Quyết định 133/QĐ-UBND-HC

Quyết định 133/QĐ-UBND-HC năm 2014 về quản lý hộ chiếu ngoại giao, hộ chiếu công vụ trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp

Nội dung toàn văn Quyết định 133/QĐ-UBND-HC năm 2014 quản lý hộ chiếu ngoại giao hộ chiếu công vụ Đồng Tháp


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH ĐỒNG THÁP
--------

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
--------------------

Số: 133/QĐ-UBND-HC

Đồng Tháp, ngày 17 tháng 02 năm 2014

 

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH QUY ĐỊNH QUẢN LÝ HỘ CHIẾU NGOẠI GIAO, HỘ CHIẾU CÔNG VỤ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH ĐỒNG THÁP

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG THÁP

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Nghị định số 136/2007/NĐ-CP ngày 17 tháng 8 năm 2007 của Chính phủ về xuất cảnh, nhập cảnh của công dân Việt Nam; Nghị định số 65/2012/NĐ-CP ngày 06 tháng 9 năm 2012 của Chính phủ, sửa đổi bổ sung một số điều của Nghị định số 136/2007/NĐ-CP ngày 17 tháng 8 năm 2007 về xuất cảnh, nhập cảnh của công dân Việt Nam;

Căn cứ Quyết định số 58/2012/QĐ-TTg ngày 24 tháng 12 năm 2012 của Chính phủ về việc sử dụng và quản lý hộ chiếu ngoại giao, hộ chiếu công vụ;

Thực hiện công văn số 188/BNG-LS ngày 15 tháng 01 năm 2013 của Bộ Ngoại giao về triển khai Quyết định số 58/2012/QĐ-TTg về sử dụng và quản lý hộ chiếu ngoại giao, hộ chiếu công vụ;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Ngoại vụ,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy định về quản lý hộ chiếu ngoại giao, hộ chiếu công vụ trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Sở Ngoại vụ có trách nhiệm phối hợp với các cơ quan, đơn vị tổ chức triển khai, thực hiện; đồng thời theo dõi, kiểm tra việc thực hiện Quyết định này.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân Tỉnh, Giám đốc Sở Ngoại vụ, Giám đốc Công an Tỉnh, Thủ trưởng các sở, ban, ngành, đoàn thể Tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố và các đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như điều 3;
- Văn phòng Chính ph;
- BNgoại giao (Cục Lãnh s);
- Sở Ngoại vTp HCM;
- TT/TU; TT/HĐND Tỉnh;
- CT, các PCT/UBND Tỉnh;
- LĐ/VPUBND Tỉnh;
- Website Công báo Tỉnh
- Lưu: VT, NC/NC.

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Lê Minh Hoan

 

QUY ĐỊNH

VỀ QUẢN LÝ HỘ CHIẾU NGOẠI GIAO, HỘ CHIẾU CÔNG VỤ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH ĐỒNG THÁP
(Ban hành kèm theo Quyết định số: 133/QĐ-UBND-HC ngày 17 tháng 02 năm 2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp)

Chương I

QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phm vi và đi tượng áp dng

Quy định này quy đnh tch nhiệm ca quan, đơn v qun lý h chiếu ngoi giao, h chiếu công v và cán bộ, công chc được cp h chiếu ngoi giao, h chiếu công v trên địa bàn tnh Đng Tháp.

Điều 2. Nguyên tắc sử dụng, quản lý hộ chiếu ngoại giao, hộ chiếu công vụ

Hộ chiếu là tài sản của Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

Việc sdụng, quản lý h chiếu phi được thc hiện theo Quy định này và các quy đnh pháp lut khác có liên quan. Việc s dụng, qun lý h chiếu không được gây thiệt hi cho uy tín lợi ích ca Nhà nưc Cng hòa xã hội ch nga Việt Nam.

Chương II

TRÁCH NHIỆM CỦA CƠ QUAN QUẢN LÝ VÀ NGƯỜI ĐƯỢC CẤP HỘ CHIẾU NGOẠI GIAO, HỘ CHIẾU CÔNG VỤ

Điều 3. Trách nhim của Sở Ngoi vụ:

1. Trình Uỷ ban nhân dân Tỉnh thông báo cho cơ quan cấp hộ chiếu thuộc Bộ Ngoại giao để hủy giá trị hộ chiếu của những người không còn thuộc diện được sử dụng hộ chiếu này, bao gồm cả những người đã nghỉ hưu, thôi việc, hết nhiệm kỳ công tác, ra khỏi biên chế, bị chết, bị mất tích. Đồng thời, Sở Ngoại vụ báo cáo Uỷ ban nhân dân Tỉnh xử lý vi phạm đối với việc sử dụng và quản lý hộ chiếu không đúng theo Quy định này.

2. Thông báo cho cơ quan cấp hộ chiếu thuộc Bộ Ngoại giao (Cục Lãnh sự hoặc Sở Ngoại vụ Thành phố Hồ Chí Minh) và Cục Quản lý Xuất nhập cảnh Bộ Công an về trường hợp hộ chiếu ngoại giao, hộ chiếu công vụ bị mất, bị hỏng.

3. Định kỳ hàng năm (trước ngày 30 tháng 12), báo cáo Uỷ ban nhân dân Tỉnh việc quản lý, sử dụng hộ chiếu ngoại giao, hộ chiếu công vụ trên địa bàn Tỉnh.

Điều 4. Trách nhim của quan qun lý hộ chiếu ngoi giao, h chiếu công vụ

Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị chịu trách nhiệm quản lý hộ chiếu ngoại giao, hộ chiếu công vụ của cán bộ, công chức thuộc phạm vi quản lý của mình, bao gồm các công việc sau:

1. Lập sổ theo dõi việc giao, nhận hộ chiếu và đảm bảo an toàn tuyệt đối cho hộ chiếu khi được lưu giữ tại cơ quan quản lý hộ chiếu, không để thất lạc, ẩm ướt, hư hại hoặc không sử dụng được.

2. Bàn giao hộ chiếu cho cán bộ, công chức khi có quyết định cử đi công tác nước ngoài. Việc bàn giao hộ chiếu phải có ký nhận. Nếu hộ chiếu còn thời hạn sử dụng dưới 6 tháng thì thông báo cho đương sự biết để chủ động đề nghị gia hạn hoặc cấp hộ chiếu mới.

3. Chuyển hộ chiếu cho cơ quan quản lý hộ chiếu mới khi người được cấp hộ chiếu được điều chuyển công tác.

4. Báo cáo bằng văn bản cho Uỷ ban nhân dân dân Tỉnh (qua Sở Ngoại vụ) về việc người được cấp hộ chiếu cố tình không giao hộ chiếu cho cơ quan quản lý hộ chiếu theo quy định sau khi nhập cảnh về nước và có biện pháp kịp thời thu hồi hộ chiếu.

5. Thông báo ngay bằng văn bản cho Sở Ngoại vụ để Sở Ngoại vụ báo cáo cơ quan cấp hộ chiếu về việc hộ chiếu do cơ quan mình quản lý bị mất, bị hỏng.

6. Khi người được cấp hộ chiếu thay đổi cơ quan làm việc, phải báo cáo bằng văn bản cho Sở Ngoại vụ nơi chuyển đến để cập nhật việc quản lý hộ chiếu theo quy định tại Quyết định này.

7. Chuyển cho Sở Ngoại vụ hộ chiếu của những người không còn thuộc diện sử dụng hộ chiếu ngoại giao, hộ chiếu công vụ, bao gồm cả những người đã nghỉ hưu, hết nhiệm kỳ công tác, thôi việc, ra khỏi biên chế, bị chết, bị mất tích.

8. Cơ quan được uỷ quyền quản lý hộ chiếu vi phạm Quy định này có thể bị hạn chế hoặc rút lại uỷ quyền quản lý hộ chiếu.

Điều 5. Trách nhim của người được cp h chiếu

1. Có trách nhiệm giữ gìn và bảo quản hộ chiếu theo quy định tại Điều 13 Nghị định 136/2007/NĐ-CP ngày 17 tháng 8 năm 2007 của Chính phủ về xuất cảnh, nhập cảnh của công dân Việt Nam.

2. Chỉ được sử dụng một loại hộ chiếu còn giá trị sử dụng cho mỗi chuyến đi công tác nước ngoài phù hợp với Quyết định cử đi công tác và tính chất công việc thực hiện ở nước ngoài, trừ trường hợp đặc biệt theo hướng dẫn của Bộ Ngoại giao.

3. Phải khai báo về việc bị mất, hư hỏng hộ chiếu theo quy định tại Khoản 2 Điều 13 Nghị định 136/2007/NĐ-CP.

4. Trong thời hạn 5 ngày làm việc kể từ ngày nhập cảnh Việt Nam sau khi kết thúc chuyến công tác ở nước ngoài, phải nộp lại hộ chiếu cho cơ quan quản lý hộ chiếu, trừ trường hợp có lý do chính đáng do Thủ trưởng cơ quan quản lý hộ chiếu quyết định.

5. Khi thay đổi cơ quan làm việc, phải báo cáo cơ quan quản lý hộ chiếu nơi chuyển đi và chuyển đến để các cơ quan này thực hiện việc quản lý hộ chiếu theo quy định.

6. Không được sử dụng hộ chiếu ngoại giao, hộ chiếu công vụ để đi nước ngoài với mục đích cá nhân.

Điều 6. Chế độ thông tin báo cáo

Thủ trưởng cơ quan, đơn vị quản lý hộ chiếu ngoại giao, hộ chiếu công vụ thông báo cho Sở Ngoại vụ họ, tên cán bộ công chức có trách nhiệm được giao trực tiếp quản lý hộ chiếu ngoại giao, hộ chiếu công vụ và số điện thoại, email, fax của cơ quan, đơn vị.

Định kỳ hàng năm (trước ngày 20 tháng 12), báo cáo Uỷ ban nhân dân Tỉnh (qua Sở Ngoại vụ) việc quản lý, sử dụng hộ chiếu ngoại giao, hộ chiếu công vụ tại cơ quan, đơn vị.

Chương III

TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Điều 7. X lý vi phạm

Cơ quan, đơn vị, quản lý hộ chiếu ngoại giao, hộ chiếu công vụ và người sử dụng hộ chiếu ngoại giao, hộ chiếu công vụ sai quy định thì tùy theo tính chất và mức độ vi phạm sẽ bị xử lý theo quy định pháp luật.

Điều 8. Trách nhim thi hành

Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị trên địa bàn Tỉnh, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố có trách nhiệm triển khai Quy định này đến cán bộ, công chức thuộc phạm vi quản lý để thực hiện.

Trong quá trình thực hiện Quy định này, nếu có khó khăn, vướng mắc thì các cơ quan, đơn vị, địa phương phản ánh bằng văn bản về Sở Ngoại vụ để tổng hợp, đề xuất Uỷ ban nhân dân Tỉnh xem xét điều chỉnh, bổ sung Quy định cho phù hợp./.

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 133/QĐ-UBND-HC

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu133/QĐ-UBND-HC
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành17/02/2014
Ngày hiệu lực17/02/2014
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Quyền dân sự
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật10 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 133/QĐ-UBND-HC

Lược đồ Quyết định 133/QĐ-UBND-HC năm 2014 quản lý hộ chiếu ngoại giao hộ chiếu công vụ Đồng Tháp


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 133/QĐ-UBND-HC năm 2014 quản lý hộ chiếu ngoại giao hộ chiếu công vụ Đồng Tháp
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu133/QĐ-UBND-HC
        Cơ quan ban hànhTỉnh Đồng Tháp
        Người kýLê Minh Hoan
        Ngày ban hành17/02/2014
        Ngày hiệu lực17/02/2014
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Quyền dân sự
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật10 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 133/QĐ-UBND-HC năm 2014 quản lý hộ chiếu ngoại giao hộ chiếu công vụ Đồng Tháp

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 133/QĐ-UBND-HC năm 2014 quản lý hộ chiếu ngoại giao hộ chiếu công vụ Đồng Tháp

            • 17/02/2014

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 17/02/2014

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực