Quyết định 133/QĐ-UBND

Quyết định 133/QĐ-UBND về Kế hoạch hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính năm 2014 của tỉnh Hòa Bình

Nội dung toàn văn Quyết định 133/QĐ-UBND Kế hoạch hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính Hòa Bình 2014


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH HÒA BÌNH

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 133/QĐ-UBND

Hòa Bình, ngày 13 tháng 02 năm 2014

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BAN HÀNH KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG KIỂM SOÁT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH NĂM 2014 CỦA TỈNH HÒA BÌNH

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HÒA BÌNH

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân, ngày 26/11/2003;

Căn cứ Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08/6/2010 của Chính phủ về kim soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Nghị định số 48/2013/NĐ-CP ngày 14/5/2013 của Chính phủ về sửa đi, b sung một s điu của các Nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Tư pháp tại Công văn số 131/STP-KSTT ngày 21/01/2014,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Kế hoạch hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính năm 2014 của tỉnh Hòa Bình.

(Có phụ lục kèm theo)

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Tư pháp, Giám đc các Sở, Thủ trưởng các Ban, ngành và Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phchịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như điều 3;
- Bộ Tư pháp;
- Cục Kiểm soát TTHC, Bộ Tư pháp;
- Chủ tịch, các Phó Ch
tch UBND tnh;
- Chánh VP, các Phó Chánh VP UBND tỉnh;
- Cổng thông tin điện tử tỉnh;
- Lưu: VT, NC (BTh 80b).

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Bùi Văn Cửu

 

KẾ HOẠCH

HOẠT ĐỘNG KIỂM SOÁT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH NĂM 2014 TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH HÒA BÌNH
(Ban hành k
èm theo Quyết định số 133/QĐ-UBND ngày 13 tháng 02 năm 2014 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tnh Hòa Bình)

Thực hiện Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08/6/2010 của Chính phủ về kiểm soát thủ tục hành chính; Nghị định số 48/2013/NĐ-CP ngày 14/5/2013 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính; Công văn số 7926/BTP-KSTT ngày 03/12/2013 của Bộ Tư pháp về việc một số nhiệm vụ kiểm soát thủ tục hành chính trọng tâm năm 2014.

Ủy ban nhân dân tỉnh Hòa Bình ban hành Kế hoạch Hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính năm 2014 trên địa bàn tỉnh Hòa Bình, cụ th như sau:

I. MỤC ĐÍCH VÀ YÊU CẦU

1. Mc đích

Kiểm soát thủ tục hành chính nhằm đánh giá, theo dõi tính khả thi các quy định về thủ tục hành chính; đảm bảo sự cần thiết, tính hợp lý, tính hợp pháp và có chi phí tuân thủ thấp nhất đối với tổ chức, cá nhân thực hiện thủ tục hành chính; đáp ứng yêu cầu công khai, minh bạch, hiệu quả trong thực hiện các thủ tục hành chính; nâng cao tinh thần trách nhiệm của các cấp, các ngành, nhất là vai trò, trách nhiệm của thủ trưởng cơ quan, đơn vị; của cán bộ, công chức, viên chức trong việc giải quyết thủ tục hành chính và tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức về quy định hành chính.

2. Yêu cầu

- Xác định rõ nhiệm vụ, trách nhiệm của Sở, Ban, ngành; Ủy ban nhân dân các cấp trong quá trình thực hiện công tác kiểm soát thủ tục hành chính và tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức về quy định hành chính thuộc thẩm quyền.

- Động viên, khen thưởng kịp thời đối với những cá nhân, tập thể có thành tích xut sắc trong công tác kiểm soát thủ tục hành chính. Kiên quyết xử lý nghiêm những cơ quan, đơn vị, địa phương, cán bộ, công chức, viên chức thực hiện không tốt nhiệm vụ kiểm soát thủ tục hành chính hoặc có hành vi tiêu cực trong giải quyết thủ tục hành chính.

II. NỘI DUNG THỰC HIỆN

Kế hoạch hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính bao gồm các nội dung:

1. Hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính gồm: Tổ chức hệ thống đầu mối thực hiện nhiệm vụ kim soát thủ tục hành chính và nâng cao nghiệp vụ kiểm soát thủ tục hành chính; Công bố, công khai các thủ tục hành chính thuc thẩm quyền giải quyết của các Sở, Ban, ngành, Ủy ban nhân dân cấp huyện, y ban nhân dân cấp xã và kiểm soát chất lượng hồ sơ thủ tục hành chính; Bo đảm chất lượng dự thảo văn bản quy phạm pháp luật quy định về thủ tục hành chính thuộc thẩm quyn của Ủy ban nhân dân tỉnh; Thực hiện rà soát quy định, thủ tục hành chính; Các nhiệm vụ khác

2. Hoạt động rà soát, quy định thủ tục hành chính: Cơ quan thực hiện gồm các Sở: Giáo dục và Đào tạo, Giao thông Vận tải, Khoa học và Công nghệ.

