Quyết định 1326/QĐ-UBND

Quyết định 1326/QĐ-UBND năm 2015 về công bố thủ tục hành chính mới ban hành lĩnh vực An toàn vệ sinh thực phẩm thuộc thẩm quyền giải quyết của Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm tỉnh Cà Mau

Nội dung toàn văn Quyết định 1326/QĐ-UBND thủ tục hành chính an toàn vệ sinh thực phẩm Cà Mau


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH CÀ MAU
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1326/QĐ-UBND

Cà Mau, ngày 09 tháng 09 năm 2015

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CÔNG BỐ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH LĨNH VỰC AN TOÀN VỆ SINH THỰC PHẨM THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA CHI CỤC AN TOÀN VỆ SINH THỰC PHẨM

TỈNH CÀ MAU

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân năm 2003;

Căn cứ Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08/6/2010 của Chính phủ về kiểm soát thủ tục hành chính; Nghị định số 48/2013/NĐ-CP ngày 14/5/2013 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Thông tư số 05/2014/TT-BTP ngày 07/02/2014 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp hướng dẫn công bố, niêm yết thủ tục hành chính và báo cáo về tình hình, kết quả thực hiện kiểm soát thủ tục hành chính;

Theo đề nghị của Giám đốc SY tế tại Tờ trình số 969/TTr-SYT ngày 23/6/2015,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố kèm theo Quyết định này 02 thủ tục hành chính mới ban hành lĩnh vực An toàn vệ sinh thực phẩm thuộc thẩm quyền giải quyết của Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm tỉnh Cà Mau (có Danh mục kèm theo).

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký và thay thế thủ tục hành chính lĩnh vực An toàn vệ sinh thực phẩm tại Quyết định số 1688/QĐ-UBND ngày 27/11/2012 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc công bố sửa đổi, bổ sung thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Y tế tỉnh Cà Mau.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Y tế, Giám đốc Sở Tư pháp; Thủ trưởng các sở, ban, ngành cấp tỉnh; Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện, thành phố Cà Mau; Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Cục Kiểm soát TTHC, Bộ Tư pháp;
- TT.TU, HĐND tỉnh;
- CT, các PCT.UBND tỉnh;
-Cổng TTĐT Cà Mau;
- Trung tâm Công báo - Tin hc;
- NC (N);
- Lưu: VT. Tr 34/9.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
T
rần Hồng Quân

 

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH MỚI BAN HÀNH THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA CHI CỤC AN TOÀN VỆ SINH THỰC PHẨM TỈNH CÀ MAU

(Ban hành số 1326/QĐ-UBND ngày 09 tháng 9 năm 2015 của Chủ tịch UBND tỉnh)

PHẦN I. DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

1. Danh mục thủ tục hanh chính mi ban hành thuộc thm quyền giải quyết của Chi cục An toàn vệ sinh thực phm

STT

Tên thủ tục hành chính

I. Lĩnh vực Vệ sinh an toàn thực phm

01

Cấp giấy xác nhận kiến thức về an toàn thực phẩm đối với tổ chức sản xuất, kinh doanh thực phẩm thuộc ngành y tế quản lý trên địa bàn tỉnh.

02

Cấp giấy xác nhận kiến thức về an toàn thực phẩm cho cá nhân sản xuất, kinh doanh thực phẩm thuộc ngành y tế quản lý trên địa bàn tỉnh.

PHẦN II. NỘI DUNG THỦ TỤC HÀNH CHÍNH MỚI BAN HÀNH THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA CHI CỤC AN TOÀN VỆ SINH THỰC PHẨM TỈNH CÀ MAU

1. THỦ TỤC: CP GIẤY XÁC NHN KIẾN THỨC VAN TOÀN THỰC PHẨM ĐI VỚI TỔ CHỨC SẢN XUẤT, KINH DOANH THC PHM THUỘC NGÀNH Y TẾ QUẢN LÝ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH.

1.1. Trình tự thực hiện: Gồm 03 bước:

Bước 1: Chuẩn bị h sơ

Tổ chức liên hệ với Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm tỉnh Cà Mau (số 58 Phan Đình Phùng, phường 4, thành phố Cà Mau) vào giờ hành chính các ngày làm việc trong tuần (trừ ngày nghỉ lễ) để được hướng dẫn và chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định, thời gian cụ th như sau:

+ Buổi sáng: Từ 7 giờ 00 phút đến 11 giờ 00 phút.

+ Buổi chiều: Từ 13 giờ 00 phút đến 17 giờ 00 phút.

Bước 2: Nộp hồ sơ

Trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả vào thời gian nêu trên. Công chức thụ lý kiểm tra h sơ:

- Đối với hồ sơ chưa đủ điều kiện thì làm phiếu hướng dẫn một lần để bổ sung cho hoàn chỉnh.

- Nếu đủ điều kiện thì tiếp nhận và viết phiếu hẹn.

- Trường hợp hồ sơ đã tiếp nhận nhưng qua kiểm tra thấy chưa hợp lệ, thì trong thời hạn 10 ngày làm việc (ktừ ngày nhận đủ hồ sơ), Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm tỉnh Cà Mau có văn bản hướng dẫn bsung, hoàn chỉnh theo đúng quy định.

Bước 3: Trả kết quả

Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm trả kết quả theo phiếu hẹn. Trường hp người khác nhận thay thì phải có giấy ủy quyền và yêu cầu người nhận ký nhận.

Trường hp không cấp giấy xác nhận cho tổ chức, Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm tỉnh Cà Mau có văn bản trả lời và nêu rõ lý do.

1.2. Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại cơ quan hành chính nhà nước hoặc qua đường bưu điện.

1.3. Thành phần, số lượng hồ :

1.3.1. Thành phần hồ sơ:

a) Đơn đề nghị xác nhận kiến thức về an toàn thực phẩm (01 bản theo Mu số 01a tại Phụ lục 4 Thông tư 13/2014/TTLT-BYT-BNNPTNN-BCT);

b) Bản danh sách các đối tượng đề nghị xác nhận kiến thức về an toàn thực phẩm (01 bản theo Mu số 01b tại Phụ lục 4 Thông tư 13/2014/TTLT-BYT-BNNPTNN-BCT);

c) Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc Giấy chứng nhận hoạt động của chi nhánh, văn phòng đại diện hoặc Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hợp tác xã (có dấu xác nhận của tổ chức - 01 bản);

d) Giấy tờ chứng minh đã nộp lệ phí theo quy định của pháp luật về phí và lệ phí (01 bản).

1.3.2. Số lưng hồ sơ: 01 bộ.

1.4. Thi hạn giải quyết:

- Trong thời gian 10 ngày làm việc, kể từ khi nhận được hồ sơ đầy đủ và hợp lệ, cơ quan gửi thông báo thời gian tiến hành xác nhận kiến thức về an toàn thực phm cho tchức.

- Trong thời gian 03 ngày làm việc, kể từ ngày tham gia đánh giá (ngày kiểm tra) cơ quan cấp Giấy xác nhận kiến thức về an toàn thực phẩm cho những người trả lời đúng 80% số câu hỏi trở lên ở mỗi phần câu hỏi kiến thức chung và câu hỏi kiến thức chuyên ngành.

1.5. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức sản xuất, kinh doanh thực phm.

1.6. Cơ quan thc hiện thủ tục hành chính:

a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm tỉnh Cà Mau.

b) Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không.

c) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Tại Phòng hành chính tổng hợp Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm tỉnh Cà Mau.

d) Cơ quan phối hợp (nếu có): Không.

1.7. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy xác nhận kiến thức về an toàn thực phm

1.8. Phí, lệ phí: Không

1.9. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:

- Đơn đề nghị xác nhận kiến thức về an toàn thực phẩm (theo Mu số 01a tại Phụ lục 4 Thông tư Liên tịch s13/2014/TTLT-BYT-BNNPTNN-BCT ngày 09/04/2014 của Bộ Y tế - Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn - Bộ Công thương);

- Bản danh sách các đối tượng đề nghị xác nhận kiến thức về an toàn thực phẩm (theo Mu số 01b tại Phụ lục 4 Thông tư Liên tịch số 13/2014/TTLT-BYT- BNNPTNN-BCT).

1.10. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính:

Giấy xác nhận kiến thức về an toàn thực phẩm chỉ được cấp cho những người tham gia xác nhận kiến thức và trả lời đúng 80% số câu hỏi trở lên ở mỗi phần câu hỏi kiến thức chung và câu hỏi kiến thức chuyên ngành.

1.11. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

- Luật An toàn thực phẩm năm 2010;

- Nghị định số 38/2012/NĐ-CP ngày 25/4/2012 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật An toàn thực phẩm;

- Thông tư Liên tịch số 13/2014/TTLT-BYT-BNNPTNT-BCT ngày 09/04/2014 của Bộ Y tế - Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn - Bộ Công thương hướng dẫn việc phân công, phối hợp trong quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm.

- Thông tư số 26/2012/TT-BYT ngày 30/11/2012 của Bộ trưởng Bộ Y tế quy định cấp giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phm đối với cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phm chức năng, thực phẩm tăng cường vi chất dinh dưỡng, phụ gia thực phẩm, chất hỗ trchế biến thực phm; nước khoáng thiên nhiên, nước uống đóng chai; dụng cụ, vật liệu bao gói, chứa đựng thực phẩm thuộc phạm vi quản lý của Bộ Y tế.

Mẫu số 01a - Đơn đề nghị xác nhận kiến thức về an toàn thực phẩm

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Đc lp – Tdo – Hnh phúc

ĐƠN ĐNGHỊ

Xác nhận kiến thức về an toàn thực phẩm

Kính gửi: ………………. (cơ quan có thẩm quyền xác nhận kiến thức về ATTP)

Tên tổ chức/doanh nghiệp/cá nhân

..............................................................................................................................................

Giấy CNĐKDN/VPĐD (hoặc CMTND đối với cá nhân) số.....................................................
cấp ngày …… tháng …… năm .........., nơi cấp....................................................................

Địa chỉ:.......................................................................... , số điện thoại.................................

Số Fax........................................................ E-mail.............................................................

Sau khi nghiên cứu tài liệu quy định kiến thức về an toàn thực phẩm do ………………………… (*) ban hành, chúng tôi / Tôi đã hiểu rõ các quy định và nội dung của tài liệu. Nay đề nghị quý cơ quan tổ chức đánh giá, xác nhận kiến thức cho chúng tôi/Tôi theo nội dung của tài liệu của ……………(*) ban hành.

(danh sách gửi kèm theo Mu đơn này).

 

 

Địa danh, ngày   ….. tháng ... năm ………
Đại diện Tổ chức/cá nhân
(Ký ghi rõ họ, tên và đóng dấu)

Ghi chú: * chọn 1 trong 3 cơ quan: Bộ Y tế; Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Bộ Công Thương.

Mẫu số 01b- Danh sách đối tượng tham gia xác nhận kiến thức

(kèm theo Đơn đề nghị xác nhận kiến thức về an toàn thực phẩm của       …………… (tên tchức)

TT

Họ và Tên

Nam

Nữ

Số CMTND

Ngày, tháng, năm cp

Nơi cấp

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Địa danh, ngày   ….. tháng ... năm ………
Đại diện Tổ chức xác nhn
(Ký ghi rõ họ, tên và đóng dấu)

 

2. THỦ TỤC: CẤP GIẤY XÁC NHẬN KIẾN THỨC V AN TOÀN THC PHM CHO CÁ NHÂN SẢN XUẤT, KINH DOANH THC PHM THUỘC NGÀNH Y TẾ QUẢN LÝ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH

2.1. Trình tự thực hiện: Gồm 03 bước:

Bước 1. Chuẩn bị hồ :

Người có yêu cầu liên hệ với Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm tỉnh Cà Mau (s58 Phan Đình Phùng, phường 4, thành phố Cà Mau) vào giờ hành chính các ngày làm việc trong tuần (trừ ngày nghỉ lễ) để được hướng dẫn và chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định, thời gian cụ thể như sau:

+ Buổi sáng: Từ 7 giờ 00 phút đến 11 giờ 00 phút.

+ Buổi chiều: Từ 13 giờ 00 phút đến 17 giờ 00 phút.

Bước 2: Nộp hồ sơ

Trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả vào thời gian nêu trên. Công chức thụ lý kiểm tra hồ sơ:

- Đối với hồ sơ chưa đủ điều kiện thì làm phiếu hướng dẫn một ln để bổ sung cho hoàn chỉnh.

- Nếu đủ điều kiện thì tiếp nhận và viết phiếu hẹn.

- Trường hợp hồ sơ đã tiếp nhận nhưng qua kiểm tra thấy chưa hp lệ thì trong thời hạn 10 ngày làm việc (kể từ ngày nhận đủ hồ sơ), Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm có văn bản hướng dẫn bổ sung, hoàn chỉnh theo đúng quy định.

Bước 3: Trả kết quả

Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm tỉnh Cà Mau trả kết quả theo phiếu hẹn. Trường hp người khác nhận thay thì phải có giấy ủy quyền và yêu cầu người nhận ký nhận.

Trường hợp không cấp giấy xác nhận cho cá nhân, Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm tỉnh Cà Mau có văn bản trả lời và nêu rõ lý do.

2.2. Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại cơ quan hành chính Nhà nước hoặc qua đường bưu điện.

2.3. Thành phần, số lưng h sơ:

2.3.1. Thành phần hồ :

a) Đơn đề nghị xác nhận kiến thức về an toàn thực phẩm (01 bản theo Mu số 01a tại Phụ lục 4 Thông tư Liên tịch số 13/2014/TTLT-BYT-BNNPTNN-BCT ngày 09/04/2014 của Bộ Y tế - Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn - Bộ Công thương);

b) Bản sao giấy chứng minh thư nhân dân (01 bản);

c) Giấy tờ chứng minh đã nộp lệ phí theo quy định của pháp luật về phí và lệ phí (01 bản).

2.3.2. Số lượng hồ sơ: 01 bộ.

2.4. Thời hạn giải quyết:

- Trong thời gian 10 ngày làm việc, kể từ khi nhận được hồ sơ đầy đủ và hp lệ, cơ quan gửi thông báo thời gian tiến hành xác nhận kiến thức về an toàn thực phẩm cho tổ chức.

- Trong thi gian 03 ngày làm việc, kể từ ngày tham gia đánh giá (ngày kiểm tra) quan Giấy xác nhận kiến thức về an toàn thực phm cho những ngưi trả lời đúng 80% số câu hỏi trở lên ở mỗi phần câu hỏi kiến thức chung và câu hỏi kiến thức chuyên ngành.

2.5. Đối tưng thực hiện thủ tục hành chính: Cá nhân sản xuất, kinh doanh thực phẩm.

2.6. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:

a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm tỉnh Cà Mau.

b) Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không.

c) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Tại Phòng hành chính tổng hp Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm tỉnh Cà Mau.

d) Cơ quan phối hp (nếu có): Không.

2.7. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy xác nhận kiến thức về an toàn thực phẩm

2.8. Phí, lệ phí: Không

2.9. Tên mẫu đơn, mẫu t khai:

Đơn đề nghị xác nhận kiến thức về an toàn thực phẩm (theo Mu số 01a tại Phụ lục 4 Thông tư Liên tịch số 13/2014/TTLT-BYT-BNNPTNN-BCT).

2.10. Yêu cầu, điều kin thc hin thủ tc hành chính:

Giấy xác nhận kiến thức về an toàn thực phẩm chỉ được cấp cho những người tham gia xác nhận kiến thức và trả lời đúng 80% số câu hỏi trở lên ở mỗi phần câu hỏi kiến thức chung và câu hỏi kiến thức chuyên ngành.

2.11. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

- Luật An toàn thực phẩm năm 2010.

- Nghị định s38/2012/NĐ-CP ngày 25/4/2012 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật An toàn thực phẩm;

- Thông tư Liên tịch số 13/2014/TTLT-BYT-BNNPTNT-BCT ngày 09/4/2014 của Bộ Y tế - Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn - Bộ Công thương về việc hướng dẫn việc phân công, phối hợp trong quản lý nhà nước về an toàn thực phm.

- Thông tư 26/2012/TT-BYT ngày 30/11/2012 của Bộ Y tế quy định cấp giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối với cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm chức năng, thực phẩm tăng cường vi chất dinh dưng, phụ gia thực phm, chất hỗ trợ chế biến thực phẩm; nước khoáng thiên nhiên, nước uống đóng chai; dụng cụ, vật liệu bao gói, chứa đựng thực phm thuộc phạm vi quản lý của Bộ Y tế.

Mẫu số 01a - Đơn đề nghị xác nhận kiến thức về an toàn thực phẩm

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Đc lp – Tdo – Hnh phúc

ĐƠN ĐNGHỊ

Xác nhận kiến thức về an toàn thực phẩm

Kính gửi: ………………. (cơ quan có thẩm quyền xác nhận kiến thức về ATTP)

Tên tổ chức/doanh nghiệp/cá nhân

...........................................................................................................................................

Giấy CNĐKDN/VPĐD (hoặc CMTND đối với cá nhân) số.....................................................
cấp ngày …… tháng …… năm .........., nơi cấp......................................................................

Địa chỉ:.......................................................................... , số điện thoại.................................

Số Fax........................................................ E-mail..............................................................

Sau khi nghiên cứu tài liệu quy định kiến thức về an toàn thực phẩm do ………………… (*) ban hành, chúng tôi / Tôi đã hiểu rõ các quy định và nội dung của tài liệu. Nay đề nghị quý cơ quan tổ chức đánh giá, xác nhận kiến thức cho chúng tôi/Tôi theo nội dung của tài liệu của …………………. (*) ban hành.

(danh sách gửi kèm theo Mu đơn này).

 

 

Địa danh, ngày   ….. tháng ... năm ………
Đại diện Tổ chức/cá nhân
(Ký ghi rõ họ, tên và đóng dấu)

Ghi chú: * chọn 1 trong 3 cơ quan: Bộ Y tế; Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Bộ Công Thương.

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 1326/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu1326/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành09/09/2015
Ngày hiệu lực09/09/2015
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật9 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 1326/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 1326/QĐ-UBND thủ tục hành chính an toàn vệ sinh thực phẩm Cà Mau


Văn bản liên quan ngôn ngữ

  Văn bản sửa đổi, bổ sung

   Văn bản bị đính chính

    Văn bản được hướng dẫn

     Văn bản đính chính

      Văn bản bị thay thế

       Văn bản hiện thời

       Quyết định 1326/QĐ-UBND thủ tục hành chính an toàn vệ sinh thực phẩm Cà Mau
       Loại văn bảnQuyết định
       Số hiệu1326/QĐ-UBND
       Cơ quan ban hànhTỉnh Cà Mau
       Người kýTrần Hồng Quân
       Ngày ban hành09/09/2015
       Ngày hiệu lực09/09/2015
       Ngày công báo...
       Số công báo
       Lĩnh vựcBộ máy hành chính
       Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
       Cập nhật9 năm trước

       Văn bản thay thế

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Quyết định 1326/QĐ-UBND thủ tục hành chính an toàn vệ sinh thực phẩm Cà Mau

           Lịch sử hiệu lực Quyết định 1326/QĐ-UBND thủ tục hành chính an toàn vệ sinh thực phẩm Cà Mau

           • 09/09/2015

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 09/09/2015

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực