Quyết định 1310/QĐ-UBND

Quyết định 1310/QĐ-UBND năm 2016 phê duyệt Đề cương, nhiệm vụ quy hoạch và dự toán kinh phí Dự án Rà soát, điều chỉnh và bổ sung Quy hoạch cơ sở giết mổ gia súc, gia cầm tập trung trên địa bàn thành phố Hải Phòng đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030

Nội dung toàn văn Quyết định 1310/QĐ-UBND dự toán kinh phí rà soát cơ sở giết mổ gia súc gia cầm tập trung Hải Phòng 2016


ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1310/QĐ-UBND

Hải Phòng, ngày 08 tháng 07 năm 2016

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT ĐỀ CƯƠNG, NHIỆM VỤ QUY HOẠCH VÀ DỰ TOÁN KINH PHÍ DỰ ÁN RÀ SOÁT, ĐIỀU CHỈNH VÀ BỔ SUNG QUY HOẠCH CƠ SỞ GIẾT MỔ GIA SÚC, GIA CẦM TẬP TRUNG TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG ĐẾN NĂM 2020 VÀ ĐỊNH HƯỚNG ĐẾN NĂM 2030

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước ngày 16/12/2002;

Căn cứ Nghị định số 92/2006/NĐ-CP ngày 07/9/2006 của Chính phủ về lập, phê duyệt và quản lý quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội;

Căn cứ Nghị định số 04/2008/NĐ-CP ngày 11/01/2008 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 92/2006/NĐ-CP ngày 07/9/2006 của Chính phủ về lập, phê duyệt và quản lý quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội;

Căn cứ Thông tư số 05/2013/TT-BKHĐT ngày 31/10/2013 của Bộ Kế  hoạch và Đầu tư hướng dẫn tổ chức lập, thẩm định, phê duyệt, điều chỉnh và công bố quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội; quy hoạch phát triển ngành, lĩnh vực, sản phẩm chủ yếu;

Căn cứ Báo cáo kết quả thẩm định số 96/BC-KHĐT ngày 27/4/2016 của Sở Kế hoạch và Đầu tư về đề cương, dự toán kinh phí Dự án Rà soát, điều chỉnh và bổ sung Quy hoạch cơ sở giết mổ gia súc, gia cầm tập trung trên địa bàn thành phố Hải Phòng đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030;

Xét đề nghị của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tại Tờ trình s 99/TTr-SNN ngày 20/5/2016,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt Đề cương, nhiệm vụ quy hoạch và dự toán kinh phí Dự án Rà soát, điều chỉnh và bổ sung Quy hoạch cơ sở giết mổ gia súc, gia cầm tập trung trên địa bàn thành phố Hải Phòng đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030, với các nội dung chủ yếu sau:

1. Tên dự án quy hoạch: Rà soát, điều chỉnh và bổ sung Quy hoạch cơ sở giết mổ gia súc, gia cầm tập trung trên địa bàn thành phố Hải Phòng đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030.

2. Cơ quan lập quy hoạch: Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

3. Mục tiêu

Xây dựng các cơ sở giết mổ gia súc, gia cầm tập trung và quản lý giết mổ trên địa bàn thành phố nhằm thực hiện theo đúng quy định của pháp luật về thú y. Quản lý và ngăn ngừa có hiệu quả việc lây lan dịch bệnh cho gia súc, gia cầm, đảm bảo vệ sinh môi trường, an toàn thực phẩm và nâng cao hiệu quả trong ngành chăn nuôi. Xây dựng khung cơ chế, chính sách, tổ chức quản lý các cơ sở giết mổ gia súc, gia cầm trên địa bàn thành phố nhằm đảm bảo vệ sinh môi trường và an toàn thực phẩm.

4. Phạm vi, thời kỳ điều chỉnh quy hoạch

- Phạm vi quy hoạch: Trên địa bàn thành phố Hải Phòng.

- Thời kỳ lập quy hoạch: đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030.

5. Nhiệm vụ của dự án quy hoạch

- Điều tra, thu thập các thông tin, số liệu có liên quan.

- Phân tích, đánh giá tình hình thực hiện quy hoạch cơ sở giết mổ gia súc, gia cầm tập trung trên địa bàn thành phố đã được phê duyệt trong giai đoạn 2008-2015, bao gồm cả kết quả đạt được, tồn tại, hạn chế và những vấn đề cần điều chỉnh, bổ sung.

- Phân tích, đánh giá các yếu tố ảnh hưởng và nguồn lực đầu tư phát triển các cơ sở giết mổ gia súc, gia cầm tập trung trên địa bàn thành phố đến năm 2030.

- Xác định nhu cầu giết mổ giai đoạn 2016-2020 và giai đoạn 2021-2030; đề xuất các quan điểm, mục tiêu phát triển và các luận chứng định hướng quy hoạch cơ sở giết mổ gia súc, gia cầm tập trung trên địa bàn thành phố đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030. Đánh giá tác động của dự án quy hoạch và xác định nhu cầu vốn đầu tư cho quy hoạch.

- Tính toán các thông số kỹ thuật, chi phí, hiệu quả kinh tế - xã hội, xây dựng cơ sở giết mổ gia súc, gia cầm tập trung đảm bảo vệ sinh, an toàn thực phẩm, môi trường.

- Xây dựng các chính sách và giải pháp thực hiện quy hoạch.

- Xây dựng báo cáo tổng hợp, báo cáo tóm tắt dự án quy hoạch phát triển lĩnh vực giết mgia súc, gia cầm.

6. Nội dung chính của dự án điều chỉnh quy hoạch

- Phần thứ nhất: Kết quả thực hiện quy hoạch cơ sở giết mổ gia súc, gia cầm tập trung trên địa bàn thành phố đã được phê duyệt trong giai đoạn 2008-2015.

- Phần thứ hai: Các yếu tố ảnh hưởng và nguồn lực đầu tư phát triển các cơ sở giết mổ gia súc, gia cầm tập trung trên địa bàn thành phố đến năm 2030.

- Phần thứ ba: Điều chỉnh, bổ sung quy hoạch các cơ sở giết mổ gia súc, gia cầm tập trung trên địa bàn thành phố Hải Phòng đến năm 2020, định hướng đến năm 2030.

- Phần thứ tư: Các chính sách và giải pháp thực hiện quy hoạch.

7. Sản phẩm của dự án quy hoạch

Báo cáo tổng hợp; Báo cáo tóm tắt quy hoạch; hệ thống các bản đồ hiện trạng, bản đồ quy hoạch các cơ sở giết mổ gia súc, gia cầm tập trung trên địa bàn thành phố tỷ lệ 1/250.000 và 1/100.000; Bản vẽ thiết kế mẫu cơ sở giết mổ gia súc, gia cầm tập trung liên xã, sở giết mổ tập trung cấp huyện và cơ sở giết mcông nghiệp; tờ trình thẩm định, phê duyệt quy hoạch và dự thảo Quyết định phê duyệt quy hoạch. Số lượng bộ hồ sơ: 12 bộ.

8. Kinh phí thực hiện: 251.439.000 đồng (bao gồm thuế VAT 10%).

(Hai trăm năm mươi mốt triệu, bốn trăm ba mươi chín nghìn đồng).

Giá trị dự toán được phê duyệt là cơ sở để quản lý vốn và là giá trị tối đa trong việc thanh toán, quyết toán kinh phí thực hiện. Khi thanh toán, quyết toán cần giảm trừ các khoản kinh phí không thực hiện hoặc thực hiện không đầy đủ như dự toán được duyệt.

Nguồn vốn thực hiện: Ngân sách thành phố từ nguồn vốn quy hoạch.

9. Tiến độ thực hiện: trong năm 2016.

(Đề cương, nhiệm vụ quy hoạch và dự toán gửi kèm).

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố, Giám đốc các Sở: Tài chính, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Kế hoạch và Đầu tư, Giám đốc Kho bạc nhà nước Hải Phòng, Thủ trưởng các ngành liên quan căn cứ Quyết định thi hành./.

 

 

Nơi nhận:
- CT, các PCT UBND TP;
- Như điều 3;
- CPVP;
- CV: NN, TC;
- Lưu VT.

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ
CHỦ TỊCH
Nguyễn Văn Tùng

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 1310/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu1310/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành08/07/2016
Ngày hiệu lực08/07/2016
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcLĩnh vực khác
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật5 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 1310/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 1310/QĐ-UBND dự toán kinh phí rà soát cơ sở giết mổ gia súc gia cầm tập trung Hải Phòng 2016


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 1310/QĐ-UBND dự toán kinh phí rà soát cơ sở giết mổ gia súc gia cầm tập trung Hải Phòng 2016
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu1310/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhThành phố Hải Phòng
        Người kýNguyễn Văn Tùng
        Ngày ban hành08/07/2016
        Ngày hiệu lực08/07/2016
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcLĩnh vực khác
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật5 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 1310/QĐ-UBND dự toán kinh phí rà soát cơ sở giết mổ gia súc gia cầm tập trung Hải Phòng 2016

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 1310/QĐ-UBND dự toán kinh phí rà soát cơ sở giết mổ gia súc gia cầm tập trung Hải Phòng 2016

            • 08/07/2016

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 08/07/2016

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực