Quyết định 1330/QĐ-UBND

Quyết định 1330/QĐ-UBND năm 2014 công bố thủ tục hành chính mới và bị bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Ban Quản lý các khu công nghiệp Vĩnh Long

Nội dung toàn văn Quyết định 1330/QĐ-UBND thủ tục hành chính mới bị bãi bỏ thẩm quyền ban quản lý khu công nghiệp Vĩnh Long 2015


UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH VĨNH LONG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1330/QĐ-UBND

Vĩnh Long, ngày 05 tháng 9 năm 2014

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CÔNG BỐ MỚI VÀ BÃI BỎ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA BAN QUẢN LÝ CÁC KHU CÔNG NGHIỆP VĨNH LONG

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH VĨNH LONG

Căn cứ luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân, ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08 tháng 06 năm 2010 của Chính phủ về kiểm soát thủ tục hành chính; Nghị định số 48/2013/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2013 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Thông tư số 05/2014/TT-BTP ngày 07 tháng 02 năm 2014 của Bộ Tư pháp hướng dẫn công bố, niêm yết thủ tục hành chính và báo cáo về tình hình, kết quả thực hiện kiểm soát thủ tục hành chính;

Xét Tờ trình số 145/TTr-BQL ngày 16/7/2014 của Trưởng Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh Vĩnh Long,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố kèm theo Quyết định này 03 (ba) thủ tục hành chính mới ban hành và 01 (một) thủ tục hành chính bị bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Ban Quản lý các khu công nghiệp Vĩnh Long (có phụ lục I, II kèm theo).

Điều 2. Giao Trưởng Ban Quản lý các khu công nghiệp Vĩnh Long.

- Niêm yết, công khai đầy đủ danh mục và nội dung các thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết tại trụ sở;

- Tổ chức thực hiện đúng nội dung các thủ tục hành chính được công bố kèm theo Quyết định này.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Trưởng Ban Quản lý các khu công nghiệp, Thủ trưởng các sở, ban, ngành có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành./.


Nơi nhận:
- Như Điều 3 (để thực hiện);
- Cục Kiểm soát TTHC, Bộ Tư pháp (để báo cáo);
- TT.TU, TT.HĐND tỉnh (để báo cáo);
- CT, các PCT UBND tỉnh (để chỉ đạo);
- LĐVP UBND tỉnh (để theo dõi);
- Phòng TH, KTN (để tổng hợp);
- Lưu: VT, 1.22.05.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

Trương Văn Sáu

 

PHỤ LỤC 1

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH MỚI BAN HÀNH THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA BAN QUẢN LÝ CÁC KHU CÔNG NGHIỆP VĨNH LONG
(Ban hành kèm theo Quyết định số .1330/QĐ-UBND, ngày 05/9/2014 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Long)

PHẦN I. DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

1. Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành thuộc phạm vi chức năng quản lý của Ban Quản lý các khu công nghiệp Vĩnh Long

STT

Tên thủ tục hành chính

Lĩnh vực

Cơ quan thực hiện

I. Thủ tục hành chính cấp tỉnh

1

Đăng ký lại doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài đã được cấp phép trước ngày 01/7/2006

Đầu tư nước ngoài

UBND tỉnh, Ban Quản lý các khu công nghiệp

2

Chuyển đổi doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài đã cấp phép trước ngày 1/7/2006

Đầu tư nước ngoài

UBND tỉnh, Ban Quản lý các khu công nghiệp

3

Đăng ký đổi Giấy phép đầu tư hoặc Giấy phép kinh doanh của dự án đầu tư theo hình thức hợp đồng hợp tác kinh doanh được cấp trước ngày 1/7/2006

Đầu tư nước ngoài

UBND tỉnh, Ban Quản lý các khu công nghiệp

 

 

FILE ĐƯỢC ĐÍNH KÈM THEO VĂN BẢN

 

 

 

 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 1330/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu1330/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành05/09/2014
Ngày hiệu lực05/09/2014
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcDoanh nghiệp, Thương mại
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật5 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 1330/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 1330/QĐ-UBND thủ tục hành chính mới bị bãi bỏ thẩm quyền ban quản lý khu công nghiệp Vĩnh Long 2015


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 1330/QĐ-UBND thủ tục hành chính mới bị bãi bỏ thẩm quyền ban quản lý khu công nghiệp Vĩnh Long 2015
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu1330/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Vĩnh Long
        Người kýTrương Văn Sáu
        Ngày ban hành05/09/2014
        Ngày hiệu lực05/09/2014
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcDoanh nghiệp, Thương mại
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật5 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 1330/QĐ-UBND thủ tục hành chính mới bị bãi bỏ thẩm quyền ban quản lý khu công nghiệp Vĩnh Long 2015

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 1330/QĐ-UBND thủ tục hành chính mới bị bãi bỏ thẩm quyền ban quản lý khu công nghiệp Vĩnh Long 2015

            • 05/09/2014

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 05/09/2014

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực