Quyết định 1318/QĐ-UBND

Quyết định 1318/QĐ-UBND cấp bổ sung kinh phí thực hiện chính sách miễn thu thủy lợi phí năm 2015 do Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Bình ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 1318/QĐ-UBND 2015 cấp bổ sung kinh phí thực hiện miễn thu thủy lợi phí Ninh Bình


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH
NINH BÌNH

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1318/QĐ-UBND

Ninh Bình, ngày 30 tháng 11 năm 2015

 

QUYẾT ĐỊNH

V/V CP B SUNG KINH PHÍ THC HIN CHÍNH SÁCH MIN THU THY LI PHÍ NĂM 2015

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH NINH BÌNH

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật ngân sách nhà nước ngày 16/12/2002;

Căn cứ Nghị định số 67/2012/NĐ-CP ngày 10/9/2012 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 143/2003/NĐ-CP ngày 28/11/2003 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh khai thác và bảo vệ công trình thủy lợi;

Căn cứ Thông tư số 67/2012/NĐ-CP">41/2013/TT-BTC ngày 11/4/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 67/2012/NĐ-CP ngày 10/9/2012 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 143/2003/NĐ-CP ngày 28/11/2003 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh khai thác và bảo vệ công trình thủy lợi;

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thường trực Tỉnh ủy tại Thông báo số 51-TB/TU ngày 24/11/2015;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Tài chính tại Tờ trình số 107/TTr-STC ngày 06/11/2015,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Cấp bổ sung kinh phí thực hiện chính sách miễn thu thủy lợi phí cho các đơn vị còn thiếu theo dự toán năm 2015, số tiền là 9.497 triệu đồng, cụ thể như sau:

- Công ty TNHH MTV khai thác công trình thủy lợi tỉnh: 5.178 triệu đồng.

- Huyện Kim Sơn: 617 triệu đồng.

- Huyện Yên Khánh: 887 triệu đồng.

- Huyện Yên Mô: 943 triệu đồng.

- Thành phố Ninh Bình: 85 triệu đồng.

- Huyện Nho Quan: 1.629 triệu đồng.

- Công ty TNHH MTV Bình Minh: 158 triệu đồng.

Điều 2. Giao Sở Tài chính trích ngân sách tỉnh (từ nguồn ngân sách trung ương cấp bổ sung có mục tiêu năm 2015 cho ngân sách tỉnh tại văn bản số 14372/BTC-NSNN ngày 14/10/2015 của Bộ Tài chính) số tiền tại Điều 1 chuyển cho các đơn vị để thực hiện nhiệm vụ.

Điều 3. Đối với số kinh phí miễn thu thủy lợi phí còn thừa chưa sử dụng hết đến ngày 31/12/2014 tại huyện Gia Viễn là 1.006 triệu đồng, huyện Hoa Lư là 379 triệu đồng, thành phố Ninh Bình là 28 triệu đồng, thành phố Tam Điệp là 337 triệu đồng được chuyển thành số cấp phát của năm 2015.

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 5. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Giám đốc Sở Tài chính; Chủ tịch UBND các huyện, thành phố; Giám đốc Công ty TNHH MTV khai thác công trình thủy lợi tỉnh; Giám đốc Công ty TNHH MTV Bình Minh và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 5;
- Lưu: VT, VP5.
TH/0111

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT.
CHỦ TỊCH
PHÓ
CHỦ TỊCH
Định Chung Phụng

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 1318/QĐ-UBND

Loại văn bản Quyết định
Số hiệu 1318/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành 30/11/2015
Ngày hiệu lực 30/11/2015
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Tài chính nhà nước, Thuế - Phí - Lệ Phí
Tình trạng hiệu lực Không còn phù hợp
Cập nhật 6 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 1318/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 1318/QĐ-UBND 2015 cấp bổ sung kinh phí thực hiện miễn thu thủy lợi phí Ninh Bình


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

Văn bản liên quan ngôn ngữ

Văn bản sửa đổi, bổ sung

Văn bản bị đính chính

Văn bản được hướng dẫn

Văn bản đính chính

Văn bản bị thay thế

Văn bản hiện thời

Quyết định 1318/QĐ-UBND 2015 cấp bổ sung kinh phí thực hiện miễn thu thủy lợi phí Ninh Bình
Loại văn bản Quyết định
Số hiệu 1318/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành Tỉnh Ninh Bình
Người ký Đinh Chung Phụng
Ngày ban hành 30/11/2015
Ngày hiệu lực 30/11/2015
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Tài chính nhà nước, Thuế - Phí - Lệ Phí
Tình trạng hiệu lực Không còn phù hợp
Cập nhật 6 năm trước

Văn bản thay thế

Văn bản được dẫn chiếu

Văn bản hướng dẫn

Văn bản được hợp nhất

Văn bản gốc Quyết định 1318/QĐ-UBND 2015 cấp bổ sung kinh phí thực hiện miễn thu thủy lợi phí Ninh Bình

Lịch sử hiệu lực Quyết định 1318/QĐ-UBND 2015 cấp bổ sung kinh phí thực hiện miễn thu thủy lợi phí Ninh Bình

  • 30/11/2015

    Văn bản được ban hành

    Trạng thái: Chưa có hiệu lực

  • 30/11/2015

    Văn bản có hiệu lực

    Trạng thái: Có hiệu lực