Quyết định 132/QĐ-BNV

Nội dung toàn văn Quyết định 132/QĐ-BNV 2022 kế hoạch thực hiện Quyết định 06/QĐ-TTg


BỘ NỘI VỤ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 132/QĐ-BNV

Hà Nội, ngày 02 tháng 03 năm 2022

 

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH KẾ HOẠCH THỰC HIỆN QUYẾT ĐỊNH SỐ 06/QĐ-TTG NGÀY 06/01/2022 CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ PHÊ DUYỆT ĐỀ ÁN PHÁT TRIỂN ỨNG DỤNG DỮ LIỆU VỀ DÂN CƯ, ĐỊNH DANH VÀ XÁC THỰC ĐIỆN TỬ PHỤC VỤ VIỆC CHUYỂN ĐỔI SỐ QUỐC GIA GIAI ĐOẠN 2022-2025, TẦM NHÌN ĐẾN NĂM 2030

BỘ TRƯỞNG BỘ NỘI VỤ

Căn cứ Nghị định số 34/2017/NĐ-CP ngày 03/4/2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Nội vụ;

Căn cứ Nghị định số 47/2020/NĐ-CP ngày 09/4/2020 của Chính phủ ban hành Nghị định về quản lý, kết nối và chia sẻ dữ liệu số của cơ quan nhà nước;

Căn cứ Nghị định số 45/2020/NĐ-CP ngày 08/4/2020 của Chính phủ về thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử;

Căn cứ Nghị quyết số 76/NQ-CP ngày 15/7/2021 của Chính phủ ban hành Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2021-2030;

Căn cứ Quyết định số 06/QĐ-TTg ngày 06/01/2022 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ việc chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến năm 2030;

Theo đề nghị của Chánh Văn phòng Bộ,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Kế hoạch thực hiện Quyết định số 06/QĐ-TTg ngày 6/01/2022 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ việc chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến năm 2030 tại Bộ Nội vụ.

Điều 2. Kinh phí thực hiện Kế hoạch được trích từ nguồn kinh phí Ngân sách nhà nước cấp cho Bộ Nội vụ và các nguồn kinh phí hợp pháp khác theo quy định của pháp luật hiện hành.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành.

Điều 4. Chánh Văn phòng Bộ, Giám đốc Trung tâm Thông tin, Thủ trưởng các đơn vị thuộc, trực thuộc Bộ chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này. Văn phòng Bộ theo dõi, đôn đốc việc thực hiện; kịp thời báo cáo Bộ trưởng tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện Kế hoạch./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 4;
- Thủ tướng Chính phủ (để b/c);
- Bộ Công an, VPCP (để p/h);
- Bộ trưởng (để b/c);
- Thứ trưởng Trương Hải Long;
- Các Bộ, cơ quan ngang bộ (để p/h);
- Lưu: VP, VP(VTLT&KSTTHC);

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Trương Hải Long

 

KẾ HOẠCH

THỰC HIỆN QUYẾT ĐỊNH SỐ 06/QĐ-TTG NGÀY 06/01/2022 CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ PHÊ DUYỆT ĐỀ ÁN PHÁT TRIỂN ỨNG DỤNG DỮ LIỆU VỀ DÂN CƯ, ĐỊNH DANH VÀ XÁC THỰC ĐIỆN TỬ PHỤC VỤ VIỆC CHUYỂN ĐỔI SỐ QUỐC GIA GIAI ĐOẠN 2022-2025, TẦM NHÌN ĐẾN NĂM 2030
(Kèm theo Quyết định số 132/QĐ-BNV ngày 02/03/2022 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ)

Thực hiện các nhiệm vụ được giao tại Quyết định số 06/QĐ-TTg ngày 06/01/2022 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ việc chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến năm 2030, Bộ Nội vụ xây dựng kế hoạch thực hiện Quyết định số 06/QĐ-TTg, cụ thể như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU, PHẠM VI

1. Mục đích

- Thực hiện các nhiệm vụ và giải pháp để đạt được các mục tiêu được giao trong Quyết định số 06/QĐ-TTg ngày 06/01/2022 của Thủ tướng Chính phủ.

- Kết nối, chia sẻ dữ liệu giữa Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư với Cơ sở dữ liệu quốc gia về cán bộ, công chức, viên chức và các cơ sở dữ liệu chuyên ngành của Bộ Nội vụ.

- Phục vụ việc tăng cường công tác kiểm tra, xác minh thông tin về cán bộ, công chức, viên chức; đổi mới công tác thi tuyển, thi nâng ngạch, kiểm tra hoạt động công vụ, cải cách hành chính và cung cấp dịch vụ công trực tuyến của Bộ Nội vụ trên nền tảng dữ liệu số; qua đó nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý nhà nước của Bộ Nội vụ, tiến tới xây dựng Chính phủ số của Bộ Nội vụ.

- Xác định nội dung, công việc, trách nhiệm cụ thể của từng đơn vị thuộc, trực thuộc Bộ trong việc triển khai thực hiện Quyết định số 06/QĐ-TTg ngày 06/01/2022 của Thủ tướng Chính phủ; tổ chức triển khai thực hiện.

2. Yêu cầu

- Việc tổ chức, triển khai Kế hoạch thực hiện Quyết định số 06/QĐ-TTg đảm bảo nghiêm túc, trách nhiệm, chất lượng, hiệu quả, đúng tiến độ thời gian;

- Đề cao vai trò, trách nhiệm của Thủ trưởng các đơn vị thuộc, trực thuộc Bộ Nội vụ trong việc triển khai Quyết định số 06/QĐ-TTg;

- Kế thừa, phát huy các kết quả đã đạt được thời gian qua trong công tác ứng dụng công nghệ thông tin, xây dựng Chính phủ điện tử của Bộ Nội vụ, Cải cách hành chính và cung cấp dịch vụ công trực tuyến của Bộ Nội vụ;

- Xác định các nhiệm vụ cụ thể để phân công các đơn vị xây dựng kế hoạch thực hiện, tổ chức triển khai, kiểm tra, giám sát, đánh giá việc thực hiện.

3. Phạm vi

Kế hoạch này triển khai áp dụng tại Bộ Nội vụ và các bộ, ngành, địa phương có liên quan.

II. NỘI DUNG

Căn cứ mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp được xác định tại Quyết định số 06/QĐ-TTg, Bộ Nội vụ chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan thực hiện các nhiệm vụ được giao bảo đảm tiến độ, chất lượng theo yêu cầu cụ thể như sau:

1. Thành lập Tổ công tác của Bộ Nội vụ triển khai thực hiện Quyết định số 06/QĐ-TTg ngày 06/01/2022 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022- 2025, tầm nhìn đến năm 2030 (Quyết định số 77/QĐ-BNV ngày 14/02/2022 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ).

2. Nghiên cứu, rà soát, đề xuất sửa đổi, bổ sung các quy định để sử dụng Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư (CSDLQGVDC ) phục vụ thực hiện tiếp nhận, giải quyết các thủ tục hành chính (TTHC) trên môi trường điện tử của Bộ Nội vụ.

3. Rà soát, tái cấu trúc quy trình cắt giảm, đơn giản hóa các TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của Bộ Nội vụ theo nguyên tắc không yêu cầu khai báo lại các thông tin đã có trong CSDLQGVDC.

4. Thực hiện số hóa và tái sử dụng kết quả số hóa hồ sơ, kết quả giải quyết TTHC có liên quan đến thông tin, giấy tờ cá nhân trong tiếp nhận, giải quyết TTHC để làm giàu, cập nhật, bổ sung, kết nối, chia sẻ và sử dụng có hiệu quả CSDLQGVDC phục vụ giải quyết TTHC.

5. Thực hiện kết nối, chia sẻ dữ liệu giữa CSDLQGVDC với Cơ sở dữ liệu quốc gia về cán bộ, công chức, viên chức và các cơ sở dữ liệu chuyên ngành của Bộ Nội vụ.

Các nội dung nhiệm vụ cụ thể; thời hạn, đơn vị chủ trì, đơn vị phối hợp và căn cứ xác định nhiệm vụ được ban hành kèm theo Kế hoạch này (Phụ lục).

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Ban Chỉ đạo xây dựng Chính phủ điện tử của Bộ Nội vụ chỉ đạo, đôn đốc, điều phối chung việc triển khai thực hiện Kế hoạch của Bộ Nội vụ.

2. Giao Văn phòng Bộ là đơn vị thường trực chủ trì, phối hợp các đơn vị liên quan triển khai, đôn đốc thực hiện Kế hoạch này của Bộ Nội vụ. Tiếp nhận ý kiến của các đơn vị, báo cáo, đề xuất Ban Chỉ đạo tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc (nếu có).

3. Các cơ quan, đơn vị thuộc, trực thuộc Bộ:

- Thủ trưởng các đơn vị thuộc, trực thuộc Bộ Nội vụ có trách nhiệm chỉ đạo, tổ chức thực hiện các nhiệm vụ được phân công theo đúng tiến độ, đảm bảo chất lượng, hiệu quả, đảm bảo kết quả đầu ra và phân rõ thời gian thực hiện.

- Thực hiện thủ tục hành chính, chỉ đạo, điều hành trên môi trường điện tử, dựa trên thông tin, dữ liệu số, số hóa kết quả giải quyết thủ tục hành chính theo quy định.

- Triển khai các biện pháp cụ thể để thúc đẩy tỷ lệ hồ sơ được giải quyết trực tuyến và chịu trách nhiệm trước Bộ trưởng về chất lượng xử lý dịch vụ công trực tuyến thuộc thẩm quyền quản lý của đơn vị.

- Phối hợp với Trung tâm Thông tin thực hiện vận hành hệ thống thông tin trên hạ tầng công nghệ thông tin, Trung tâm dữ liệu dùng chung của Bộ.

4. Vụ Kế hoạch - Tài chính tham mưu Lãnh đạo Bộ xem xét, bố trí nguồn kinh phí để thực hiện theo quy định trên cơ sở đề xuất dự toán kinh phí thực hiện các nội dung trong Kế hoạch.

5. Trung tâm Thông tin

- Chủ trì thực hiện việc thống nhất các nội dung thông tin, tiêu chuẩn kỹ thuật để đảm bảo việc tích hợp, liên thông và an toàn thông tin giữa cơ sở dữ liệu quốc gia về cán bộ, công chức, viên chức trong các cơ quan nhà nước và các cơ sở dữ liệu chuyên ngành của Bộ Nội vụ với cơ sở dữ liệu dân cư do Bộ Công an quản lý vận hành.

- Quản lý, vận hành Trung tâm dữ liệu dùng chung của Bộ, đảm bảo an toàn, an ninh thông tin.

- Nghiên cứu, đề xuất phương án sử dụng, chia sẻ hạ tầng công nghệ thông tin, đảm bảo sự tương thích và an toàn thông tin.

6. Hằng năm, trước ngày 15 tháng 12, các đơn vị được giao chủ trì thực hiện nhiệm vụ tổng hợp báo cáo kết quả thực hiện Kế hoạch trong năm và đề xuất các nhiệm vụ, giải pháp thực hiện năm kế tiếp, gửi Văn phòng Bộ để tổng hợp báo cáo Thủ tướng Chính phủ./.

 

PHỤ LỤC

(Kèm theo Quyết định số 132/QĐ-BNV ngày 02/03/2022 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ)

STT

Nội dung

Đơn vị chủ trì

Đơn vị phối hợp

Thời gian hoàn thành

Sản phẩm

1

Thành lập Tổ Công tác của Bộ Nội vụ triển khai thực hiện Quyết định số 06/QĐ-TTg

Vụ Tổ chức cán bộ

Các đơn vị thuộc, trực thuộc Bộ

Đã hoàn thành

Quyết định số 77/QĐ-BNV ngày 14/02/2022 của Bộ trưởng BNV

2

Rà soát, sửa đổi, bổ sung các quy định để sử dụng Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư phục vụ thực hiện tiếp nhận, giải quyết các TTHC trên môi trường điện tử của Bộ

Văn phòng Bộ

Các đơn vị thuộc, trực thuộc Bộ

Tháng 03/2022

Văn bản báo cáo Bộ trưởng gửi Bộ Công an và Văn phòng Chính phủ

3

Rà soát, tái cấu trúc quy trình cắt giảm, đơn giản hóa các TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của Bộ Nội vụ theo nguyên tắc không yêu cầu khai báo lại các thông tin đã có trong CSDLQGVDC.

Các đơn vị thuộc, trực thuộc Bộ (có TTHC)

Văn phòng Bộ

Tháng 03- 10/2022

Văn bản báo cáo Bộ trưởng gửi Bộ Công an và Văn phòng Chính phủ

4

Thực hiện số hóa và tái sử dụng kết quả số hóa hồ sơ, kết quả giải quyết TTHC có liên quan đến thông tin, giấy tờ cá nhân trong tiếp nhận, giải quyết TTHC để làm giàu, cập nhật, bổ sung, kết nối, chia sẻ và sử dụng có hiệu quả CSDLQGVDC phục vụ giải quyết TTHC.

Văn phòng Bộ, các đơn vị trực thuộc Bộ (có TTHC)

Văn phòng Bộ

Thường xuyên

 

5

Xây dựng và triển khai đồng bộ các nhiệm vụ để hoàn thiện Cơ sở dữ liệu quốc gia về cán bộ, công chức, viên chức

Văn phòng Bộ, Vụ Công chức- Viên chức, Trung tâm Thông tin

Đơn vị tư vấn, nhà thầu

Tháng 04- 06/2022

Văn bản báo cáo Bộ trưởng

6

Thực hiện kết nối, chia sẻ dữ liệu giữa CSDLQGVDC với Cơ sở dữ liệu quốc gia về cán bộ, công chức, viên chức của Bộ Nội vụ.

Văn phòng Bộ, Vụ Công chức - Viên chức, Trung tâm Thông tin

Các đơn vị thuộc, trực thuộc Bộ; các bộ, ngành, địa phương

Tháng 06/2022

Văn bản báo cáo Bộ trưởng

7

Vận hành, Cơ sở dữ liệu quốc gia về cán bộ, công chức, viên chức

Trung tâm Thông tin, Vụ Công chức- Viên chức

Các đơn vị thuộc, trực thuộc Bộ; các bộ, ngành, địa phương

Tháng 8/2022

Văn bản báo cáo Bộ trưởng gửi Bộ Công an, Văn phòng Chính phủ

8

Quản lý, vận hành Trung tâm dữ liệu dùng chung của Bộ, đảm bảo an toàn, an ninh thông tin

Trung tâm Thông tin

Các đơn vị có liên quan

Thường xuyên

 

9

Đề xuất phương án sử dụng, chia sẻ hạ tầng công nghệ thông tin, đảm bảo sự tương thích và an toàn thông tin.

Trung tâm Thông tin

Các đơn vị có liên quan

Tháng 06/2022

Văn bản trình Bộ trưởng

10

Xây dựng, hoàn chỉnh Cơ sở dữ liệu Tổ chức bộ máy (cơ quan nhà nước, hội, quỹ, quỹ, tổ chức tôn giáo) và biên chế của các cơ quan nhà nước, kết nối, chia sẻ dữ liệu với CSDLQGVDC

Vụ Tổ chức - Biên chế

Ban Tôn giáo Chính phủ; Vụ Tổ chức phi Chính phủ, Trung tâm Thông tin và các đơn vị có liên quan

Tháng 11/2022

Văn bản báo cáo Bộ trưởng gửi Bộ Công an, Văn phòng Chính phủ

11

Hoàn chỉnh, đưa vào quản lý vận hành Cơ sở dữ liệu về tôn giáo, kết nối, chia sẻ dữ liệu với CSDLQGVDC

Ban Tôn giáo Chính phủ

Văn phòng Bộ, Trung tâm Thông tin và các đơn vị có liên quan

Tháng 10/2022

Văn bản báo cáo Bộ trưởng gửi Bộ Công an, Văn phòng Chính phủ

12

Hoàn chỉnh, đưa vào quản lý vận hành Cơ sở dữ liệu về Thi đua - Khen thưởng, kết nối, chia sẻ dữ liệu với CSDLQGVDC

Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương

Văn phòng Bộ, Trung tâm Thông tin và các đơn vị có liên quan

Tháng 10/2022

Văn bản báo cáo Bộ trưởng gửi Bộ Công an, Văn phòng Chính phủ

13

Hoàn chỉnh, đưa vào quản lý vận hành cơ sở dữ liệu phục vụ đánh giá sự hài lòng của người dân đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính, kết nối, chia sẻ dữ liệu với CSDLQGVDC

Vụ cải cách hành chính

Văn phòng Bộ, Trung tâm Thông tin và các đơn vị có liên quan

Tháng 10/2022

Văn bản báo cáo Bộ trưởng gửi Bộ Công an, Văn phòng Chính phủ

14

Hoàn chỉnh, đưa vào quản lý vận hành Cổng dịch công và một cửa điện tử của Bộ Nội vụ, kết nối, chia sẻ dữ liệu với CSDLQGVDC

Văn phòng Bộ

Trung tâm Thông tin và các đơn vị có liên quan

Tháng 10/2022

Văn bản báo cáo Bộ trưởng gửi Bộ Công an, Văn phòng Chính phủ

15

Xây dựng các CSDL chuyên ngành của Bộ Nội vụ kết nối, chia sẻ dữ liệu với CSDLQGVDC

Văn phòng Bộ và các đơn vị được giao chủ trì xây dựng

Các đơn vị có liên quan

Thời gian theo kế hoạch Đề án Chuyển đổi số của Bộ

Văn bản trình Bộ trưởng

16

Báo cáo kết quả thực hiện Kế hoạch trong năm và đề xuất các nhiệm vụ, giải pháp thực hiện năm kế tiếp.

Văn phòng Bộ

Các đơn vị thuộc, trực thuộc Bộ

25/12/2022

Báo cáo gửi Bộ Công an, Văn phòng Chính phủ để tổng hợp báo cáo Thủ tướng Chính phủ

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 132/QĐ-BNV

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu132/QĐ-BNV
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành02/03/2022
Ngày hiệu lực02/03/2022
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcCông nghệ thông tin
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật2 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 132/QĐ-BNV

Lược đồ Quyết định 132/QĐ-BNV 2022 kế hoạch thực hiện Quyết định 06/QĐ-TTg


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 132/QĐ-BNV 2022 kế hoạch thực hiện Quyết định 06/QĐ-TTg
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu132/QĐ-BNV
        Cơ quan ban hànhBộ Nội vụ
        Người kýTrương Hải Long
        Ngày ban hành02/03/2022
        Ngày hiệu lực02/03/2022
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcCông nghệ thông tin
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật2 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 132/QĐ-BNV 2022 kế hoạch thực hiện Quyết định 06/QĐ-TTg

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 132/QĐ-BNV 2022 kế hoạch thực hiện Quyết định 06/QĐ-TTg

            • 02/03/2022

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 02/03/2022

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực