Quyết định 1330/QĐ-UBND

Quyết định 1330/QĐ-UBND năm 2018 phê duyệt Kế hoạch triển khai hoạt động bảo vệ quyền lợi Người tiêu dùng trên địa bàn thành phố Cần Thơ giai đoạn 2018–2020

Nội dung toàn văn Quyết định 1330/QĐ-UBND 2018 triển khai hoạt động bảo vệ quyền lợi Người tiêu dùng Cần Thơ


ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ CẦN THƠ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1330/QĐ-UBND

Cần Thơ, ngày 28 tháng 5 năm 2018

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT KẾ HOẠCH TRIỂN KHAI CÁC HOẠT ĐỘNG BẢO VỆ QUYỀN LỢI NGƯỜI TIÊU DÙNG TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ CẦN THƠ GIAI ĐOẠN 2018 - 2020

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ CẦN THƠ

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng ngày 17 tháng 11 năm 2010;

Căn cứ Nghị định số 99/2011/NĐ-CP ngày 27 tháng 10 năm 2011 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng;

Căn cứ Quyết định số 1035/QĐ-TTg ngày 10 tháng 7 năm 2015 của Thủ tướng Chính phủ về Ngày Quyền của Người tiêu dùng Việt Nam;

Căn cứ Quyết định số 1997/QĐ-TTg ngày 18 tháng 10 năm 2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Chương trình phát triển các hoạt động bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng giai đoạn 2016-2020;

Theo đề nghị của Sở Công Thương tại Tờ trình số 1188/SCT-TTr ngày 17 tháng 5 năm 2018,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt kèm theo Quyết định này Kế hoạch triển khai các hoạt động bảo vệ quyền lợi Người tiêu dùng trên địa bàn thành phố Cần Thơ giai đoạn 2018 – 2020.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Chánh Văn phòng UBND thành phố, Giám đốc sở, Thủ trưởng cơ quan, ban ngành thành phố, Chủ tịch UBND quận, huyện và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 2;
- Bộ Công Thương;
- Cục Quản lý cạnh tranh;
- CT, PCT UBND TP (1AE);
- Báo Cần Thơ;
- Đài PTTH TPCT;
- Cổng TTĐT TPCT;
- VP UBND TP (3B);
- Lưu: VT. NNQ

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH
Trương Quang Hoài Nam

 

KẾ HOẠCH

TRIỂN KHAI CÁC HOẠT ĐỘNG BẢO VỆ QUYỀN LỢI NGƯỜI TIÊU DÙNG TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ CẦN THƠ GIAI ĐOẠN 2018 - 2020
(Ban hành kèm theo Quyết định số 1330/QĐ-UBND ngày 28 tháng 5 năm 2018 của Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ)

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

a) Thực hiện các cơ chế, chính sách, công cụ, biện pháp nhằm hỗ trợ công tác bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng trên địa bàn thành phố.

b) Khẳng định vai trò, vị trí, tầm quan trọng của công tác bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng với sự phát triển ổn định, bền vững của xã hội.

c) Tuyên truyền, giáo dục, phổ biến pháp luật và các chính sách về bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng; tạo cơ sở để tập trung sự quan tâm, hưởng ứng, tham gia của toàn xã hội đối với công tác bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng.

d) Nâng cao vai trò, trách nhiệm của cơ quan nhà nước trong công tác xử lý các kiến nghị của người tiêu dùng; khuyến khích sự hợp tác giữa các cơ quan quản lý nhà nước, các tổ chức xã hội, các tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ và người tiêu dùng tham gia các hoạt động nhằm bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng.

đ) Góp phần xây dựng một môi trường tiêu dùng lành mạnh cho người tiêu dùng và các tổ chức, cá nhân kinh doanh hàng hóa, dịch vụ; giữ ổn định và tạo động lực phát triển, đổi mới, sáng tạo nền kinh tế đất nước.

2. Yêu cầu

a) Các hoạt động bảo vệ quyền lợi tiêu dùng tuyên truyền, phổ biến chính sách và pháp luật được thực hiện thường xuyên, chuyên sâu, nhân rộng bằng nhiều hình thức.

b) Xây dựng kế hoạch tổ chức Ngày Quyền của người tiêu dùng Việt Nam và công tác kiểm tra kiểm soát đảm bảo kịp thời nhằm bảo vệ quyền lợi chính đáng của người tiêu dùng.

c) Việc tổ chức các hoạt động bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng phải đảm bảo tính thiết thực, tiết kiệm và hiệu quả.

II. NỘI DUNG KẾ HOẠCH

1. Tổ chức Ngày Quyền của người tiêu dùng Việt Nam

a) Hàng năm, căn cứ quy định tại Quyết định số 1035/QĐ-TTg ngày 10 tháng 7 năm 2015 của Thủ tướng Chính phủ, Sở Công Thương, UBND các quận, huyện, Hội Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng, doanh nghiệp và các tổ chức cá nhân có liên quan chủ động phối hợp, xây dựng kế hoạch, thống nhất triển khai tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày Quyền của người tiêu dùng Việt Nam theo các chủ đề do Bộ Công Thương phát động.

b) Khuyến khích, hỗ trợ các doanh nghiệp thực hiện các hoạt động xúc tiến thương mại phát động "Ngày Quyền của Người tiêu dùng Việt Nam 15/3” nhằm nâng cao nhận thức về quyền lợi của người tiêu dùng và thúc đẩy hoạt động sản xuất, kinh doanh của các doanh nghiệp.

c) Sở Công Thương, Hội Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng thành phố Cần Thơ công khai số điện thoại đường dây nóng trên các phương tiện truyền thông để tiếp nhận ý kiến phản ánh của người tiêu dùng.

d) Tổ chức khen thưởng, tôn vinh các tổ chức, cá nhân có thành tích tiêu biểu trong công tác bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng.

2. Nâng cao công tác tuyên truyền phổ biến, chính sách và pháp luật bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng

a) Nâng cao công tác tuyên truyền, phổ biến chính sách và pháp luật bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng thông qua các hoạt động hội thảo, hội nghị, tọa đàm, truyền thông trên các phương tiện truyền hình, truyền thanh, báo điện tử, phóng sự, tờ rơi, treo băng rôn, khẩu hiệu, tổ chức các hội thi, các tiểu phẩm, in các sổ tay người tiêu dùng.

b) Tăng cường thông tin, hướng dẫn, trang bị kiến thức nhằm nâng cao khả năng tự bảo vệ của người tiêu dùng, để mỗi người tiêu dùng tự ý thức bảo vệ quyền lợi của mình trước các thủ đoạn lừa đảo, gian lận từ phía những nhà sản xuất, kinh doanh hàng hóa và cung cấp dịch vụ.

c) Tăng cường sự phối hợp giữa các cơ quan truyền thông với các cơ quan quản lý nhà nước trong việc xem xét, xác minh tính trung thực và chính xác về công năng, tác dụng của sản phẩm quảng cáo trước khi đăng tải, đưa tin; tích cực hỗ trợ các doanh nghiệp trong việc cảnh báo những vi phạm về quảng cáo không trung thực, hàng giả, hàng kém chất lượng, gian lận thương mại.

d) Nâng cao ý thức chấp hành pháp luật bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng của các chủ thể sản xuất, kinh doanh; nhận thức rõ trách nhiệm, nghĩa vụ của mình đối với người tiêu dùng; những hậu quả pháp lý khi xảy ra vi phạm.

3. Đào tạo nguồn nhân lực bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng

a) Hàng năm, Sở Công Thương chỉ đạo Hội Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng thành phố Cần Thơ:

- Tổ chức tập huấn cho cán bộ công chức; cán bộ hội, chi hội; ban quản lý chợ, siêu thị, trung tâm thương mại, doanh nghiệp, hợp tác xã, cơ sở sản xuất - kinh doanh làm công tác bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng trên địa bàn thành phố.

- Phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo cung cấp tài liệu, thực hiện lồng ghép giáo dục pháp luật về bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng vào chương trình giảng dạy cho đối tượng học sinh, sinh viên với hình thức tuyên truyền vận động cho học sinh, sinh viên nhận thức về quyền lợi của người tiêu dùng.

b) Các cơ quan, tổ chức chủ động trang bị tài liệu, cập nhật kiến thức pháp luật về quyền lợi người tiêu dùng cho cán bộ, người lao động; cử cán bộ tham gia các lớp đào tạo, lớp tập huấn ngắn ngày do địa phương, Trung ương tổ chức nhằm nâng cao năng lực, trình độ công tác bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng.

c) Nâng cao kiến thức pháp luật, đạo đức phẩm chất, kinh nghiệm xử lý, khả năng nắm bắt tâm lý cho đội ngũ cán bộ thực hiện công tác hòa giải về bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng.

4. Tăng cường kiểm tra, giám sát chất lượng hàng hóa, dịch vụ

a) Xây dựng kế hoạch phối hợp và hỗ trợ giữa các cơ quan quản lý nhà nước, tổ chức xã hội có chức năng, quyền hạn để tham gia bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng. Thực hiện việc kiểm tra, đánh giá chất lượng hàng hóa, dịch vụ tiêu dùng, đặc biệt là trong các lĩnh vực an toàn thực phẩm, y tế, chất lượng, đo lường sản phẩm hàng hóa, dịch vụ tiêu dùng.

b) Tăng cường cơ sở vật chất, phương tiện, thiết bị kiểm tra, đánh giá chất lượng hàng hóa dịch vụ cho cơ quan quản lý nhà nước về bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng. Các doanh nghiệp chủ động đầu tư hệ thống kiểm soát chất lượng hàng hóa đảm bảo tiêu chuẩn lưu thông trên thị trường.

c) Sở Công Thương chủ trì, phối hợp với các quận, huyện theo dõi diễn biến thị trường cung cầu hàng hóa, nhất là các mặt hàng thiết yếu để chủ động phương án hoặc kịp thời đề xuất biện pháp ứng phó nhằm ổn định thị trường khi cần thiết, đáp ứng nhu cầu mua sắm của người tiêu dùng.

d) Hỗ trợ tổ chức xã hội tham gia bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng độc lập khảo sát, thử nghiệm chất lượng hàng hóa, dịch vụ để cảnh báo cho người tiêu dùng đề phòng hàng lậu, hàng giả, hàng kém chất lượng, gian lận thương mại.

đ) Tăng cường nhận định, đánh giá, cảnh báo về các hành vi kinh doanh hàng hóa không an toàn hoặc các hàng hóa, dịch vụ gây ảnh hưởng tới sức khỏe, tính mạng và tài sản của người tiêu dùng.

5. Triển khai chương trình Doanh nghiệp vì người tiêu dùng

a) Hướng dẫn, tạo điều kiện khuyến khích các doanh nghiệp nâng cao trách nhiệm của mình đối với người tiêu dùng thông qua các hoạt động như đưa các chính sách, quy định của pháp luật về bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng vào chiến lược, kế hoạch sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp.

b) Tổ chức bộ phận chuyên trách hoặc kiêm nhiệm để thực hiện tư vấn, hỗ trợ tiếp nhận và giải quyết khiếu nại của người tiêu dùng, triển khai các hoạt động nhằm giải quyết khiếu nại của người tiêu dùng.

c) Doanh nghiệp chủ động phát hành tài liệu, ấn phẩm, tờ rơi về bảo vệ thương hiệu, bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng theo chính sách của doanh nghiệp.

6. Hợp tác quốc tế về bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng

a) Tham gia các hoạt động hợp tác quốc tế về bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng.

b) Hợp tác, phối hợp với cơ quan tổ chức bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng Việt Nam trong các giao dịch xuyên biên giới.

III. KINH PHÍ THỰC HIỆN

1. Kinh phí thực hiện từ nguồn ngân sách nhà nước và các nguồn vốn hợp pháp khác.

2. Hàng năm, Sở Công Thương xây dựng dự toán chi tiết trình Sở Tài chính thẩm định, tham mưu UBND thành phố xem xét, cấp kinh phí để tổ chức thực hiện.

3. Việc quản lý và sử dụng kinh phí thực hiện theo quy định hiện hành, đáp ứng yêu cầu hiệu quả, tiết kiệm.

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Sở Công Thương

a) Là cơ quan quản lý nhà nước về bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng thuộc lĩnh vực Công Thương, chỉ đạo Hội Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng thành phố Cần Thơ tham mưu nội dung công tác để trình UBND thành phố xem xét, ban hành Kế hoạch bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng trên địa bàn thành phố. Chủ trì, phối hợp với Sở Tài chính lập dự toán kinh phí hàng năm về “Ngày Quyền người tiêu dùng” trình UBND thành phố xem xét, phê duyệt để thực hiện.

b) Huy động nguồn vốn tài trợ hợp pháp từ các chương trình, đề án của Trung ương và các doanh nghiệp địa phương (nếu có), góp phần kinh phí cho thực hiện kế hoạch.

c) Tham mưu UBND thành phố sửa đổi, bổ sung kế hoạch cho phù hợp với tình hình thực tế địa phương và hướng dẫn của Trung ương.

d) Thực hiện các hoạt động bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng trong lĩnh vực ngành, đặc biệt là các vấn đề như an toàn thực phẩm thuộc thẩm quyền ngành Công Thương quản lý.

đ) Hướng dẫn, kiểm tra, giám sát việc thực hiện kế hoạch này. Tổng hợp, đánh giá tình hình thực hiện hàng năm và cả giai đoạn báo cáo Bộ Công Thương, UBND thành phố kết quả thực hiện.

2. Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính

Thẩm định, tham mưu UBND thành phố bố trí kinh phí để đảm bảo nguồn kinh phí thực hiện Kế hoạch phát triển các hoạt động bảo vệ quyền lợi Người tiêu dùng trên địa bàn thành phố Cần Thơ giai đoạn 2018 - 2020.

3. Sở Khoa học và Công nghệ

Phối hợp với Sở Công Thương trong các hoạt động bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng liên quan đến sở hữu trí tuệ, tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng hàng hóa và xây dựng cơ chế phối hợp, hỗ trợ các cá nhân, tổ chức có liên quan trong việc kiếm tra đánh giá và công bố chất lượng hàng hóa, dịch vụ tiêu dùng.

4. Sở Y tế

Phối hợp với Sở Công Thương trong việc thực hiện các hoạt động bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng trong lĩnh vực y tế, đặc biệt là các vấn đề như an toàn thực phẩm thuộc phân cấp quản lý của ngành y tế.

5. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Phối hợp với Sở Công Thương trong việc thực hiện các hoạt động bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng trong lĩnh vực nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy sản; trong đó tập trung về vấn đề bảo đảm an toàn thực phẩm đối với nhóm mặt hàng thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quản lý.

6. Sở Giáo dục và Đào tạo

Bố trí thời gian hợp lý để tổ chức tuyên truyền cho giáo viên, sinh viên các trường học các quy định của pháp luật về bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng.

7. Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch

Phối hợp với Sở Công Thương và cơ quan chức năng có liên quan thẩm định nội dung tuyên truyền về các hoạt động liên quan đến công tác bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng.

8. Sở Thông tin và Truyền thông

a) Phối hợp với Sở Công Thương chỉ đạo các đơn vị thông tin truyền thông tăng cường công tác tuyên truyền về Kế hoạch phát triển các hoạt động bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng trên địa bàn thành phố giai đoạn 2018 - 2020.

b) Phổ biến chính sách và pháp luật bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng; tuyên truyền về các chương trình đào tạo, phát triển nguồn nhân lực bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng.

c) Tuyên truyền về công tác kiểm tra, đánh giá chất lượng hàng hóa, dịch vụ tiêu dùng của các cơ quan chức năng; tuyên truyền về Chương trình Doanh nghiệp vì người tiêu dùng.

9. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Cần Thơ và các đoàn thể

Tích cực phối hợp và tham gia vào công tác tuyên truyền các hoạt động bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng; đặc biệt là lồng ghép các hoạt động tuyên truyền, giám sát thực hiện pháp luật về quyền lợi người tiêu dùng.

10. Hội Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng

a) Phối hợp với Sở Công Thương và các cơ quan có liên quan tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày quyền của Người tiêu dùng Việt Nam định kỳ hàng năm; triển khai Chương trình Doanh nghiệp vì người tiêu dùng theo hướng dẫn của Bộ Công Thương.

b) Tổ chức các lớp tập huấn, bồi dưỡng kiến thức cho cán bộ làm công tác bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng của các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp. Tổ chức các hoạt động tuyên tuyền, phổ biến, tư vấn, hỗ trợ người tiêu dùng tìm hiểu các chính sách pháp luật về bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng thông qua các hoạt động hội nghị, hội thảo, tọa đàm.

c) Tiếp nhận các kiến nghị, phản ánh của các tổ chức, cá nhân các hoạt động về tiêu dùng. Định kỳ báo cáo kết quả thực hiện các hoạt động bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng gửi Sở Công Thương tổng hợp, báo cáo Bộ Công Thương và UBND thành phố.

11. Ủy ban nhân dân quận, huyện

a) Căn cứ tình hình thực tế tại địa phương và nội dung Kế hoạch này, UBND quận, huyện xây dựng kế hoạch và bố trí kinh phí thực hiện các chương trình phát triển các hoạt động bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng tại địa phương; lồng ghép với các hoạt động khác nhằm thực hiện tiết kiệm và phát huy hiệu quả.

b) Hỗ trợ tạo điều kiện để Phòng Kinh tế, các Chi Hội bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng trên địa bàn quận, huyện thực hiện tốt Kế hoạch này.

c) Định kỳ báo cáo kết quả thực hiện các hoạt động bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng gửi Sở Công Thương để tổng hợp.

12. Báo Cần Thơ, Đài Phát thanh và Truyền hình thành phố Cần Thơ

a) Phối hợp với các sở, ban ngành và các đơn vị có liên quan tăng cường công tác tuyên truyền các hoạt động bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng; trong đó, cần tăng thời lượng, tin bài, phóng sự về hoạt động bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng trên địa bàn thành phố.

b) Phát huy vai trò giám sát, phóng sự điều tra để công khai các địa chỉ, tổ chức, cá nhân vi phạm pháp luật về bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng trên địa bàn thành phố.

13. Hiệp Hội doanh nghiệp thành phố Cần Thơ

a) Tuyên truyền, vận động doanh nghiệp, Hội viên phối hợp với Sở Công Thuơng và các cơ quan liên quan triển khai các chương trình bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng tại Kế hoạch này.

b) Chỉ đạo, hướng dẫn các doanh nghiệp thuộc Hiệp hội đẩy mạnh Chương trình Doanh nghiệp vì người tiêu dùng.

14. Doanh nghiệp trên địa bàn thành phố

a) Chủ động triển khai thực hiện Chương trình “Doanh nghiệp vì người tiêu dùng”; xây dựng bộ phận chuyên trách tư vấn, hỗ trợ tiếp nhận và giải quyết khiếu nại của người tiêu dùng.

b) Nâng cao hiệu quả hoạt động sản xuất, kinh doanh gắn với trách nhiệm bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng.

 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 1330/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu1330/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành28/05/2018
Ngày hiệu lực28/05/2018
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcThương mại
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhậtnăm ngoái

Download Văn bản pháp luật 1330/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 1330/QĐ-UBND 2018 triển khai hoạt động bảo vệ quyền lợi Người tiêu dùng Cần Thơ


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 1330/QĐ-UBND 2018 triển khai hoạt động bảo vệ quyền lợi Người tiêu dùng Cần Thơ
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu1330/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhThành phố Cần Thơ
        Người kýTrương Quang Hoài Nam
        Ngày ban hành28/05/2018
        Ngày hiệu lực28/05/2018
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcThương mại
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhậtnăm ngoái

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 1330/QĐ-UBND 2018 triển khai hoạt động bảo vệ quyền lợi Người tiêu dùng Cần Thơ

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 1330/QĐ-UBND 2018 triển khai hoạt động bảo vệ quyền lợi Người tiêu dùng Cần Thơ

            • 28/05/2018

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 28/05/2018

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực