Quyết định 1322/QĐ-UBND

Quyết định 1322/QĐ-UBND năm 2020 về công bố 05 quy trình nội bộ, liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Tuyên Quang

Nội dung toàn văn Quyết định 1322/QĐ-UBND 2020 công bố quy trình giải quyết thủ tục hành chính Sở Lao động Tuyên Quang


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH
TUYÊN QUANG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1322/QĐ-UBND

Tuyên Quang, ngày 21 tháng 9 năm 2020

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CÔNG BỐ 05 QUY TRÌNH NỘI BỘ, LIÊN THÔNG TRONG GIẢI QUYẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC PHẠM VI CHỨC NĂNG QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC CỦA SỞ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI TỈNH TUYÊN QUANG

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính;

Căn cứ Thông tư số 01/2018/TT-VPCP ngày 23/11/2018 của Văn phòng Chính phủ hướng dẫn thi hành một số quy định của Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính;

Căn cứ Quyết định số 985/QĐ-TTg ngày 08/8/2018 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Kế hoạch thực hiện Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính;

Căn cứ Quyết định số 264/QĐ-UBND ngày 27/9/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Kế hoạch thực hiện Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố kèm theo Quyết định này 05 quy trình nội bộ, liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Tuyên Quang.

(Nội dung chi tiết của từng quy trình được đăng tải trên Cổng thông tin điện tử của tỉnh, địa chỉ www.tuyenquang.gov.vn và Công báo điện tử tỉnh, địa chỉ http://congbao.tuyenquang.gov.vn).

Điều 2. Giao Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì, phối hợp với Sở Lao động - Thương binh và Xã hội và các cơ quan, đơn vị có liên quan thực hiện xây dựng quy trình điện tử giải quyết thủ tục hành chính tại Cổng dịch vụ công (Hệ thống thông tin một cửa điện tử) tỉnh Tuyên Quang ngay sau khi nhận được Quyết định công bố của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 4. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Giám đốc Sở; Thủ trưởng Ban, Ngành; Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện, thành phố; Chủ tịch ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn và các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Cục KSTTHC-VPCP;
- Chủ tịch UBND tỉnh;
(báo cáo)
- Các PCT UBND tỉnh;
- Như điều 4; (thực hiện)
- CVP, các PCVP UBND tỉnh;
- Bưu điện tỉnh;
- Viễn thông Tuyên Quang;
- Cổng thông tin điện tử tỉnh; (đăng tải)
- Phòng Tin học - Công báo (đ/c Thủy, Tùng);
- Lưu: VT, KSTTHC (Mai).

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Hoàng Việt Phương

 

PHỤ LỤC I

DANH MỤC 03 QUY TRÌNH NỘI BỘ TRONG GIẢI QUYẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH (TTHC) LĨNH VỰC GIÁO DỤC NGHỀ NGHIỆP THUỘC PHẠM VI CHỨC NĂNG QUẢN LÝ CỦA SỞ LAO ĐỘNG, THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI TỈNH TUYÊN QUANG
(Ban hành kèm theo Quyết định số: 1322/QĐ-UBND ngày 21 tháng 9 năm 2020 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang)

I. THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CẤP TỈNH (01 thủ tục)

Quy trình số: 01/GDNN

QUY TRÌNH NỘI BỘ TRONG GIẢI QUYẾT THỦ TỤC CẤP CHÍNH SÁCH NỘI TRÚ CHO HỌC SINH, SINH VIÊN THAM GIA CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO TRÌNH ĐỘ CAO ĐẲNG, TRUNG CẤP TẠI CÁC CƠ SỞ GIÁO DỤC NGHỀ NGHIỆP CÔNG LẬP TRỰC THUỘC TỈNH, THÀNH PHỐ TRỰC THUỘC TRUNG ƯƠNG

Thứ tự các bước thực hiện

(Tổng bước)

Nội dung các bước thực hiện

Thời gian thực hiện

(Tổng số ngày/giờ thực hiện)

Bộ phận giải quyết

Bước 1

Tiếp nhận và kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ, chuyển bộ phận chuyên môn xử lý hồ sơ

0,5 ngày làm việc

Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của cơ sở giáo dục nghề nghiệp công lập

Bước 2

Tổ chức đối chiếu, thẩm định và chịu trách nhiệm về tính xác thực của hồ sơ; tổng hợp và lập danh sách đối tượng được hưởng chính sách. Trường hợp hồ sơ không hợp lệ, thông báo cho người học được biết

01 ngày làm việc

Bộ phận quản lý công tác học sinh, sinh viên của cơ sở giáo dục nghề nghiệp công lập

