Quyết định 132/2017/QĐ-UBND

Quyết định 132/2017/QĐ-UBND Quy định về điều kiện, tiêu chuẩn chức danh đối với Trưởng, Phó trưởng phòng thuộc Sở; Trưởng, Phó trưởng các đơn vị trực thuộc Sở Y tế và Trưởng, Phó trưởng Phòng Y tế các huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận

Nội dung toàn văn Quyết định 132/2017/QĐ-UBND Quy định chức danh Trưởng phòng thuộc Sở Y tế Ninh Thuận


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH NINH THUẬN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 132/2017/QĐ-UBND

Ninh Thuận, ngày 06 tháng 12 năm 2017

 

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH QUY ĐỊNH VỀ ĐIỀU KIỆN, TIÊU CHUẨN CHỨC DANH ĐỐI VỚI TRƯỞNG, PHÓ TRƯỞNG PHÒNG THUỘC SỞ; TRƯỞNG, PHÓ TRƯỞNG ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC SỞ Y TẾ VÀ TRƯỞNG, PHÓ TRƯỞNG PHÒNG Y TẾ CÁC HUYỆN, THÀNH PHỐ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH NINH THUẬN

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH NINH THUẬN

Căn cứ Luật tổ chức chính quyền địa phương năm 2015;

Căn cLuật ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015;

Căn cLuật cán bộ, công chức năm 2008;

Căn cứ Luật viên chức năm 2010;

Căn cứ Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật;

Căn cứ Nghị định số 24/2014/NĐ-CP ngày 04 tháng 4 năm 2014 của Chính phủ quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;

Căn cứ Nghị định số 37/2014/NĐ-CP ngày 05 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh;

Căn cứ Quyết định số 27/2003/QĐ-TTg ngày 19 tháng 02 năm 2003 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành quy chế bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, luân chuyn, miễn nhiệm công chức, viên chức lãnh đạo;

Căn cứ Thông tư liên tịch s51/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 11 tháng 12 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Y tế - Bộ Nội vụ hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Y tế thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và Phòng Y tế thuộc Ủy ban nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Y tế tại Tờ trình số 4109/SYT-TCCB ngày 27 tháng 11 năm 2017.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành Quy định về điều kiện, tiêu chuẩn chức danh đối với Trưởng, Phó trưởng phòng thuộc Sở; Trưởng, Phó trưởng các đơn vị trực thuộc Sở Y tế và Trưởng, Phó trưởng Phòng Y tế các huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận (gồm 03 Chương, 09 Điều).

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành từ ngày 16 tháng 12 năm 2017.

Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc các Sở, Thủ trưởng các Ban, ngành thuộc tỉnh; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 2;
- Bộ Y tế;
- Cục Kiểm tra văn bản QPPL(B
Tư pháp);
- TT. Tỉnh ủy, TT HĐND tỉnh;
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- Đoàn Đại biểu quốc hội t
nh;
- Ban Tổ chức tỉnh ủy;
- TT HĐND các huyện, thành phố;
- Công báo, Website tỉnh;
- Lưu: VT, KGVX. NNN

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Lưu Xuân Vĩnh

 

QUY ĐỊNH

VỀ ĐIỀU KIỆN, TIÊU CHUẨN CHỨC DANH ĐỐI VỚI TRƯỞNG, PHÓ TRƯỞNG PHÒNG CỦA SỞ; TRƯỞNG, PHÓ TRƯỞNG CÁC ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC SỞ Y TẾ VÀ TRƯỞNG, PHÓ TRƯỞNG PHÒNG Y TẾ HUYỆN, THÀNH PHỐ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH NINH THUẬN
(Ban hành kèm theo Quyết định số 132/2017/QĐ-UBND ngày 06 tháng 12 năm 2017 của Ủy ban nhân dân tnh Ninh Thuận)

Chương I

NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi, đối tượng áp dụng

1. Phạm vi áp dụng: Quy định này quy định về điều kiện, tiêu chuẩn chức danh đối với Trưởng, Phó trưởng phòng thuộc Sở; Trưởng, phó trưởng các đơn vị trực thuộc Sở Y tế (sau đây gọi chung là Trưởng, Phó phòng và tương đương trực thuộc sở); Trưởng phòng, Phó trưởng Phòng Y tế thuộc Ủy ban nhân dân huyện, thành phố (sau đây gọi chung là Trưởng, Phó phòng y tế cấp huyện).

2. Đối tượng áp dụng:

a) Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng và tương đương thuộc Sở;

b) Chi cục trưởng, Phó Chi cục trưởng;

c) Trưởng, Phó trưởng đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Sở;

d) Trưởng, Phó trưởng Phòng Y tế cấp huyện, thành phố.

Điều 2. Nguyên tắc áp dụng

1. Cán bộ, công chức, viên chức khi được xem xét bổ nhiệm giữ chức vụ Trưởng, Phó phòng và tương đương trực thuộc Sở; Trưởng, Phó trưởng Phòng Y tế cấp huyện phải đảm bảo các điều kiện, tiêu chuẩn chung và tiêu chuẩn cụ thể của từng chức danh theo quy định về điều kiện, tiêu chuẩn tại Quy định này và các quy định pháp luật hiện hành khác có liên quan.

2. Điều kiện, tiêu chuẩn trong Quy định này làm cơ sở để Ủy ban nhân dân tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Y tế và Ủy ban nhân dân cấp huyện, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện áp dụng thực hiện việc quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, đánh giá, luân chuyển, điều động, bổ nhiệm, bổ nhiệm lại và thực hiện chế độ, chính sách đối với cán bộ, công chức, viên chức lãnh đạo, quản lý theo phân cấp quản lý cán bộ của tỉnh và quy định của Nhà nước.

3. Đảm bảo được sự ổn định, kế thừa và phát triển, nâng cao chất lượng đội ngũ công chức, viên chức lãnh đạo, quản lý ngành Y tế về phẩm chất chính trị, đạo đức công vụ, năng lực, trình độ chuyên môn nhằm góp phần nâng cao hiệu quả thực thi nhiệm vụ, công vụ và hoạt động của cơ quan, đơn vị.

4. Đảm bảo nguyên tắc dân chủ, khách quan, công khai, minh bạch và đúng thẩm quyền, quy trình, thủ tục quy định.

5. Trường hợp điều động và bổ nhiệm người ở đơn vị sự nghiệp công lập, giữ chức vụ quản lý ở các cơ quan quản lý hành chính Nhà nước, thì người được điều động và bổ nhiệm đáp ứng đủ tiêu chuẩn trong Quy định này đồng thời phải đáp ứng đủ tiêu chuẩn của pháp luật về quản lý công chức.

Điều 3. Vị trí, chức trách

1. Trưởng phòng, đơn vị trực thuộc Sở là người đứng đầu một phòng, đơn vị; chịu trách nhiệm trước Giám đốc Sở và trước pháp luật về lãnh đạo, quản lý điều hành mọi hoạt động của phòng, đơn vị; tham mưu, giúp Giám đốc Sở thực hiện chức năng quản lý Nhà nước hoặc tổ chức thực hiện (đối với đơn vị sự nghiệp) về lĩnh vực công tác, nhiệm vụ được giao.

2. Phó Trưởng phòng, đơn vị trực thuộc Sở là người giúp Trưởng phòng, đơn vị chỉ đạo, quản lý điều hành một hoặc một số lĩnh vực công tác theo sự phân công; thay mặt Trưởng phòng, đơn vị điều hành hoạt động của phòng, đơn vị khi được Trưởng phòng, đơn vị ủy quyền; chịu trách nhiệm trước Trưởng phòng, đơn vị, trước Giám đốc Sở và trước pháp luật về thực hiện chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được phân công.

3. Trưởng phòng Y tế cấp huyện là người đứng đầu của Phòng Y tế, chịu trách nhiệm trước Ủy ban nhân dân, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cùng cấp và trước pháp luật về toàn bộ hoạt động của Phòng Y tế.

4. Phó Trưởng phòng Y tế cấp huyện là người giúp Trưởng phòng chỉ đạo một số mặt công tác và chịu trách nhiệm trước Trưởng phòng về nhiệm vụ được phân công. Khi Trưởng phòng vắng mặt, Phó Trưởng phòng được Trưởng phòng ủy nhiệm điều hành các hoạt động của phòng.

Chương II

ĐIỀU KIỆN, TIÊU CHUẨN CHỨC DANH TRƯỞNG, PHÓ TRƯỞNG PHÒNG, ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC SỞ VÀ TRƯỞNG, PHÓ TRƯỞNG PHÒNG Y TẾ CẤP HUYỆN

Điều 4. Điều kiện, tiêu chuẩn chung

1. Phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống:

a) Có bản lĩnh chính trị vững vàng, tuyệt đối trung thành với lý tưởng cách mạng, có tinh thần yêu nước sâu sắc, tận tụy phc vụ Nhân dân, có ý thức đấu tranh bảo vệ quan điểm, chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước.

b) Có tinh thần trách nhiệm, ý thức tổ chức kỷ luật cao, năng động, sáng tạo, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao; có khả năng đoàn kết, quy tụ công chức, viên chức; có năng lực dự báo và định hướng sự phát triển, tổng kết thực tiễn.

c) Gương mẫu về đạo đức, lối sống, cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư, không tham nhũng và kiên quyết đấu tranh chống tham nhũng. Trung thực, không cơ hội, được công chức, viên chức cơ quan và Nhân dân nơi cư trú tín nhiệm.

d) Có trình độ hiểu biết về lý luận chính trị, quan điểm, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; có trình độ học vấn, chuyên môn đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ được giao;

đ) Bản thân và gia đình thực hiện tốt đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, các quy định của địa phương và nơi cư trú.

2. Hiểu biết và năng lực:

a) Nắm vững tình hình chính trị, kinh tế, văn hóa xã hội, an ninh quốc phòng của địa phương, đất nước;

b) Nắm vững các quy định của pháp luật liên quan đến lĩnh vực công tác.

c) Am hiểu sâu về chuyên môn, nghiệp vụ liên quan đến lĩnh vực được phân công phụ trách; có khả năng nghiên cứu khoa học, soạn thảo tài liệu hướng dẫn nghiệp vụ trong lĩnh vực được phân công phụ trách;

d) Có khả năng nghiên cứu, tham mưu, đề xuất, phối hợp xây dựng hoặc kiến nghị sửa đổi, bổ sung các văn bản quy phạm pháp luật thuộc các lĩnh vực được phân công; tham gia xây dựng các chương trình, quy hoạch, kế hoạch, đề án, dự án, các giải pháp kinh tế - xã hội để phục vụ cho công tác quản lý nhà nước thuộc lĩnh vực được giao.

đ) Có năng lực tham mưu, tổ chức, quản lý, chđạo điều hành các hoạt động của phòng, đơn vị để thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ quản lý nhà nước về một trong các chuyên ngành, lĩnh vực thuộc ngành quản lý.

3. Trình độ:

a) Chuyên môn, nghiệp vụ: Tốt nghiệp Đại học trở lên với chuyên ngành đào tạo phù hợp với vị trí việc làm và quy định của nhà nước về ngành, lĩnh vực công việc đảm nhiệm.

b) Lý luận chính trị: Tốt nghiệp trung cấp lý luận Chính trị trở lên;

c) Quản lý Nhà nước: Có chứng chỉ bồi dưỡng quản lý Nhà nước ngạch chuyên viên trở lên;

d) Tin học: Có chứng chỉ tin học văn phòng hoặc trình độ A trở lên hoặc có chứng chỉ tin học với trình độ đạt chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản theo quy định tại Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT ngày 11 tháng 3 năm 2014 của Bộ Thông tin và Truyền thông quy định Chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin.

đ) Ngoại ngữ: Có chứng chỉ ngoại ngữ trình độ B trở lên hoặc có chứng chỉ ngoại ngữ với trình độ tương đương bậc 2 khung năng lực ngoại ngữ Việt Nam, theo quy định tại Thông tư số 01/2014/TT-BGDĐT ngày 24 tháng 01 năm 2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam.

4. Điều kiện để bổ nhiệm:

a) Hồ sơ đầy đủ, lý lịch cá nhân rõ ràng và được cơ quan có thẩm quyền xác minh và xác nhận theo quy định; có bản kê khai tài sản thu nhập theo quy định;

b) Có đủ sức khỏe để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao;

c) Cán bộ, công chức bị kỷ luật từ khiển trách đến cách chức thì không thực hiện việc nâng ngạch, quy hoạch, đào tạo, bổ nhiệm trong thời hạn 12 tháng, kể từ ngày quyết định kỷ luật có hiệu lực; hết thời hạn này, nếu cán bộ, công chức không vi phạm đến mức phải xử lý kỷ luật thì tiếp tục thực hiện nâng ngạch, quy hoạch, đào tạo, bổ nhiệm theo quy định của pháp luật.

Cán bộ, công chức đang trong thời gian bị xem xét kỷ luật, đang bị điều tra, truy tố, xét xử thì không được ứng cử, đề cử, bổ nhiệm, điều động, luân chuyển, biệt phái, đào tạo, bồi dưỡng, thi nâng ngạch, giải quyết nghỉ hưu hoặc thôi việc.

d) Đã được quy hoạch vào chức danh bổ nhiệm hoặc tương đương trở lên.

đ) Không vi phạm quy định về công tác bảo vệ chính trị nội bộ.

5. Tuổi bổ nhiệm:

a) Tuổi bổ nhiệm lần đu giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý không quá 45 tuổi đối với nam và nữ;

b) Tuổi bổ nhiệm giữ chức vụ cao hơn chức vụ đang đảm nhận (Phó trưởng phòng và tương đương lên Trưởng phòng và tương đương) không quá 55 tuổi đối với nam, không quá 50 tuổi đối với nữ.

c) Trường hợp công chức, viên chức đã thôi giữ chức vụ lãnh đạo, sau một thời gian công tác nếu được xem xét để bổ nhiệm giữ chức vụ lãnh đạo, thì điều kiện về tuổi thực hiện như quy định khi bổ nhiệm lần đầu.

6. Đối với chức danh Trưởng phòng Tổ chức cán bộ phải có ý kiến thống nhất bằng văn bản của Ban Tổ chức Tỉnh ủy; Chánh Thanh tra Sở phải có ý kiến thống nhất bằng văn bản của Chánh Thanh tra tỉnh theo quy định.

Điều 5. Tiêu chuẩn chức danh Trưởng phòng, đơn vị trực thuộc Sở Y tế

Đáp ứng các điều kiện, tiêu chuẩn chung quy định tại Điều 4 của Quy định này và các điều kiện, tiêu chuẩn cụ thể sau:

1. Về chuyên môn: Tốt nghiệp đại học trở lên

a) Chuyên ngành bác sĩ đối với Trưởng phòng Nghiệp vụ Y, ưu tiên tốt nghiệp sau đại học chuyên ngành y.

b) Chuyên ngành dược sĩ đối với Trưởng phòng Nghiệp vụ Dược, ưu tiên tt nghiệp sau đại học chuyên ngành Dược sĩ.

c) Chuyên ngành bác sĩ, dược sĩ đối với Chánh Thanh tra, ưu tiên bác sĩ.

d) Chuyên ngành y, dược, kế toán, kinh tế đối với Trưởng phòng Kế hoạch - Tài chính, ưu tiên chuyên ngành y.

đ) Các chuyên ngành y, dược, luật, hành chính, quản trị nhân lực và các chuyên ngành khác phù hợp đối với Trưởng phòng Tổ chức cán bộ và Chánh Văn phòng;

e) Đối với các đơn vị trực thuộc: Chuyên ngành bác sĩ và tốt nghiệp sau đại học chuyên ngành y. Riêng đối với cấp trưởng các Chi cục và đơn vị Trung tâm kim nghiệm tốt nghiệp đại học chuyên ngành y, dược, hóa, sinh học, khoa học và tốt nghiệp sau đại học chuyên ngành phù hợp.

2. Điều kiện, tiêu chuẩn khác:

a) Có ít nhất 05 năm công tác trong ngành, lĩnh vực phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của phòng, đơn vị; có kinh nghiệm lãnh đạo, quản lý, điều hành và đã có thời gian giữ chức vụ Phó Trưởng phòng, đơn vị ít nht từ 02 năm trở lên (trừ trường hợp do luân chuyển cán bộ). Riêng đối với những người được bổ nhiệm thông qua hình thức xét tuyển, thi tuyển chức danh lãnh đạo, quản lý theo quy định của pháp luật thì không nhất thiết phải kinh qua chức vụ Phó Trưởng phòng, đơn vị nhưng phải có thời gian công tác từ đủ 03 năm trở lên trong ngành Y tế (không kể thời gian tập sự).

b) Có ít nhất 03 năm liên tục tính đến thời điểm bổ nhiệm đạt lao động tiên tiến trở lên, được đánh giá xếp loại hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên.

Điều 6. Tiêu chuẩn chức danh Phó Trưởng phòng, đơn vị trực thuộc Sở Y tế

Đáp ứng các điều kiện, tiêu chuẩn chung quy định tại Điều 4 của Quy định này và các điều kiện, tiêu chuẩn cụ thể sau:

1. Về chuyên môn: Tốt nghiệp đại học trở lên

a) Chuyên ngành bác sĩ đối với Phó Trưởng phòng Nghiệp vụ Y;

b) Chuyên ngành dược sĩ đối với Phó Trưởng phòng Nghiệp vụ Dược;

c) Chuyên ngành bác sĩ, dược sĩ đối với Phó Chánh Thanh tra;

d) Chuyên ngành y, dược, kế toán, kinh tế đối với Phó Trưởng phòng Kế hoạch - Tài chính;

đ) Các chuyên ngành y, dược, luật, hành chính, quản trị nhân lực và các chuyên ngành khác phù hợp đối với Phó Trưởng phòng Tổ chức cán bộ, Phó Chánh Văn phòng;

e) Đối với các đơn vị trực thuộc: Chuyên ngành y, dược, ưu tiên tốt nghiệp sau đại học chuyên ngành y, dược. Riêng đối với Phó trưởng các Chi cục và đơn vị Trung tâm kiểm nghiệm tốt nghiệp đại học chuyên ngành y, dược, hóa, sinh học, khoa học và các chuyên ngành khác phù hợp.

2. Điều kiện, tiêu chuẩn khác:

a) Có ít nhất 03 năm công tác trong ngành, lĩnh vực phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của phòng (trừ trường hợp do luân chuyển cán bộ. Riêng đối với những người được bổ nhiệm thông qua hình thức xét tuyển, thi tuyển chức danh lãnh đạo, quản lý theo quy định của pháp luật thì không nhất thiết phải tính thời gian công tác nêu trên.

b) Có 03 năm liên tục tính đến thời điểm bổ nhiệm đạt lao động tiên tiến trở lên, được đánh giá xếp loại hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên.

Điều 7. Tiêu chuẩn chức danh Trưởng, Phó trưởng Phòng Y tế cấp huyện

Đáp ứng các điều kiện, tiêu chuẩn chung quy định tại Điều 4 của Quy định này và các điều kiện, tiêu chuẩn cụ thể sau:

1. Đối với Trưởng phòng Y tế cấp huyện:

a) Về chuyên môn: Tốt nghiệp đại học trở lên chuyên ngành y.

b) Điều kiện, tiêu chuẩn khác:

- ít nhất 05 năm công tác trong ngành, lĩnh vực phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của phòng, đã có thời gian giữ chức vụ Phó Trưởng phòng ít nht từ 02 năm trở lên (và tương đương) thuộc Sở, Ủy ban nhân cấp huyện trở lên.

- Có 03 năm liên tục tính đến thời điểm bổ nhiệm đạt lao động tiên tiến trở lên, được đánh giá xếp loại hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên.

2. Đối với Phó trưởng Phòng Y tế cấp huyện:

a) Về chuyên môn: Tốt nghiệp đại học trở lên các chuyên ngành y, dược.

b) Điều kiện, tiêu chuẩn khác:

- Có ít nhất 03 năm công tác trong ngành, lĩnh vực phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của phòng, đã kinh qua chức vụ từ cấp trưởng khoa, phòng và tương đương đơn vị trực thuộc Sở hoặc là chuyên viên cấp Sở, Ủy ban nhân dân cấp huyện trở lên.

- Có 03 năm liên tục tính đến thời điểm bổ nhiệm đạt lao động tiên tiến trở lên, được đánh giá xếp loại hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên.

Chương III

ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Điều 8. Quy định chuyển tiếp

Những trường hợp đã bổ nhiệm trước khi Quy định này có hiệu lực nhưng chưa đủ tiêu chuẩn về chuyên môn, nghiệp vụ; quản lý Nhà nước; lý luận chính trị; tin học, ngoại ngữ thì cơ quan, đơn vị phải có trách nhiệm cử công chức, viên chức tham gia các khóa học để bổ sung đủ những tiêu chuẩn còn thiếu theo quy định. Trường hợp bổ nhiệm lại các chức danh nêu trên, nếu vẫn chưa đảm bảo các điều kiện, tiêu chuẩn theo quy định thì tuyệt đi không xem xét bổ nhiệm lại.

Điều 9. Tổ chức thực hiện

1. Giám đốc Sở Y tế, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố căn cứ quy định này để thực hiện quy hoạch đào tạo, bồi dưỡng, điều động, bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, luân chuyển và thực hiện chế độ, chính sách đối vi công chức, viên chức theo quy định hiện hành.

2. Giám đốc Sở Y tế căn cứ quy định này ban hành Quy định điều kiện, tiêu chuẩn chức danh cấp Trưởng, cấp Phó khoa, phòng và tương đương thuộc các đơn vị trực thuộc Sở Y tế trên cơ sở quy định về điều kiện, tiêu chuẩn chức danh của Quyết định này hoặc theo hướng dẫn của cấp thẩm quyền thuộc Bộ quản lý chuyên ngành.

3. Giám đốc Sở Nội vụ căn cứ chức năng nhiệm vụ, có trách nhiệm theo dõi, kiểm tra việc thực hiện Quy định này.

4. Trong quá trình thực hiện Quy định này, nếu có vướng mắc, các cơ quan, đơn vị kịp thời phản ánh về Sở Y tế để tổng hợp, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, điều chỉnh cho phù hợp./.

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 132/2017/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu132/2017/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành06/12/2017
Ngày hiệu lực16/12/2017
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Thể thao - Y tế
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật5 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 132/2017/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 132/2017/QĐ-UBND Quy định chức danh Trưởng phòng thuộc Sở Y tế Ninh Thuận


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 132/2017/QĐ-UBND Quy định chức danh Trưởng phòng thuộc Sở Y tế Ninh Thuận
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu132/2017/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Ninh Thuận
        Người kýLưu Xuân Vĩnh
        Ngày ban hành06/12/2017
        Ngày hiệu lực16/12/2017
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Thể thao - Y tế
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật5 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản gốc Quyết định 132/2017/QĐ-UBND Quy định chức danh Trưởng phòng thuộc Sở Y tế Ninh Thuận

         Lịch sử hiệu lực Quyết định 132/2017/QĐ-UBND Quy định chức danh Trưởng phòng thuộc Sở Y tế Ninh Thuận

         • 06/12/2017

          Văn bản được ban hành

          Trạng thái: Chưa có hiệu lực

         • 16/12/2017

          Văn bản có hiệu lực

          Trạng thái: Có hiệu lực