(Nội dung chi tiết tại phụ lục I, II)

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Căn cứ yêu cầu nhiệm vụ và tình hình thực tế, Giám đốc các Sở, Thủ trưởng các Ban, ngành của tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện, Ủy ban nhân dân cp xã chủ động xây dựng kế hoạch của ngành, địa phương mình để triển khai thực hiện có hiệu quả những nội dung của Kế hoạch này, định kỳ kim tra đánh giá và báo cáo kết quả thực hiện với Ủy ban nhân dân tỉnh (qua Sở Tư pháp để tổng hợp).

2. Có hình thức khen thưởng kịp thời, xng đáng đối với những tổ chức, cá nhân có nhiu thành tích trong công tác kiểm soát thủ tục hành chính và không xét khen thưởng, đề bạt, bnhiệm những tchức, cá nhân không làm tốt công tác kiểm soát thủ tục hành chính.

3. Giao Giám đốc Sở Tư pháp theo dõi, kiểm tra, đôn đốc việc triển khai thực hiện Kế hoạch, hằng tháng tổng hợp báo cáo kết quả thực hiện với Ủy ban nhân dân tỉnh./.

 

PHỤ LỤC I

KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG KIỂM SOÁT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH NĂM 2014 CỦA TỈNH HÒA BÌNH
(Ban hành kèm theo Quyết định s
ố 133/QĐ-UBND ngày 13 tháng 02 năm 2014 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Hòa Bình)

STT

Nội dung công việc

Cơ quan thực hiện

Cơ quan phối hợp

Thời gian thực hiện

Kết quả thực hiện

I

Tổ chc hệ thống đầu mối thực hiện nhiệm vụ kiểm soát thủ tục hành chính và nâng cao nghiệp vụ kim soát TTHC

1

Phổ biến, quán triệt các Nghị định của Chính phủ về kiểm soát thủ tục hành chính (Nghị định số 63/2010/NĐ-CP; Nghị định số 20/2008/NĐ-CP; Nghị định số 48/2013/NĐ-CP).

Sở, Ban, ngành của tỉnh, Ủy ban nhân dân các huyện, thành ph, Ủy ban nhân dân các xã, phường, thị trấn.

Sở Tư pháp

Thường xuyên

Ban hành văn bản chỉ đạo về hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính trong năm của đơn vị, địa phương

2

Hướng dẫn, xây dựng, kiện toàn hệ thống đầu mối thực hiện nhiệm vụ kiểm soát thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh.

Sở Tư pháp

Sở, Ban, ngành của tỉnh, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố, Ủy ban nhân dân các xã, phường, thị trấn.

Trong Quý I, năm 2014

Quyết định phê duyệt danh sách cán bộ đầu mối tại các Sở, Ban, ngành, UBND cấp huyện, UBND cấp xã.

3

Tập huấn nghiệp vụ Kiểm soát thủ tục hành chính cho cán bộ, công chức các Sở, Ban, ngành, UBND cấp huyện, UBND cấp xã.

Sở, Ban, ngành của tỉnh, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố

Sở Tư pháp

Thường xuyên

Tổ chức các lớp tập huấn, hỗ trợ nghiệp vụ cho các cơ quan, đơn vị

II

Công bố, công khai các thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của các S, Ban, ngành, Ủy ban nhân dân cấp huyn, Ủy ban nhân dân cấp xã và kiểm soát chất lượng hồ thủ tục hành chính

1

Thống kê cập nhật các quy định mới về thủ tục hành chính, lập hsơ, danh mục các thủ tục hành chính trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quyết định công bố

Sở Tư pháp

Sở, Ban, ngành của tỉnh, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố, Ủy ban nhân dân các xã, phường, thị trấn.

Thường xuyên

Quyết định công bố các thủ tục hành chính mới ban hành, thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung hoặc hủy bỏ

2

Nhập dữ liệu thủ tục hành chính, văn bản liên quan đã được công bvào Cơ sở dữ liệu quốc gia về thủ tục hành chính.

Sở Tư pháp

 

Thường xuyên

Cập nhật dữ liệu các thủ tục hành chính vào Cơ sở dữ liệu quốc gia về thủ tục hành chính và đăng tải trên Cổng thông tin điện tử của tỉnh

3

Hướng dẫn, kiểm tra đôn đốc các cơ quan, đơn vị trong việc thực hiện rà soát, đánh giá, xây dựng phương án đơn giản hóa thủ tục hành chính

Sở Tư pháp

Sở, Ban, ngành của tỉnh, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố

Trong Quý II, năm 2014

Văn bản của Sở Tư pháp hướng dẫn nghiệp vụ kiểm soát thủ tục hành chính

4

Kiểm tra việc công khai và thực hiện thủ tục hành chính tại các Sở, Ban, ngành, Ủy ban nhân dân cấp huyện, Ủy ban nhân dân cấp xã

Sở Tư pháp

Sở Nội vụ, các cơ quan liên quan

Thường xuyên

Báo cáo kết quả kiểm tra tại các cơ quan, đơn vị

Ill

Bảo đảm chất lượng dự thảo văn bản quy phạm pháp luật quy định về thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền của Ủy ban nhân dân tnh

1

Đánh giá tác động các thủ tục hành chính trong dự thảo văn bản QPPL của Ủy ban nhân dân tỉnh do các Sở, Ban, ngành chủ trì soạn thảo

Sở, Ban, ngành của tỉnh

Sở Tư pháp

Thường xuyên

Các Biểu mẫu đánh giá tác động về thủ tục hành chính

2

Tham gia ý kiến đối với dự thảo văn bản QPPL có quy định về thủ tục hành chính

Sở Tư pháp

Sở, Ban, ngành của tỉnh

Thường xuyên

Tổng hợp ý kiến, gửi văn bản tham gia ý kiến về quy định thủ tục hành chính đến cơ quan chủ trì soạn thảo văn bản QPPL

IV

Thực hiện rà soát quy định, thủ tục hành chính

1

Lựa chọn các quy định, thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của các cơ quan, đơn vị

Sở, Ban, ngành của tỉnh, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố.

Sở Tư pháp

Trong Quý I, năm 2014

Kế hoạch rà soát quy định, thủ tục hành chính của các cơ quan, đơn vị

2

Nghiên cứu, rà soát quy định, thủ tục hành chính theo ngành và lĩnh vực

Sở Tư pháp

Sở, Ban, ngành của tỉnh, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố.

Trong Quý I, năm 2014

Quyết định của UBND tnh phê duyệt kế hoạch rà soát quy định, thủ tục hành chính năm 2014

3

Tổng hp kết quả trình UBND tỉnh thông qua phương án đơn giản hóa thủ tục hành chính

Sở Tư pháp

Sở, Ban, ngành của tỉnh, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố.

Trong Quý IV, năm 2014

Quyết định của UBND tỉnh thông qua phương án đơn giản hóa thtục hành chính năm 2014

VI

Các nhiệm vụ khác

1

Tng hợp báo cáo về tình hình và kết quả thực hiện hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính để trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân tnh báo cáo Thủ tướng Chính phủ theo định kỳ hoặc đột xuất

Sở Tư pháp

Sở, Ban, ngành của tỉnh, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố

Định kỳ hàng quý hoặc theo yêu cầu của Thủ tướng Chính phủ, Cục Kim soát thủ tục hành chính và Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh

Báo cáo quý, năm theo yêu cu

2

Hướng dẫn, giám sát các Sở, ngành; địa phương thực hiện chỉ đạo của Trung ương và của tỉnh về công tác cải cách thủ tục hành chính

Sở Tư pháp

Sở, Ban, ngành của tỉnh, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố, Ủy ban nhân dân các xã, phường, thị trấn

Thường xuyên

Văn bản chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh về Cải cách thủ tục hành chính được thực hiện kịp thời, đúng thời hạn

3

Đôn đốc các Sở, ngành, địa phương báo cáo thường xuyên về tình hình triển khai nhiệm vụ kiểm soát thủ tục hành chính; tổng hợp báo cáo Chủ tịch Ủy ban nhân dân tnh

Sở Tư pháp

Sở, Ban, ngành của tỉnh, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố, Ủy ban nhân dân cấp xã

Thường xuyên

Báo cáo hàng tháng về công tác Cải cách thủ tục hành chính trên địa bàn tnh

4

Tổng kết đánh giá kết quả công tác kiểm soát thủ tục hành chính năm 2014

Sở Tư pháp

 

Trong Quý IV, năm 2014

Báo cáo kết quả thực hiện công tác kim soát thủ tục hành chính năm 2014 trên địa bàn tnh.

