Quyết định 1329/QĐ-UBND

Quyết định 1329/QĐ-UBND năm 2017 công bố danh mục văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh Điện Biên hết hiệu lực toàn bộ hoặc một phần năm 2017 (tính đến hết ngày 31/12/2017)

Nội dung toàn văn Quyết định 1329/QĐ-UBND 2017 danh mục văn bản Hội đồng nhân dân hết hiệu lực Điện Biên


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH
ĐIỆN BIÊN

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1329/QĐ-UBND

Điện Biên, ngày 29 tháng 12 năm 2017

 

QUYẾT ĐỊNH

CÔNG BỐ DANH MỤC VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT CỦA HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN, ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐIỆN BIÊN HẾT HIỆU LỰC TOÀN BỘ HOẶC MỘT PHẦN NĂM 2017 (TÍNH ĐẾN HẾT NGÀY 31/12/2017)

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐIỆN BIÊN

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2016 của Chính phủ Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Tư pháp,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố kèm theo Quyết định này Danh mục văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh Điện Biên hết hiệu lực toàn bộ hoặc một phần năm 2017 (tính đến hết ngày 31/12/2017).

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Giám đốc Sở Tư pháp; Thủ trưởng các Sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Văn phòng Chính phủ;
- Bộ Tư pháp (Cục Kiểm tra văn bản QPPL);
- TT Tỉnh ủy; HĐND tỉnh;
- Lãnh đạo UBND tỉnh;
- Như Điều 3;
- Trung tâm Công báo tỉnh;
- Lưu: VT, NC.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ
CHỦ TỊCH
Lò Văn Tiến

 

DANH MỤC

VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT CỦA HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN, ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐIỆN BIÊN BAN HÀNH HẾT HIỆU LỰC TOÀN BỘ HOẶC MỘT PHẦN NĂM 2017 (TÍNH ĐẾN HẾT NGÀY 31/12/2017)
(Ban hành kèm theo Quyết định số: 1329/QĐ-UBND ngày 29/12/2017 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Điện Biên)

A. VĂN BẢN HẾT HIỆU LỰC TOÀN BỘ

Stt

Tên loại văn bản

Số, ký hiệu; ngày, tháng, năm ban hành văn bản

Tên gọi của văn bản

Lý do hết hiệu lực

Ngày hết hiệu lực

1

Nghị quyết

Số 14/2004/NQ-HĐND ngày 28/7/2004

Về việc quy định đấu giá quyền sử dụng đất để tạo vốn đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng

Nội dung không còn phù hợp với quy định của Luật Đấu giá tài sản ngày 17 tháng 11 năm 2016.

01/7/2017

2

Nghị quyết

Số 70/2006/NQ-HĐND ngày 11/11/2006

Về việc sửa đổi, bổ sung một số quy định về đấu giá quyền sử dụng đất để tạo vốn xây dựng cơ sở hạ tầng trên địa bàn tỉnh Điện Biên.

Nội dung không còn phù hợp với quy định của Luật Đấu giá tài sản ngày 17 tháng 11 năm 2016.

01/7/2017

3

Nghị quyết

Số 207/2010/NQ-HĐND ngày 12/12/2010

Ban hành quy định chế độ công tác phí, chế độ cho tổ chức cuộc hội nghị đối với cơ quan nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập

Được thay thế bằng Nghị quyết số 83/2017/NQ-HĐND ngày 09/12/2017 của Hội đồng nhân dân tỉnh Điện Biên Quy định chế độ công tác phí, chế độ chi hội nghị của các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh Điện Biên

19/12/2017

4

Nghị quyết

Số 218/2011/NQ-HĐND ngày 20/4/2011

V/v Điều chỉnh, bổ sung mức trợ cấp, mức đóng góp, miễn giảm đóng góp đối với người nghiện ma túy, người bán dâm chữa trị, cai nghiện tại Trung tâm Chữa bệnh - Giáo dục - Lao động xã hội, tại gia đình, cộng đồng và chế độ hỗ trợ đối với người sau cai nghiện ma túy tại nơi cư trú; chế độ đóng góp và hỗ trợ đối với người sau cai nghiện ma túy tại Trung tâm quản lý sau cai nghiện trên địa bàn tỉnh Điện Biên.

Được thay thế bằng Nghị quyết số 69/2017/NQ-HĐND ngày 13/7/2017 của Hội đồng nhân dân tỉnh Điện Biên Ban hành Quy định quản lý và sử dụng kinh phí thực hiện chế độ áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc; chế độ đối với người tự nguyện chữa trị, cai nghiện tại Trung tâm Chữa bệnh - Giáo dục - Lao động xã hội và tổ chức cai nghiện ma túy tại gia đình, cộng đồng, quản lý sau cai nghiện ma túy trên địa bàn tỉnh Điện Biên.

23/7/2017

5

Nghị quyết

Số 279/2012/NQ-HĐND ngày 14/07/2012

Quy định mức chi bồi dưỡng đối với cán bộ, công chức làm công tác tiếp dân, xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh trên địa bàn tỉnh Điện Biên

Được thay thế bằng Nghị quyết số 82/2017/NQ-HĐND ngày 09/12/2017 của Hội đồng nhân dân tỉnh Điện Biên Quy định mức chi bồi dưỡng đối với cán bộ, công chức làm công tác tiếp công dân, xử lý đơn khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh trên địa bàn tỉnh Điện Biên.

19/12/2017

6

Nghị quyết

Số 292/2012/NQ-HĐND ngày 08/12/2012

Về việc quy định mức chi, định mức phân bố kinh phí bảo đảm cho công tác xây dựng và hoàn thiện văn bản quy phạm pháp luật của HĐND, UBND các cấp trên địa bàn tỉnh Điện Biên

Được thay thế bằng Nghị quyết số 65/2017/NQ-HĐND ngày 13/7/2017 của Hội đồng nhân dân tỉnh Điện Biên Quy định định mức phân bổ và mức chi kinh phí ngân sách nhà nước bảo đảm cho công tác xây dựng văn bản quy phạm pháp luật và hoàn thiện hệ thống pháp luật trên địa bàn tỉnh Điện Biên

23/7/2017

7

Nghị quyết

Số 298/2012/NQ-HĐND ngày 08/12/2012

Quy định giá một số dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh trong các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của Nhà nước trên địa bàn tỉnh Điện Biên

Được thay thế bằng Nghị quyết số 77/2017/NQ-HĐND ngày 09/12/2017 của Hội đồng nhân dân tỉnh Điện Biên Quy định mức giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh không thuộc phạm vi thanh toán của Quỹ bảo hiểm y tế trong các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của Nhà nước trên địa bàn tỉnh Điện Biên

19/12/2017

8

Nghị quyết

Số 331/2014/NQ-HĐND ngày 04/4/2014

Điều chỉnh, bổ sung giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh trong các cơ quan khám bệnh, chữa bệnh của Nhà nước trên địa bàn tỉnh Điện Biên

 

9

Nghị quyết

S 348/2014/NQ-HĐND ngày 28/11/2014

Về việc Quy định mức đóng góp Quỹ quốc phòng - an ninh trên địa bàn tỉnh Điện Biên.

Bị bãi bỏ bởi Nghị quyết số 75/2017/NQ-HĐND ngày 27/9/2017 của Hội đồng nhân dân tỉnh Điện Biên Bãi bỏ Nghị quyết số 348/2014/NQ-HĐND ngày 28 tháng 11 năm 2014 của Hội đồng nhân dân tỉnh Điện Biên Quy định mức đóng góp Quỹ quốc phòng - an ninh trên địa bàn tỉnh Điện Biên

09/10/2017

10

Nghị quyết

Số 354/2014/NQ-HĐND ngày 12/12/2014

Quy định danh mục, mức thu phí, lệ phí và tỷ lệ phân chia tiền thu phí, lệ phí trên địa bàn tỉnh Điện Biên

Được thay thế bằng Nghị quyết số 61/2017/NQ-HĐND ngày 13/7/2017 của Hội đồng nhân dân tỉnh Điện Biên Quy định mức thu, miễn, giảm, thu, nộp, quản lý và sử dụng các loại phí, lệ phí trên địa bàn tỉnh Điện Biên

23/7/2017

11

Nghị quyết

Số 366/2015/NQ-HĐND ngày 08/7/2015

Điều chỉnh, bổ sung một số nội dung quy định về phí, lệ phí trên địa bàn tỉnh Điện Biên

12

Nghị quyết

Số 23/2016/NQ-HĐND ngày 04/8/2016

Quy định mức thu phí bảo vệ môi trường đối với khai thác khoáng sản trên địa bàn tỉnh Điện Biên.

13

Quyết định

S45/2004/QĐ-UBND ngày 06/8/2004

Về việc ban hành quy định về đấu giá quyền sử dụng đất để tạo vốn đầu tư cơ sở hạ tầng trên địa bàn tỉnh Điện Biên.

Nội dung không còn phù hợp với quy định của Luật Đấu giá tài sản ngày 17 tháng 11 năm 2016.

01/7/2017

14

Quyết định

Số 21/2006/QĐ-UBND ngày 21/12/2006

Về việc sửa đổi bổ sung một số Điều tại Quyết định số 45/2004/QĐ-UB ngày 06 tháng 08 năm 2004 về việc ban hành quy định về đấu giá quyền sử dụng đất để tạo vốn đầu tư cơ sở hạ tầng trên địa bàn tỉnh Điện Biên

Nội dung không còn phù hợp với quy định của Luật Đấu giá tài sản ngày 17 tháng 11 năm 2016.

01/7/2017

15

Quyết định

Số 04/2009/QĐ-UBND ngày 17/3/2009

Ban hành Quy chế Bảo vệ bí mật nhà nước tỉnh Điện Biên

Được thay thế bằng Quyết định số 06/2017/QĐ-UBND ngày 24 tháng 3 năm 2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh Điện Biên Ban hành Quy chế Bảo vệ bí mật nhà nước trên địa bàn tỉnh Điện Biên

15/4/2017

16

Quyết định

Số 22/2010/QĐ-UBND ngày 01/11/2010

Ban hành Quy chế cộng tác viên kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật.

Được thay thế bằng Quyết định số 25/2017/QĐ-UBND ngày 05 tháng 10 năm 2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh Điện Biên ban hành Quy chế tổ chức, quản lý Cộng tác viên kiểm tra, rà soát văn bản quy phạm pháp luật trên địa bàn tỉnh Điện Biên.

20/10/2017

17

Quyết định

Số 05/2011/QĐ-UBND ngày 28/02/2011

Về việc ban hành Quy chế quản lý công tác bán đấu giá tài sản trên địa bàn tỉnh Điện Biên

B bãi bỏ bởi Quyết định số 28/2017/QĐ-UBND ngày 06 tháng 11 năm 2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh Điện Biên Bãi bỏ Quyết định số 05/2011/QĐ-UBND ngày 28 tháng 02 năm 2011 của Ủy ban nhân dân tỉnh Điện Biên về việc ban hành Quy chế quản lý công tác bán đấu giá tài sản trên địa bàn tỉnh Điện Biên và Quyết định số 17/2013/QĐ-UBND ngày 13 tháng 8 năm 2013 của Ủy ban nhân dân tỉnh Điện Biên về việc ban hành Quy chế bán đấu giá quyền sử dụng đất để giao đất có thu tiền sử dụng đất hoặc cho thuê đất trên địa bàn tỉnh Điện Biên

16/11/2017

18

Quyết định

Số 18/2011/QĐ-UBND ngày 15/6/2011

Điều chỉnh, bổ sung mức trợ cấp, mức đóng góp, miễn giảm đóng góp đối với người nghiện ma túy, người bán dâm chữa trị, cai nghiện tại Trung tâm Chữa bệnh - Giáo dục - Lao động xã hội, tại gia đình, cộng đồng và chế độ hỗ trợ đối với người sau cai nghiện ma túy tại nơi cư trú; chế độ đóng góp và hỗ trợ đối với người sau cai nghiện ma túy tại Trung tâm quản lý sau cai nghiện trên địa bàn tỉnh Điện Biên.

Được thay thế bằng Quyết định số 16/2017/QĐ-UBND ngày 22 tháng 7 năm 2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh Điện Biên Ban hành Quy định quản lý và sử dụng kinh phí thực hiện chế độ áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc; chế độ đối với người tự nguyện chữa trị, cai nghiện tại Trung tâm Chữa bệnh - Giáo dục - Lao động xã hội và tổ chức cai nghiện ma túy tại gia đình, cộng đồng, quản lý sau cai nghiện ma túy trên địa bàn tỉnh Điện Biên

01/8/2017

19

Quyết định

Số 33/2011/QĐ-UBND ngày 04/11/2011

Ban hành Quy chế kiểm tra, xử lý và rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật trên địa bàn tỉnh Điện Biên.

Được thay thế bằng Quyết định số 24/2017/QĐ-UBND ngày 5 tháng 10 năm 2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh Điện Biên Ban hành Quy chế Kiểm tra, xử lý, rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật trên địa bàn tỉnh Điện Biên

20/10/2017

20

Quyết định

Số 03/2012/QĐ-UBND ngày 09/3/2012

Về việc ban hành quy định đơn giá thuê đất, thuê mặt nước trên địa bàn tỉnh Điện Biên.

Được thay thế bằng Quyết định số 01/2017/QĐ-UBND ngày 17 tháng 01 năm 2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh Điện Biên Quy định tỷ lệ phần trăm (%) tính đơn giá thuê đất, thuê mặt nước trên địa bàn tỉnh Điện Biên

28/01/2017

21

Quyết định

Số 08/2012/QĐ-UBND ngày 07/5/2012

Ban hành Quy định phân cấp quản lý hạ tầng kỹ thuật đô thị trên địa bàn tỉnh Điện Biên.

Được thay thế bằng Quyết định số 10/2017/QĐ-UBND ngày 25 tháng 4 năm 2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh Điện Biên ban hành quy định phân cấp, quản lý hạ tầng kỹ thuật đô thị trên địa bàn tỉnh Điện Biên.

08/05/2017

22

Quyết định

Số 22/2012/QĐ-UBND ngày 24 tháng 9 năm 2012

Sửa đổi một số điều của Quy định phân cấp quản lý hạ tầng kỹ thuật đô thị trên địa bàn tỉnh Điện Biên được ban hành kèm theo Quyết định số 08/2012/QĐ-UBND ngày 07/5/2012 của Ủy ban nhân dân tỉnh Điện Biên.

23

Quyết định

S 24/2012/QĐ-UBND ngày 31 tháng 10 năm 2012

Về việc ban hành Quy định quy trình công nhận sáng kiến trên địa bàn tỉnh Điện Biên

Được thay thế bằng Quyết định số 36/2017/QĐ-UBND ngày 28 tháng 11 năm 2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh Điện Biên Ban hành quy định quy trình công nhận sáng kiến trên địa bàn tỉnh Điện Biên

08/12/2017

24

Quyết định

Số 29/2012/QĐ-UBND ngày 20 tháng 12 năm 2012

V/v quy định mức chi, định mức phân bổ kinh phí bảo đảm cho công tác xây dựng và hoàn thiện văn bản quy phạm pháp luật của HĐND, UBND các cấp trên địa bàn tỉnh Điện Biên.

Được thay thế bằng Quyết định số 21/2017/QĐ-UBND ngày 15 tháng 8 năm 2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh Điện Biên Quy định định mức phân bổ, mức chi, lập dự toán, quản lý, sử dụng, quyết toán kinh phí ngân sách nhà nước bảo đảm cho công tác xây dựng văn bản quy phạm pháp luật và hoàn thiện hệ thống pháp luật trên địa bàn tỉnh Điện Biên

25/08/2017

25

Quyết định

S 17/2013/QĐ-UBND ngày 13 tháng 8 năm 2013

Ban hành Quy chế bán đấu giá quyền sử dụng đất để giao đất có thu tiền sử dụng đất hoặc cho thuê đất trên địa bàn tỉnh Điện Biên.

Bị bãi bỏ bởi Quyết định số 28/2017/QĐ-UBND ngày 06 tháng 11 năm 2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh Điện Biên Bãi bỏ Quyết định số 05/2011/QĐ-UBND ngày 28 tháng 02 năm 2011 của Ủy ban nhân dân tỉnh Điện Biên về việc ban hành Quy chế quản lý công tác bán đấu giá tài sản trên địa bàn tỉnh Điện Biên và Quyết định số 17/2013/QĐ-UBND ngày 13 tháng 8 năm 2013 của Ủy ban nhân dân tỉnh Điện Biên về việc ban hành Quy chế bán đấu giá quyền sử dụng đất để giao đất có thu tiền sử dụng đất hoặc cho thuê đất trên địa bàn tỉnh Điện Biên

16/11/2017

26

Quyết định

Số 04/2014/QĐ-UBND ngày 01 tháng 4 năm 2014

Ban hành quy chế quản lý hoạt động khoáng sản trên địa bàn tỉnh Điện Biên.

Được thay thế bằng Quyết định số 08/2017/QĐ-UBND ngày 10 tháng 4 năm 2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh Điện Biên Ban hành Quy chế quản lý hoạt động khoáng sản trên địa bàn tỉnh Điện Biên

20/04/2017

27

Quyết định

Số 12/2014/QĐ-UBND ngày 16 tháng 6 năm 2014

V/v Ban hành Bảng giá tính thuế tài nguyên trên địa bàn tỉnh Điện Biên.

Được thay thế bằng Quyết định số 03/2017/QĐ-UBND ngày 18 tháng 01 năm 2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh Điện Biên Về việc ban hành Bảng giá tính thuế tài nguyên năm 2017 trên địa bàn tỉnh Điện Biên.

28/01/2017

28

Quyết định

Số 31/2014/QĐ-UBND ngày 11 tháng 11 năm 2014

Ban hành Quy chế phối hợp về rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật trên địa bàn tỉnh Điện Biên.

Được thay thế bằng Quyết định số 24/2017/QD-UBND ngày 5 tháng 10 năm 2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh Điện Biên Ban hành Quy chế Kiểm tra, xử lý, rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật trên địa bàn tỉnh Điện Biên

20/10/2017

29

Quyết định

Số 34/2014/QĐ-UBND ngày 22/12/2014

Về việc Ban hành quy chế thu, quản lý và sử dụng Quỹ quốc phòng - an ninh trên địa bàn tỉnh Điện Biên.

Bị bãi bỏ bởi Quyết định số 27/2017/QĐ-UBND ngày 03 tháng 11 năm 2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh Điện Biên Bãi bỏ Quyết định số 34/2014/QĐ-UBND ngày 22 tháng 12 năm 2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh về quy chế thu, quản lý và sử dụng Quỹ quốc phòng - an ninh trên địa bàn tỉnh Điện Biên

15/11/2017

30

Quyết định

Số 37/2014/QĐ-UBND ngày 31 tháng 12 năm 2014

Quy định danh mục, mức thu phí, lệ phí và tỷ lệ phân chia tiền thu phí, lệ phí, đối tượng nộp, đơn vị thu phí, lệ phí trên địa bàn tỉnh Điện Biên.

Được thay thế bằng Quyết định số 19/2017/QĐ-UBND ngày 10 tháng 8 năm 2017 của Ủy ban nhãn dân tỉnh Điện Biên Ban hành danh mục, mức thu, miễn, giảm phí, lệ phí, đối tượng nộp, đơn vị thu và tỷ lệ phân chia tiền thu các khoản phí, lệ phí trên địa bàn tỉnh Điện Biên

20/8/2017

31

Quyết định

Số 12/2015/QĐ-UBND ngày 07 tháng 8 năm 2015

Về việc điều chỉnh, bổ sung một số nội dung quy định về phí, lệ phí trên địa bàn tỉnh Điện Biên.

 

32

Quyết định

Số 15/2016/QĐ-UBND ngày 17 tháng 8 năm 2016

Quy định mức thu, nộp, quản lý và sử dụng phí bảo vệ môi trường đối với khai thác khoáng sản trên địa bàn tỉnh Điện Biên.

 

33

Quyết định

Số 10/2016/QĐ-UBND ngày 02 tháng 6 năm 2016

Quy định mức thù lao và số người làm công tác chi trả trợ cấp xã hội trên địa bàn tỉnh Điện Biên.

Được thay thế bằng Quyết định số 12/2017/QĐ-UBND ngày 20 tháng 6 năm 2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh Điện Biên Quy định mức chi phí cho tổ chức thực hiện dịch vụ chi trả trợ cấp xã hội trên địa bàn tỉnh Điện Biên

30/6/2017

34

Quyết định

Số 03/2017/QĐ-UBND ngày 18 tháng 01 năm 2017

Về việc ban hành Bảng giá tính thuế tài nguyên năm 2017 trên địa bàn tỉnh Điện Biên.

Được thay thế bằng Quyết định số 18/2017/QĐ-UBND ngày 05 tháng 8 năm 2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh Điện Biên về việc ban hành Bảng giá tính thuế tài nguyên năm 2017 trên địa bàn tỉnh Điện Biên

15/8/2017

35

Quyết định (cá biệt)

Số 741/QĐ-UBND ngày 01/10/2014

Quy định cthể một số nội dung về cấp giấy phép xây dựng trên địa bàn tỉnh Điện Biên.

Được thay thế bng Quyết định số 05/2017/QĐ-UBND ngày 24 tháng 3 năm 2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh Điện Biên Ban hành quy định về phân cấp cấp Giấy phép xây dựng trên địa bàn tỉnh Điện Biên.

01/4/2017

36

Quyết định (cá biệt)

Số 951/QĐ-UBND ngày 25 tháng 11 năm 2013

Về việc ủy quyền duyệt giá, mức cước vận chuyển hàng hóa, dịch vụ theo các chính sách được nhà nước hỗ trợ trực tiếp trên địa bàn tỉnh Điện Biên

Được thay thế bằng Quyết định số 17/2017/QĐ-UBND ngày 05 tháng 8 năm 2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh Điện Biên Về việc phân cấp quy định giá, cước vận chuyển hàng hóa, dịch vụ thuộc thẩm quyền quy định giá của Ủy ban nhân dân tỉnh Điện Biên

15/8/2017

B. VĂN BẢN HẾT HIỆU LỰC MỘT PHẦN

Stt

Tên loại văn bản

Số, ký hiệu; ngày, tháng, năm ban hành văn bản; tên gọi của văn bản

Nội dung, quy định hết hiệu lc

Lý do hết hiệu lực

Ngày hết hiệu lực

1

Nghị quyết

Số 368/2015/NQ-HĐND ngày 08 tháng 7 năm 2015 của Hội đồng nhân dân tỉnh Điện Biên V/v Quy định số lượng, chức danh, mức phụ cấp đối với người hoạt động không chuyên trách ở xã phường, thị trấn; ở thôn, bản, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh Điện Biên.

Điểm a, Khoản 1 và Khoản 4 Điều 1

Được sửa đổi, bổ sung bằng Nghị quyết số 74/2017/NQ-HĐND ngày 27 tháng 9 năm 2017 của Hội đồng nhân dân tỉnh Điện Biên V/v sửa đổi, bổ sung điểm a, Khoản 1 và Khoản 4 Điều 1 Nghị quyết số 368/2015/NQ-HĐND ngày 08/7/2015 của Hội đồng nhân dân tỉnh Điện Biên Quy định chức danh, số lượng, mức phụ cấp đối với người hoạt động không chuyên trách ở xã, phường, thị trấn; ở thôn, bản, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh Điện Biên.

09/10/2017

2

Quyết định

Số 10/2015/QĐ-UBND ngày 24 tháng 7 năm 2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh Điện Biên V/v giao số lượng cán bộ, công chức xã, phường, thị trấn; quy định số lượng, chức danh, mức phụ cấp đối với những người hoạt động không chuyên trách ở xã, phường, thị trấn và ở nông thôn, bản, tdân phố trên địa bàn tỉnh Điện Biên.

Khoản 1, Điều 2 và Điều 8

Được sửa đổi, bổ sung bằng Quyết định số 26/2017/QĐ-UBND ngày 03 tháng 11 năm 2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh Điện Biên V/v sửa đổi, bổ sung Khoản 1, Điều 2 và Điều 8 Quyết định số 10/2015/QĐ-UBND ngày 24/7/2015 của UBND tỉnh ĐB V/v giao số lượng cán bộ, công chức xã, phường, thị trấn; quy định số lượng, chức danh, mức phụ cấp đối với những người hoạt động không chuyên trách ở xã, phường, thị trấn và nông thôn, bản, tdân phố trên địa bàn tỉnh Điện Biên

15/11/2017

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 1329/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu1329/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành29/12/2017
Ngày hiệu lực29/12/2017
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật7 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 1329/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 1329/QĐ-UBND 2017 danh mục văn bản Hội đồng nhân dân hết hiệu lực Điện Biên


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

       Văn bản hiện thời

       Quyết định 1329/QĐ-UBND 2017 danh mục văn bản Hội đồng nhân dân hết hiệu lực Điện Biên
       Loại văn bảnQuyết định
       Số hiệu1329/QĐ-UBND
       Cơ quan ban hànhTỉnh Điện Biên
       Người kýLò Văn Tiến
       Ngày ban hành29/12/2017
       Ngày hiệu lực29/12/2017
       Ngày công báo...
       Số công báo
       Lĩnh vựcBộ máy hành chính
       Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
       Cập nhật7 năm trước

       Văn bản thay thế

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Quyết định 1329/QĐ-UBND 2017 danh mục văn bản Hội đồng nhân dân hết hiệu lực Điện Biên

           Lịch sử hiệu lực Quyết định 1329/QĐ-UBND 2017 danh mục văn bản Hội đồng nhân dân hết hiệu lực Điện Biên

           • 29/12/2017

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 29/12/2017

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực