Quyết định 1327/QĐ-UBND

Quyết định 1327/QĐ-UBND năm 2013 phê duyệt báo cáo kinh tế kỹ thuật đầu tư xây dựng hạng mục: Trạm biến áp công trình Trung tâm Thông tin và Giao lưu văn hóa tỉnh Bắc Kạn thuộc dự án Phát triển du lịch bền vững tiểu vùng sông Mê Kông

Nội dung toàn văn Quyết định 1327/QĐ-UBND 2013 báo cáo kinh tế kỹ thuật Trạm biến áp Trung tâm Giao lưu văn hóa Bắc Kạn


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BẮC KẠN
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1327/QĐ-UBND

Bắc Kạn, ngày 20 tháng 8 năm 2013

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT BÁO CÁO KINH TẾ KỸ THUẬT ĐẦU TƯ XÂY DỰNG HẠNG MỤC:
TRẠM BIẾN ÁP CÔNG TRÌNH TRUNG TÂM THÔNG TIN VÀ GIAO LƯU VĂN HÓA TỈNH BẮC KẠN THUỘC DỰ ÁN PHÁT TRIỂN DU LỊCH BỀN VỮNG TIỂU VÙNG SÔNG MÊ KÔNG MỞ RỘNG

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẮC KẠN

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật Xây dựng ngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các luật liên quan đến đầu tư xây dựng cơ bản ngày 19/6/2009;

Căn cứ Nghị định số: 112/2009/NĐ-CP ngày 14/12/2009 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình;

Căn cứ Nghị định số: 12/2009/NĐ-CP ngày 12/02/2009 của Chính phủ về Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình; Nghị định số: 83/2009/NĐ-CP ngày 15/10/2009 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị định số: 12/2009/NĐ-CP ngày 12/02/2009 của Chính phủ;

Căn cứ Thông tư số: 12/2009/NĐ-CP quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình">03/2009/TT-BXD ngày 26/3/2009 của Bộ Xây dựng về quy định chi tiết một số nội dung của Nghị định số: 12/2009/NĐ-CP;

Căn cứ Nghị định số: 15/2013/NĐ-CP ngày 06/02/2013 của Chính phủ về quản lý chất lượng công trình xâydựng;

Căn cứ Quyết định số: 30a/QĐ-UBND ngày 10/01/2013 của UBND tỉnh về việc giao kế hoạch vốn Chương trình mục tiêu quốc gia, nguồn vốn bổ sung có mục tiêu từ Ngân sách Trung ương và nguồn vốn trái phiếu Chính phủ năm 2013;

Căn cứ Quyết định số: 312/QĐ-UBND ngày 13/3/2013 của UBND tỉnh về việc phê duyệt Kế hoạch hoạt động năm 2013 Dự án Phát triển du lịch bền vững tiểu vùng sông Mê Kông mở rộng;

Theo đề nghị của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Tờ trình số: 160/TTr-SKH&ĐT ngày 15/8/2013,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt báo cáo kinh tế kỹ thuật đầu tư xây dựng hạng mục: Trạm biến áp công trình Trung tâm Thông tin và Giao lưu văn hóa tỉnh Bắc Kạn thuộc dự án Phát triển du lịch bền vững tiểu vùng sông Mê Kông mở rộng với các nội dung chính sau:

1. Tên công trình: Hạng mục Trạm biến áp công trình Trung tâm Thông tin và Giao lưu văn hóa tỉnh Bắc Kạn thuộc dự án Phát triển du lịch bền vững tiểu vùng sông Mê Kông mở rộng.

2. Tên chủ đầu tư: Ban Thực hiện dự án Phát triển du lịch Mê Kông.

3. Tổ chức tư vấn lập Báo cáo kinh tế kỹ thuật xây dựng công trình: Công ty TNHH Thương mại và Xây dựng An Nam.

Địa chỉ: Tổ 4, phường Nguyễn Thị Minh Khai, thị xã Bắc Kạn, tỉnh Bắc Kạn.

4. Mục tiêu đầu tư: Cung cấp điện cho Trung tâm thông tin và giao lưu văn hóa tỉnh Bắc Kạn, đảm bảo an toàn, liên tục và ổn định.

5. Nội dung và quy mô đầu tư:

- Phần Trạm biến áp: Xây dựng 01 Trạm biến áp loại Kios hợp bộ kiểu kín, công suất 160KVA-35/0,4KV. Trạm Kios được chế tạo trọn bộ theo tiêu chuẩn IEC bao gồm: Vỏ trạm, ngăn thiết bị đóng cắt cao thế có tủ RMU loại IQI, ngăn máy biến thế, ngăn thiết bị đóng cắt hạ thế. Đóng cắt và bảo vệ phía cao thế dùng cầu dao 35KV liền cầu chì, bảo vệ đóng cắt phía hạ thế dùng áp tô mát lắp trong tủ trọn bộ 400V 250A - 2 lộ ra, bảo vệ quá điện áp khí quyển phần cao thế cho Trạm dùng CSV35KV (lắp đặt tại vị trí điểm đấu), bảo vệ quá điện áp khí quyển phần hạ thế cho Trạm dùng CSV GZ500. Sử dụng bệ đỡ TBA; tiếp địa Trạm dùng hệ thống tiếp địa kiểu giàn, cọc, tia hỗn hợp và các phụ kiện kèm theo.

- Phần đường dây 35KV: Xây dựng mới 0,258km đường dây 35KV. Điểm đấu từ cột số 156 đường dây 35KV - lộ 371 đoạn tuyến Nà Phặc - Ba Bể. Sử dụng cáp ngầm 40,5KV - AL/XLPE/PVC/DSTA/PVC-W 3x50mm2. Đầu tuyến sử dụng cầu dao cách ly 35KV để đóng cắt cao thế, bảo vệ quá áp điện khí quyển phần cao thế dùng chống sét van 42KV; hộp nối cáp cao thế ngoài trời 35KV; xà, giá bằng thép hình được mạ kẽm nhúng nóng; hào cáp được chia làm 03 đoạn, đoạn qua kè đá, đoạn qua vỉa hè, đoạn qua mặt đường; sử dụng ống nhựa HDPE160, ống thép f165 và các phụ kiện kèm theo.

- Phần đường dây 0,4KV: Xây dựng mới 0,065km đường cáp ngầm. Toàn tuyến sử dụng cáp ngầm 0,6/1kV loại Cu/XLPE/PVC/DSTA/PVC 4x70mm2, ống nhựa HDPE160 và các phụ kiện kem theo.

6. Địa điểm xây dựng: Nằm trong khu đất xây dựng Trung tâm thông tin và giao lưu văn hóa tỉnh Bắc Kạn tại Buốc Lốm, xã Khang Ninh, huyện Ba Bể, tỉnh Bắc Kạn.

7. Tổng mức đầu tư: 1.773.665.040 đồng (Một tỷ bảy trăm bảy mươi ba triệu sáu trăm sáu mươi lăm nghìn không trăm bốn mươi đồng).

* Trong đó:

- Chi phí xây dựng: 966.270.168 đồng;

- Chi phí thiết bị: 631.045.109 đồng;

- Chi phí quản lý dự án: 41.937.259 đồng;

- Chi phí tư vấn đầu tư xây dựng: 91.012.309 đồng;

- Chi phí khác: 43.400.195 đồng.

* Phân bổ nguồn vốn:

- Ngân hàng Phát triển Châu Á (ADB): 1.452.104.797 đồng;

- Đối ứng:  321.560.243 đồng.

8. Nguồn vốn đầu tư: Từ nguồn vốn vay của Ngân hàng Phát triển Châu Á (ADB) và nguồn vốn đối ứng từ Ngân sách Nhà nước.

9. Hình thức quản lý dự án: Chủ đầu tư trực tiếp quản lý dự án.

10. Thời gian thực hiện dự án: Năm 2013.

Điều 2. Ban thực hiện dự án Phát triển du lịch Mê Kông (Chủ đầu tư) có trách nhiệm quản lý và tổ chức thực hiện dự án theo đúng quy định của Nhà tài trợ và các quy định hiện hành.

Điều 3. Các ông, bà: Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư, Giám đốc Sở Tài chính, Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh, Trưởng ban thực hiện dự án và Thủ trưởng các đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Triệu Đức Lân

 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 1327/QĐ-UBND

Loại văn bản Quyết định
Số hiệu 1327/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành 20/08/2013
Ngày hiệu lực 20/08/2013
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Văn hóa - Xã hội, Xây dựng - Đô thị, Công nghệ thông tin
Tình trạng hiệu lực Còn hiệu lực
Cập nhật 6 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 1327/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 1327/QĐ-UBND 2013 báo cáo kinh tế kỹ thuật Trạm biến áp Trung tâm Giao lưu văn hóa Bắc Kạn


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

Văn bản liên quan ngôn ngữ

Văn bản sửa đổi, bổ sung

Văn bản bị đính chính

Văn bản được hướng dẫn

Văn bản đính chính

Văn bản bị thay thế

Văn bản hiện thời

Quyết định 1327/QĐ-UBND 2013 báo cáo kinh tế kỹ thuật Trạm biến áp Trung tâm Giao lưu văn hóa Bắc Kạn
Loại văn bản Quyết định
Số hiệu 1327/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành Tỉnh Bắc Kạn
Người ký Triệu Đức Lân
Ngày ban hành 20/08/2013
Ngày hiệu lực 20/08/2013
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Văn hóa - Xã hội, Xây dựng - Đô thị, Công nghệ thông tin
Tình trạng hiệu lực Còn hiệu lực
Cập nhật 6 năm trước

Văn bản thay thế

Văn bản được dẫn chiếu

Văn bản hướng dẫn

Văn bản được hợp nhất

Văn bản gốc Quyết định 1327/QĐ-UBND 2013 báo cáo kinh tế kỹ thuật Trạm biến áp Trung tâm Giao lưu văn hóa Bắc Kạn

Lịch sử hiệu lực Quyết định 1327/QĐ-UBND 2013 báo cáo kinh tế kỹ thuật Trạm biến áp Trung tâm Giao lưu văn hóa Bắc Kạn

  • 20/08/2013

    Văn bản được ban hành

    Trạng thái: Chưa có hiệu lực

  • 20/08/2013

    Văn bản có hiệu lực

    Trạng thái: Có hiệu lực