Quyết định 1322/QĐ-UBND

Quyết định 1322/QĐ-UBND năm 2019 công bố danh mục 02 thủ tục hành chính mới; 03 thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực trang thiết bị y tế thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Y tế tỉnh Bến Tre

Nội dung toàn văn Quyết định 1322/QĐ-UBND 2019 thủ tục hành chính lĩnh vực trang thiết bị y tế Sở Y tế tỉnh Bến Tre


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BẾN TRE
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1322/QĐ-UBND

Bến Tre, ngày 21 tháng 6 năm 2019

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CÔNG BỐ DANH MỤC 02 THỦ TỤC HÀNH CHÍNH BAN HÀNH MỚI; DANH MỤC 03 THỦ TỤC HÀNH CHÍNH ĐƯỢC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG TRONG LĨNH VỰC TRANG THIẾT BỊ Y TẾ THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ Y TẾ TỈNH BẾN TRE

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẾN TRE

Căn cứ Luật tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08 tháng 6 năm 2010 của Chính phủ về kiểm soát thủ tục hành chính; Nghị định số 92/2017/NĐ-CP ngày 07 tháng 8 năm 2017 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Thông tư số 02/2017/TT-VPCP ngày 31 tháng 10 năm 2017 của Văn phòng Chính phủ hướng dẫn về nghiệp vụ kiểm soát thủ tục hành chính;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Y tế tại Tờ trình số 1620/TTr-SYT ngày 13 tháng 6 năm 2019,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố kèm theo Quyết định này danh mục 02 thủ tục hành chính ban hành mới và danh mục 03 thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực trang thiết bị y tế thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Y tế.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký và thay thế Quyết định số 1189/QĐ-UBND ngày 30/5/2017 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc công b03 thủ tục hành chính ban hành mới trong lĩnh vực trang thiết bị và công trình y tế thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Y tế.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Y tế và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Bộ Y tế;
- Cục Kiểm soát TTHC - VPCP;
- Chủ tịch, các PCT.UBND tỉnh;
- Các PCVP.UBND tỉnh;
- Sở Y tế (kèm hồ sơ);
- Phòng KSTT (KSTT), TTPVHCC (kèm hồ sơ);
- Cổng Thông tin điện tử tỉnh;
- Lưu: VT.

CHỦ TỊCH
Cao Văn Trọng

 

DANH MỤC

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH TRONG LĨNH VỰC TRANG THIẾT BỊ Y TẾ THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ Y TẾ
(Ban hành kèm theo Quyết định số 1322/QĐ-UBND ngày 21 tháng 6 năm 2019 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bến Tre)

1. Danh mục hành chính ban hành mới

Số TT

Tên thủ tục hành chính

Thời hạn giải quyết

Địa điểm thực hiện

Phí, lệ phí

Căn cứ pháp lý

Lĩnh vực: Trang thiết bị y tế

1

Điều chỉnh thông tin trong hồ sơ công bố đủ điều kiện sản xuất trang thiết bị y tế

03 ngày làm việc

+ Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Bến Tre (số 3, đại lộ Đng Khởi, Phường 3, thành phố Bến Tre, tỉnh Bến Tre).

+ Nộp hồ sơ trực tuyến tại cổng dịch vụ công trực tuyến về quản lý trang thiết thiết bị y tế (http://dmec.moh.gov.vn)

Không

+ Luật đầu tư năm 2014;

+ Nghị định số 36/2016/NĐ-CP ngày 15/5/2016 của Chính phủ về quản lý trang thiết bị y tế;

+ Nghị định số 169/2018/NĐ-CP ngày 31/12/2018 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 36/2016/NĐ-CP ngày 15/5/2016 của Chính phủ quản lý trang thiết bị y tế.

2

Điều chỉnh thông tin trong hồ sơ công bố đủ điều kiện mua bán trang thiết bị y tế loại B, C, D

03 ngày làm việc.

Không

2. Danh mục thủ tục hành chính được sửa đi, b sung

Số TT

Số hồ sơ TTHC

Tên thủ tục hành chính

Thời hạn giải quyết

Địa điểm thực hiện

Phí, lệ phí

Căn cứ pháp lý

Lĩnh vực: Trang thiết bị y tế

Ban hành theo Quyết định số 1189/QĐ-UBND ngày 30/5/2017 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc công b03 thủ tục hành chính ban hành mới trong lĩnh vực trang thiết bị và công trình y tế thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Y tế.

1

286774

Công bố đủ điều kiện sản xuất trang thiết bị y tế

03 ngày làm việc

+ Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Bến Tre (số 3, đại lộ Đng Khởi, Phường 3, thành phố Bến Tre, tỉnh Bến Tre).

+ Nộp hồ sơ trực tuyến tại cổng dịch vụ công trực tuyến về quản lý trang thiết thiết bị y tế (http://dmec.moh.gov.vn).

+ Phí thẩm định điều kiện kinh doanh thuộc lĩnh vực trang thiết bị y tế: 3.000.000 đồng/1 hồ sơ.

+ Lệ phí: Không.

+ Luật đầu tư năm 2014;

+ Nghị định số 36/2016/NĐ-CP ngày 15/5/2016 của Chính phủ quản lý trang thiết bị y tế;

+ Nghị định số 169/2018/NĐ-CP ngày 31/12/2018 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 36/2016/NĐ-CP ngày 15/5/2016 của Chính ph quản lý trang thiết bị y tế;

+ Thông tư số 278/2016/TT-BTC ngày 14/11/2016 quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí trong lĩnh vực y tế.

2

286775

Công bố tiêu chuẩn áp dụng đối với trang thiết bị y tế thuộc loại A

03 ngày làm việc

+ Phí thm định công b trang thiết bị y tế loại A: 1.000.000 đồng/1 hồ sơ

+ Lệ phí: Không.

3

286776

Công bố đủ điều kiện mua bán trang thiết bị y tế thuộc loại B, C, D

+ Phí thẩm định điều kiện kinh doanh thuộc lĩnh vực trang thiết bị y tế: 3.000.000 đng/1 hồ sơ.

+ Lệ phí: Không.

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 1322/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu1322/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành21/06/2019
Ngày hiệu lực21/06/2019
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Thể thao - Y tế
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật4 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 1322/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 1322/QĐ-UBND 2019 thủ tục hành chính lĩnh vực trang thiết bị y tế Sở Y tế tỉnh Bến Tre


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 1322/QĐ-UBND 2019 thủ tục hành chính lĩnh vực trang thiết bị y tế Sở Y tế tỉnh Bến Tre
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu1322/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Bến Tre
        Người kýCao Văn Trọng
        Ngày ban hành21/06/2019
        Ngày hiệu lực21/06/2019
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Thể thao - Y tế
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật4 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 1322/QĐ-UBND 2019 thủ tục hành chính lĩnh vực trang thiết bị y tế Sở Y tế tỉnh Bến Tre

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 1322/QĐ-UBND 2019 thủ tục hành chính lĩnh vực trang thiết bị y tế Sở Y tế tỉnh Bến Tre

            • 21/06/2019

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 21/06/2019

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực