Quyết định 1311/QĐ-UBND

Quyết định 1311/QĐ-UBND năm 2018 công bố thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Hà Nam

Quyết định 1311/QĐ-UBND 2018 công bố thủ tục hành chính Sở Lao động Hà Nam đã được thay thế bởi Quyết định 2197/QĐ-UBND 2019 công bố thủ tục hành chính Sở Lao động tỉnh Hà Nam và được áp dụng kể từ ngày 21/10/2019.

Nội dung toàn văn Quyết định 1311/QĐ-UBND 2018 công bố thủ tục hành chính Sở Lao động Hà Nam


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH HÀ NAM
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1311/QĐ-UBND

Hà Nam, ngày 03 tháng 8 năm 2018

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CÔNG BỐ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI TỈNH HÀ NAM

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HÀ NAM

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày tháng năm 2015;

Căn cứ các Nghị định của Chính phủ: số 63/2010/NĐ-CP ngày 08 tháng 6 năm 2010 về kiểm soát thủ tục hành chính và số 92/2017/NĐ-CP ngày 07 tháng 8 năm 2017 về sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Thông tư 02/2017/TT-VPCP ngày 31 tháng 10 năm 2017 của Văn phòng Chính phủ hướng dẫn về nghiệp vụ kiểm soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Quyết định số 13/2014/QĐ-UBND ngày 01 tháng 4 năm 2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Nam ban hành quy chế phối hợp trong việc công bố, niêm yết thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh Hà Nam;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội và Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố kèm theo Quyết định này thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Hà Nam (có danh mục và nội dung thủ tục hành chính kèm theo).

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Bãi bỏ 04 TTHC của lĩnh vực An toàn lao động, 03 TTHC của lĩnh vực Bảo trợ xã hội và 01 TTHC của lĩnh vực Phòng, chống TNXH của Quyết định số 1857/QĐ-UBND ngày 31/12/2015 của UBND tỉnh Hà Nam về việc công bố TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Hà nam.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Lao động- Thương binh và Xã hội, Thủ trưởng các Sở, Ban, Ngành; UBND các huyện thành phố và các tổ chức cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Cục Kiểm soát TTHC - VPCP (để b/c);
- TTTU, TT HĐND tỉnh (để b/c);
- CT, PCT UBND tỉnh;
- Như Điều 3;
- Cổng thông tin điện tử tỉnh;
- VPUB: LĐVP, KSTT, TTHCC, TH (D);
- Lưu: VT, KSTT.

CHỦ TỊCH
Nguyễn Xuân Đông

 

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI

(Ban hành kèm theo Quyết định số 1311/QĐ-UBND ngày 03 tháng 8 năm 2018 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Nam)

PHẦN I.

DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

A. Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội

STT

Tên thủ tục hành chính

I. Lĩnh vực An toàn vệ sinh lao động

1

Thông báo doanh nghiệp đủ điều kiện huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động

2

Hỗ trợ chi phí huấn luyện thông qua Tổ chức huấn luyện cho người lao động ở khu vực không có hợp đồng lao động

3

Hỗ trợ kinh phí đào tạo chuyển đổi nghề nghiệp; khám bệnh nghề nghiệp; chữa bệnh nghề nghiệp; phục hồi chức năng lao động cho người lao động bị tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp

4

Hỗ trợ kinh phí huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động cho doanh nghiệp

II. Lĩnh vực Bảo trợ xã hội

1

Cấp giấy chứng nhận đăng ký thành lập cơ sở trợ giúp xã hội ngoài công lập

2

Đăng ký thay đổi nội dung giấy chứng nhận đăng ký thành lập cơ sở trợ giúp xã hội ngoài công lập

3

Giải thể cơ sở trợ giúp xã hội ngoài công lập

B. Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội

STT

Tên thủ tục hành chính

Tên VBQPPL quy định nội dung sửa đổi, bổ sung, thay thế

I. Lĩnh vực An toàn vệ sinh lao động

1

Cấp, cấp lại, gia hạn thu hồi giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động huấn luyện an toàn, vệ sinh đối với tổ chức huấn hạng A.

Nghị định 44/2016/NĐ-CP ngày 15/5/2016 của Chính phủ quy định một số điều của Luật an toàn, vệ sinh lao động về kiểm định kỹ thuật an toàn lao động, huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động và quan trắc môi trường lao động

2

Khai báo các máy, thiết bị có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động.

II. Lĩnh vực lao động tiền lương

 

Đăng ký nội quy lao động của Doanh nghiệp (đối với các Doanh nghiệp nằm ngoài khu công nghiệp: Đồng Văn 1; Đồng Văn 2; Đồng Văn 3; KCN Hòa mạc; KCN Châu Sơn; Cụm Tây nam Phủ Lý)

Điều 120 của Bộ luật lao động

III. Lĩnh vực Phòng, chống tệ nạn xã hội

1

Chế độ thăm gặp thân nhân đối với học viên tại Trung tâm Điều trị nghiện ma túy và Phục hồi chức năng tâm thần tỉnh Hà Nam

Quyết định số 11/2016/QĐ-UBND ngày 10/5/2016 của UBND tỉnh Hà Nam về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Hà Nam

2

Thủ tục nghỉ chịu tang của học viên tại Trung tâm Điều trị nghiện ma túy và Phục hồi chức năng tâm thần tỉnh Hà Nam

C. Danh mục thủ tục hành chính được thay thế thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội

STT

Tên thủ tục hành chính được thay thế

Tên thủ tục hành chính thay thế

Tên VBQPPL quy định nội dung sửa đổi, bổ sung, thay thế(2)

I. Lĩnh vực Dạy nghề

1

Đăng ký hoạt động giáo dục nghề nghiệp trình độ sơ cấp đối với trường trung cấp, trung tâm giáo dục nghề nghiệp

Đăng ký hoạt động giáo dục nghề nghiệp trình độ sơ cấp, trình độ trung cấp đối cơ sở giáo dục nghề nghiệp công lập, tư thục và có vốn đầu tư nước ngoài.

Nghị định số 143/2016/NĐ-CP ngày 14/10/2016 của Chính phủ quy định điều kiện đầu tư và hoạt động trong lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp (có hiệu lực thi hành từ ngày 14/10/2016)

2

Đăng ký hoạt động giáo dục nghề nghiệp trình độ sơ cấp đối với doanh nghiệp

Đăng ký hoạt động giáo dục nghề nghiệp trình độ sơ cấp, trình độ trung cấp đối với cơ sở hoạt động giáo dục nghề nghiệp

3

Đăng ký bổ sung hoạt động giáo dục nghề nghiệp trình độ sơ cấp đối với trường trung cấp, trung tâm giáo dục nghề nghiệp và doanh nghiệp

Đăng ký bổ sung hoạt động giáo dục nghề nghiệp trình độ sơ cấp, trình độ trung cấp đối với cơ sở giáo dục nghề nghiệp và cơ sở hoạt động giáo dục nghề nghiệp

II. Lĩnh vực bảo trợ xã hội

1

Cấp giấy phép hoạt động cơ sở chăm sóc người khuyết tật

Cấp giấy phép hoạt động của cơ sở trợ giúp xã hội

NĐ 103/2017/NĐ-CP ngày 12/9/2017 quy định về thành lập, tổ chức, hoạt động, giải thể và quản lý các cơ sở trợ giúp xã hội, có hiệu lực

2

Cấp lại, điều chỉnh giấy phép hoạt động cơ sở chăm sóc người khuyết tật

Điều chỉnh, cấp lại giấy phép hoạt động của cơ sở trợ giúp xã hội

3

Cấp, cấp lại và điều chỉnh giấy phép hoạt động chăm sóc người cao

D. Danh mục thủ tục hành chính bị bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội

STT

Tên thủ tục hành chính

Tên VBQPPL quy định việc bãi bỏ thủ tục hành chính

I. Lĩnh vực An toàn vệ sinh lao động

1

Gửi báo cáo tổng hợp tình hình tai nạn lao động.

Nghị định 39/2016/NĐ-CP ngày 15/5/2016

2

Báo cáo công tác An toàn, vệ sinh lao động.

Thông tư 07/2016/TT-BLĐTBXH ngày 15/5/2016

3

Báo cáo nhu cầu sử dụng người lao động nước ngoài (đối với các Doanh nghiệp nằm ngoài khu công nghiệp: Đồng Văn 1; Đồng Văn 2; Đồng Văn 3; KCN Hòa mạc; KCN Châu Sơn; Cụm Tây nam Phủ Lý).

 

4

Báo cáo thay đổi nhu cầu sử dụng người lao động nước ngoài (đối với các Doanh nghiệp nằm ngoài khu công nghiệp: Đồng Văn 1; Đồng Văn 2; Đồng Văn 3; KCN Hòa mạc; KCN Châu Sơn; Cụm Tây nam Phủ Lý).

 

II. Lĩnh vực Bảo trợ xã hội

1

Tiếp nhận đối tượng bảo trợ xã hội có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn vào cơ sở bảo trợ xã hội

Nghị định 103/2017/NĐ-CP ngày 12/9/2017 quy định về thành lập, tổ chức, hoạt động, giải thể và quản lý các cơ sở trợ giúp xã hội

2

Tiếp nhận đối tượng cần sự bảo vệ khẩn cấp vào cơ sở bảo trợ xã hội.

3

Tiếp nhận đối tượng tự nguyện vào cơ sở bảo trợ xã hội

III. Lĩnh vực phòng, chống tệ nạn xã hội

 

Thủ tục trợ cấp 1 phần hoặc toàn bộ chi phí khám, chữa bệnh đối với học viên tại Trung tâm Điều trị nghiện ma túy và Phục hồi chức năng tâm thần tỉnh Hà Nam thuộc diện nghèo, cận nghèo, gia đình chính sách không có thẻ BHYT

Khoản 6, điều 1 Quyết định 913/QĐ-UBND ngày 22/6/2017 của UBND tỉnh Hà Nam về việc bãi bỏ, sửa đổi, bổ sung một số Quyết định của UBND tỉnh.

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 1311/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu1311/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành03/08/2018
Ngày hiệu lực03/08/2018
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Lao động - Tiền lương
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 21/10/2019
Cập nhật11 tháng trước
(08/01/2020)
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 1311/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 1311/QĐ-UBND 2018 công bố thủ tục hành chính Sở Lao động Hà Nam


Văn bản liên quan ngôn ngữ

  Văn bản sửa đổi, bổ sung

   Văn bản bị đính chính

    Văn bản được hướng dẫn

     Văn bản đính chính

      Văn bản bị thay thế

       Văn bản hiện thời

       Quyết định 1311/QĐ-UBND 2018 công bố thủ tục hành chính Sở Lao động Hà Nam
       Loại văn bảnQuyết định
       Số hiệu1311/QĐ-UBND
       Cơ quan ban hànhTỉnh Hà Nam
       Người kýNguyễn Xuân Đông
       Ngày ban hành03/08/2018
       Ngày hiệu lực03/08/2018
       Ngày công báo...
       Số công báo
       Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Lao động - Tiền lương
       Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 21/10/2019
       Cập nhật11 tháng trước
       (08/01/2020)

       Văn bản được dẫn chiếu

        Văn bản hướng dẫn

         Văn bản được hợp nhất

          Văn bản gốc Quyết định 1311/QĐ-UBND 2018 công bố thủ tục hành chính Sở Lao động Hà Nam

          Lịch sử hiệu lực Quyết định 1311/QĐ-UBND 2018 công bố thủ tục hành chính Sở Lao động Hà Nam