Quyết định 1316/QĐ-UBND

Quyết định 1316/QĐ-UBND năm 2015 phê duyệt Điều lệ Hội Doanh nhân trẻ tỉnh Lâm Đồng

Nội dung toàn văn Quyết định 1316/QĐ-UBND 2015 phê duyệt Điều lệ Hội Doanh nhân trẻ Lâm Đồng


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH LÂM ĐỒNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1316/QĐ-UBND

Lâm Đồng, ngày 18 tháng 06 năm 2015

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT ĐIỀU LỆ HỘI DOANH NHÂN TRẺ TỈNH LÂM ĐỒNG

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LÂM ĐỒNG

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Nghị định số 45/2010/NĐ-CP ngày 21 tháng 4 năm 2010 của Chính phủ quy định về tổ chức, hoạt động và quản lý hội; Nghị định số 33/2012/NĐ-CP ngày 13 tháng 4 năm 2012 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 45/2010/NĐ-CP;

Căn cứ Thông tư số 03/2013/TT-BNV ngày 16 tháng 4 năm 2013 của Bộ Nội vụ, quy định chi tiết thi hành Nghị định số 45/2010/NĐ-CP ngày 21 tháng 4 năm 2010 của Chính phủ quy định về tổ chức, hoạt động và quản lý hội và Nghị định số 33/2012/NĐ-CP ngày 13 tháng 4 năm 2012 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 45/2010/NĐ-CP;

Xét đề nghị của Chủ tịch Ủy ban Hội các nhà sản xuất và kinh doanh trẻ tỉnh Lâm Đồng;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Nội vụ,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt Điều lệ Hội Doanh nhân trẻ tỉnh Lâm Đồng đã được Đại hội lần thứ IV của Hội thông qua ngày 06 tháng 12 năm 2014.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc các sở: Nội vụ, Kế hoạch và Đầu tư; Chủ tịch Hội Doanh nhân trẻ tỉnh Lâm Đồng và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- TT Tỉnh ủy, TT HĐND tỉnh;
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- Ban Dân vận Tỉnh ủy;
- Như Điều 3;
- Lưu: VT, KT, TKCT.

CHỦ TỊCH
Đoàn Văn Việt

 

ĐIỀU LỆ

HỘI DOANH NHÂN TRẺ TỈNH LÂM ĐỒNG
(Phê duyệt kèm theo Quyết định số 1316/QĐ-UBND ngày 18 tháng 6 năm 2015 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng)

Chương I

QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Tên gọi, biểu trưng

- Tên tiếng Việt: Hội Doanh nhân trẻ tỉnh Lâm Đồng.

- Tên tiếng Anh: Lam Dong Young Entrepreneurs’ Association.

- Biểu trưng: Hội được sử dụng biểu trưng của Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam.

Điều 2. Tôn chỉ, mục đích

Hội Doanh nhân trẻ tỉnh Lâm Đồng (gọi tắt là Hội) là tổ chức xã hội - nghề nghiệp tự nguyện của các doanh nhân trẻ, tự nguyện thành lập, nhằm mục đích tập hợp, đoàn kết các doanh nhân trẻ, không phân biệt thành phần kinh tế, lĩnh vực hoạt động, dân tộc, tôn giáo, cùng phấn đấu cho sự phát triển doanh nghiệp và sự thành đạt của hội viên, góp phần xây dựng và phát triển lực lượng doanh nhân tỉnh Lâm Đồng, đóng góp vào sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội của đất nước vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh.

Điều 3. Địa vị pháp lý, trụ sở

1. Hội có tư cách pháp nhân, con dấu và tài khoản riêng.

2. Hội Doanh nhân trẻ tỉnh Lâm Đồng tổ chức, hoạt động theo Điều lệ Hội được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt, tuân thủ pháp luật Việt Nam. Hội chịu sự lãnh đạo của Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh tỉnh Lâm Đồng trong phong trào thanh niên. Hội là thành viên tập thể của Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh Lâm Đồng.

3. Trụ sở Hội đặt tại số 15 đường Cô Giang, Phường 9, thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng.

- Điện thoại: 063.3822319; Fax: 063.3833285

- Email: [email protected].

Điều 4. Phạm vi, lĩnh vực hoạt động

1. Hội hoạt động trong phạm vi tỉnh Lâm Đồng, trong lĩnh vực hỗ trợ sản xuất, kinh doanh cho các doanh nhân trẻ.

2. Hội chịu sự quản lý nhà nước của Sở Kế hoạch và Đầu tư và các cơ quan có liên quan đến lĩnh vực hoạt động của Hội theo quy định của pháp luật.

Điều 5. Nguyên tắc tổ chức và hoạt động

1. Tự nguyện, tự quản;

2. Dân chủ, bình đẳng, công khai, minh bạch;

3. Tự đảm bảo kinh phí hoạt động;

4. Không vì mục đích lợi nhuận;

5. Tuân thủ Hiến pháp, Pháp luật và Điều lệ Hội.

Chương II

QUYỀN HẠN, NHIỆM VỤ

Điều 6. Quyền hạn

1. Tuyên truyền mục đích của Hội.

2. Đại diện cho hội viên trong mối quan hệ đối nội, đối ngoại có liên quan đến chức năng, nhiệm vụ của Hội.

3. Bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng, hợp pháp của hội viên; chăm lo phát triển lực lượng doanh nhân trẻ cho đất nước.

4. Tổ chức các hoạt động về đào tạo, tư vấn, cung cấp thông tin...nhằm hỗ trợ hội viên nâng cao trình độ quản lý, điều hành doanh nghiệp, phát triển hoạt động kinh doanh.

5. Tổ chức diễn đàn cung cấp, trao đổi thông tin, ý kiến giữa các doanh nhân trẻ với các cơ quan Đảng, Nhà nước, các tổ chức xã hội và doanh nghiệp khác.

6. Được gây quỹ hội trên cơ sở hội phí hội viên và các nguồn thu từ hoạt động kinh doanh, dịch vụ theo quy định của pháp luật để tự trang trải về kinh phí hoạt động.

7. Được nhận các nguồn tài trợ hợp pháp của các tổ chức cá nhân trong và ngoài nước theo quy định của pháp luật.

Điều 7. Nhiệm vụ

1. Chấp hành các quy định của pháp luật có liên quan đến tổ chức, hoạt động của Hội. Tổ chức, hoạt động theo Điều lệ Hội đã được phê duyệt. Không được lợi dụng hoạt động của Hội để làm phương hại đến an ninh quốc gia, trật tự xã hội, đạo đức, thuần phong mỹ tục, truyền thống của dân tộc, quyền và lợi ích hợp pháp của cá nhân, tổ chức.

2. Tập hợp, đoàn kết hội viên; tổ chức, phối hợp hoạt động giữa các hội viên vì lợi ích chung của Hội; thực hiện đúng tôn chỉ, mục đích của Hội nhằm tham gia phát triển lĩnh vực liên quan đến hoạt động của Hội, góp phần xây dựng và phát triển đất nước.

3. Hỗ trợ các doanh nhân trẻ trong phát triển nghề nghiệp, hợp tác đầu tư, phát triển kinh doanh, trong học tập nâng cao kiến thức chuyên môn, kinh nghiệm và trình độ quản lý, điều hành doanh nghiệp.

4. Bồi dưỡng nâng cao nhận thức chính trị cho hội viên; đoàn kết, tập hợp và phát triển lực lượng doanh nhân trẻ; phát huy vai trò và nguồn lực của giới doanh nhân trẻ trong tỉnh.

5. Phản ánh nhu cầu, nguyện vọng, đề xuất, kiến nghị của các doanh nhân trẻ với Đảng, Nhà nước và các tổ chức hữu quan về những chủ trương, chính sách và các vấn đề liên quan đến giới doanh nhân.

6. Trở thành cầu nối giữa các hội viên trao đổi kinh nghiệm, hỗ trợ lẫn nhau để cùng phát triển sản xuất kinh doanh và đoàn kết xây dựng tổ chức hội thành một ngôi nhà chung.

7. Tổ chức hướng dẫn cho hội viên tham gia các hoạt động xã hội và các chương trình hoạt động thanh niên của Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam.

8. Tổ chức các hoạt động giao lưu, hợp tác với các tổ chức doanh nghiệp, tổ chức kinh tế nước ngoài theo các quy định của pháp luật, góp phần tích cực vào quá trình chủ động hội nhập kinh tế quốc tế.

9. Quản lý và sử dụng các nguồn kinh phí của Hội theo đúng quy định của pháp luật.

10. Thực hiện các nhiệm vụ khác khi cơ quan có thẩm quyền yêu cầu.

Chương III

HỘI VIÊN

Điều 8. Hội viên chính thức

Công dân Việt Nam từ 18 đến 45 tuổi, thanh niên sản xuất kinh doanh giỏi, doanh nhân của các doanh nghiệp hoặc tổ chức kinh tế được thành lập và đăng ký hoạt động theo pháp luật Việt Nam, tán thành Điều lệ Hội, tự nguyện xin gia nhập Hội, đều có thể được xét kết nạp làm hội viên của Hội. Những hội viên trên 45 tuổi nếu có nguyện vọng tiếp tục tham gia do Ban thường trực Hội quy định.

Điều 9. Hội viên danh dự, cố vấn, Chủ tịch danh dự

1. Các doanh nhân xuất sắc trong và ngoài nước, tiêu biểu của các ngành, các giới, có uy tín xã hội hoặc có khả năng đóng góp xây dựng Hội có thể được mời làm hội viên danh dự của Hội.

2. Những cá nhân và hội viên danh dự có khả năng đóng góp quan trọng, làm tăng hiệu quả hoạt động Hội có thể được Ban Chấp hành Hội mời làm cố vấn.

3. Hội viên danh dự và cố vấn được tham gia các hoạt động của Hội nhưng không tham gia ứng cử, đề cử vào cơ quan lãnh đạo hội và không tham gia biểu quyết các nghị quyết của Hội.

4. Hội có thể mời và suy tôn một nhà lãnh đạo chính quyền có tâm huyết và nhiệt tình xây dựng, phát triển đội ngũ các doanh nhân trẻ làm Chủ tịch danh dự.

Điều 10. Quyền của hội viên

1. Được hỗ trợ phát triển thương hiệu

- Được Hội Doanh nhân trẻ tỉnh Lâm Đồng giới thiệu tham gia giải thưởng Sao Đỏ, Sao Vàng Đất Việt do Hội Doanh nghiệp Trẻ Việt Nam tổ chức để khẳng định và nâng cao thương hiệu của Doanh nghiệp trong nước và trên trường quốc tế.

- Được tham gia tài trợ các sự kiện, chương trình và các hoạt động của Hội.

2. Được hỗ trợ phát triển kinh doanh

- Được tham gia các chương trình xúc tiến thương mại trong và ngoài nước do Hội tổ chức hoặc phối hợp với các cơ quan xúc tiến thương mại, các hiệp hội trong và ngoài nước tổ chức với mức phí ưu đãi hoặc miễn phí.

- Được Hội thường xuyên cung cấp các thông tin về hoạt động của Hội và doanh nghiệp hội viên, các thông tin về cơ hội giao thương, thông tin về thị trường và thông tin về văn bản pháp luật mới ban hành.

- Được sử dụng phòng thông tin của Hội và các phương tiện cần thiết để truy cập các thông tin về hoạt động hội và doanh nghiệp hội viên.

- Được nhận thẻ hội viên có công dụng như phiếu mua hàng giảm giá đối với nhiều dịch vụ, sản phẩm của hội viên và các doanh nghiệp khác đã đăng ký trong sổ ưu đãi.

- Được tham gia các buổi gặp gỡ, giao lưu với đại diện các cơ quan ban ngành chủ quản: thuế, hải quan... do hội tổ chức.

- Được tham gia các cuộc họp mặt giao lưu toàn thể hội viên do Hội tổ chức hàng quý. Được tham gia các buổi giao lưu giữa Hội Doanh nhân trẻ tỉnh Lâm Đồng với Hội Doanh nhân trẻ các tỉnh, thành khác trên cả nước.

3. Được hỗ trợ nâng cao năng lực của doanh nghiệp

- Được tham gia hoặc cử nhân viên tham gia các khóa đào tạo theo các chuyên đề về nâng cao kỹ năng quản lý doanh nghiệp và kỹ năng làm việc cho nhân viên trong doanh nghiệp, kỹ năng bán hàng chuyên nghiệp và chăm sóc khách hàng, quản trị nhân sự, quản lý sản xuất, quản lý chi phí, marketing... do Hội tổ chức hoặc phối hợp tổ chức với mức phí ưu đãi.

- Được tham gia hoặc cử nhân viên tham gia các buổi tham quan mô hình quản trị mẫu tại các doanh nghiệp thành công do Hội tổ chức để học hỏi kinh nghiệm với mức phí ưu đãi hoặc miễn phí.

- Được tham gia hoặc cử nhân viên tham gia các chương trình hội thảo chuyên đề, tọa đàm, trao đổi kinh nghiệm về điều hành và quản lý doanh nghiệp... do Hội tổ chức hoặc phối hợp tổ chức với các đối tác là các tổ chức trong và ngoài nước với mức phí ưu đãi hoặc miễn phí.

- Được tham gia các dự án hỗ trợ doanh nghiệp do Hội kết hợp với các tổ chức trong và ngoài nước thực hiện.

4. Được hỗ trợ bảo vệ quyền lợi hợp pháp

- Được yêu cầu Hội đại diện bảo vệ quyền lợi chính đáng và hợp pháp của mình trước pháp luật.

- Được tham dự các buổi đối thoại với đại diện các cơ quan ban ngành do Hội tổ chức và đề xuất, đóng góp ý kiến về các vấn đề kinh tế, xã hội và luật pháp liên quan đến môi trường kinh doanh và đời sống doanh nghiệp.

5. Tăng cường cơ hội giao lưu

- Được tham gia các cuộc họp mặt giao lưu toàn thể hội viên do Hội tổ chức hàng quý. Đây là dịp để các hội viên gặp gỡ, giao lưu, phát triển mối quan hệ giữa các hội viên.

- Được tham gia các chương trình dã ngoại, hoạt động thể thao, từ thiện,... do Hội tổ chức.

- Được cử nhân viên tham gia các chương trình sinh hoạt vui chơi, giải trí “tiếng hát thanh niên công nhân”, “ngày hội thanh niên công nhân”, “bóng đá doanh nghiệp trẻ”.

- Được Hội gởi hoa chúc mừng vào dịp sinh nhật hội viên và vào dịp các sự kiện lớn của doanh nghiệp.

6. Quyền được đề nghị Hội kiến nghị với các cơ quan hữu quan về các vấn đề mà mình quan tâm theo quy định của pháp luật.

7. Quyền được ra khỏi hội khi không còn nguyện vọng hoặc điều kiện tiếp tục tham gia sinh hoạt Hội.

Điều 11. Nhiệm vụ của hội viên

1. Chấp hành nghiêm chỉnh Điều lệ Hội Doanh nhân trẻ tỉnh Lâm Đồng, Nghị quyết của đại hội cũng như Quyết định của Ban Chấp hành Hội.

2. Tham gia các hoạt động và hoàn thành tốt nhiệm vụ được Hội phân công.

3. Bảo vệ và nâng cao uy tín của Hội; đoàn kết, hợp tác với các hội viên khác để cùng phấn đấu thực hiện mục đích của Hội; tham gia đóng góp vào việc tuyên truyền và vận động xây dựng phát triển Hội.

4. Tham gia sinh hoạt và đóng hội phí thường niên đủ và đúng hạn.

5. Hội viên họp mặt định kỳ 6 tháng một lần theo triệu tập của Ban Chấp hành Hội.

Điều 12. Thủ tục vào Hội, ra Hội

1. Cá nhân có đủ điều kiện quy định tại Điều 8 của Điều lệ này muốn gia nhập Hội, xin ra khỏi Hội phải làm đơn để Ban Thường trực Hội xem xét quyết định.

2. Hội viên khi không còn là lãnh đạo, đại diện của doanh nghiệp thì đương nhiên không còn là hội viên, trừ trường hợp Ban Chấp hành Hội có quyết định khác.

Chương IV

TỔ CHỨC, HOẠT ĐỘNG

Điều 13. Tổ chức của Hội

1. Đại hội đại biểu.

2. Ban Chấp hành.

3. Ban Thường trực.

4. Ban Kiểm tra.

5. Văn phòng hội.

6. Các ban hoạt động.

7. Đơn vị trực thuộc (được thành lập theo quy định của pháp luật).

Điều 14. Đại hội đại biểu

1. Đại hội đại biểu là cơ quan lãnh đạo cao nhất của Hội. Đại hội được tổ chức 3 năm một lần. Thành phần, số lượng đại biểu dự đại hội do Ban Chấp hành Hội quy định. Đại hội bất thường được triệu tập khi có ít nhất 1/2 tổng số hội viên chính thức đề nghị.

2. Đại hội có các nhiệm vụ sau:

a) Thảo luận và thông qua báo cáo hoạt động của Hội.

b) Quyết định phương hướng, chương trình hoạt động của Hội và các vấn đề tổ chức của Hội.

c) Bầu Ban Chấp hành Hội; bầu Ban Kiểm tra, cử đại biểu tham dự Đại hội cấp trên (nếu có).

d) Thảo luận và quyết định những vấn đề quan trọng trong hoạt động của Hội.

e) Đại hội biểu quyết theo nguyên tắc đa số đại biểu có mặt.

3. Nguyên tắc biểu quyết tại Đại hội:

a) Đại hội có thể biểu quyết bằng hình thức giơ tay hoặc bỏ phiếu kín. Việc quy định hình thức biểu quyết do Đại hội quyết định.

b) Việc biểu quyết thông qua các quyết định của Đại hội phải được qua 1/2 (một phần hai) đại biểu chính thức có mặt tại Đại hội tán thành.

Điều 15. Ban Chấp hành

1. Ban Chấp hành là cơ quan lãnh đạo của Hội giữa 2 kỳ Đại hội. Ban Chấp hành gồm những hội viên tiêu biểu, do Đại hội bầu chọn cử. Nhiệm kỳ của Ban Chấp hành cùng với nhiệm kỳ Đại hội.

2. Thành phần Ban Chấp hành gồm những hội viên tiêu biểu và đại diện các cơ quan, tổ chức có liên quan.

3. Ban Chấp hành có nhiệm vụ và quyền hạn:

a) Tổ chức thực hiện Nghị quyết của Đại hội.

b) Quyết định chương trình, kế hoạch công tác, kế hoạch tài chính hàng năm.

c) Quyết định quy chế hoạt động của Ban Chấp hành Hội.

d) Hiệp thương cử ra Chủ tịch và các Phó Chủ tịch; Quyết định bổ sung, thay thế ủy viên Ban Chấp hành Hội.

e) Quyết định cơ cấu, số lượng thành viên Ban kiểm tra; hiệp thương cử ra trưởng ban và các thành viên Ban kiểm tra.

f) Quyết định thành lập và quản lý hoạt động của các đơn vị trực thuộc Ban Chấp hành Hội theo quy định của pháp luật.

g) Chuẩn bị nội dung và triệu tập Đại hội.

h) Ban Chấp hành quyết định việc kết nạp hội viên, công nhận hội viên danh dự và xem xét kỷ luật hội viên. Trường hợp quyết định kỷ luật hội viên giữ các chức danh lãnh đạo của Hội phải báo cáo và thống nhất với lãnh đạo tỉnh và báo cáo với Ủy ban Trung ương Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam.

4. Ban Chấp hành làm việc theo quy chế và quyết định theo nguyên tắc đa số thành viên dự họp.

5. Ban Chấp hành họp định kỳ 3 tháng một lần.

Điều 16. Ban Thường trực

1. Ban Thường trực là cơ quan lãnh đạo hoạt động của Ban Chấp hành Hội giữa hai kỳ họp Ban Chấp hành Hội. Nhiệm vụ, quyền hạn của Ban Thường trực thực hiện theo quy chế của Ban Chấp hành Hội.

2. Chủ tịch là người đại diện cao nhất của Hội trong các quan hệ đối nội, đối ngoại, chịu trách nhiệm trước Ban Chấp hành Hội và pháp luật Nhà nước về việc chỉ đạo, điều hành mọi hoạt động của Ban Chấp hành Hội.

3. Các Phó Chủ tịch là người giúp cho Chủ tịch theo dõi, chỉ đạo ở lĩnh vực công tác được phân công.

4. Nhiệm vụ và quyền hạn của Chủ tịch và các Phó Chủ tịch thực hiện theo quy chế của Ban Chấp hành Hội.

5. Ban Thường trực có quyền kết nạp hội viên tham gia Hội.

6. Ban Thường trực họp định kỳ 1 tháng một lần.

Điều 17. Ban Cố vấn

Ban Chấp hành hội mời các lãnh đạo sở, ngành, các chuyên gia về kinh tế xã hội, quản lý điều hành doanh nghiệp có tâm huyết với Hội Doanh nhân trẻ tỉnh tham gia vào Ban Cố vấn. Ban Cố vấn gồm Trưởng ban, các Phó Trưởng ban và các ủy viên trách nhiệm tư vấn và hỗ trợ cho Ban Thường trực trong quá trình xây dựng tổ chức các chương trình hoạt động hỗ trợ và phát triển hội viên,...Ban Cố vấn được mời dự Đại hội và các cuộc họp quan trọng.

Điều 18. Ban Kiểm tra

1. Ban Kiểm tra do Đại hội bầu gồm Trưởng ban, các Phó Trưởng ban và các ủy viên. Ban Kiểm tra giúp Ban Chấp hành Hội kiểm tra, giám sát việc thực hiện Điều lệ, Nghị quyết và hoạt động của Ban Chấp hành Hội theo quy chế của Ban Chấp hành.

2. Trưởng Ban Kiểm tra là người chỉ đạo, điều hành hoạt động của Ban Kiểm tra và chịu trách nhiệm trước Đại hội.

Chương V

QUAN HỆ VỚI CÁC CƠ QUAN, ĐƠN VỊ, TỔ CHỨC

Điều 19. Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam

Ủy ban Trung ương Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam hướng dẫn về hoạt động, nghiệp vụ chuyên môn cho Hội Doanh nhân trẻ tỉnh trong việc thực hiện Điều lệ Hội, các nghị quyết, quyết định của Ban Chấp hành Hội và thực hiện kế hoạch, chương trình công tác hội. Định kỳ báo cáo hoạt động với Ủy ban Trung ương Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam.

Điều 20. Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng

Hội chịu sự quản lý nhà nước của Ủy ban nhân dân tỉnh. Đề xuất Ủy ban nhân dân tỉnh các chủ trương, chính sách, cơ chế giải quyết kịp thời những vấn đề về sản xuất, kinh doanh của hội viên. Đồng thời, tranh thủ sự giúp đỡ tạo điều kiện của Ủy ban nhân dân tỉnh để Hội hoạt động hiệu quả hơn.

Điều 21. Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh tỉnh Lâm Đồng, Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh Lâm Đồng

Hội là thành viên tập thể của Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh. Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh tỉnh và Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh chỉ đạo các hoạt động với tư cách đại diện trực tiếp tham gia ban lãnh đạo Hội; hỗ trợ hướng dẫn các định hướng về chủ trương và điều kiện cơ sở vật chất làm việc của Văn phòng Hội. Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh giới thiệu cán bộ có uy tín, năng lực, phẩm chất phù hợp tham gia bộ máy lãnh đạo của Hội.

Điều 22. Cơ quan, đơn vị, tổ chức khác

1. Hội được sự hỗ trợ định hướng theo từng lĩnh vực hoạt động của các ngành có liên quan.

2. Đối với các sở, ban, ngành của tỉnh: trên tinh thần hợp tác bình đẳng, hỗ trợ nhau cùng thực hiện các mục tiêu của Hội đề ra.

3. Đối với các hội, câu lạc bộ doanh nhân trẻ các tỉnh, thành: quan hệ trên cơ sở bình đẳng, hợp tác, hỗ trợ lẫn nhau.

Chương VI

TÀI CHÍNH VÀ TÀI SẢN

Điều 23. Tài chính của Hội

1. Các nguồn thu gồm:

- Hội phí hàng năm của hội viên.

- Thu từ các hoạt động của Hội và các tổ chức trực thuộc Hội.

- Các khoản thu do hội viên, các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước ủng hộ theo quy định của pháp luật.

- Các khoản thu hợp pháp khác.

2. Các khoản chi gồm:

- Các hoạt động của hội và cơ quan thường trực hội.

- Công tác xã hội,

- Khen thưởng.

- Đầu tư, xây dựng, mua sắm, sửa chữa tài sản, cơ sở vật chất của hội.

- Chi hợp pháp khác.

Phó Chủ tịch Thường trực sẽ duyệt các khoản chi thường xuyên của Hội. Các khoản chi quan trọng như đầu tư, sản xuất, kinh doanh,...phải thông qua ý kiến của Đại hội, buổi hội nghị toàn thể và phải được trên 1/2 ý kiến đồng ý.

Điều 24. Tài sản của hội

Tài sản gồm nhà cửa, cơ sở vật chất, trang thiết bị, phương tiện phục vụ hoạt động của hội.

Điều 25. Quản lý, sử dụng tài chính, tài sản

1. Tài chính, tài sản do Thường trực Ban Chấp hành Hội quản lý, thực hiện theo yêu cầu hoạt động của Hội, đảm bảo nguyên tắc hiệu quả, công khai, minh bạch và tuân thủ các quy định pháp luật hiện hành của Nhà nước.

2. Khi Hội giải thể hoặc bị giải thể thì toàn bộ tài sản, tài chính của Hội được xử lý theo quy định của pháp luật.

Chương VII

KHEN THƯỞNG, KỶ LUẬT

Điều 26. Khen thưởng

Hội viên và các đơn vị trực thuộc có thành tích xuất sắc trong hoạt động, có nhiều đóng góp cho sự phát triển của Hội sẽ được Hội xem xét khen thưởng hoặc đề nghị Ủy ban Trung ương Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam, Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Ủy ban nhân dân tỉnh, Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tỉnh, Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh và các tổ chức hữu quan khen thưởng.

Ban Chấp hành Hội lập ra các giải thưởng cần thiết để tuyên dương, động viên phát triển phong trào doanh nhân trẻ và các hoạt động doanh nghiệp.

Điều 27. Kỷ luật

Hội viên và các đơn vị trực thuộc vi phạm pháp luật, Điều lệ, Nghị quyết của Hội, tùy theo mức độ Ban Thường trực Hội xem xét các hình thức khiển trách, cảnh cáo, thôi công nhận tư cách Hội viên hoặc giải thể đối với đơn vị trực thuộc. Việc giải thể đơn vị trực thuộc được thực hiện theo quy định của pháp luật.

Hội viên vắng sinh hoạt Hội quá 3 lần liên tiếp không có lý do chính đáng và không đóng hội phí trong thời gian một năm sẽ bị xóa tên khỏi danh sách thành viên Hội.

Ban Chấp hành Hội quyết định việc xóa bỏ tư cách hội viên và thông báo chính thức trong kỳ hội nghị toàn thể hội viên gần nhất.

Chương VIII

ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Điều 28. Thể thức sửa đổi, bổ sung Điều lệ

Chỉ có Đại hội đại biểu Hội Doanh nhân trẻ tỉnh Lâm Đồng mới có quyền sửa đổi, bổ sung Điều lệ này. Việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ phải được ít nhất 2/3 số đại biểu có mặt tại Đại hội thông qua và được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt mới có hiệu lực thi hành.

Điều 29. Hiệu lực thi hành

1. Điều lệ này gồm 8 Chương, 29 Điều đã được thông qua tại Đại hội Hội Doanh nhân trẻ tỉnh Lâm Đồng lần thứ IV ngày 06 tháng 12 năm 2014 và có hiệu lực thi hành theo Quyết định phê duyệt của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng.

2. Hội Doanh nhân trẻ tỉnh Lâm Đồng, hội viên tổ chức, các đơn vị trực thuộc và toàn thể hội viên có trách nhiệm chấp hành Điều lệ này.

3. Căn cứ các quy định pháp luật về Hội và Điều lệ Hội Doanh nhân trẻ tỉnh Lâm Đồng, Ban Chấp hành Hội có trách nhiệm hướng dẫn và tổ chức thực hiện bản Điều lệ này./.

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 1316/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu1316/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành18/06/2015
Ngày hiệu lực18/06/2015
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật8 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 1316/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 1316/QĐ-UBND 2015 phê duyệt Điều lệ Hội Doanh nhân trẻ Lâm Đồng


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 1316/QĐ-UBND 2015 phê duyệt Điều lệ Hội Doanh nhân trẻ Lâm Đồng
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu1316/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Lâm Đồng
        Người kýĐoàn Văn Việt
        Ngày ban hành18/06/2015
        Ngày hiệu lực18/06/2015
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật8 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Quyết định 1316/QĐ-UBND 2015 phê duyệt Điều lệ Hội Doanh nhân trẻ Lâm Đồng

           Lịch sử hiệu lực Quyết định 1316/QĐ-UBND 2015 phê duyệt Điều lệ Hội Doanh nhân trẻ Lâm Đồng

           • 18/06/2015

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 18/06/2015

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực