản lý và lưu trữ thông tin về nhà ở và thị trường bất động sản

Viện Kinh tế XD

Tháng 12/2014

Thứ trưởng

Nguyễn Trần Nam

II

Các đề án

 

 

 

1

Đề án Huy động các nguồn lực đầu tư xây dựng hệ thống cấp, thoát nước và xử lí chất thải rắn đô thị.

Viện Kinh tế XD

Tháng 01/2014

 

Thứ trưởng

Cao Lại Quang

2

Đề án Chiến lược phát triển thị trường bất động sản

Cục Quản lí nhà và thị trường BĐS

Tháng 5/2014

Thứ trưởng

Nguyễn Trần Nam

3

Đề án hỗ trợ nhà ở phòng tránh bão cho các hộ nghèo khu vực duyên hải Miền Bắc và Miền Trung

Cục Quản lí nhà và thị trường BĐS

Tháng 6/2014

Thứ trưởng

Nguyễn Trần Nam

4

Đề án Quy hoạch thăm dò, khai thác, chế biến và sử dụng khoáng sản làm vôi công nghiệp

Vụ Vật liệu xây dựng

Tháng 6/2014

Thứ trưởng

Nguyễn Trần Nam

5

Đề án Phát triển sản xuất vật liệu xây dựng để sử dụng trong nước và xuất khẩu giai đoạn 2013-2020, tầm nhìn đến năm 2030

Vụ Vật liệu xây dựng

Tháng 12/2014

Thứ trưởng

Nguyễn Trần Nam

B

VĂN BẢN DO BỘ TRƯỞNG BỘ XÂY DỰNG BAN HÀNH

 

 

 

1

Thông tư liên tịch (BXD-BNV) về thanh tra xây dựng

Thanh tra Bộ

Tháng 2/2014

Thứ trưởng

Trần Văn Sơn

2

Thông tư thay thế Thông tư số 24/2009/TT-BXD ngày 22/7/2009 của Bộ Xây dựng quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 23/2009/NĐ-CP ngày 27/02/2007 của Chính phủ

Thanh tra Bộ

Tháng 2/2014

Thứ trưởng

Trần Văn Sơn

3

Thông tư hướng dẫn giám định tư pháp trong xây dựng

Cục Giám định NN về chất lượng CTXD

Tháng 02/2014

Thứ trưởng

Nguyễn Thanh Nghị

4

Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của các Thông tư hướng dẫn Nghị định số 15/2013/NĐ-CP

Cục Giám định NN về chất lượng CTXD

Tháng 03/2014

Thứ trưởng

Nguyễn Thanh Nghị

5

Thông tư hướng dẫn quản lí chất lượng nhà ở riêng lẻ

Cục Giám định NN về chất lượng CTXD

Tháng 4/2014

Thứ trưởng

Nguyễn Thanh Nghị

6

Thông tư hướng dẫn về kiểm định chất lượng công trình xây dựng

Cục Giám định NN về chất lượng CTXD

Tháng 6/2014

Thứ trưởng

Nguyễn Thanh Nghị

7

Thông tư liên tịch giữa Bộ Xây dựng và Bộ Nội vụ về việc đổi tên gọi và chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của các Trung tâm kiểm định

Cục Giám định NN về chất lượng CTXD

Tháng 6/2014

Thứ trưởng

Nguyễn Thanh Nghị

8

Thông tư hướng dẫn thi hành Nghị định của Chính phủ về quản lí và phát triển nhà ở xã hội

Cục Quản lí nhà và thị trường BĐS

Tháng 2/2014

Thứ trưởng

Nguyễn Trần Nam

9

Thông tư hướng dẫn thực hiện Nghị định của Chính phủ về quản lí và phát triển nhà ở tái định cư

Cục Quản lí nhà và thị trường BĐS

Tháng 2/2014

Thứ trưởng

Nguyễn Trần Nam

10

Thông tư hướng dẫn quản lí, sử dụng năng lượng trong các công trình xây dựng

Vụ Khoa học công nghệ

Tháng 3/2014

Thứ trưởng

Nguyễn Thanh Nghị

11

Thông tư hướng dẫn xây dựng chương trình phát triển đô thị

Cục Phát triển đô thị

Tháng 3/2014

Thứ trưởng

Nguyễn Thanh Nghị

12

Thông tư hướng dẫn về phân loại đô thị (thay thế Thông tư số 42/2009/NĐ-CP phân loại đô thị">34/2009/TT-BXD ngày 30/9/2009)

Cục Phát triển đô thị

Tháng 12/2014

 

13

Thông tư hướng dẫn phương pháp điều chỉnh giá hợp đồng xây dựng

Vụ Kinh tế XD

Tháng 4/2014

Thứ trưởng

Trần Văn Sơn

14

Thông tư hướng dẫn quản lí hợp đồng E.P.C, mẫu hợp đồng tổng thầu

Vụ Kinh tế XD

Tháng 4/2014

Thứ trưởng

Trần Văn Sơn

15

Thông tư hướng dẫn mẫu hợp đồng tư vấn

Vụ Kinh tế XD

Tháng 4/2014

Thứ trưởng

Trần Văn Sơn

16

Thông tư hướng dẫn mẫu hợp đồng thi công

Vụ Kinh tế XD

Tháng 4/2014

Thứ trưởng

Trần Văn Sơn

 

17

Thông tư hướng dẫn đăng ký thông tin và đánh giá nhà thầu

Cục Quản lí hoạt động xây dựng

Tháng 3/2014

Thứ trưởng

Bùi Phạm Khánh

18

Thông tư liên tịch giữa Bộ Xây dựng và Bộ Tài nguyên và Môi trường hướng dẫn các loại giấy tờ về đất đai để cấp giấy phép xây dựng

Cục Quản lí hoạt động xây dựng

Tháng 6/2014

Thứ trưởng

Bùi Phạm Khánh

19

Thông tư hướng dẫn về cấp giấy phép xây dựng

Cục Quản lí hoạt động xây dựng

Tháng 11/2014

Thứ trưởng

Bùi Phạm Khánh

20

Thông tư sửa đổi, bổ sung thông tư số 25/2009/TT-BXD ngày 29/7/2009 về hướng dẫn về bồi dưỡng nghiệp vụ quản lí dự án đầu tư xây dựng công trình và giám sát thi công xây dựng công trình

Cục Quản lí hoạt động xây dựng

Tháng 11/2014

Thứ trưởng

Bùi Phạm Khánh

21

Thông tư hướng dẫn về quản lí dự án đầu tư xây dựng

Cục Quản lí hoạt động xây dựng

Tháng 12/2014

Thứ trưởng

Bùi Phạm Khánh

22

Thông tư quy định về điều kiện năng lực hoạt động xây dựng

Cục Quản lí hoạt động xây dựng

Tháng 12/2014

Thứ trưởng

Bùi Phạm Khánh

23

Thông tư sửa đổi, bổ sung Thông tư 23/2009/TT-BXD ngày 26/7/2009 của Bộ Xây dựng về hướng dẫn thi tuyển và tuyển chọn phương án thiết kế kiến trúc công trình xây dựng

Vụ Quy hoạch kiến trúc

Tháng 11/2014

Thứ trưởng

Nguyễn Đình Toàn

24

Thông tư hướng dẫn phương pháp xác định và quản lí chi phí dịch vụ công ích đô thị

Viện Kinh tế XD

Tháng 4/2014

Thứ trưởng

Trần Văn Sơn

25

Thông tư hướng dẫn về Hệ thống tiêu chí, quy trình đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ của Chủ đầu tư, Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng sử dụng vốn ngân sách nhà nước

Viện Kinh tế XD

Tháng 5/2014

Thứ trưởng

Bùi Phạm Khánh

26

Thông tư sửa đổi, bổ sung Thông tư số 04/2010/TT-BXD ngày 26/5/2010 của Bộ Xây dựng hướng dẫn lập và quản lí chi phí đầu tư xây dựng công trình (gồm cả công trình xây dựng trên biển và hải đảo)

Viện Kinh tế XD

Tháng 6/2014

Thứ trưởng

Trần Văn Sơn

27

Thông tư hướng dẫn xác định và công bố một số chỉ tiêu đánh giá thị trường bất động sản

Viện Kinh tế XD

Tháng 6/2014

Thứ trưởng

Nguyễn Trần Nam

28

Thông tư hướng dẫn mô hình tổ chức, hoạt động của doanh nghiệp quản lí nhà ở xã hội và nhà ở tái định cư

Viện Kinh tế XD

Tháng 9/2014

Thứ trưởng

Nguyễn Trần Nam

29

Thông tư hướng dẫn phương pháp xác định và công bố Chỉ số giá xây dựng

Viện Kinh tế XD

Tháng 11/2014

Thứ trưởng

Trần Văn Sơn

30

Thông tư hướng dẫn về đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ Định giá xây dựng và cấp chứng chỉ kỹ sư Định giá xây dựng

Viện Kinh tế XD

Tháng 11/2014

Thứ trưởng

Trần Văn Sơn

31

Thông tư hướng dẫn lập và quản lý chi phí đầu tư xây dựng

Viện Kinh tế XD

Tháng 12/2014

Thứ trưởng

Trần Văn Sơn

32

Thông tư hướng dẫn lập và quản lý giá ca máy và thiết bị thi công xây dựng.

Viện Kinh tế XD

Tháng 12/2014

Thứ trưởng

Trần Văn Sơn

33

Thông tư hướng dẫn Nghị định thay thế Nghị định số 88/2007/NĐ-CP ngày 28/5/2007 của Chính phủ (Đăng kí Tháng 11/2013)

Cục Hạ tầng kĩ thuật

Tháng 9/2014

Thứ trưởng

Cao Lại Quang

34

Thông tư hướng dẫn các quy định về xả thải vào hệ thống thoát nước đô thị

Cục Hạ tầng kĩ thuật

Tháng 10/2014

Thứ trưởng

Cao Lại Quang

35

Thông tư hướng dẫn Nghị định thay thế Nghị định số 59/2007/NĐ-CP ngày 09/4/2007 của Chính phủ (Đăng kí Tháng 11/2013)

Cục Hạ tầng kĩ thuật

Tháng 12/2014

Thứ trưởng

Phan Thị Mỹ Linh

36

Thông tư liên tịch (BNV-BXD) hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của cơ quan chuyên môn thuộc UBND cấp tỉnh, cấp huyện và nhiệm vụ, quyền hạn của UBND cấp xã về các lĩnh vực quản lí nhà nước ngành Xây dựng (thay thế Thông tư liên tịch số 20/2008/TTLT-BXD-BNV ngày 16/8/2008)

Vụ Tổ chức cán bộ

Tháng12 /2014

Thứ trưởng

Cao Lại Quang

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 131/QĐ-BXD

Loại văn bản Quyết định
Số hiệu 131/QĐ-BXD
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành 25/01/2014
Ngày hiệu lực 25/01/2014
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Bộ máy hành chính, Xây dựng - Đô thị
Tình trạng hiệu lực Còn hiệu lực
Cập nhật 10 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 131/QĐ-BXD

Lược đồ Quyết định 131/QĐ-BXD năm 2014 Chương trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật xây dựng


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

Văn bản liên quan ngôn ngữ

Văn bản sửa đổi, bổ sung

Văn bản bị đính chính

Văn bản được hướng dẫn

Văn bản đính chính

Văn bản bị thay thế

Văn bản hiện thời

Quyết định 131/QĐ-BXD năm 2014 Chương trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật xây dựng
Loại văn bản Quyết định
Số hiệu 131/QĐ-BXD
Cơ quan ban hành Bộ Xây dựng
Người ký Trịnh Đình Dũng
Ngày ban hành 25/01/2014
Ngày hiệu lực 25/01/2014
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Bộ máy hành chính, Xây dựng - Đô thị
Tình trạng hiệu lực Còn hiệu lực
Cập nhật 10 năm trước

Văn bản thay thế

Văn bản gốc Quyết định 131/QĐ-BXD năm 2014 Chương trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật xây dựng

Lịch sử hiệu lực Quyết định 131/QĐ-BXD năm 2014 Chương trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật xây dựng

  • 25/01/2014

    Văn bản được ban hành

    Trạng thái: Chưa có hiệu lực

  • 25/01/2014

    Văn bản có hiệu lực

    Trạng thái: Có hiệu lực