Quyết định 1317/QĐ-UBND

Quyết định 1317/QĐ-UBND năm 2015 về phân công, phân cấp cơ quan kiểm tra cơ sở sản xuất, kinh doanh vật tư nông nghiệp; kiểm tra, chứng nhận cơ sở sản xuất, kinh doanh nông lâm thủy sản đủ điều kiện an toàn thực phẩm và cơ quan quản lý cơ sở sản xuất ban đầu nhỏ lẻ thuộc phạm vi quản lý của ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh

Quyết định 1317/QĐ-UBND 2015 phân cấp kiểm tra cơ sở sản xuất vật tư nông nghiệp Quảng Ninh đã được thay thế bởi Quyết định 21/2019/QĐ-UBND về chứng nhận an toàn thực phẩm Bộ Nông nghiệp tỉnh Quảng Ninh và được áp dụng kể từ ngày 25/06/2019.

Nội dung toàn văn Quyết định 1317/QĐ-UBND 2015 phân cấp kiểm tra cơ sở sản xuất vật tư nông nghiệp Quảng Ninh


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH QUẢNG NINH
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1317/QĐ-UBND

Quảng Ninh, ngày 18 tháng 5 năm 2015

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC PHÂN CÔNG, PHÂN CẤP CƠ QUAN KIỂM TRA CƠ SỞ SẢN XUẤT, KINH DOANH VẬT TƯ NÔNG NGHIỆP; KIỂM TRA, CHỨNG NHẬN CƠ SỞ SẢN XUẤT, KINH DOANH NÔNG LÂM THỦY SẢN ĐỦ ĐIỀU KIỆN AN TOÀN THỰC PHẨM VÀ CƠ QUAN QUẢN LÝ CƠ SỞ SẢN XUẤT BAN ĐẦU NHỎ LẺ THUỘC PHẠM VI QUẢN LÝ CỦA NGÀNH NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH QUẢNG NINH

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật An toàn thực phẩm số 55/2010/QH12 và Nghị định số 38/2012/NĐ-CP ngày 25/4/2012 của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật An toàn thực phẩm;

Căn cứ Thông tư số 45/2014/TT-BNNPTNT ngày 03/12/2014 của Bộ Nông nghiệp và PTNT về quy định việc kiểm tra cơ sở sản xuất, kinh doanh vật tư nông nghiệp và kiểm tra, chứng nhận cơ sở sản xuất, kinh doanh nông lâm thủy sản đủ điều kiện an toàn thực phẩm;

Căn cứ Thông tư số 51/2014/TT-BNNPTNT ngày 27/12/2014 của Bộ Nông nghiệp và PTNT về quy định điều kiện bảo đảm an toàn thực phẩm và phương thức quản lý đối với các cơ sở sản xuất ban đầu nhỏ lẻ;

Căn cứ Quyết định số 1290/QĐ-BNN-TCCB ngày 17/4/2015 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc phân công, phân cấp trong hoạt động kiểm tra, giám sát, thanh tra chuyên ngành an toàn thực phẩm nông lâm thủy sản thuộc phạm vi quản lý của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tại Tờ trình số 1076 /TTr-SNN&PTNT ngày 13tháng 5 năm 2015,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phân công, phân cấp cơ quan kiểm tra cơ sở sản xuất, kinh doanh vật tư nông nghiệp; kiểm tra, chứng nhận cơ sở sản xuất, kinh doanh nông lâm thủy sản đủ điều kiện an toàn thực phẩm và cơ quan quản lý cơ sở sản xuất ban đầu nhỏ lẻ thuộc phạm vi quản lý của ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh, cụ thể như sau:

1. Cơ quan kiểm tra cấp Tỉnh là các cơ quan quản lý chuyên ngành trực thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, chịu trách nhiệm kiểm tra các cơ sở sản xuất kinh doanh nước sinh hoạt nông thôn, các cơ sở sản xuất, kinh doanh vật tư nông nghiệp và sản phẩm nông lâm thủy sản có giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc giấy chứng nhận đầu tư hoặc giấy chứng nhận kinh tế trang trại do cấp tỉnh cấp; tàu cá lắp máy có tổng công suất máy chính từ 90 CV trở lên.

2. Cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố (sau đây gọi tắt là cấp huyện) chịu trách nhiệm kiểm tra các cơ sở sản xuất kinh doanh nước sinh hoạt nông thôn, các cơ sở sản xuất kinh doanh vật tư nông nghiệp và sản phẩm nông lâm thủy sản có giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, giấy chứng nhận kinh tế trang trại hoặc quyết định thành lập do cấp huyện cấp và cơ sở sản xuất ban đầu nhỏ lẻ trên địa bàn thuộc phạm vi quản lý của ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

3. Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố có trách nhiệm chỉ đạo phân công các đơn vị, phòng, ban chuyên môn trực thuộc thực hiện nhiệm vụ kiểm tra các cơ sở theo phân công tại khoản 1, khoản 2 điều này.

Điều 2. Cơ quan kiểm tra cấp tỉnh tổ chức kiểm tra việc thực hiện của các cơ quan kiểm tra cấp huyện; đào tạo, tập huấn, hướng dẫn chuyên môn nghiệp vụ cho cán bộ được giao nhiệm vụ kiểm tra của cơ quan cấp huyện. Định kỳ hàng quý, hàng năm báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ được phân công, phân cấp tại Quyết định này về Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh (qua Chi cục Quản lý Chất lượng Nông lâm sản và Thuỷ sản) theo quy định.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3. Các Ông (bà): Chánh văn phòng Ủy ban nhân dân Tỉnh, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

TM.ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Đặng Huy Hậu

 

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 1317/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu1317/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành18/05/2015
Ngày hiệu lực18/05/2015
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Thương mại
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 25/06/2019
Cập nhật4 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 1317/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 1317/QĐ-UBND 2015 phân cấp kiểm tra cơ sở sản xuất vật tư nông nghiệp Quảng Ninh


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 1317/QĐ-UBND 2015 phân cấp kiểm tra cơ sở sản xuất vật tư nông nghiệp Quảng Ninh
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu1317/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Quảng Ninh
        Người kýĐặng Huy Hậu
        Ngày ban hành18/05/2015
        Ngày hiệu lực18/05/2015
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Thương mại
        Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 25/06/2019
        Cập nhật4 năm trước

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Quyết định 1317/QĐ-UBND 2015 phân cấp kiểm tra cơ sở sản xuất vật tư nông nghiệp Quảng Ninh

           Lịch sử hiệu lực Quyết định 1317/QĐ-UBND 2015 phân cấp kiểm tra cơ sở sản xuất vật tư nông nghiệp Quảng Ninh