Quyết định 1312/QĐ-KTNN

Quyết định 1312/QĐ-KTNN năm 2009 quy định quản lý, vận hành bảng thông tin điện tử của Kiểm toán Nhà nước do Tổng Kiểm toán Nhà nước ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 1312/QĐ-KTNN quản lý, vận hành bảng thông tin điện tử


KIỂM TOÁN NHÀ NƯỚC
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------

Số: 1312/QĐ-KTNN

Hà Nội, ngày 09 tháng 11 năm 2009

 

QUYẾT ĐỊNH

 BAN HÀNH QUY ĐỊNH QUẢN LÝ, VẬN HÀNH BẢNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA KIỂM TOÁN NHÀ NƯỚC

TỔNG KIỂM TOÁN NHÀ NƯỚC

Căn cứ Luật Kiểm toán nhà nước;
Xét đề nghị của Chánh Văn phòng Kiểm toán Nhà nước,

 QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này “Quy định về quản lý, vận hành Bảng thông tin điện tử của Kiểm toán Nhà nước”.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng Kiểm toán Nhà nước, Giám đốc Trung tâm Tin học, Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc Kiểm toán Nhà nước và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như điều 3;
- Lãnh đạo KTNN;
- Đảng ủy KTNN;
- BCH Công đoàn KTNN;
- BCH Đoàn TN CSHCM KTNN;
- Văn phòng Đảng - Đoàn thể;
- Lưu: VT, VP (TK - TH).

KT.TỔNG KIỂM TOÁN NHÀ NƯỚC
PHÓ TỔNG KIỂM TOÁN NHÀ NƯỚC
Hoàng Hồng Lạc

 

QUY ĐỊNH

QUẢN LÝ, VẬN HÀNH BẢNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA KIỂM TOÁN NHÀ NƯỚC
(Ban hành kèm theo Quyết định số 1312/QĐ-KTNN ngày 09 tháng 11 năm 2009 của Tổng Kiểm toán Nhà nước)

Chương I

QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng

1. Phạm vi điều chỉnh: Quy định này quy định về quản lý, vận hành Bảng thông tin điện tử của Kiểm toán Nhà nước (gọi tắt là Bảng thông tin điện tử). Quản lý, vận hành Bảng thông tin điện tử bao gồm các công việc: Đề xuất, đăng ký và đưa nội dung thông tin; bảo quản các thiết bị liên quan nhằm duy trì sự hoạt động liên tục, ổn định và hiệu quả của Bảng thông tin điện tử.

2. Đối tượng áp dụng: Quy định này áp dụng đối với các đơn vị trực thuộc Kiểm toán Nhà nước; các cán bộ, công chức, người lao động của Kiểm toán Nhà nước và các tổ chức, cá nhân có liên quan trong việc quản lý, vận hành Bảng thông tin điện tử của Kiểm toán Nhà nước.

Điều 2. Mục đích sử dụng Bảng thông tin điện tử

Bảng thông tin điện tử được sử dụng nhằm phục vụ yêu cầu công tác, đưa thông tin kịp thời đến cán bộ, công chức, viên chức và người lao động của Kiểm toán Nhà nước, đồng thời tuyên truyền các hoạt động của ngành.

Chương II

QUY ĐỊNH CỤ THỂ

Điều 3. Nội dung thông tin được đưa lên Bảng thông tin điện tử

1. Biểu ngữ chúc mừng nhân dịp các sự kiện của đất nước

a) Các ngày Lễ của đất nước: Chúc mừng năm mới; ngày Giỗ Tổ Hùng Vương; ngày Lễ Chiến thắng thống nhất đất nước; ngày sinh nhật Bác; ngày kỷ niệm Cách mạng Tháng Tám; ngày Quốc khánh v.v...

b) Các ngày Lễ kỷ niệm, các sự kiện của các tổ chức Đảng - Đoàn thể trên phạm vi toàn quốc: ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam; Công đoàn Viên chức Việt Nam; Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh; ngày Quốc tế lao động v.v...

2. Biểu ngữ chúc mừng nhân dịp các sự kiện lớn và hoạt động của ngành như: ngày thành lập Kiểm toán Nhà nước; các sự kiện của các tổ chức Đảng - Đoàn thể trong phạm vi toàn ngành; chào mừng các đoàn đại biểu cấp cao trong và ngoài nước đến thăm và làm việc v.v...

3. Các khẩu hiệu thi đua, kết quả thi đua-khen thưởng của Kiểm toán Nhà nước và của các tổ chức Đảng-Đoàn thể trong ngành.

4. Những thông tin cơ bản, quan trọng của ngành như: số lượng các cuộc kiểm toán trong năm, kết quả kiểm toán năm, tiến độ các cuộc kiểm toán; thông tin về công tác xây dựng, ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Kiểm toán Nhà nước; lịch công tác hàng ngày của Kiểm toán Nhà nước v.v...

Điều 4. Nguyên tắc đưa thông tin

Nội dung thông tin hiển thị trên Bảng điện tử phải đảm bảo nguyên tắc ngắn gọn, kịp thời, có tính khái quát cao, dễ đọc, dễ hiểu và tuân thủ theo quy định về chế độ bảo mật thông tin của nhà nước và của Kiểm toán Nhà nước.

