Quyết định 1314-BCN-KB2

Quyết định 1314-BCN-KB2 năm 1959 về việc thành lập tạm thời Vụ Kỹ thuật thuộc Bộ Công nghiệp do Bộ trưởng Bộ Công Nghiệp ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 1314-BCN-KB2 thành lập tạm thời Vụ Kỹ thuật thuộc Bộ Công nghiệp


BỘ CÔNG NGHIỆP
******

VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HÒA
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 1314-BCN-KB2

Hà Nội, ngày 14 tháng 07 năm 1959 

 

QUYẾT ĐỊNH

THÀNH LẬP TẠM THỜI VỤ KỸ THUẬT THUỘC BỘ CÔNG NGHIỆP

BỘ TRƯỞNG BỘ CÔNG NGHIỆP

Căn cứ Nghị quyết của Quốc hội khóa 5 thành lập Bộ Công nghiệp;
Thi hành chủ trương kiện toàn tổ chức, chấn chỉnh biên chế, điều chỉnh cán bộ;
Trong khi chờ đợi Thủ tướng Chính phủ ra Nghị định chính thức và được Ủy ban Kiện toàn tổ chức Trung ương chấp thuận,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. – Nay tạm thời thành lập Vụ Kỹ thuật trực thuộc Bộ.

Điều 2. – Vụ Kỹ thuật là cơ quan chuyên môn giúp Bộ nghiên cứu, lãnh đạo và quản lý công tác kỹ thuật toàn ngành công nghiệp, cụ thể có những nhiệm vụ sau đây:

1. Nghiên cứu đề nghị với Bộ đường lối, phương châm, chính sách kỹ thuật của ngành công nghiệp, theo dõi tình hình quản lý kỹ thuật, giúp Bộ lãnh đạo thực hiện đường lối, phương châm, chính sách ấy.

2. Tổ chức việc nghiên cứu xây dựng thể lệ, chế độ, tiêu chuẩn kỹ thuật các ngành cơ, điện, luyện kim, khai khoáng, hóa chất…, về việc sử dụng, bảo dưỡng, tu sửa thiết bị, dụng cụ, nguyên nhiên vật liệu và đảm bảo an toàn sản xuất, việc thi công cơ giới và bán cơ giới về xây dựng lắp máy.

3. Tổ chức việc nghiên cứu xác định các chỉ tiêu kỹ thuật kinh tế, các tiêu chuẩn kỹ thuật về lao động, thời gian và nguyên nhiên vật liệu trong sản xuất, trong kiến thiết cơ bản để làm cơ sở cho việc tính toán định ngạch, định mức chỉ tiêu hoặc để lập sổ kiểm tra kế hoạch.

4. Nghiên cứu đề nghị những vấn đề cần nghiên cứu thí nghiệm khoa học để Bộ giao cho Viện hóa học thi hành, có thể trực tiếp nghiên cứu thiết kế một số mặt hàng sản phẩm cần chế tạo làm mẫu trên cơ sở tận dụng nguyên liệu, phương tiện sẵn có.

5. Nghiên cứu cải tiến thích ứng với điều kiện Việt Nam một số các bộ phận thiết bị do nước bạn cung cấp.

6. Cùng với các cơ quan có liên quan, nghiên cứu cải tiến phương pháp kỹ thuật từ thủ công lên bán cơ khí và cơ khí nhằm mục đích mở rộng sản xuất và phát triển công nghiệp địa phương.

7. Tổng kết những công việc sản xuất, thí nghiệm ở địa phương và ở Viện để đề nghị lên Bộ chủ trương tiến hành sản xuất bán kỹ nghệ hay kỹ nghệ.

8. Tổ chức chỉ đạo công tác kiểm tra kỹ thuật trong sản xuất và kiến thiết, đặc biệt là kiểm tra sử dụng, bảo dưỡng, tu sửa máy móc, kiểm tra nồi hơi, kiểm tra chất lượng sản phẩm, kiểm tra việc thực hiện an toàn lao động. Tham gia giám sát kỹ thuật và nghiệm thu các công trình kiến thiết cơ bản.

9. Cộng tác với các xí nghiệp nghiên cứu cải tiến kỹ thuật sản xuất của các ngành theo hướng hợp lý hóa các quá trình và thao tác trong các giai đoạn sản xuất  và cơ giới hóa như: cơ giới hóa nông nghiệp, thủ công nghiệp.

10. Nghiên cứu xác nhận các sáng kiến phát minh cải tiến kỹ thuật, đề nghị khen thưởng và phổ biến áp dụng.

11. Theo dõi việc thi hành  kiến nghị công tác kỹ thuật của chuyên gia, nghiên cứu việc liên lạc trao đổi kỹ thuật với các nước bạn và các ngành khác.Tổ chức lãnh đạo việc đúc kết và phổ biến kinh nghiệm kỹ thuật.

12. Tham gia xét các đề án thiết kế xây dựng mới và mở rộng.

13. Làm nhiệm vụ thường trực của Hội đồng kỹ thuật Bộ Công nghiệp.

Điều 3. – Vụ Kỹ thuật do một Giám đốc điều khiển và nhiều Phó giám đốc giúp.

Điều 4. – Tổ chức Vụ Kỹ thuật có các phòng sau đây, mỗi phòng do một Trưởng phòng điều khiển và nhiều phó phòng giúp:

1. Phòng quản lý kỹ thuật cơ, điện có nhiệm vụ:

- Nghiên cứu chính sách, chủ trương kỹ thuật ngành cơ, điện. Tổ chức nghiên cứu xây dựng các thể lệ, chế độ, tiêu chuẩn kỹ thuật, chế độ bảo hộ an toàn lao động ngành cơ khí, điện lực và kiểm tra việc thực hiện các thể lệ, tiêu chuẩn đó.

- Nghiên cứu, theo dõi việc cải tiến kỹ thuật, xét sáng kiến, phát minh. Tham gia xét đề án thiết kế xây dựng các nhà máy cơ khí, điện lực.

2. Phòng nghiên cứu kỹ thuật cơ, điện, luyện kim có nhiệm vụ:

- Theo nhu cầu sản xuất, nghiên cứu thiết kế chế tạo một số mặt hàng mẫu về cơ khí, điện lực, sản xuất thử và xác nhận kết quả để trình Bộ xét duyệt.

- Tổ chức, hướng dẫn các xí nghiệp về mặt kỹ thuật sản xuất các loại hàng theo mẫu thiết kế của mình.

- Nghiên cứu luyện gang, thép với nguyên liệu trong nước.

- Nghiên cứu chế tạo các loại hợp kim thích hợp với khí hậu vùng nhiệt đới theo đúng quy cách tiêu chuẩn kỹ thuật.

- Nghiên cứu chế tạo một số vật liệu kiến trúc.

3. Phòng quản lý kỹ thuật hóa chất có nhiệm vụ:

- Quản lý kỹ thuật ngành hóa chất, tổ chức hướng dẫn xây dựng các thể lệ, chế độ, tiêu chuẩn kỹ thuật ngành đó và đề nghị Bộ hướng nghiên cứu để đưa sang Viện Hóa học nghiên cứu thiết kế và sản xuất một số sản phẩm từ nguyên liệu trong nước.

- Nghiên cứu cải tiến kỹ thuật, xét các sáng kiến, phát minh; tham gia xét duyệt đề án các xí nghiệp hóa chất.

4. Phòng kỹ thuật khai khoáng, luyện kim có nhiệm vụ:

- Phụ trách theo dõi, hướng dẫn kỹ thuật khai thác các mỏ than, quặng… nghiên cứu xây dựng các thể lệ, chế độ, tiêu chuẩn, kỹ thuật khai thác, chế độ bảo hộ an toàn lao động và kiểm tra việc thực hiện các thể lệ, tiêu chuẩn đó. Nghiên cứu cải tiến kỹ thuật, xét các sáng kiến, phát minh.

- Nghiên cứu, đề nghị phương hướng, chủ trương kỹ thuật ngành luyện kim. Thiết kế chế tạo một số mặt hàng về ngành đó và tham gia xét duyệt đề án thiết kế những cơ sở luyện kim ở địa phương và trung ương.

5. Phòng nghiên cứu và quản lý kỹ thuật công nghệ nhẹ và thực phẩm có nhiệm vụ:

- Nghiên cứu xây dựng tiêu chuẩn, phương pháp chế biến một số sản phẩm quan trọng và trực tiếp thiết kế chế tạo một số mặt hàng mẩu về công nghệ nhẹ và thực phẩm. Xây dựng chế độ kiểm tra và thực hiện kiểm tra những mặt hàng chính của các xí nghiệp công nghiệp nhẹ và thực phẩm.

- Nghiên cứu, cải tiến kỹ thuật, xét sáng kiến phát minh và tham gia xét duyệt đề án thiết kế các xí nghiệp ngành đó.

6. Phòng Tổng hợp, Thông tin, Kỹ thuật có nhiệm vụ:

- Tổng hợp tình hình kỹ thuật, đúc kết việc nghiên cứu các thể lệ chế độ, tiêu chuẩn kỹ thuật trong Vụ. Thông qua việc nghiên cứu của các phòng mà giúp Vụ xác nhận những cải tiến, sáng kiến kỹ thuật của các xí nghiệp, công trường đưa lên.

- Làm nhiệm vụ thường trực của Hội đồng kỹ thuật của Bộ, giữ mối quan hệ hợp tác kỹ thuật với các nước, các ngành và giữa Hội đồng kỹ thuật Bộ với Hội đồng kỹ thuật các xí nghiệp, công trường. Tổ chức đúc kết và phổ biến kinh nghiệm kỹ thuật.

7. Ban kiểm tra nồi hơi có nhiệm vụ:

- Trực tiếp kiểm tra chất lượng nồi hơi ở các xí nghiệp thuộc Bộ.

- Xây dựng bản hồ sơ lý lịch từng nồi hơi để có một quy trình, thể lệ, sử dụng, tu sửa, bảo quản nồi hơi được tốt và ngăn ngừa việc hư hỏng, tai nạn lao động.

Điều 5. – Ông Giám đốc Vụ Kỹ thuật căn cứ quyết định này lập bản điều lệ tổ chức chi tiết và biên chế trình Bộ xét ban hành.

Điều 6. – Các ông Giám đốc Vụ Kỹ thuật, Vụ Cán bộ Lao động, ông Chánh văn phòng Bộ có trách nhiệm thi hành Quyết định này.

 

 

BỘ TRƯỞNG BỘ CÔNG NGHIỆP
Lê Thanh Nghị

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 1314-BCN-KB2

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu1314-BCN-KB2
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành14/07/1959
Ngày hiệu lực29/07/1959
Ngày công báo26/08/1959
Số công báoSố 32
Lĩnh vựcBộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lựcKhông còn phù hợp
Cập nhật16 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 1314-BCN-KB2

Lược đồ Quyết định 1314-BCN-KB2 thành lập tạm thời Vụ Kỹ thuật thuộc Bộ Công nghiệp


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 1314-BCN-KB2 thành lập tạm thời Vụ Kỹ thuật thuộc Bộ Công nghiệp
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu1314-BCN-KB2
        Cơ quan ban hànhBộ Công nghiệp
        Người kýLê Thanh Nghị
        Ngày ban hành14/07/1959
        Ngày hiệu lực29/07/1959
        Ngày công báo26/08/1959
        Số công báoSố 32
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính
        Tình trạng hiệu lựcKhông còn phù hợp
        Cập nhật16 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản được căn cứ

             Văn bản hợp nhất

              Văn bản gốc Quyết định 1314-BCN-KB2 thành lập tạm thời Vụ Kỹ thuật thuộc Bộ Công nghiệp

              Lịch sử hiệu lực Quyết định 1314-BCN-KB2 thành lập tạm thời Vụ Kỹ thuật thuộc Bộ Công nghiệp

              • 14/07/1959

               Văn bản được ban hành

               Trạng thái: Chưa có hiệu lực

              • 26/08/1959

               Văn bản được đăng công báo

               Trạng thái: Chưa có hiệu lực

              • 29/07/1959

               Văn bản có hiệu lực

               Trạng thái: Có hiệu lực