Bước 3

 Ký phê duyệt kết quả thủ tục hành chính

0,5 ngày làm việc

Lãnh đạo cơ sở Giáo dục nghề nghiệp công lập

Bước 4

Tiếp nhận kết quả, lưu trữ hồ sơ, chuyển kết quả cho Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả

0,5 ngày làm việc

Bộ phận quản lý công tác học sinh, sinh viên của cơ sở giáo dục nghề nghiệp công lập

Bước 5

Vào sổ văn bản, lưu trữ hồ sơ, xác nhận thông tin về kết quả đã có tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả

0,5 ngày làm việc

Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của cơ sở giáo dục nghề nghiệp công lập

05 bước

 

03 ngày làm việc

 

* Lưu ý nhận kết quả TTHC: Học sinh, sinh viên được cấp học bổng chính sách và các khoản hỗ trợ khác 02 lần trong năm học: lần 01 cấp cho 06 tháng vào tháng 10 hoặc tháng 11 hàng năm; lần 02 cấp cho 06 tháng vào tháng 3 hoặc tháng 4 năm sau (Cơ sở giáo dục nghề nghiệp công lập thông báo công khai về thời gian cấp học bổng chính sách và các khoản hỗ trợ khác). Trường hợp học sinh, sinh viên chưa được nhận học bổng chính sách và các khoản hỗ trợ khác theo thời hạn quy định thì được truy lĩnh trong lần chi trả tiếp theo

II. THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CẤP HUYỆN (02 thủ tục)

Quy trình số: 02/GDNN

QUY TRÌNH NỘI BỘ TRONG GIẢI QUYẾT THỦ TỤC CẤP CHÍNH SÁCH NỘI TRÚ CHO HỌC SINH, SINH VIÊN THAM GIA CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO TRÌNH ĐỘ CAO ĐẲNG, TRUNG CẤP TẠI CÁC CƠ SỞ GIÁO DỤC NGHỀ NGHIỆP CÔNG LẬP TRỰC THUỘC HUYỆN, QUẬN, THỊ XÃ, THÀNH PHỐ TRỰC THUỘC TỈNH

Thứ tự các bước thực hiện

(Tổng bước)

Nội dung các bước thực hiện

Thời gian thực hiện

(Tổng số ngày/giờ thực hiện)

Bộ phận giải quyết

Bước 1

Tiếp nhận và kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ, chuyển bộ phận chuyên môn xử lý hồ sơ

0,5 ngày làm việc

Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả cơ sở giáo dục nghề nghiệp công lập

Bước 2

Tổ chức đối chiếu, thẩm định và chịu trách nhiệm về tính xác thực của hồ sơ; tổng hợp và lập danh sách đối tượng được hưởng chính sách. Trường hợp hồ sơ không hợp lệ, thông báo cho người học được biết

01 ngày làm việc

Bộ phận quản lý công tác học sinh, sinh viên cơ sở giáo dục nghề nghiệp công lập

Bước 3

 Ký phê duyệt kết quả thủ tục hành chính

0,5 ngày làm việc

Lãnh đạo cơ sở Giáo dục nghề nghiệp công lập

Bước 4

Tiếp nhận kết quả, lưu trữ hồ sơ, chuyển kết quả cho Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả

0,5 ngày làm việc

Bộ phận quản lý công tác học sinh, sinh viên cơ sở giáo dục nghề nghiệp công lập

Bước 5

Vào sổ văn bản, lưu trữ hồ sơ, xác nhận thông tin về kết quả đã có tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả

0,5 ngày làm việc

Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả cơ sở giáo dục nghề nghiệp công lập

05 bước

 

03 ngày làm việc

 

* Lưu ý nhận kết quả TTHC: Học sinh, sinh viên được cấp học bổng chính sách và các khoản hỗ trợ khác 02 lần trong năm học: lần 01 cấp cho 06 tháng vào tháng 10 hoặc tháng 11 hàng năm; lần 02 cấp cho 06 tháng vào tháng 3 hoặc tháng 4 năm sau (cơ sở giáo dục nghề nghiệp công lập thông báo công khai về thời gian cấp học bổng chính sách và các khoản hỗ trợ khác). Trường hợp học sinh, sinh viên chưa được nhận học bổng chính sách và các khoản hỗ trợ khác theo thời hạn quy định thì được truy lĩnh trong lần chi trả tiếp theo

Quy trình số: 03/GDNN

QUY TRÌNH NỘI BỘ TRONG GIẢI QUYẾT THỦ TỤC CẤP CHÍNH SÁCH NỘI TRÚ CHO HỌC SINH, SINH VIÊN THAM GIA CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO TRÌNH ĐỘ CAO ĐẲNG, TRUNG CẤP TẠI CÁC CƠ SỞ GIÁO DỤC NGHỀ NGHIỆP TƯ THỤC HOẶC CƠ SỞ GIÁO DỤC NGHỀ NGHIỆP CÓ VỐN ĐẦU TƯ NƯỚC NGOÀI

 Thứ tự các bước thực hiện

(Tổng bước)

Nội dung các bước thực hiện

Thời gian thực hiện

(Tổng số ngày/giờ thực hiện)

Bộ phận giải quyết

Bước 1

Tiếp nhận và kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ, chuyển bộ phận chuyên môn xử lý hồ sơ

0,5 ngày làm việc

Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả

Bước 2

Tổ chức đối chiếu, thẩm định và lập danh sách đối tượng được hưởng chính sách. Trường hợp hồ sơ không hợp lệ, thông báo cho người học được biết

01 ngày làm việc

Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội

Bước 3

Ký phê duyệt kết quả TTHC

0,5 ngày làm việc

Lãnh đạo Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội

Bước 4

Tiếp nhận kết quả, lưu trữ hồ sơ, chuyển kết quả cho Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả

0,5 ngày làm việc

Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội

Bước 5

Vào sổ văn bản, lưu trữ hồ sơ, xác nhận thông tin về kết quả đã có tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả

0,5 ngày làm việc

Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả

05 bước

 

03 ngày làm việc

 

* Lưu ý nhận kết quả TTHC: Học sinh, sinh viên được cấp học bổng chính sách và các khoản hỗ trợ khác 02 lần trong năm học: lần 01 cấp cho 06 tháng vào tháng 10 hoặc tháng 11 hàng năm; lần 02 cấp cho 06 tháng vào tháng 3 hoặc tháng 4 năm sau (Phòng Lao động – Thương binh và Xã hội thông báo công khai về thời gian cấp học bổng chính sách và các khoản hỗ trợ khác). Trường hợp học sinh, sinh viên chưa được nhận học bổng chính sách và các khoản hỗ trợ khác theo thời hạn quy định thì được truy lĩnh trong lần chi trả tiếp theo

 

PHỤ LỤC II

DANH MỤC 02 QUY TRÌNH LIÊN THÔNG TRONG GIẢI QUYẾT TTHC LĨNH VỰC NGƯỜI CÓ CÔNG THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ LAO ĐỘNG, THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI TỈNH TUYÊN QUANG
(Ban hành kèm theo Quyết định số    /QĐ-UBND ngày   tháng 9 năm 2020 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang)

Quy trình liên thông số: 01/NCC

QUY TRÌNH LIÊN THÔNG TRONG GIẢI QUYẾT THỦ TỤC GIẢI QUYẾT CHẾ ĐỘ MAI TÁNG PHÍ ĐỐI VỚI CỰU CHIẾN BINH THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI

Thứ tự các bước thực hiện

(Tổng bước)

Nội dung các bước thực hiện

Bộ phận giải quyết

Thời gian thực hiện các bước

Thời gian thực hiện tại từng cơ quan

Cơ quan thực hiện

Bước 1

Tiếp nhận và kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ, chuyển bộ phận chuyên môn xử lý hồ sơ

Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả

01 ngày

05 ngày

UBND cấp xã

Bước 2

Thẩm định, xử lý hồ sơ và trình lãnh đạo

Văn hóa - xã hội

02 ngày

Bước 3

Ký duyệt xác nhận bản khai

Lãnh đạo xã

1,5 ngày

Bước 4

Vào số văn bản, lưu trữ hồ sơ và chuyển kết quả đến Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội

Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả

0,5 ngày

Bước 5

Tiếp nhận và kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ, chuyển bộ phận chuyên môn xử lý hồ sơ

Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả

01 ngày

10 ngày

UBND cấp huyện

Bước 6

Thụ lý hồ sơ; kiểm tra, lập phiếu báo giảm và tổng hợp danh sách, trình Lãnh đạo

Phòng LĐ-TB&XH

07 ngày

Bước 7

Ký phê duyệt kết quả TTHC

Lãnh đạo Phòng LĐ-TB&XH

1,5 ngày

Bước 8

Vào số văn bản, lưu trữ hồ sơ và chuyển kết quả đến Sở Lao động - Thương binh và Xã hội

Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả

0,5 ngày

Bước 9

Tiếp nhận và kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ, chuyển bộ phận chuyên môn xử lý hồ sơ

Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả

01 ngày

10 ngày

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội

Bước 10

Phân công thụ lý

Trưởng phòng Người có công

01 ngày

Bước 11

Thụ lý hồ sơ; đối chiếu, ghép hồ sơ người có công đang quản lý với hồ sơ đề nghị hưởng mai táng phí, trợ cấp một lần và dự thảo quyết định trình Lãnh đạo Sở

Phòng Người có công

06 ngày

Bước 12

Ký phê duyệt kết quả TTHC

Lãnh đạo Sở

01 ngày

Bước 13

Vào số văn bản, lưu trữ hồ sơ và chuyển kết quả

Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả

01 ngày

13 bước

 

 

25 ngày làm việc

 

Quy trình liên thông số: 02/NCC

QUY TRÌNH LIÊN THÔNG TRONG GIẢI QUYẾT THỦ TỤC GIẢI QUYẾT CHẾ ĐỘ MAI TÁNG PHÍ ĐỐI VỚI THANH NIÊN XUNG PHONG THỜI KỲ CHỐNG PHÁP THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI

Thứ tự các bước thực hiện

Nội dung các bước thực hiện

Bộ phận giải quyết

Thời gian thực hiện các bước

Thời gian thực hiện tại từng cơ quan

Cơ quan thực hiện

Bước 1

Tiếp nhận và kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ, chuyển bộ phận chuyên môn xử lý hồ sơ

Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả

01 ngày

05 ngày

UBND cấp xã

Bước 2

Thẩm định và xử lý hồ sơ, trình Lãnh đạo

Văn hóa - xã hội

02 ngày

Bước 3

Ký duyệt kết quả TTHC

Lãnh đạo UBND xã

1,5 ngày

Bước 4

Vào số văn bản, lưu trữ hồ sơ và chuyển kết quả đến Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội

Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả

0,5 ngày

Bước 5

Tiếp nhận và kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ, chuyển bộ phận chuyên môn xử lý hồ sơ

Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả

02 ngày

10 ngày

UBND cấp huyện

Bước 6

Thụ lý hồ sơ; kiểm tra và lập danh sách, trình Lãnh đạo

Phòng LĐ-TB&XH

06 ngày

Bước 7

Ký phê duyệt kết quả TTHC

Lãnh đạo LĐ-TB&XH

1,5 ngày

Bước 8

Vào số văn bản, lưu trữ hồ sơ và chuyển kết quả đến Sở Lao động - Thương binh và Xã hội

Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả

0,5 ngày

Bước 9

Tiếp nhận và kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ, chuyển bộ phận chuyên môn xử lý hồ sơ

Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả

01 ngày

13 ngày

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội

Bước 10

Phân công thụ lý hồ sơ

Trưởng phòng Người có công

02 ngày

Bước 11

Ghép hồ sơ thanh niên xung phong đang quản lý cấp thẻ bảo hiểm y tế (nếu có) với bản khai, giấy khai tử để hoàn chỉnh hồ sơ giải quyết mai táng phí; dự thảo Quyết định trợ cấp mai táng

Phòng Người có công

08 ngày

Bước 12

Ký duyệt kết quả TTHC

Lãnh đạo Sở

01 ngày

Bước 13

Vào số văn bản, lưu trữ hồ sơ và chuyển kết quả

Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả

01 ngày

13 bước

 

 

28 ngày làm việc

 

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 1322/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu1322/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành21/09/2020
Ngày hiệu lực21/09/2020
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Lao động - Tiền lương
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhậtTháng trước
(06/10/2020)
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 1322/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 1322/QĐ-UBND 2020 công bố quy trình giải quyết thủ tục hành chính Sở Lao động Tuyên Quang


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 1322/QĐ-UBND 2020 công bố quy trình giải quyết thủ tục hành chính Sở Lao động Tuyên Quang
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu1322/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Tuyên Quang
        Người kýHoàng Việt Phương
        Ngày ban hành21/09/2020
        Ngày hiệu lực21/09/2020
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Lao động - Tiền lương
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhậtTháng trước
        (06/10/2020)

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản được căn cứ

             Văn bản hợp nhất

              Văn bản gốc Quyết định 1322/QĐ-UBND 2020 công bố quy trình giải quyết thủ tục hành chính Sở Lao động Tuyên Quang

              Lịch sử hiệu lực Quyết định 1322/QĐ-UBND 2020 công bố quy trình giải quyết thủ tục hành chính Sở Lao động Tuyên Quang

              • 21/09/2020

               Văn bản được ban hành

               Trạng thái: Chưa có hiệu lực

              • 21/09/2020

               Văn bản có hiệu lực

               Trạng thái: Có hiệu lực