Quyết định 1317/QĐ-UBND-HC

Quyết định 1317/QĐ-UBND-HC năm 2015 sửa đổi Quy định chấm điểm các chỉ tiêu công nhận Khóm, ấp, xã, phường, thị trấn, cơ quan, doanh nghiệp, nhà trường đạt tiêu chuẩn “An toàn về an ninh, trật tự” và xã đạt tiêu chí 19 về “An ninh, trật tự xã hội được giữ vững” kèm theo Quyết định 195/QĐ-UBND-HC do tỉnh Đồng Tháp ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 1317/QĐ-UBND-HC sửa đổi quy định chấm điểm chỉ tiêu công nhận an toàn an ninh trật tự Đồng Tháp 2015


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH ĐỒNG THÁP

--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1317/QĐ-UBND-HC

Đồng Tháp, ngày 25 tháng 11 năm 2015

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC SỬA ĐỔI MỘT SỐ NỘI DUNG QUY ĐỊNH CHẤM ĐIỂM CÁC CHỈ TIÊU CÔNG NHẬN KHÓM, ẤP, XÃ, PHƯỜNG, THỊ TRẤN, CƠ QUAN, DOANH NGHIỆP, NHÀ TRƯỜNG ĐẠT TIÊU CHUẨN “AN TOÀN VỀ AN NINH, TRẬT TỰ” VÀ XÃ ĐẠT TIÊU CHÍ 19 VỀ “AN NINH, TRẬT TỰ XÃ HỘI ĐƯỢC GIỮ VỮNG” BAN HÀNH KÈM THEO QUYẾT ĐỊNH SỐ 195/QĐ-UBND-HC NGÀY 12 THÁNG 3 NĂM 2014 CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG THÁP

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG THÁP

Căn cứ Luật tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Thông tư số 23/2012/TT-BCA ngày 27 tháng 4 năm 2012 của Bộ Công an Quy định về khu dân cư, xã, phường, thị trấn, cơ quan, doanh nghiệp, nhà trường đạt tiêu chuẩn “An toàn về an ninh trật tự”;

Căn cứ Thông tư số 41/2013/TT-BNNPTNT ngày 04 tháng 10 năm 2013 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về Hướng dẫn thực hiện Bộ tiêu chí quốc gia về nông thôn mới;

Theo đề nghị của Giám đốc Công an Tỉnh tại Tờ trình số 38/TTr-CAT- PV28 ngày 16 tháng 10 năm 2015,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Sửa đổi một số nội dung Quy định chấm điểm các chỉ tiêu công nhận Khóm, ấp, xã, phường, thị trấn, cơ quan, doanh nghiệp, nhà trường đạt tiêu chuẩn “An toàn về an ninh, trật tự” và xã đạt tiêu chí 19 về “An ninh, trật tự xã hội được giữ vững” ban hành kèm theo Quyết định số 195/QĐ-UBND-HC ngày 12 tháng 3 năm 2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp như sau:

1. Đối với tiêu chí công nhận Khóm, ấp đạt tiêu chuẩn “An toàn về an ninh trật tự” tại Điểm b, Chỉ tiêu 4, Phần I sửa đổi như sau:

 “Phấn đấu không để xảy ra tội phạm do công dân của Khóm, ấp (thường trú hoặc tạm trú liên tục từ 6 tháng trở lên) thực hiện. Nếu để xảy ra tội phạm nghiêm trọng do công dân của Khóm, ấp thực hiện thì mỗi vụ trừ 04 điểm, tội phạm rất nghiêm trọng mỗi vụ trừ 06 điểm, tội phạm đặc biệt nghiêm trọng mỗi vụ trừ 08 điểm. Nếu xảy ra tội phạm do công dân ở địa phương khác thực hiện thì không trừ điểm.

Nếu có công dân của Khóm, ấp phạm tội ở địa phương khác thì mỗi người phạm tội nghiêm trọng trừ 01 điểm, phạm tội rất nghiêm trọng trừ 02 điểm, phạm tội đặc biệt nghiêm trọng trừ 04 điểm.

Nếu tổng điểm trừ lớn hơn 08 điểm thì chấm là 0 điểm. Cơ sở để xác định căn cứ vào kết luận điều tra của cơ quan chức năng”.

2. Đối với tiêu chí công nhận xã, phường, thị trấn đạt tiêu chuẩn “An toàn về an ninh trật tự” và xã đạt tiêu chí 19 về “An ninh, trật tự xã hội được giữ vững” tại Điểm b, Chỉ tiêu 4, Phần II sửa đổi như sau:

 “Phấn đấu không để xảy ra tội phạm do công dân của Xã, phường, thị trấn (thường trú hoặc tạm trú liên tục từ 6 tháng trở lên) thực hiện. Nếu để xảy ra tội phạm nghiêm trọng do công dân của Xã, phường, thị trấn thực hiện thì mỗi vụ trừ 04 điểm, tội phạm rất nghiêm trọng mỗi vụ trừ 06 điểm, tội phạm đặc biệt nghiêm trọng mỗi vụ trừ 08 điểm. Nếu xảy ra tội phạm do công dân ở địa phương khác thực hiện thì không trừ điểm.

Nếu có công dân của Xã, phường, thị trấn phạm tội ở địa phương khác thì mỗi người phạm tội nghiêm trọng trừ 01 điểm, phạm tội rất nghiêm trọng trừ 02 điểm, phạm tội đặc biệt nghiêm trọng trừ 04 điểm.

Nếu tổng điểm trừ lớn hơn 08 điểm thì chấm là 0 điểm, không tính điểm liệt. Cơ sở để xác định căn cứ vào kết luận điều tra của cơ quan chức năng”.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Giao Công an Tỉnh tổ chức hướng dẫn, triển khai thực hiện Quyết định này.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân Tỉnh, Giám đốc Công an Tỉnh, Thủ trưởng các Sở, ban, ngành Tỉnh chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- V28 (A,B) - Bộ Công an;
- TT/TU, TT/HĐND Tỉnh;
- CT, PCT/UBND Tỉnh;
- UBMTTQVN và các đoàn thể Tỉnh;
- LĐVP;
- Lưu: VT, NC/NC(G).

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Nguyễn Văn Dương

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 1317/QĐ-UBND-HC

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu1317/QĐ-UBND-HC
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành25/11/2015
Ngày hiệu lực25/11/2015
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật5 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 1317/QĐ-UBND-HC

Lược đồ Quyết định 1317/QĐ-UBND-HC sửa đổi quy định chấm điểm chỉ tiêu công nhận an toàn an ninh trật tự Đồng Tháp 2015


Văn bản liên quan ngôn ngữ

  Văn bản sửa đổi, bổ sung

   Văn bản bị đính chính

    Văn bản được hướng dẫn

     Văn bản đính chính

      Văn bản bị thay thế

       Văn bản hiện thời

       Quyết định 1317/QĐ-UBND-HC sửa đổi quy định chấm điểm chỉ tiêu công nhận an toàn an ninh trật tự Đồng Tháp 2015
       Loại văn bảnQuyết định
       Số hiệu1317/QĐ-UBND-HC
       Cơ quan ban hànhTỉnh Đồng Tháp
       Người kýNguyễn Văn Dương
       Ngày ban hành25/11/2015
       Ngày hiệu lực25/11/2015
       Ngày công báo...
       Số công báo
       Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội
       Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
       Cập nhật5 năm trước

       Văn bản thay thế

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Quyết định 1317/QĐ-UBND-HC sửa đổi quy định chấm điểm chỉ tiêu công nhận an toàn an ninh trật tự Đồng Tháp 2015

           Lịch sử hiệu lực Quyết định 1317/QĐ-UBND-HC sửa đổi quy định chấm điểm chỉ tiêu công nhận an toàn an ninh trật tự Đồng Tháp 2015

           • 25/11/2015

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 25/11/2015

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực