Quyết định 1315/QĐ-UBND

Quyết định 1315/QĐ-UBND năm 2017 về phê duyệt mức hỗ trợ học nghề trình độ sơ cấp và dưới 3 tháng cho lao động Vĩnh Phúc theo Quyết định 1956/QĐ-TTg và 46/2015/QĐ-TTg

Nội dung toàn văn Quyết định 1315/QĐ-UBND 2017 phê duyệt hỗ trợ học nghề trình độ sơ cấp dưới 3 tháng Vĩnh Phúc


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH VĨNH PHÚC
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1315/QĐ-UBND

Vĩnh Phúc, ngày 04 tháng 5 năm 2017

 

QUYẾT ĐỊNH

PHÊ DUYỆT MỨC HỖ TRỢ HỌC NGHỀ TRÌNH ĐỘ SƠ CẤP VÀ DƯỚI BA THÁNG CHO LAO ĐỘNG VĨNH PHÚC THEO QUYẾT ĐỊNH SỐ 1956/QĐ-TTG VÀ QUYẾT ĐỊNH SỐ 46/2015/QĐ-TTG CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Luật Giáo dục nghề nghiệp ngày 27 tháng 11 năm 2014;

Căn cứ Quyết định số 1956/QĐ-TTg ngày 27/11/2009 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt đề án "Đào tạo nghề cho lao động nông thôn đến năm 2020";

Căn cứ Quyết định số 46/2015/QĐ-TTg ngày 28/9/2015 của Thủ tướng Chính phủ về Quy định chính sách hỗ trợ đào tạo trình độ sơ cấp, đào tạo dưới 03 tháng;

Xét đề nghị của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Vĩnh Phúc tại Tờ trình số 49/TTr-SLĐTBXH ngày 11/4/2017,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt mức hỗ trợ học nghề trình độ sơ cấp và dưới 3 tháng cho lao động Vĩnh Phúc:

1. Nguyên tắc hỗ trợ:

Việc thực hiện chính sách hỗ trợ đào tạo đối với người học được thực hiện thông qua cơ sở đào tạo tổ chức khóa đào tạo trình độ sơ cấp, đào tạo dưới 03 tháng.

Mỗi người học chỉ được hỗ trợ đào tạo một lần theo chính sách quy định tại Quyết định này. Những người đã được hỗ trợ đào tạo theo các chính sách hiện hành khác của Nhà nước thì không được tiếp tục hỗ trợ đào tạo theo chính sách quy định tại Quyết định này. Riêng những người đã được hỗ trợ đào tạo nhưng bị mất việc làm do nguyên nhân khách quan thì Ủy ban nhân dân cấp xã xem xét, quyết định tiếp tục hỗ trợ đào tạo để chuyển đổi việc làm theo chính sách quy định tại Quyết định này, nhưng tối đa không quá 03 lần.

2. Điều kiện người học được hỗ trợ:

Thực hiện theo quy định tại Điều 4 Thông tư 152/2016/TT-BTC ngày 17/10/2016 của Bộ Tài chính quy định quản lý và sử dụng kinh phí hỗ trợ đào tạo trình độ sơ cấp và đào tạo dưới 3 tháng.

3. Hỗ trợ chi phí đào tạo:

a) Đối tượng được hỗ trợ chi phí đào tạo:

Người lao động Vĩnh Phúc thuộc các đối tượng nêu tại Điểm b của Khoản này tham gia học các chương trình đào tạo trình độ sơ cấp, đào tạo dưới 03 tháng theo Kế hoạch của UBND tỉnh (thực hiện QĐ số 1956/QĐ-TTg và Quyết định số 46/2015/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ) ban hành hàng năm.

b) Mức hỗ trợ chi phí đào tạo cụ thể cho từng đối tượng căn cứ vào mức chi phí đào tạo của từng nghề đã được UBND tỉnh phê duyệt, thời gian học nghề thực tế nhưng tối đa không vượt quá mức hỗ trợ cho từng nhóm đối tượng quy định tại Khoản 1,2,3,4,5 Điều 4 Chương II Quyết định số 46/2015/QĐ-TTg ngày 28/9/2015 của Thủ tướng Chính phủ, cụ thể như sau:

- Người khuyết tật: Mức tối đa 06 triệu đồng/người/khóa học.

- Người thuộc hộ đồng bào dân tộc thiểu số nghèo; người thuộc hộ nghèo các xã, thôn, bản đặc biệt khó khăn theo quy định của Thủ tướng Chính phủ: Mức tối đa 04 triệu đồng/người/khóa học.

- Người dân tộc thiểu số; người thuộc diện được hưởng chính sách ưu đãi người có công với cách mạng theo quy định của Pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng; người thuộc hộ nghèo; người thuộc hộ gia đình bị thu hi đt nông nghiệp, đt kinh doanh theo quy định tại Quyết định 63/2015/QĐ-TTg ; lao động nữ bị mt việc làm: Mức ti đa 03 triệu đng/người/khóa học.

- Người thuộc hộ cận nghèo: Mức tối đa 2,5 triệu đồng/người/khóa học.

- Người học là phụ nữ, lao động nông thôn khác không thuộc các đối tượng nêu trên: Mức tối đa 02 triệu đồng/người/khóa học.

- Trường hợp người học đồng thời thuộc các đối tượng nêu trên chỉ được hưởng một mức hỗ trợ chi phí đào tạo cao nhất.

4. Hỗ trợ tiền ăn, tiền đi lại:

a) Đối tượng được hỗ trợ:

Người thuộc diện được hưởng chính sách ưu đãi người có công với cách mạng; người khuyết tật; người dân tộc thiểu số; người thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo; người thuộc hộ gia đình bị thu hồi đất nông nghiệp, đất kinh doanh; lao động nữ bị mất việc làm tham gia học các chương trình đào tạo trình độ sơ cấp, đào tạo dưới 03 tháng theo Kế hoạch thực hiện QĐ số 1956/QĐ-TTg và Quyết định số 46/2015/QĐ-TTg của UBND tỉnh Vĩnh Phúc ban hành hàng năm.

b) Mức hỗ trợ:

- Hỗ trợ tiền ăn 30.000 đồng/người/ngày thực học.

- Hỗ trợ tiền đi lại 200.000 đồng/người/khóa học nếu địa điểm đào tạo ở xa nơi cư trú từ 15 km trở lên.

- Riêng đối với người khuyết tật và người học cư trú ở xã, thôn, bản thuộc vùng khó khăn hoặc đặc biệt khó khăn theo quy định của Thủ tướng Chính phủ: Mức hỗ trợ tiền đi lại 300.000 đồng/người/khóa học nếu địa điểm đào tạo ở xa nơi cư trú từ 5 km tr lên.

Điều 2. Giao Sở Lao động - Thương binh và Xã hội chủ trì, phối hợp với Sở Tài chính hướng dẫn UBND các huyện, thị và các cơ sở đào tạo tổ chức thực hiện dạy nghề cho lao động Vĩnh Phúc theo mức hỗ trợ học nghề quy định tại Điều 1 Quyết định này.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các Sở: Lao động - Thương binh và Xã hội; Tài chính; Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Chủ tịch UBND các huyện, thành, thị; Thủ trưởng các cơ sở giáo dục nghề nghiệp và các cơ quan liên quan căn cứ Quyết định thực hiện./.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Vũ Việt Văn

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 1315/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu1315/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành04/05/2017
Ngày hiệu lực04/05/2017
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcTài chính nhà nước, Lao động - Tiền lương, Giáo dục
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật4 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 1315/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 1315/QĐ-UBND 2017 phê duyệt hỗ trợ học nghề trình độ sơ cấp dưới 3 tháng Vĩnh Phúc


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 1315/QĐ-UBND 2017 phê duyệt hỗ trợ học nghề trình độ sơ cấp dưới 3 tháng Vĩnh Phúc
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu1315/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Vĩnh Phúc
        Người kýVũ Việt Văn
        Ngày ban hành04/05/2017
        Ngày hiệu lực04/05/2017
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcTài chính nhà nước, Lao động - Tiền lương, Giáo dục
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật4 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản gốc Quyết định 1315/QĐ-UBND 2017 phê duyệt hỗ trợ học nghề trình độ sơ cấp dưới 3 tháng Vĩnh Phúc

         Lịch sử hiệu lực Quyết định 1315/QĐ-UBND 2017 phê duyệt hỗ trợ học nghề trình độ sơ cấp dưới 3 tháng Vĩnh Phúc

         • 04/05/2017

          Văn bản được ban hành

          Trạng thái: Chưa có hiệu lực

         • 04/05/2017

          Văn bản có hiệu lực

          Trạng thái: Có hiệu lực