Quyết định 132/1997/QĐ-BT

Quyết định 132/1997/QĐ-BT năm 1997 ban hành Quy chế về tổ chức và hoạt động thanh tra bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em do Bộ Trưởng-Chủ Nhiệm Uỷ Ban Bảo vệ và Chăm Sóc Trẻ Em Việt Nam ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 132/1997/QĐ-BT Quy chế tổ chức hoạt động thanh tra bảo vệ, chăm sóc giáo dục trẻ em


UỶ BAN BẢO VỆ VÀ CHĂM SÓC TRẺ EM VIỆT NAM
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 132/1997/QĐ-BT

Hà Nội , ngày 20 tháng 11 năm 1997

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BAN HÀNH "QUY CHẾ VỀ TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG THANH TRA BẢO VỆ, CHĂM SÓC VÀ GIÁO DỤC TRẺ EM"

BỘ TRƯỞNG - CHỦ NHIỆM UỶ BAN BẢO VỆ VÀ CHĂM SÓC TRẺ EM VIỆT NAM

Căn cứ Pháp lệnh thanh tra ngày 01-4-1990;
Căn cứ Nghị định 15/CP ngày 02-3-1993 và Nghị định 118/CP ngày 7-9-1994 của Chính phủ;
Nhằm tăng cường công tác kiểm tra, thanh tra bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em;
Theo đề nghị của Chánh thanh tra Uỷ ban BV&CSTE Việt Nam và sau khi đã thống nhất với Tổng Thanh tra Nhà nước;

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Ban hành kèm theo Quyết định này "Quy chế về tổ chức và hoạt động thanh tra bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em".

Điều 2: Các thành viên Uỷ ban, Chánh văn phòng, Chánh thanh tra, các Vụ trưởng, Thủ trưởng các đơn vị thuộc Uỷ ban BV&CSTE Việt Nam, Chủ nhiệm UBBV&CSTE các cấp chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Điều 3: Quy chế này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày kể từ ngày ký ban hành.

 

 

Trần Thị Thanh Thanh

(Đã ký)

 

QUY CHẾ

VỀ TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG THANH TRA BẢO VỆ, CHĂM SÓC VÀ GIÁO DỤC TRẺ EM
(Ban hành kèm theo Quyết định số 132/1997/QĐ-BT ngày 20-11-1997 của Bộ trưởng - Chủ nhiệm UBBV&CSTEVN)

Chương 1:

NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1: Bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em là trách nhiệm của toàn xã hội. Các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ và UBND các cấp, theo chức năng và quyền hạn của mình, có trách nhiệm tổ chức chỉ đạo, kiểm tra, thanh tra việc thực hiện các chương trình bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em của ngành, địa phương để bảo đảm thực hiện các quyền của trẻ em.

Điều 2: Uỷ ban bảo vệ và chăm sóc trẻ em Việt Nam (UBBV & CSTEVN) theo trách nhiệm và thẩm quyền quản lý Nhà nước đã được quy định, có chức năng tổ chức và chỉ đạo công tác kiểm tra, thanh tra việc chấp hành Luật BVCS&GDTE, các chính sách, pháp luật đối với trẻ em trong phạm vi cả nước.

UBBV&CSTE các cấp có chức năng tổ chức các hoạt động kiểm tra, thanh tra lĩnh vực bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em trong phạm vi trách nhiệm và thẩm quyền, giúp UBND cùng cấp chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em của địa phương; đồng thời có trách nhiệm phối hợp với Thanh tra UBBV&CSTEVN (dưới đây được gọi tắt là Thanh tra uỷ ban) thực hiện các chương trình, nhiệm vụ thanh tra đã được Bộ trưởng - Chủ nhiệm UBBV&CSTEVN phê duyệt.

Điều 3: Các Uỷ viên kiêm nhiệm UBBV&CSTEVN căn cứ vào chương trình, kế hoạch thanh tra của Uỷ ban và trách nhiệm của Bộ liên quan đến việc thi hành chính sách, pháp luật đối với trẻ em để chỉ đạo Thanh tra Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ phối hợp với Thanh tra uỷ ban về những nội dung hoạt động thanh tra có liên quan đến trẻ em.

Điều 4: Hoạt động thanh tra, bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em chỉ tuân theo pháp luật, bảo đảm tính chính xác, khách quan, công khai, dân chủ, kịp thời. Không một cơ quan, tổ chức hoặc cá nhân nào được can thiệp trái pháp luật vào hoạt động thanh tra bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em. Các cơ quan, đơn vị, cá nhân là đối tượng thanh tra hoặc liên quan đến cuộc thanh tra, xét giải quyết khiếu nại, tố cáo phải thực hiện đúng các yêu cầu, kết luận, kiến nghị, quyết định của Thanh tra BVCS&GDTE theo pháp luật quy định, đồng thời có quyền giải trình, khiếu nại đối với các yêu cầu, kết luận, kiến nghị, quyết định đó.

Chương 2:

NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN VÀ TỔ CHỨC CỦA THANH TRA UỶ BAN BẢO VỆ VÀ CHĂM SÓC TRẺ EM

Điều 5: Thanh tra UBBV&CSTE Việt Nam là một tổ chức trong bộ máy của UBBV&CSTEVN, thuộc hệ thống Thanh tra Nhà nước, chịu sự chỉ đạo trực tiếp của Bộ trưởng - Chủ nhiệm, đồng thời chịu sự chỉ đạo, hướng dẫn về tổ chức, công tác, nghiệp vụ của Tổng thanh tra Nhà nước. Thanh tra UBBV&CSTEVN có trách nhiệm tham mưu giúp Bộ trưởng - Chủ nhiệm UBBV&CSTEVN thực hiện chức năng kiểm tra, thanh tra việc thi hành Luật BVCS&GDTE và các chính sách, pháp luật đối với trẻ em; thực hiện quyền thanh tra và giải quyết các khiếu nại, tố cáo về lĩnh vực trẻ em thuộc phạm vi quản lý Nhà nước của Uỷ ban; quản lý công tác thanh tra, kiểm tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo đối với các đơn vị trực thuộc Uỷ ban BV&CSTE Việt Nam.

Điều 6: Thanh tra UBBV&CSTEVN có các nhiệm vụ và quyền hạn sau:

1. Xây dựng nội dung, chương trình kiểm tra, thanh tra của UBBV &CSTEVN trình Bộ trưởng - Chủ nhiệm xem xét, quyết định.

2. Tổ chức thực hiện các cuộc thanh tra theo chương trình, kế hoạch hoặc đột xuất theo quyết định của Bộ trưởng - Chủ nhiệm; kiểm tra việc thực hiện các kết luận, kiến nghị, quyết định sau các cuộc thanh tra.

Trong quá trình thanh tra được thực hiện các quyền quy định tại Điều 9 Pháp lệnh thanh tra.

3. Kiến nghị Bộ trưởng - Chủ nhiệm giải quyết theo thẩm quyền các khiếu nại, tố cáo về những hành vi vi phạm chính sách, pháp luật của Nhà nước đối với trẻ em; trực tiếp xem xét giải quyết theo thẩm quyền của tổ chức thanh tra được quy định tại Pháp lệnh khiếu nại, tố cáo của công dân.

4. Giúp Bộ trưởng - Chủ nhiệm tổ chức công tác tiếp công dân của UBBV&CSTEVN.

5. Giúp Bộ trưởng - Chủ nhiệm chỉ đạo và hướng dẫn UBBV&CSTE các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tổ chức thực hiện nhiệm vụ thanh tra và bồi dưỡng nghiệp vụ cho các cán bộ thanh tra của UBBV& CSTE các cấp.

6. Kiến nghị Bộ trưởng - Chủ nhiệm quyết định sửa đổi hoặc bãi bỏ những quy định, quyết định của các đơn vị trực thuộc Uỷ ban hoặc của UBBV&CSTE các cấp trái với các văn bản pháp luật và sự chỉ đạo của Bộ trưởng - Chủ nhiệm về công tác thanh tra.

7. Thực hiện chế độ báo cáo về hoạt động thanh tra BVCS&GDTE với Bộ trưởng - Chủ nhiệm và Tổng Thanh tra Nhà nước.

Điều 7: Thanh tra UBBV&CSTEVN có Chánh Thanh tra, Phó Chánh thanh tra và Thanh tra viên.

Việc bổ nhiệm, miễn nhiệm các chức danh này được thực hiện theo quy định tại Pháp lệnh thanh tra, Nghị định 244/HĐBT ngày 30-6-1990 của Hội đồng Bộ trưởng và Quy chế Thanh tra viên ban hành kèm theo Nghị định 191/HĐBT ngày 18-6-1991 của Hội đồng Bộ trưởng (nay là Chính phủ).

Điều 8: Thanh tra UBBV&CSTEVN làm việc theo chế độ thủ trưởng. Chánh thanh tra chịu trách nhiệm trước Bộ trưởng - Chủ nhiệm và Tổng thanh tra Nhà nước thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của Thanh tra uỷ ban được quy định tại Điều 5 và Điều 6 của Quy chế này, cụ thể là:

1. Xây dựng cơ chế điều hành trong nội bộ Thanh tra uỷ ban và chỉ đạo các cán bộ thanh tra thực hiện các nhiệm vụ, kế hoạch công tác đã được phân công.

2. Tổ chức phối hợp với Thanh tra các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ là thành viên Uỷ ban BV&CSTEVN, với UBBV&CSTE tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương trong khi tiến hành các cuộc thanh tra cụ thể về lĩnh vực bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em.

3. Thực hiện các quyền đã được quy định tại Điều 15 Pháp lệnh thanh tra trong khi chỉ đạo Đoàn thanh tra hoặc Thanh tra viên tiến hành các cuộc thanh tra. Khi thực hiện các quyền tạm thời đình chỉ quy định tại Điều 15 Pháp lệnh thanh tra, Chánh thanh tra phải báo cáo kịp thời với Bộ trưởng - Chủ nhiệm.

Phó Chánh thanh tra và Thanh tra viên chịu trách nhiệm trước Chánh thanh tra về lĩnh vực công tác được giao, Phó Chánh thanh tra giúp Chánh thanh tra trong điều hành hoạt động của Thanh tra uỷ ban.

Điều 9: UBBV&CSTE tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có Thanh tra viên (hoặc cán bộ thanh tra) hoạt động dưới sự chỉ đạo trực tiếp của Chủ nhiệm UBBV&CSTE cùng cấp. Việc bổ nhiệm và miễn nhiệm Thanh tra viên ở UBBV&CSTE tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tiến hành theo quy định tại Điều 7 Quy chế này.

Điều 10: Chủ tịch UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương hoặc Chủ nhiệm UBBV&CSTE cùng cấp quyết định việc tiến hành thanh tra bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em ở địa phương.

Cơ quan thường trực UBBV&CSTE tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương phối hợp với Thanh tra Nhà nước tỉnh và Thanh tra sở liên quan để thực hiện các nhiệm vụ sau đây:

1. Phối hợp các cơ quan có liên quan tổ chức thanh tra việc thực hiện chính sách, pháp luật đối với trẻ em của các cấp, các ngành tại địa phương theo thẩm quyền quản lý Nhà nước của cấp mình.

2. Thanh tra việc thực hiện chính sách, pháp luật, kế hoạch, chương trình nhiệm vụ được giao của các đơn vị, cá nhân thuộc quyền quản lý trực tiếp của UBBV&CSTE tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. 3. Xem xét giải quyết hoặc kiến nghị giải quyết khiếu nại, tố cáo thuộc thẩm quyền theo quy định của pháp luật.

4. Kiểm tra, giám sát việc thực hiện yêu cầu, kiến nghị, quyết định về thanh tra đối với các cơ quan, tổ chức và cá nhân được thanh tra.

5. Lập kế hoạch công tác, thực hiện chế độ báo cáo với Chủ tịch UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và Bộ trưởng - Chủ nhiệm UBBV&CSTE Việt Nam.

Điều 11: Thanh tra viên của UBBV&CSTE các cấp có nhiệm vụ và quyền hạn được quy định tại Điều 24 Pháp lệnh thanh tra và Quy chế Thanh tra viên ban hành kèm theo Nghị định 191/HĐBT ngày 18-6-1991 của Hội đồng Bộ trưởng (nay là Chính phủ).

Thanh tra viên của UBBV&CSTE các cấp được hưởng lương theo ngạch thanh tra viên, được cấp phát trang phục và sử dụng các phương tiện kỹ thuật nghiệp vụ trong hoạt động thanh tra theo quy định của Quy chế thanh tra viên và theo hướng dẫn thực hiện của Liên Bộ Thanh tra Nhà nước - Tài chính.

Trong hoạt động Thanh tra viên phải tuân theo các quy định của Quy chế hoạt động của Đoàn thanh tra ban hành kèm theo Quyết định số 1776/TTNN ngày 21 tháng 12 năm 1996 của Tổng thanh tra Nhà nước.

Chương 3:

CÁC MỐI QUAN HỆ CÔNG TÁC CỦA THANH TRA UỶ BAN  BẢO VỆ VÀ CHĂM SÓC TRẺ EM VIỆT NAM

Điều 12: Quan hệ với Thanh tra bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ là thành viên Uỷ ban:

1. Căn cứ vào chương trình, kế hoạch thanh tra đã được Bộ trưởng - Chủ nhiệm phê duyệt, Thanh tra uỷ ban chủ động phối hợp công tác với Thanh tra Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ để phân công tổ chức thực hiện các hoạt động thanh tra bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em thuộc phạm vi quản lý của Bộ, ngành đó.

2. Tuỳ theo nội dung cuộc thanh tra, mời cán bộ của Thanh tra Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ là thành viên Uỷ ban tham gia các cuộc thanh tra xét giải quyết khiếu nại, tố cáo về những vấn đề liên quan đến trẻ em do Thanh tra uỷ ban chủ trì tổ chức.

3. Khi cần thiết được đề nghị cử cán bộ của Thanh tra uỷ ban tham gia các hoạt động thanh tra về những vấn đề liên quan đến trẻ em do Thanh tra Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ là thành viên Uỷ ban chủ trì tổ chức.

Khi thực hiện các mối quan hệ phối hợp này, Thanh tra uỷ ban cần báo cáo xin ý kiến của đại diện lãnh đạo Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ là thành viên Uỷ ban BV&CSTE Việt Nam.

Điều 13: Trong quan hệ với UBBV&CSTE các cấp, Thanh tra uỷ ban có trách nhiệm:

1. Định kỳ 6 tháng, hàng năm thông báo cho UBBV&CSTE các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chương trình, kế hoạch thanh tra của UBBV&CSTEVN và những nội dung thanh tra cần được phối hợp thực hiện trong cả nước hoặc ở một số địa phương để UBBV&CSTE tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chủ động đưa vào chương trình hoạt động và có kế hoạch thực hiện.

2. Khi tiến hành thanh tra ở địa phương nào thì tuỳ theo nội dung, thông báo cho UBBV&CSTE địa phương đó biết để có trách nhiệm cung cấp tài liệu, tình hình hoặc cử cán bộ tham gia theo yêu cầu của Thanh tra UBBV&CSTEVN.

Khi cần thiết, Thanh tra uỷ ban cần chủ động thông báo và trao đổi với Thanh tra Nhà nước tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có liên quan về nội dung cuộc thanh tra để có sự phối hợp, giúp đỡ của thanh tra Nhà nước tỉnh, thành phố.

3. Tổ chức các cuộc tập huấn nghiệp vụ, trao đổi rút kinh nghiệm về hoạt động thanh tra, xét giải quyết khiếu nại, tố cáo; giúp UBBV&CSTE và cán bộ thanh tra của UBBV&CSTE tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương nâng cao nhận thức và trình độ nghiệp vụ thanh tra.

4. UBBV&CSTE các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có trách nhiệm thường xuyên trao đổi với Thanh tra UBBV&CSTEVN về những hoạt động thanh tra chấp hành chính sách, pháp luật đối với trẻ em ở địa phương, cung cấp tình hình, số liệu, tài liệu về những việc làm vi phạm quyền trẻ em, giúp cho thanh tra UBBV&CSTEVN có thêm căn cứ để xác định nội dung đề tài thanh tra.

Điều 14: Quan hệ với các Vụ và đơn vị trực thuộc UBBV&CSTEVN:

a. Thanh tra uỷ ban thông tin cho các Vụ và đơn vị những vi phạm chính sách, pháp luật liên quan đến trách nhiệm quản lý của Vụ và đơn vị mà Thanh tra uỷ ban đã phát hiện, kết luận qua thanh tra; góp ý kiến về những chế độ, chính sách cần bổ sung, sửa đổi trình Bộ trưởng - Chủ nhiệm xem xét, quyết định.

b. Các Vụ và đơn vị trực thuộc Uỷ ban trong quá trình kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ của mình, nếu phát hiện có những dấu hiệu vi phạm pháp luật thì thông báo cho Thanh tra uỷ ban để xem xét, đề xuất với Bộ trưởng - Chủ nhiệm tổ chức cuộc thanh tra nếu thấy cần thiết;

c. Các Vụ và đơn vị trực thuộc Uỷ ban tạo điều kiện thuận lợi cho các hoạt động thanh tra khi có liên quan đến đơn vị mình và cử cán bộ tham gia các hoạt động thanh tra khi có yêu cầu.

Chương 4:

KHEN THƯỞNG VÀ XỬ PHẠT

Điều 15: Các tổ chức và cá nhân có thành tích trong công tác thanh tra bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em được khen thưởng theo quy định của pháp luật.

Điều 16: Tổ chức, cá nhân nào lợi dụng quyền hạn của Thanh tra UBBV&CSTE để vụ lợi hoặc xâm phạm đến lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân khác; tổ chức, cá nhân nào cản trở, mua chuộc, vu khống, trả thù Thanh tra viên, cộng tác viên của Thanh tra UBBV&CSTE thì tuỳ theo mức độ vi phạm mà bị xử lý kỷ luật, xử phạt hành chính hoặc bị truy cứu trách nhiệm hình sự theo quy định của pháp luật.

Chương 5:

ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Điều 17: Chánh thanh tra UBBV&CSTEVN có trách nhiệm hướng dẫn việc thực hiện Quy chế này. Trong quá trình thực hiện nếu thấy có điều gì cần sửa đổi, bổ sung thì báo cáo Bộ trưởng - Chủ nhiệm xem xét, quyết định.

Điều 18: UBBV&CSTE tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương căn cứ các quy định của Quy chế này để tổ chức thực hiện cho phù hợp với trách nhiệm và đặc điểm của địa phương.

Điều 19: Bản Quy chế này có hiệu lực sau 15 ngày kể từ ngày ký quyết định ban hành.

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 132/1997/QĐ-BT

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu132/1997/QĐ-BT
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành20/11/1997
Ngày hiệu lực05/12/1997
Ngày công báo20/01/1998
Số công báoSố 2
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Văn hóa - Xã hội
Tình trạng hiệu lựcKhông còn phù hợp
Cập nhật12 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 132/1997/QĐ-BT

Lược đồ Quyết định 132/1997/QĐ-BT Quy chế tổ chức hoạt động thanh tra bảo vệ, chăm sóc giáo dục trẻ em


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị thay thế

     Văn bản hiện thời

     Quyết định 132/1997/QĐ-BT Quy chế tổ chức hoạt động thanh tra bảo vệ, chăm sóc giáo dục trẻ em
     Loại văn bảnQuyết định
     Số hiệu132/1997/QĐ-BT
     Cơ quan ban hànhUỷ ban Bảo vệ và Chăm sóc trẻ em Việt Nam
     Người kýTrần Thị Thanh Thanh
     Ngày ban hành20/11/1997
     Ngày hiệu lực05/12/1997
     Ngày công báo20/01/1998
     Số công báoSố 2
     Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Văn hóa - Xã hội
     Tình trạng hiệu lựcKhông còn phù hợp
     Cập nhật12 năm trước

     Văn bản thay thế

      Văn bản được dẫn chiếu

       Văn bản hướng dẫn

        Văn bản được hợp nhất

         Văn bản gốc Quyết định 132/1997/QĐ-BT Quy chế tổ chức hoạt động thanh tra bảo vệ, chăm sóc giáo dục trẻ em

         Lịch sử hiệu lực Quyết định 132/1997/QĐ-BT Quy chế tổ chức hoạt động thanh tra bảo vệ, chăm sóc giáo dục trẻ em

         • 20/11/1997

          Văn bản được ban hành

          Trạng thái: Chưa có hiệu lực

         • 20/01/1998

          Văn bản được đăng công báo

          Trạng thái: Chưa có hiệu lực

         • 05/12/1997

          Văn bản có hiệu lực

          Trạng thái: Có hiệu lực