Điều 5. Quy trình đưa thông tin lên Bảng thông tin điện tử

Mọi thông tin theo quy định tại Điều 3 được đưa lên Bảng thông tin điện tử theo trình tự sau:

- Bước 1: Các đơn vị đăng ký nội dung đưa lên Bảng thông tin điện tử với Văn phòng Kiểm toán Nhà nước (Phòng Thư ký-Tổng hợp) bằng văn bản, trước 2 ngày, trừ trường hợp đột xuất.

- Bước 2: Chánh Văn phòng Kiểm toán Nhà nước chịu trách nhiệm duyệt thông tin đưa lên Bảng thông tin điện tử (trong trường hợp cần thiết sẽ trình Lãnh đạo Kiểm toán Nhà nước phê duyệt nội dung thông tin đưa lên Bảng thông tin điện tử).

- Bước 3: Cán bộ phụ trách thực hiện đưa thông tin.

Điều 6. Thời gian hoạt động của Bảng thông tin điện tử

Bảng thông tin điện tử hoạt động từ 07g30 đến 17g00 vào các ngày làm việc trong tuần. Trường hợp cần thiết, nếu cần hoạt động ngoài thời gian nêu trên, Chánh Văn phòng xem xét, quyết định.

Điều 7. Trách nhiệm của các đơn vị trực thuộc, các tổ chức Đảng - Đoàn thể của Kiểm toán Nhà nước

1. Văn phòng Kiểm toán Nhà nước chịu trách nhiệm tổ chức kiểm soát, đề xuất, theo dõi, cập nhật các thông tin đăng trên Bảng thông tin điện tử và phân công cán bộ thường xuyên theo dõi, bảo quản và phối hợp với Trung tâm Tin học để đảm bảo các thiết bị của Bảng thông tin điện tử luôn hoạt động tốt.

Văn phòng Kiểm toán Nhà nước (Phòng Thi đua-Khen thưởng) chịu trách nhiệm đề xuất các nội dung, biểu ngữ về công tác tuyên truyền, công tác thi đua, khen thưởng, kỷ niệm các ngày lễ lớn của đất nước, các sự kiện quan trọng của Kiểm toán Nhà nước tại điểm 1, 2, 3 Điều 3 của Quy định này.

Văn phòng Kiểm toán Nhà nước (Phòng Thư ký-Tổng hợp) chịu trách nhiệm đưa thông tin lên Bảng thông tin điện tử;

Văn phòng Kiểm toán Nhà nước (Phòng Quản trị) phân công cán bộ thường xuyên theo dõi, bảo quản để đảm bảo các thiết bị của Bảng thông tin điện tử luôn hoạt động ổn định, an toàn.

2. Trung tâm Tin học có trách nhiệm phối hợp với Văn phòng Kiểm toán Nhà nước tổ chức việc theo dõi, đảm bảo về kỹ thuật nhằm duy trì sự hoạt động liên tục, ổn định trong quá trình sử dụng Bảng thông tin điện tử.

3. Vụ Tổng hợp chịu trách nhiệm đề xuất những thông tin quan trọng liên quan đến công tác kiểm toán như: số lượng các cuộc kiểm toán trong năm, kết quả kiểm toán năm, tiến độ các cuộc kiểm toán, v.v...

4. Các đơn vị trực thuộc Kiểm toán Nhà nước, các tổ chức Đảng - Đoàn thể của Kiểm toán Nhà nước có trách nhiệm đề xuất nội dung cụ thể liên quan đến chức năng, nhiệm vụ được giao của đơn vị để đưa lên hiển thị trên Bảng thông tin điện tử theo quy định tại Điều 3; và có trách nhiệm cung cấp thông tin liên quan đến chức năng, nhiệm vụ được giao theo đề nghị của Văn phòng để đưa lên hiển thị trên Bảng thông tin điện tử.

Chương III

ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Điều 8. Hiệu lực thi hành

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 9. Trách nhiệm thi hành

1. Chánh Văn phòng Kiểm toán Nhà nước, Giám đốc Trung tâm Tin học, thủ trưởng các đơn vị trực thuộc Kiểm toán Nhà nước, các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện Quy định này.

2. Trong quá trình tổ chức thực hiện, nếu có những vấn đề mới phát sinh hoặc có khó khăn, vướng mắc thì Chánh Văn phòng phải kịp thời báo cáo Tổng Kiểm toán Nhà nước để xem xét, sửa đổi, bổ sung cho phù hợp./.

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 1312/QĐ-KTNN

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu1312/QĐ-KTNN
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành09/11/2009
Ngày hiệu lực09/11/2009
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcCông nghệ thông tin, Kế toán - Kiểm toán
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật12 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 1312/QĐ-KTNN

Lược đồ Quyết định 1312/QĐ-KTNN quản lý, vận hành bảng thông tin điện tử


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 1312/QĐ-KTNN quản lý, vận hành bảng thông tin điện tử
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu1312/QĐ-KTNN
        Cơ quan ban hànhKiểm toán Nhà nước
        Người kýHoàng Hồng Lạc
        Ngày ban hành09/11/2009
        Ngày hiệu lực09/11/2009
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcCông nghệ thông tin, Kế toán - Kiểm toán
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật12 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản hợp nhất

             Văn bản gốc Quyết định 1312/QĐ-KTNN quản lý, vận hành bảng thông tin điện tử

             Lịch sử hiệu lực Quyết định 1312/QĐ-KTNN quản lý, vận hành bảng thông tin điện tử

             • 09/11/2009

              Văn bản được ban hành

              Trạng thái: Chưa có hiệu lực

             • 09/11/2009

              Văn bản có hiệu lực

              Trạng thái: Có hiệu lực