Quyết định 1313/QĐ-BTTTT

Quyết định 1313/QĐ-BTTTT năm 2011 điều chỉnh chương trình văn bản quy phạm pháp luật do Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 1313/QĐ-BTTTT điều chỉnh chương trình văn bản quy phạm pháp luật


BỘ THÔNG TIN VÀ
TRUYỀN THÔNG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số : 1313/QĐ-BTTTT

Hà Nội, ngày 22 tháng 8 năm 2011

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC ĐIỀU CHỈNH, BỔ SUNG CHƯƠNG TRÌNH XÂY DỰNG VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT NĂM 2011

BỘ TRƯỞNG BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật;

Căn cứ Nghị định số 24/2009/NĐ-CP ngày 05/03/2009 của Chính phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật;

Căn cứ Nghị định số 187/2007/NĐ-CP ngày 25/12/2007 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Thông tin và Truyền thông,

Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Pháp chế,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Điều chỉnh chương trình văn bản quy phạm pháp luật năm 2011 của Bộ Thông tin và Truyền thông như sau: bổ sung vào Chương trình các văn bản mới đăng ký, các văn bản đã ban hành nhưng chưa có trong chương trình; đưa ra khỏi Chương trình và điểu chỉnh thời gian trình một số văn bản trong Chương trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật năm 2011 (Phụ lục kèm theo).

Điều 2. Thủ trưởng các đơn vị được giao nhiệm vụ chủ trì xây dựng văn bản quy phạm pháp luật trong Chương trình này có trách nhiệm phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan chuẩn bị dự thảo văn bản trình cơ quan có thẩm quyền theo đúng thời gian quy định.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 4. Chánh Văn phòng, Vụ trưởng Vụ Pháp chế, Thủ trưởng cơ quan, đơn vị thuộc Bộ Thông tin và Truyền thông chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như điều 4;
- Bộ trưởng (để b/c);
- Các đ/c Thứ trưởng;
- Trang thông tin điện tử;
- Lưu VT, PC.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Nguyễn Thành Hưng

 

PHỤ LỤC 1

DANH MỤC VĂN BẢN BỔ SUNG CHƯƠNG TRÌNH XÂY DỰNG VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT NĂM 2011
(Kèm theo Quyết định số 1313 /QĐ-BTTTT ngày 22 tháng 8 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông)

TT

Tên văn bản

Đơn vị thực hiện

Tiến độ thực hiện

Ghi chú

1

Thông tư quy định về áp dụng tiêu chuẩn định dạng tài liệu mở trong cơ quan nhà nước

Vụ Công nghệ thông tin

Đã ban hành

 

2

Thông tư sửa đổi bổ sung một số quy định của Thông tư số 09/2008/TT-BTTTT ngày 24/12/2008 và Thông tư số 12/2008/TT-BTTTT ngay 30/12/2008

Vụ Pháp chế

Đã ban hành

 

3

Thông tư sửa đổi bổ sung một số điều của Thông tư 37/2009/TT-BTTTT ngày 14/12/2009 quy định về hồ sơ thủ tục liên quan đến cấp phép, đăng ký, công nhận các tổ chức cung cấp dịch vụ chứng thực chữ ký số

Cục Ứng dụng công nghệ thông tin

Đã ban hành

 

4

Thông tư quy định tổ chức lễ phát hành đặc biệt bưu chính Việt Nam

Vụ Bưu Chính

Quý III

 

5

Thông tư ban hành các biểu mẫu tờ khai đăng ký, mẫu đơn đề nghị cấp phép, mẫu chứng nhận đăng ký và mẫu giấy phép quy định tại quy chế quản lý hoạt động truyền hình trả tiền

Cục Quản lý phát thanh truyền hình và thông tin điện tử

Quý III

 

6

Thông tư thay thế Quyết định 241/QĐ-BTTTT ngày 24/02/2009 của Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành về thi đua khen thưởng trong lĩnh vực phát thanh truyền hình

Cục Quản lý phát thanh truyền hình và thông tin điện tử

Quý III

 

7

Thông tư liên tịch hướng dẫn việc quản lý, sử dụng kinh phí ngân sách nhà nước cho các nhiệm vụ được giao tại Quyết định 1605/QĐ-TTg

Cục Ứng dụng công nghệ thông tin

Quý III

 

8

Thông tư quy định về việc quản lý, vận hành, sử dụng và bảo đảm an toàn, an ninh thông tin trên Mạng truyền số liệu chuyên dùng của các cơ quan Đảng, Nhà nước

Cục Ứng dụng công nghệ thông tin

Quý III

 

9

Thông tư ban hành danh mục dịch vụ viễn thông mà một tổ chức, cá nhân không được sở hữu chéo

Cục Viễn Thông

Quý IV

 

10

Thông tư hướng dẫn quy trình thành lập, công nhận Khu CNTT tập trung

Vụ Công nghệ thông tin

Quý IV

 

11

Thông tư sửa đổi bổ sung Thông tư số 43/2009/TT-BTTTT ngày 30/12/2009 cập nhật bổ sung danh mục sản phẩm CNTT đã qua sử dụng cấm nhập khẩu

Vụ Công nghệ thông tin

Quý IV

 

12

Thông tư quy định chi tiết một số nội dung về quản lý dịch vụ công nghệ thông tin

Vụ Công nghệ thông tin

Quý IV

 

13

Thông tư ban hành quy hoạch sử dụng kênh tần số truyền hình mặt đất băng tần VHF, UHF giai đoạn 2011-2020

Cục Tần số vô tuyến điện

Quý IV

 

14

Thông tư của Bộ Tài chính quy định phí sử dụng tần số vô tuyến điện, lệ phí cấp giấy phép sử dụng tần số vô tuyến điện

Cục Tần số vô tuyến điện

Quý IV

 

15

Thông tư liên tịch của Bộ Thông tin và Truyền thông và Bộ Giao thông vận tải quy định quản lý, cấp phép, sử dụng tần số vô tuyến điện trong lĩnh vực hành không.

Cục Tần số vô tuyến điện

Quý IV

 

16

Thông tư quy định việc phân định các kênh chương trình trong nước phục vụ nhiệm vụ chính trị, thông tin tuyền truyền thiết yếu

Cục Quản lý phát thanh truyền hình và thông tin điện tử

Quý IV

 

17

Thông tư quy định hướng dẫn công bố chất lượng dịch vụ truyền hình trả tiền

Cục Quản lý phát thanh truyền hình và thông tin điện tử

Quý IV

 

18

Thông tư quy định quy trình kiểm định hệ thống tính cước tổng đài mạng viễn thông mặt đất công cộng

Cục Viễn thông

Quý IV

 

19

Thông tư quy định quy trình kiểm định đài phát thanh, truyền hình

Cục Viễn thông

Quý IV

 

20

Thông tư quy định chi tiết một số nội dung về quản lý chất lượng dự án đầu tư ứng dụng công nghệ thông tin

Cục Ứng dụng công nghệ thông tin

Quý IV

 

21

Thông tư quy định về việc sử dụng dữ liệu đặc tả trên trang thông tin điện tử của cơ quan nhà nước

Cục Ứng dụng công nghệ thông tin

Quý IV

 

22

Thông tư quản lý dịch vụ ứng dụng viễn thông bằng tin nhắn

Trung tâm Ứng cứu khẩn cấp sự cố máy tính Việt Nam

Quý IV

 

 

PHỤ LỤC 2

DANH MỤC VĂN BẢN ĐƯA KHỎI CHƯƠNG TRÌNH XÂY DỰNG VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT NĂM 2011
(Kèm theo Quyết định số 1313/QĐ-BTTTT ngày 22 tháng 8 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông)

TT

Tên văn bản

Đơn vị thực hiện

Ghi chú

1

Thông tư quy định tạm thời hoạt động kinh doanh dịch vụ trung tâm dữ liệu Việt Nam

Vụ Công nghệ thông tin

Thay thế bằng thông tư quy định chi tiết một số nội dung về quản lý dịch vụ CNTT

2

Thông tư hướng dẫn xác định phần mềm có chức năng, tính năng kỹ thuật tương đương

Vụ Công nghệ thông tin

Chuyển thành công văn hướng dẫn

3

Thông tư mức phí sử dụng sản phẩm của dự án

Vụ Công nghệ thông tin

 

4

Thông tư quy định tổ chức hoạt động và mối quan hệ công tác của các tổ chức Thanh tra Thông tin và Truyền thông

Thanh tra Bộ

Chuyển sang 2012

5

Thông tư quy đinh việc đăng ký và xác nhận đăng ký kế hoạch xuất bản

Cục Xuất bản

 

6

Thông tư sửa đổi, bổ sung Thông tư 12/2008/TT-BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông hướng dẫn thực hiện một số nội dung của Nghi định số 90/2008/NĐ-CP về chống thư

Trung tâm Ứng cứu khẩn cấp sự cố máy tính Việt Nam

 

7

Thông tư quy định chế độ thu nộp, quản lý và sử dụng lệ phí đăng ký cấp mã số quản lý đối với dịch vụ quảng cáo bằng tin nhắn,dịch vụ quảng cáo bằng thư điện tử và dịch vụ qua mạng Internet

Trung tâm Ứng cứu khẩn cấp sự cố máy tính Việt Nam

 

 

PHỤ LỤC 3

DANH MỤC VĂN BẢN ĐIỀU CHỈNH THỜI GIAN TRÌNH
(Kèm theo Quyết định số 1313/QĐ-BTTTT ngày 22 tháng 8 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông)

TT

Tên văn bản

Đơn vị thực hiện

Tiến độ thực hiện

1

Thông tư ban hành danh mục doanh nghiệp viễn thông, nhóm doanh nghiệp viễn thông có vị trí thống lĩnh thị trường đối với các dịch vụ

Cục Viễn Thông

Chuyển Quý II sang Quý IV

2

Thông tư quy định việc quản lý giá, cước viễn thông

Cục Viễn Thông

Chuyển Quý II sang Quý IV

3

Thông tư quy định việc cung cấp dịch vụ viễn thông

Cục Viễn Thông

Chuyển Quý II sang Quý IV

4

Thông tư quy định thủ tục ký kết, thực hiện thỏa thuận kết nối mạng viễn thông công cộng

Cục Viễn Thông

Chuyển Quý III sang quý IV

5

Thông tư quy định việc triển khai thỏa thuận thừa nhận lẫn nhau về tương đương tiêu chuẩn kỹ thuật

Vụ Khoa học công nghệ

Chuyển Quý III sang Quý IV

6

Thông tư quy định và hướng dẫn việc quản lý cung ứng dịch vụ sự nghiệp công trong lĩnh vực truyền hình

Vụ Kế hoạch tài chính

Chuyển Quý I sang Quý IV

7

Thông tư sửa đổi, bổ sung Thông tư số 09/2008/TT-BTTTT ngày 24 tháng 12 năm 2008 của Bộ thông tin và Truyền thông hướng dẫn về quản lý và sử dụng tài nguyên internet

Trung tâm Internet Việt Nam

Chuyển Quý II sang Quý IV

8

Thông tư quy định việc điều phối hoạt động ứng cứu sự cố mạng Internet

Trung tâm Ứng cứu khẩn cấp sự cố máy tính Việt Nam

Chuyển Quý II sang Quý III

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 1313/QĐ-BTTTT

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu1313/QĐ-BTTTT
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành22/08/2011
Ngày hiệu lực22/08/2011
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcLĩnh vực khác
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật9 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 1313/QĐ-BTTTT

Lược đồ Quyết định 1313/QĐ-BTTTT điều chỉnh chương trình văn bản quy phạm pháp luật


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 1313/QĐ-BTTTT điều chỉnh chương trình văn bản quy phạm pháp luật
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu1313/QĐ-BTTTT
        Cơ quan ban hànhBộ Thông tin và Truyền thông
        Người kýNguyễn Thành Hưng
        Ngày ban hành22/08/2011
        Ngày hiệu lực22/08/2011
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcLĩnh vực khác
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật9 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 1313/QĐ-BTTTT điều chỉnh chương trình văn bản quy phạm pháp luật

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 1313/QĐ-BTTTT điều chỉnh chương trình văn bản quy phạm pháp luật

            • 22/08/2011

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 22/08/2011

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực