Quyết định 1330/QĐ-LĐTBXH

Quyết định 1330/QĐ-LĐTBXH năm 2016 về kế hoạch tổ chức Cuộc thi các tác phẩm báo chí về công tác giảm nghèo giai đoạn 2016-2020 do Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 1330/QĐ-LĐTBXH 2016 kế hoạch tổ chức tác phẩm báo chí về công tác giảm nghèo


BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1330/QĐ-LĐTBXH

Hà Nội, ngày 7 tháng 10 năm 2016

 

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH KẾ HOẠCH TỔ CHỨC CUỘC THI CÁC TÁC PHẨM BÁO CHÍ VỀ CÔNG TÁC GIẢM NGHÈO GIAI ĐOẠN 2016-2020

BỘ TRƯỞNG BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI

Căn cứ Luật Báo chí năm 1989; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Báo chí năm 2016;

Căn cứ Nghị định 106/2012/NĐ-CP ngày 20/12/2012 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội;

Căn cứ Quyết định 1722/QĐ-TTg ngày 02/9/2016 của Thủ tướng Chính phủ Phê duyệt Chương trình mục tiêu quốc gia Giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016-2020;

Căn cứ Thông báo Kết luận số 188/TB-VPCP ngày 21/7/2016 của Văn phòng Chính phủ về việc thông báo Kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ Vương Đình Huệ tại cuộc họp của Ban Chỉ đạo Trung ương về giảm nghèo bền vững thời kỳ từ năm 2011 đến năm 2020;

Xét đề nghị của Vụ trưởng, Chánh Văn phòng Quốc gia về giảm nghèo,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này “Kế hoạch tổ chức Cuộc thi các tác phẩm báo chí về công tác giảm nghèo giai đoạn 2016-2020”.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng Bộ, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch - Tài chính, Vụ trưởng - Chánh Văn phòng Quốc gia về giảm nghèo, Giám đốc Trung tâm thông tin, Tổng Biên tập Báo Lao động và Xã hội, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan có trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ (để b/c);
- Văn phòng Chính phủ;
- Bộ TTTT (để phối hợp);
- Hội Nhà b
áo Việt Nam (để phối hợp);
- Lưu: VT, VPQGGN.

BỘ TRƯỞNG
Đào Ngọc Dung

 

KẾ HOẠCH

TỔ CHỨC CUỘC THI CÁC TÁC PHẨM BÁO CHÍ VỀ CÔNG TÁC GIẢM NGHÈO GIAI ĐOẠN 2016-2020
(Kèm theo Quyết định số 1330/QĐ-LĐTBXH ngày 07 tháng 10 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội)

I. MỤC ĐÍCH, Ý NGHĨA

- Tăng cường sự quan tâm của các cơ quan báo chí đối với công tác giảm nghèo, đẩy mạnh việc thông tin về chủ trương, đường lối chính sách, pháp luật của Nhà nước về giảm nghèo, tập trung tuyên truyền các địa phương, tập thể, cá nhân, hộ gia đình nổi bật trong giảm nghèo bền vững, những gương điển hình, kinh nghiệm vươn lên thoát nghèo, thực hiện tốt công tác trợ giúp cho người nghèo, phổ biến các kinh nghiệm, sáng kiến, mô hình giảm nghèo có hiệu quả để phát huy và nhân rộng;

- Ghi nhận, cổ vũ, động viên các phóng viên, biên tập viên tích cực tham gia vào công tác tuyên truyền về giảm nghèo;

- Nâng cao nhận thức, trách nhiệm của nhân dân, các cấp chính quyền, đoàn thể trong việc tổ chức thực hiện các chủ trương, chính sách, chương trình giảm nghèo. Huy động sự tham gia của cộng đng, đặc biệt là người nghèo, khơi dậy ý thức tự lực vươn lên thoát nghèo.

II. NỘI DUNG THỰC HIỆN

1. Nội dung cuộc thi

Các tác phẩm tham dự Cuộc thi các tác phẩm báo chí về công tác giảm nghèo giai đoạn 2016-2020 là các tác phẩm báo chí phản ánh chính xác, kịp thời những vấn đề liên quan đến công tác giảm nghèo, cụ thể như sau:

- Phản ánh thực trạng, nguyên nhân nghèo đói và những giải pháp trong công tác giảm nghèo;

- Các quy định pháp luật và việc thực thi pháp luật về giảm nghèo;

- Nêu các gương điển hình, sáng kiến, mô hình giảm nghèo mới, cách làm mới, hiệu quả trong công tác giảm nghèo;

- Nêu các gương điển hình trong các Phong trào thi đua “Cả nước chung tay vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau” giai đoạn 2016-2020 như: Hộ gia đình vượt khó vươn lên thoát nghèo; Phát huy vai trò cộng đng, đoàn kết giúp nhau giảm nghèo và từng bước làm giàu; Tập trung hỗ trợ địa bàn nghèo, tăng cường giảm hộ nghèo và tăng hộ khá, giàu; Đng thuận hợp tác, trách nhiệm vì người nghèo và công tác giảm nghèo; Cán bộ làm công tác giảm nghèo tận ty - gương mẫu - trách nhiệm; Đng hành cùng người nghèo, hướng tới một thế giới không để ai bị bỏ lại phía sau.

2. Đối tượng dự thi

Các cây viết không chuyên, các phóng viên, biên tập viên, cộng tác viên của các cơ quan báo, đài Trung ương và địa phương trong toàn quốc.

3. Quy chế và Thể lệ cuộc thi

Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội chủ trì, phối hợp với Bộ Thông tin và Truyền thông, Hội Nhà báo Việt Nam nghiên cứu, xây dựng Quy chế và Thể lệ cuộc thi.

4. Thành lập Ban Chỉ đạo, Ban Tchức, Hội đồng Giám khảo, T Thư ký Cuộc thi

4.1. Ban Chỉ đo

Ban Chỉ đạo Cuộc thi do Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội quyết định thành lập gồm 03 thành viên:

- 01 Thứ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Trưởng ban;

- 01 Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông, Phó Trưởng ban;

- 01 Phó Chủ tịch Hội nhà báo Việt Nam, Phó Trưởng ban.

4.2. Ban Tổ chức

Ban Tổ chức Cuộc thi do Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội quyết định thành lập bao gồm 10 thành viên:

1. Vụ trưởng, Chánh Văn phòng Quốc gia về giảm nghèo, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Trưởng ban;

2. Phó Cục trưởng Cục Báo chí, Bộ Thông tin và Truyền thông, Phó Trưởng ban.

3. Trưởng Ban nghiệp vụ, Hội Nhà báo Việt Nam, Phó Trưởng ban,

4. Phó Vụ trưởng, Phó Chánh Văn phòng Quốc gia về giảm nghèo, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, y viên.

5. Phó Chánh Văn phòng Bộ Lao động -Thương binh và Xã hội, y viên.

6. Chánh Văn phòng Cục Báo chí, Bộ Thông tin và Truyền thông, Ủy viên.

7. Phó Tổng biên tập Báo Lao động và Xã hội, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, y viên.

8. Phó Trưởng ban Nghiệp vụ, Hội Nhà báo Việt Nam, Ủy viên.

9. Trưởng phòng Thi đua - Khen thưởng, Văn phòng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Ủy viên.

10. Trưởng phòng Truyền thông, Văn phòng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Ủy viên.

4.3. Hội đồng Giám khảo

Hội đồng Giám khảo do Trưởng Ban Chỉ đạo Cuộc thi quyết định thành lập gồm Chủ tịch, Phó Chủ tịch và các thành viên Hội đồng như sau:

- Thứ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Chủ tịch

- Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông, Phó Chủ tịch

- Phó Chủ tịch Hội nhà báo Việt Nam, Phó Chủ tịch

- Thành viên của Hội đồng gồm đại diện các đơn vị: Văn phòng Quốc gia về giảm nghèo, Văn phòng Bộ, Báo Lao động và Xã hội (Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội), Cục Báo chí (Bộ Thông tin và Truyền thông), Vụ Báo chí - Xuất bản (Ban Tuyên giáo Trung ương), Ban Nghiệp vụ (Hội Nhà báo Việt Nam), Tổng Biên tập Báo Đại đoàn kết; 01 Lãnh đạo Ban của Đài Truyền hình Việt Nam và Đài Tiếng nói Việt Nam.

4.4. Tổ thư ký

Là bộ phận giúp việc cho Ban Chỉ đạo, Ban Tổ chức và Hội đồng Giám khảo Cuộc thi gồm: Văn phòng Bộ, Văn phòng Quốc gia về giảm nghèo (Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội), Ban Nghiệp vụ (Hội Nhà báo Việt Nam).

5. Công tác tuyên truyền cho cuộc thi

- Xây dựng kế hoạch tuyên truyền, giới thiệu, quảng bá về Cuộc thi các tác phẩm báo chí về công tác giảm nghèo trên các phương tiện truyền thông đại chúng.

- Thành lập chuyên trang, chuyên mục trên Cổng thông tin điện tử của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Bộ Thông tin và Truyền thông, Hội Nhà báo Việt Nam để giới thiệu thông tin liên quan đến Cuộc thi; giới thiệu các tác phẩm tiêu biểu tham gia cuộc thi và đạt giải.

6. Kế hoạch tổ chức cuộc thi và Lễ tổng kết, trao giải cuộc thi

6.1. Lễ phát động cuộc thi

a. Thời gian, địa điểm dự kiến tổ chức:

-Thời gian: 14/10/2016

- Địa điểm: Hà Nội.

b. Quy mô, thành phần tham dự: dự kiến 100 người bao gồm:

- Các thành viên Ban Chỉ đạo, Ban Tổ chức, Hội đồng Giám khảo và Tổ Thư ký Cuộc thi;

- Đại diện các Bộ, ngành cơ quan Trung ương;

- Đại diện một số tổ chức quốc tế;

- Các phóng viên, biên tập viên các cơ quan báo, đài Trung ương, địa phương.

6.2. Lễ trao giải cuộc thi hằng năm (từ năm 2017-2019).

a. Thời gian, địa điểm dự kiến tổ chức:

- Thời gian: ngày 17 tháng 10 hằng năm;

- Địa điểm: Hà Nội.

b. Quy mô, thành phần tham dự: dự kiến 150 người bao gồm:

- Các thành viên Ban Chỉ đạo Trung ương các Chương trình MTQG giai đoạn 2016-2020;

- Các thành viên Ban Chỉ đạo, Ban Tổ chức, Hội đồng Giám khảo và Tổ Thư ký Cuộc thi;

- Đại diện các Bộ, ngành cơ quan Trung ương;

- Đại diện một số tổ chức quốc tế;

- Các phóng viên, biên tập viên các cơ quan báo, đài Trung ương, địa phương;

- Các tập thể, cá nhân được trao giải.

6.3. Gala Tổng kết, trao giải cuộc thi năm 2020

a. Thời gian, địa điểm, hình thức dự kiến tổ chức:

- Thời gian: Tháng 10/2020

- Địa điểm: Hà Nội

- Hình thức: Truyền hình trực tiếp trên Đài Truyền hình Việt Nam, Đài Tiếng nói Việt Nam

b. Quy mô, thành phần tham dự: dự kiến 200 người bao gồm:

- Lãnh đạo Đảng, Nhà nước;

- Các thành viên Ban Chỉ đạo Trung ương các Chương trình MTQG giai đoạn 2016-2020;

- Các thành viên Ban Chỉ đạo, Ban Tổ chức, Hội đồng Giám khảo và Tổ Thư ký Cuộc thi;

- Đại diện các Bộ, ngành cơ quan Trung ương, Ban Tuyên giáo Trung ương, Đài Truyền hình Việt Nam, Đài Tiếng nói Việt Nam;

- Đại diện một số tổ chức quốc tế;

- Các phóng viên, biên tập viên, các cơ quan báo, đài Trung ương, địa phương;

- Các tập thể, cá nhân được trao giải.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội:

- Chủ trì, phối hợp Bộ Thông tin và Truyền thông, Hội Nhà báo Việt Nam và các cơ quan đơn vị liên quan tổ chức thực hiện;

- Ban hành kế hoạch triển khai thực hiện Cuộc thi;

- Ban hành các văn bản, công văn liên quan đến việc tổ chức thực hiện;

- Tổng hợp, báo cáo Trưởng Ban Chỉ đạo các CTMTQG giai đoạn 2016- 2020, tổ chức tổng kết và đánh giá hiệu quả công tác tuyên truyền của cuộc thi;

- Thành lập chuyên trang, chuyên mục trên Cổng Thông tin điện tử của Bộ để giới thiệu thông tin về Cuộc thi, giới thiệu các tác phẩm tiêu biểu dự thi và đạt giải;

- Hằng năm bố trí kinh phí từ hoạt động Truyền thông về giảm nghèo thuộc Dự án Truyền thông và giảm nghèo về thông tin (Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững) để tổ chức thực hiện;

- Huy động nguồn lực từ các cá nhân, tổ chức trong và ngoài nước.

2. Bộ Thông tin và Truyền thông

- Phối hợp với Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Hội Nhà báo Việt Nam xây dựng Kế hoạch, Quy chế và Thể lệ Cuộc thi;

- Tham gia Ban Chỉ đạo, Ban Tổ chức và Hội đồng Giám khảo Cuộc thi;

- Tham gia tổ chức xét duyệt chấm giải các tác phẩm dự thi;

- Chỉ đạo các cơ quan báo chí Trung ương và địa phương đăng tải các tác phẩm báo chí, thông tin tuyên truyền về công tác giảm nghèo và tham gia cuộc thi;

- Thành lập chuyên trang, chuyên mục trên Cổng Thông tin điện tử của Bộ để giới thiệu thông tin về Cuộc thi, giới thiệu các tác phẩm tiêu biểu dự thi và đạt giải;

- Chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan tổ chức phát thanh, truyền hình trực tiếp Gala tổng kết, trao giải và vinh danh các nhà tài trợ Cuộc thi vào tháng 10/2020;

- Hằng năm bố trí kinh phí từ hợp phần Giảm nghèo về thông tin thuộc Dự án Truyền thông và giảm nghèo về thông tin (Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016-2020) để tổ chức thực hiện;

- Huy động nguồn lực từ các cá nhân, tổ chức trong và ngoài nước.

3. Hội Nhà báo Việt Nam

- Phối hợp với Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Bộ Thông tin và Truyền thông, xây dựng Kế hoạch, Quy chế và Thể lệ Cuộc thi;

- Tham gia Ban Chỉ đạo, Ban Tổ chức, Hội đồng Giám khảo và Tổ Thư ký Cuộc thi;

- Tham gia tổ chức xét duyệt chấm giải các bài dự thi;

- Thành lập chuyên trang, chuyên mục trên Website của Hội để giới thiệu thông tin về Cuộc thi, giới thiệu các tác phẩm tiêu biểu dự thi và đạt giải;

- Chỉ đạo, khuyến khích các hội viên tham gia cuộc thi;

- Vận động các nhà tài trợ tham gia hỗ trợ cuộc thi.

IV. KINH PHÍ THỰC HIỆN

- Từ nguồn ngân sách nhà nước bố trí cho Dự án Truyền thông và giảm nghèo về thông tin hằng năm thuộc Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016-2020;

- Từ nguồn kinh phí huy động, vận động các nhà tài trợ, các doanh nghiệp, cá nhân, tổ chức trong và ngoài nước.

 

PHỤ LỤC

KẾ HOẠCH CHI TIẾT CÁC HOẠT ĐỘNG VÀ PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ THỰC HIỆN

TT

Nội dung nhiệm vụ

Hình thức văn bản

Đơn vị chủ trì

Đơn vị phối hợp

Thời gian thực hiện

1

Xây dựng Kế hoạch tổ chức Cuộc thi trình Lãnh đạo Bộ duyệt

QĐ của Bộ trưởng Bộ LĐTBXH

VPQGGN

- Văn phòng Bộ

- Cục Báo chí (Bộ TTTT)

- Ban Nghiệp vụ (Hội Nhà báo Việt Nam)

Tháng 9/2016

2

Thành lập Ban Chỉ đạo, Ban Tổ chức, Hội đồng giám khảo, Tổ thư ký Cuộc thi

- QĐ của Bộ trưởng BLĐTBXH;

- QĐ của Trưởng Ban Chỉ đạo Cuộc thi

VPQGGN

- Văn phòng Bộ

- Cục Báo chí (Bộ TTTT)

- Ban Nghiệp vụ (Hội Nhà báo Việt Nam)

Tháng 10/2016

3

Xây dựng thể lệ Cuộc thi trình Trưởng Ban Chỉ đạo Cuộc thi

Thể lệ

VPQGGN

- Văn phòng Bộ

- Cục Báo chí (Bộ TTTT)

- Ban Nghiệp vụ (Hội Nhà báo Việt Nam)

Tháng 10/2016

4

Xây dựng kế hoạch tổ chức Lễ phát động Cuộc thi (dự kiến ngày 14/10/2016) trình Lãnh đạo Bộ phê duyệt

Kế hoạch

VPQGGN

- Văn phòng Bộ

- Cục Báo chí (Bộ TTTT)

- Ban Nghiệp vụ (Hội Nhà báo Việt Nam)

Tháng 10/2016

5

Xây dựng Quy chế chấm thi trình Trưởng Ban Chỉ đạo Cuộc thi

Quy chế

Văn phòng Bộ

- VPQGGN

- Cục Báo chí (Bộ TTTT)

- Ban Nghiệp vụ (Hội Nhà báo Việt Nam)

Tháng 10/2016

6

Xây dựng kế hoạch tuyên truyền về Cuộc thi trên các phương tiện thông tin đại chúng

Kế hoạch

Văn phòng Bộ

- VPQGGN

- Báo LĐXH

- Cục Báo chí (Bộ TTTT)

- Ban Nghiệp vụ (Hội Nhà báo Việt Nam)

Từ 2016- 2020

7

Thành lập chuyên trang trên Cổng Thông tin điện tử của Bộ để giới thiệu thông tin Cuộc thi

Chuyên trang

Trung tâm thông tin

- Văn phòng Bộ

- VPQGGN

Tháng 10/2016

8

Tiếp nhận và sàng lọc các tác phẩm báo chí dự thi

 

Văn phòng Bộ

- VPQGGN

- Ban Nghiệp vụ (Hội Nhà báo Việt Nam)

Từ tháng 9/2016 - 9/2020

9

Xây dựng kế hoạch và tổ chức trao giải hàng năm

Kế hoạch

VPQGGN

- VPQGGN

- Cục Báo chí (Bộ TTTT)

- Ban Nghiệp vụ (Hội Nhà báo Việt Nam)

Tháng 10 hàng năm

10

Xây dựng kế hoạch và tổ chức Ltổng kết, trao giải Cuộc thi

Kế hoạch

VPQGGN

- Văn phòng Bộ

- Cục Báo chí (Bộ TTTT)

- Ban Nghiệp vụ (Hội Nhà báo Việt Nam)

17/10 hàng năm

11

Gala Tổng kết 5 năm trao giải và vinh danh các nhà tài trợ Cuộc thi (truyền hình trực tiếp trên Đài THVN, Đài TNVN)

 

Cục Báo chí (Bộ TTTT)

- VPQGGN

- Văn phòng Bộ

- Cục Báo chí (Bộ TTTT)

- Ban Nghiệp vụ (Hội Nhà báo Việt Nam)

Tháng 10/2020

 

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 1330/QĐ-LĐTBXH

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu1330/QĐ-LĐTBXH
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành07/10/2016
Ngày hiệu lực...
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật7 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 1330/QĐ-LĐTBXH

Lược đồ Quyết định 1330/QĐ-LĐTBXH 2016 kế hoạch tổ chức tác phẩm báo chí về công tác giảm nghèo


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 1330/QĐ-LĐTBXH 2016 kế hoạch tổ chức tác phẩm báo chí về công tác giảm nghèo
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu1330/QĐ-LĐTBXH
        Cơ quan ban hànhBộ Lao động - Thương binh và Xã hội
        Người kýĐào Ngọc Dung
        Ngày ban hành07/10/2016
        Ngày hiệu lực...
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật7 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản được căn cứ

             Văn bản hợp nhất

              Văn bản gốc Quyết định 1330/QĐ-LĐTBXH 2016 kế hoạch tổ chức tác phẩm báo chí về công tác giảm nghèo

              Lịch sử hiệu lực Quyết định 1330/QĐ-LĐTBXH 2016 kế hoạch tổ chức tác phẩm báo chí về công tác giảm nghèo

              • 07/10/2016

               Văn bản được ban hành

               Trạng thái: Chưa có hiệu lực