Quyết định 1314/QĐ-UBND

Quyết định 1314/QĐ-UBND năm 2015 điều chỉnh Quyết định 1128/QĐ-UBND về chấp thuận chủ trương đầu tư dự án vận chuyển hàng hóa đường bộ Than, Alumin và Xút lỏng cho tổ hợp bôxít nhôm Lâm Đồng

Nội dung toàn văn Quyết định 1314/QĐ-UBND 2015 điều chỉnh Quyết định 1128/QĐ-UBND Lâm Đồng


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH LÂM ĐỒNG

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1314/QĐ-UBND

Lâm Đồng, ngày 18 tháng 06 năm 2015

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC ĐIỀU CHỈNH QUYẾT ĐỊNH SỐ 1128/QĐ-UBND NGÀY 20/5/2015 CỦA UBND TỈNH VỀ CHẤP THUẬN CHỦ TRƯƠNG ĐẦU TƯ DỰ ÁN VẬN CHUYỂN HÀNG HÓA ĐƯỜNG BỘ THAN, ALUMIN VÀ XÚT LỎNG CHO TỔ HỢP BÔXÍT NHÔM LÂM ĐỒNG.

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LÂM ĐỒNG

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật Đầu tư ngày 29/11/2005; Luật Đất đai ngày 29/11/2013;

Căn cứ các Nghị định của Chính phủ số: 108/2006/NĐ-CP ngày 22/9/2006 về quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư; số 218/2013/NĐ-CP ngày 26/1/2013 về quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp; số 104/2009/NĐ-CP ngày 09/11/2009 về quy định danh mục hàng nguy hiểm và vận chuyển hàng nguy hiểm bằng phương tiện giao thông cơ giới đường bộ và số 87/2010/NĐ-CP ngày 13/8/2010 về quy định chi tiết thi hành một số điều Luật Thuế xuất khẩu, Thuế nhập khẩu;

Xét đề nghị của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại văn bản số 536/KHĐT-KTN ngày 15/6/2015 và ý kiến góp ý số 1106/CT-TTHT ngày 20/4/2015 của Cục Thuế tỉnh,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Điều chỉnh nội dung tại điểm a, khoản 12, Điều 1 của Quyết định số 1128/QĐ-UBND ngày 20/5/2015 của UBND tỉnh Lâm Đồng về chấp thuận chủ trương đầu tư dự án vận chuyển hàng hóa đường bộ Than, Alumin và Xút lỏng cho tổ hợp bôxít nhôm Lâm Đồng, như sau:

1. Nội dung điều chỉnh:

a) Về thuế thu nhập doanh nghiệp:

Được hưởng thuế suất ưu đãi 10% trong thời gian 15 năm đối với thu nhập từ thực hiện dự án “Vận chuyển hàng hóa đường bộ Than, Alumin và Xút lỏng cho tổ hợp bô xít nhôm Lâm Đồng” tại địa bàn huyện Bảo Lâm theo quy định tại điểm a, khoản 1, Điều 15 Nghị định số 218/2013/NĐ-CP ngày 26/12/2013 của Chính phủ.

Miễn thuế thu nhập doanh nghiệp trong 4 năm, giảm 50% số thuế phải nộp trong 9 năm tiếp theo đối với thu nhập từ thực hiện dự án “Vận chuyển hàng hóa đường bộ Than, Alumin và Xút lỏng cho tổ hợp bô xít nhôm Lâm Đồng” theo quy định tại điểm a, khoản 1, Điều 16 Nghị định số 218/2013/NĐ-CP ngày 26/12/2013 của Chính phủ.

2. Các nội dung khác vẫn giữ nguyên theo Quyết định số 1128/QĐ-UBND ngày 20/5/2015 của UBND tỉnh Lâm Đồng.

Điều 2. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Công thương, Giao thông Vận tải, Tài nguyên và Môi trường, Tài chính; Cục thuế tỉnh; UBND huyện Bảo Lâm và Thủ trưởng các ngành, đơn vị có liên quan căn cứ Quyết định thi hành kể từ ngày ký./.

 

 

Nơi nhận:
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- Như Điều 2;
- Lưu: VT, GT.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Phạm S

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 1314/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu1314/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành18/06/2015
Ngày hiệu lực18/06/2015
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcTài nguyên - Môi trường
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật9 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 1314/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 1314/QĐ-UBND 2015 điều chỉnh Quyết định 1128/QĐ-UBND Lâm Đồng


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 1314/QĐ-UBND 2015 điều chỉnh Quyết định 1128/QĐ-UBND Lâm Đồng
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu1314/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Lâm Đồng
        Người kýPhạm S
        Ngày ban hành18/06/2015
        Ngày hiệu lực18/06/2015
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcTài nguyên - Môi trường
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật9 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 1314/QĐ-UBND 2015 điều chỉnh Quyết định 1128/QĐ-UBND Lâm Đồng

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 1314/QĐ-UBND 2015 điều chỉnh Quyết định 1128/QĐ-UBND Lâm Đồng

            • 18/06/2015

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 18/06/2015

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực