Quyết định 1332/QĐ-BTP

Quyết định 1332/QĐ-BTP năm 2015 ban hành Kế hoạch tổ chức sơ kết 03 năm triển khai thực hiện Pháp lệnh pháp điển hệ thống quy phạm pháp luật do Bộ Tư pháp ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 1332/QĐ-BTP 2015 sơ kết 03 năm thực hiện Pháp lệnh pháp điển hệ thống quy phạm pháp luật


BỘ TƯ PHÁP
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1332/QĐ-BTP

Hà Nội, ngày 16 tháng 7 năm 2015

 

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH KẾ HOẠCH TỔ CHỨC SƠ KẾT 03 NĂM TRIỂN KHAI THỰC HIỆN PHÁP LỆNH PHÁP ĐIỂN HỆ THỐNG QPPL

BỘ TRƯỞNG BỘ TƯ PHÁP

Căn cứ Pháp lệnh pháp điển hệ thống quy phạm pháp luật ngày 16/4/2012;

Căn cứ Nghị định số 22/2013/NĐ-CP ngày 13/3/2013 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tư pháp;

Xét đề nghị của Cục trưởng Cục Kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Kế hoạch tổ chức sơ kết 03 năm triển khai thực hiện Pháp lệnh pháp điển hệ thống QPPL.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký.

Điều 3. Cục trưởng Cục Kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch - Tài chính, Vụ trưởng Vụ Thi đua - Khen thưởng, Chánh Văn phòng Bộ và các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

Điều 4. Đề nghị Thủ trưởng các cơ quan: Văn phòng Quốc hội, Văn phòng Chủ tịch nước, Tòa án nhân dân tối cao, Viện Kiểm sát nhân dân tối cao, Kiểm toán Nhà nước, các bộ, cơ quan ngang bộ và các cơ quan, tổ chức có liên quan phối hợp với Bộ Tư pháp thực hiện Quyết định này./. 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3, Điều 4;
- Bộ trưởng (để b/c);
- Tổ chức pháp chế các cơ quan thực hiện pháp điển;
- Cục Công nghệ thông tin (để đăng tải lên
Cổng Thông tin điện tử Bộ Tư pháp);
- Lưu: VT, Cục KTVB.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Đinh Trung Tụng

 

KẾ HOẠCH

TỔ CHỨC SƠ KẾT 03 NĂM TRIỂN KHAI THỰC HIỆN PHÁP LỆNH PHÁP ĐIỂN HỆ THỐNG QPPL
(Ban hành kèm theo Quyết định số 1332 /QĐ-BTP ngày 16 tháng 7 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp)

Pháp lệnh pháp điển hệ thống QPPL có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/7/2013, cho đến nay, Bộ Tư pháp cùng các bộ, cơ quan ngang bộ, Văn phòng Chủ tịch nước, Văn phòng Quốc hội, Tòa án nhân dân tối cao, Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Kiểm toán nhà nước (sau đây gọi là các cơ quan thực hiện pháp điển) đã tổ chức triển khai thực hiện Pháp lệnh pháp điển được gần 03 năm, bảo đảm tiến độ và hiệu quả công việc. Nhằm đánh giá kết quả triển khai thực hiện Pháp lệnh pháp điển hệ thống QPPL trong 03 năm qua và định hướng triển khai thực hiện trong thời gian tới, Bộ Tư pháp ban hành Kế hoạch tổ chức sơ kết 03 năm triển khai thực hiện Pháp lệnh pháp điển hệ thống QPPL như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

Đánh giá kết quả 03 năm triển khai thực hiện Pháp lệnh pháp điển hệ thống QPPL và các văn bản hướng dẫn thi hành; phân tích làm rõ những tồn tại, hạn chế, khó khăn, vướng mắc trong việc triển khai thực hiện công tác pháp điển hệ thống QPPL; đề xuất giải pháp tháo gỡ, khắc phục khó khăn, vướng mắc và định hướng triển khai thực hiện trong thời gian tới. Qua đó, nhân rộng những cách làm hay, sáng tạo để thực hiện tốt công tác pháp điển trong thời gian tới.

2. Yêu cầu

- Việc thực hiện sơ kết bảo đảm thực hiện tại tất cả các cơ quan có trách nhiệm, thẩm quyền thực hiện pháp điển hệ thống QPPL.

- Hoạt động sơ kết phải được thực hiện toàn diện, đồng bộ trên các phương diện như: việc bố trí các điều kiện bảo đảm để triển khai thực hiện công tác pháp điển; sự lãnh đạo, chỉ đạo điều hành của Thủ trưởng các cơ quan thực hiện pháp điển và kết quả thực hiện pháp điển.

- Việc tổ chức sơ kết phải bảo đảm thiết thực, tiết kiệm và hiệu quả.

II. NỘI DUNG KẾ HOẠCH

1. Thực hiện sơ kết tại các cơ quan thực hiện pháp điển

1.1. Các cơ quan thực hiện pháp điển thực hiện sơ kết 03 năm triển khai thực hiện công tác pháp điển hệ thống QPPL tại cơ quan (có thể không tổ chức Hội nghị - kinh phí thực hiện do từng cơ quan tự bố trí).

1.2. Các cơ quan thực hiện pháp điển xây dựng báo cáo sơ kết gửi Bộ Tư pháp trước ngày 15/02/2016. Gồm các nội dung chính sau:

- Công tác chỉ đạo, điều hành của Thủ trưởng cơ quan.

- Đánh giá công tác bố trí các điều kiện bảo đảm để triển khai thực hiện pháp điển tại cơ quan (công tác thể chế, biên chế, kinh phí và các điều kiện bảo đảm khác).

- Kết quả thực hiện công tác pháp điển của cơ quan.

- Những tồn tại, hạn chế, khó khăn, vướng mắc.

- Đề xuất các giải pháp tháo gỡ, khắc phục khó khăn, vướng mắc.

- Đề xuất sửa đổi, bổ sung các quy định về công tác pháp điển.

- Định hướng triển khai thực hiện pháp điển năm 2016, 2017.

2. Thực hiện sơ kết chung 03 năm triển khai thực hiện công tác pháp điển

Trên cơ sở tổng hợp kết quả sơ kết 03 năm triển khai thực hiện công tác pháp điển hệ thống QPPL của các cơ quan, Bộ Tư pháp tổ chức Hội nghị sơ kết và khen thưởng như sau:

2.1. Tổ chức Hội nghị sơ kết

- Thời gian tổ chức: 1/2 ngày trong tháng 4/2016

- Địa điểm tổ chức: tại Hà Nội (Dự kiến tại Hội trường Đa năng, Trụ sở Bộ Tư pháp)

- Thành phần tham dự: đại diện lãnh đạo và 01 chuyên viên làm công tác pháp điển tại tổ chức pháp chế các cơ quan thực hiện pháp điển; đại diện Uỷ ban pháp luật của Quốc hội; đại diện Vụ Pháp luật - Văn phòng Chính phủ; đại diện một số đơn vị có liên quan thuộc Bộ Tư pháp (khoảng 80 đại biểu) và phóng viên một số báo, đài phát thanh, truyền hình đến dự, đưa tin Hội nghị.

- Kinh phí tổ chức: sử dụng kinh phí từ nguồn kinh phí của Bộ Tư pháp năm 2016.

- Tài liệu phục vụ Hội nghị:

+ Báo cáo Sơ kết 03 năm triển khai thực hiện Pháp lệnh pháp điển hệ thống QPPL;

+ Báo cáo kết quả rà soát Pháp lệnh pháp điển hệ thống QPPL, Nghị định số 63/2013/NĐ-CP theo Luật ban hành văn bản QPPL năm 2015 và định hướng sửa đổi, bổ sung nhằm hoàn thiện các quy định về công tác pháp điển;

+ Các Báo cáo tham luận về công tác pháp điển hệ thống QPPL ở một số cơ quan (Giao Cục Kiểm tra văn bản QPPL chủ động phối hợp với một số cơ quan chuẩn bị).

- Đơn vị thực hiện: Cục Kiểm tra văn bản QPPL

2.2. Bộ trưởng Bộ Tư pháp thực hiện khen thưởng các tổ chức, cá nhân có thành tích xuất sắc trong việc triển khai thực hiện công tác pháp điển hệ thống QPPL

- Thời gian gửi đề xuất khen thưởng: trước ngày 31/12/2015 (sau thời hạn trên, Bộ Tư pháp xin được hiểu là Quý Cơ quan không có đề xuất về khen thưởng).

- Cục Kiểm tra văn bản QPPL chủ trì, phối hợp với Vụ Thi đua - Khen thưởng tham mưu hướng dẫn các cơ quan thực hiện pháp điển lựa chọn tổ chức, cá nhân thuộc cơ quan mình quản lý và chuẩn bị hồ sơ đề nghị Bộ trưởng Bộ Tư pháp xem xét quyết định khen thưởng theo quy định.

3. Xây dựng Báo cáo Chính phủ về kết quả 03 năm triển khai thực hiện Pháp lệnh pháp điển hệ thống QPPL

- Thời gian thực hiện: Tháng 5/2016

- Đơn vị thực hiện: Cục Kiểm tra văn bản QPPL

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Các cơ quan thực hiện pháp điển

- Các cơ quan thực hiện pháp điển tiến hành sơ kết 03 năm triển khai thực hiện công tác pháp điển theo nội dung Kế hoạch này.

- Tổ chức pháp chế các cơ quan thực hiện pháp điển có trách nhiệm tham mưu giúp Thủ trưởng cơ quan tổ chức thực hiện Kế hoạch này bảo đảm chất lượng, hiệu quả.

2. Các đơn vị thuộc Bộ Tư pháp

- Cục Kiểm tra văn bản QPPL: chủ trì, phối hợp các đơn vị liên quan triển khai thực hiện các nội dung theo Kế hoạch này. Trong quá trình thực hiện, nếu có vấn đề phát sinh, khó khăn, vướng mắc Cục Kiểm tra văn bản QPPL có trách nhiệm báo cáo Thứ trưởng phụ trách đơn vị kịp thời để chỉ đạo giải quyết.

- Vụ Thi đua - Khen thưởng phối hợp với Cục Kiểm tra văn bản QPPL hướng dẫn các cơ quan thực hiện pháp điển đánh giá kết quả đạt được, xây dựng Hồ sơ đề xuất Bộ trưởng Bộ Tư pháp khen thưởng theo quy định.

- Vụ Kế hoạch - Tài chính phối hợp với Cục Kiểm tra văn bản QPPL bảo đảm kinh phí thực hiện Kế hoạch này.

- Văn phòng Bộ có trách nhiệm bố trí Hội trường phục vụ Hội nghị./.

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 1332/QĐ-BTP

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu1332/QĐ-BTP
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành16/07/2015
Ngày hiệu lực16/07/2015
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật9 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 1332/QĐ-BTP

Lược đồ Quyết định 1332/QĐ-BTP 2015 sơ kết 03 năm thực hiện Pháp lệnh pháp điển hệ thống quy phạm pháp luật


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 1332/QĐ-BTP 2015 sơ kết 03 năm thực hiện Pháp lệnh pháp điển hệ thống quy phạm pháp luật
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu1332/QĐ-BTP
        Cơ quan ban hànhBộ Tư pháp
        Người kýĐinh Trung Tụng
        Ngày ban hành16/07/2015
        Ngày hiệu lực16/07/2015
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật9 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản gốc Quyết định 1332/QĐ-BTP 2015 sơ kết 03 năm thực hiện Pháp lệnh pháp điển hệ thống quy phạm pháp luật

         Lịch sử hiệu lực Quyết định 1332/QĐ-BTP 2015 sơ kết 03 năm thực hiện Pháp lệnh pháp điển hệ thống quy phạm pháp luật

         • 16/07/2015

          Văn bản được ban hành

          Trạng thái: Chưa có hiệu lực

         • 16/07/2015

          Văn bản có hiệu lực

          Trạng thái: Có hiệu lực