 

 

 

 

 

 

 

PHỤ LỤC II

KẾ HOẠCH RÀ SOÁT, QUY ĐỊNH THỦ TỤC HÀNH CHÍNH TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH HÒA BÌNH
(Ban hành kèm theo Quyết định
số 133/QĐ-UBND ngày 13 tháng 02 năm 2014 ca Chủ tịch Ủy ban nhân dân tình Hòa Bình)

STT

Tên TTHC

Cơ quan thực hiện

Cơ quan phối hợp

Thời gian thực hiện

Thời gian hoàn thành

Dự kiến sản phẩm

I. Sở Giáo dục và Đào tạo

1

Cấp giấy chứng nhận nghề ph thông

Sở Giáo dục và Đào tạo

- Các Sở, Ban, ngành; UBND cấp huyện;

- Sở Tư pháp.

Tháng 02/2014

Tháng 6/2014

Thủ tục hành chính thực hiện rà soát tại cơ quan, đơn vị

2

Xét tặng danh hiệu Nhà giáo nhân dân, Nhà giáo ưu tú

Sở Giáo dục và Đào tạo

- Các Sở, Ban, ngành; UBND cấp huyện;

- Sở Tư pháp.

Tháng 02/2014

Tháng 6/2014

Thủ tục hành chính thực hiện rà soát tại cơ quan, đơn vị

3

Đăng ký xét cử tuyển Đại học, Cao đẳng và Trung cấp chuyên nghiệp

Sở Giáo dục và Đào tạo

- Các Sở, Ban, ngành; UBND cấp huyện;

- Sở Tư pháp.

Tháng 02/2014

Tháng 9/2014

Thủ tục hành chính thực hiện rà soát tại cơ quan, đơn vị

4

Xếp hạng Trung tâm giáo dục thường xuyên

Sở Giáo dục và Đào tạo

- Các Sở, Ban, ngành; UBND cấp huyện;

- Sở Tư pháp.

Tháng 02/2014

Tháng 9/2014

Thủ tục hành chính thực hiện rà soát tại cơ quan, đơn vị

II. Sở Giao thông Vn tải

1

Đi giấy phép lái xe

Sở Giao thông Vận tải

- Các Sở, Bạn, ngành; UBND cấp huyện;

- Sở Tư pháp.

Tháng 02/2014

Tháng 6/2014

Thủ tục hành chính thực hiện rà soát tại cơ quan, đơn vị

2

Cấp lại giấy phép lái xe

Sở Giao thông Vận tải

- Các Sở, Ban, ngành; UBND cấp huyện;

- S Tư pháp.

Tháng 02/2014

Tháng 6/2014

Thủ tục hành chính thực hiện rà soát tại cơ quan, đơn vị

3

Thỏa thuận thi công công trình đường bộ trên các tuyến đường bộ đang khai thác do địa phương hoặc Trung ương quản lý

Sở Giao thông Vận tải

- Các Sở, Ban, ngành; UBND cấp huyện;

- Sở Tư pháp.

Tháng 02/2014

Tháng 9/2014

Thủ tục hành chính thực hiện rà soát tại cơ quan, đơn vị

4

Cấp giấy phép thi công công trình trên các tuyến đường bộ đang khai thác do địa phương hoặc Trung ương quản lý

Sở Giao thông Vận tải

- Các Sở, Ban, ngành; UBND cấp huyện;

- Sở Tư pháp.

Tháng 02/2014

Tháng 9/2014

Thủ tục hành chính thực hiện rà soát tại cơ quan, đơn vị

5

Thẩm định thiết kế cơ sở

Sở Giao thông Vận tải

- Các Sở, Ban, ngành; UBND cấp huyện;

- Sở Tư pháp.

Tháng 02/2014

Tháng 11/2014

Thủ tục hành chính thực hiện rà soát tại cơ quan, đơn vị

III. S Khoa học và Công nghệ

1

Thủ tục cấp phép đăng ký hoạt động KHCN

Sở Khoa học và Công nghệ

- Các Sở, Ban, ngành; UBND cấp huyện;

- Sở Tư pháp

Tháng 02/2014

Tháng 9/2014

Thủ tục hành chính thực hiện rà soát tại cơ quan, đơn vị

2

Hướng dẫn xác lập quyn sở hữu công nghệ

Sở Khoa học và Công nghệ

- Các Sở, Ban, ngành; UBND cấp huyện;

- Sở Tư pháp

Tháng 02/2014

Tháng 9/2014

Thủ tục hành chính thực hiện rà soát tại cơ quan, đơn vị

3

Tuyển chọn, xét chọn đề tài, dự án

Sở Khoa học và Công nghệ

- Các Sở, Ban, ngành; UBNDcấp huyện;

- Sở Tư pháp

Tháng 02/2014

Tháng 9/2014

Thủ tục hành chính thực hiện rà soát tại cơ quan, đơn vị

4

Quy đnh về nghiệm thu đề tài, dự án cấp tỉnh

Sở Khoa học và Công nghệ

- Các Sở, Ban, ngành; UBND cấp huyện;

- Sở Tư pháp

Tháng 02/2014

Tháng 9/2014

Thủ tục hành chính thực hiện rà soát tại cơ quan, đơn vị

5

Quy đnh về tuyn chọn giao trực tiếp đề tài cấp tỉnh

Sở Khoa học và Công nghệ

- Các Sở, Ban, ngành; UBND cấp huyện;

- Sở Tư pháp

Tháng 02/2014

Tháng 9/2014

Thủ tục hành chính thực hiện rà soát tại cơ quan, đơn vị

6

Đăng ký lưu giữ và sử dụng kết quả thực hiện nhiệm vụ khoa học công nghệ

Sở Khoa học và Công nghệ

- Các Sở, Ban, ngành; UBND cấp huyện;

- Sở Tư pháp

Tháng 02/2014

Tháng 9/2014

Thủ tục hành chính thực hiện rà soát tại cơ quan, đơn vị

7

Cấp giấy chứng nhận đăng ký hợp đồng chuyển giao công nghệ

Sở Khoa học và Công nghệ

- Các Sở, Ban, ngành; UBND cấp huyện;

- Sở Tư pháp

Tháng 02/2014

Tháng 9/2014

Thủ tục hành chính thực hiện rà soát tại cơ quan, đơn vị

8

Khai báo thiết bị X-quang chẩn đoán y tế

Sở Khoa học và Công nghệ

- Các Sở, Ban, ngành; UBND cấp huyện;

- Sở Tư pháp

Tháng 02/2014

Tháng 9/2014

Thủ tục hành chính thực hiện rà soát tại cơ quan, đơn vị

9

Cấp giấy tiến hành công việc bức xạ (sử dụng thiết bị X-quang chẩn đoán trong y tế)

Sở Khoa học và Công nghệ

- Các Sở, Ban, ngành; UBND cấp huyện;

- Sở Tư pháp

Tháng 02/2014

Tháng 9/2014

Thủ tục hành chính thực hiện rà soát tại cơ quan, đơn vị

10

Cấp chứng chỉ nhân viên bức xạ (người phụ trách an toàn cơ sở X-quang chẩn đoán trong y tế)

Sở Khoa học và Công nghệ

- Các Sở, Ban, ngành; UBND cấp huyện;

- Sở Tư pháp

Tháng 02/2014

Tháng 9/2014

Thủ tục hành chính thực hiện rà soát tại cơ quan, đơn vị

11

Tiếp nhận công bố hợp chun, hợp quy chất lượng sản phẩm hàng hóa

Sở Khoa học và Công nghệ

- Các Sở; Ban, ngành; UBND cấp huyện;

- Sở Tư pháp

Tháng 02/2014

Tháng 9/2014

Thủ tục hành chính thực hiện rà soát tại cơ quan, đơn vị

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 133/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu133/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành13/02/2014
Ngày hiệu lực13/02/2014
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lựcKhông còn phù hợp
Cập nhật10 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 133/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 133/QĐ-UBND Kế hoạch hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính Hòa Bình 2014


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 133/QĐ-UBND Kế hoạch hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính Hòa Bình 2014
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu133/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Hòa Bình
        Người kýBùi Văn Cửu
        Ngày ban hành13/02/2014
        Ngày hiệu lực13/02/2014
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính
        Tình trạng hiệu lựcKhông còn phù hợp
        Cập nhật10 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản gốc Quyết định 133/QĐ-UBND Kế hoạch hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính Hòa Bình 2014

         Lịch sử hiệu lực Quyết định 133/QĐ-UBND Kế hoạch hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính Hòa Bình 2014

         • 13/02/2014

          Văn bản được ban hành

          Trạng thái: Chưa có hiệu lực

         • 13/02/2014

          Văn bản có hiệu lực

          Trạng thái: Có hiệu lực