Quyết định 1333/QĐ-BNV

Quyết định 1333/QĐ-BNV năm 2012 phê duyệt Đề án “Tăng cường năng lực đội ngũ công chức chuyên trách cải cách hành chính giai đoạn 2013-2015” do Bộ trưởng Bộ Nội vụ ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 1333/QĐ-BNV năm 2012 phê duyệt Đề án Tăng cường năng lực đội ngũ


BỘ NỘI VỤ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 1333/QĐ-BNV

Hà Nội, ngày 14 tháng 12 năm 2012

 

QUYẾT ĐỊNH

PHÊ DUYỆT ĐỀ ÁN “TĂNG CƯỜNG NĂNG LỰC ĐỘI NGŨ CÔNG CHỨC CHUYÊN TRÁCH CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH GIAI ĐOẠN 2013-2015”

BỘ TRƯỞNG BỘ NỘI VỤ

Căn cứ Nghị định số 61/2012/NĐ-CP ngày 10 tháng 8 năm 2012 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Nội vụ;

Căn cứ Nghị quyết số 30c/NQ-CP ngày 8 tháng 11 năm 2011 của Chính phủ ban hành Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2011 - 2020;

Xét đề nghị của Vụ trưởng Vụ Cải cách hành chính,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt Đề án “Tăng cường năng lực đội ngũ công chức chuyên trách cải cách hành chính giai đoạn 2013-2015” với những nội dung chính sau đây:

I. MỤC TIÊU

1. Mục tiêu chung

Xây dựng được một đội ngũ công chức chuyên trách cải cách hành chính ổn định, có phẩm chất đạo đức, đủ năng lực đáp ứng yêu cầu chỉ đạo, triển khai cải cách hành chính nhà nước.

2. Mục tiêu cụ thể

- Xác định rõ chức trách, nhiệm vụ của công chức chuyên trách cải cách hành chính;

- Thống nhất việc bố trí công chức chuyên trách cải cách hành chính trong các cơ quan hành chính nhà nước;

- Tăng cường năng lực cho đội ngũ công chức chuyên trách cải cách hành chính thông qua công tác đào tạo, bồi dưỡng;

- Đến năm 2015, 100% công chức chuyên trách cải cách hành chính có phẩm chất đạo đức, đủ năng lực đáp ứng yêu cầu chỉ đạo và triển khai cải cách hành chính.

II. NHIỆM VỤ

1. Chức trách, nhiệm vụ của công chức chuyên trách cải cách hành chính

a) Chức trách: Giúp thủ trưởng cơ quan thực hiện công tác tham mưu, chỉ đạo triển khai cải cách hành chính của cơ quan.

b) Nhiệm vụ:

- Xây dựng kế hoạch cải cách hành chính năm của cơ quan;

- Hướng dẫn các cơ quan, tổ chức trực thuộc thực hiện kế hoạch cải cách hành chính của cơ quan;

- Theo dõi, đánh giá việc thực hiện kế hoạch cải cách hành chính, thực hiện các thể chế, chính sách, biện pháp, cơ chế cải cách đã được ban hành trong phạm vi quản lý;

- Xây dựng báo cáo cải cách hành chính của cơ quan theo quy định;

- Đề xuất các biện pháp, sáng kiến nhằm đẩy mạnh cải cách hành chính;

- Phối hợp với các cơ quan liên quan thực hiện công tác thông tin, tuyên truyền về cải cách hành chính.

2. Bố trí công chức chuyên trách cải cách hành chính

Cơ quan hành chính các cấp căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ và nhiệm vụ cải cách hành chính xây dựng cơ cấu công chức trên cơ sở vị trí việc làm, trong đó có vị trí việc làm công chức chuyên trách cải cách hành chính, số lượng vị trí việc làm công chức chuyên trách cải cách hành chính được xác định căn cứ vào khối lượng công việc, nhiệm vụ cụ thể về cải cách hành chính của cơ quan.

Công chức chuyên trách cải cách hành chính tại các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ (sau đây gọi chung là bộ) được bố trí trong đơn vị làm công tác tổ chức cán bộ là Vụ Tổ chức cán bộ, Ban Tổ chức cán bộ v.v...

Cơ quan hành chính trực thuộc bộ (tổng cục, cục v.v...) căn cứ vào cơ cấu công chức trên cơ sở vị trí việc làm đã được xác định có vị trí việc làm công chức chuyên trách cải cách hành chính, bố trí công chức chuyên trách cải cách hành chính trong đơn vị làm công tác tổ chức cán bộ của cơ quan.

Công chức chuyên trách cải cách hành chính được bố trí trong Phòng Cải cách hành chính tại Sở Nội vụ; các sở và tổ chức tương đương thuộc Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương căn cứ vào cơ cấu công chức trên cơ sở vị trí việc làm đã được xác định có vị trí việc làm công chức chuyên trách cải cách hành chính, bố trí công chức chuyên trách cải cách hành chính trong đơn vị làm công tác tổ chức cán bộ của cơ quan.

Công chức chuyên trách cải cách hành chính được bố trí trong Phòng Nội vụ thuộc Ủy ban nhân dân cấp huyện.

3. Đào tạo, bồi dưỡng nâng cao năng lực cho đội ngũ công chức chuyên trách cải cách hành chính

a) Mục đích, yêu cầu:

- Mục đích: Nâng cao nhận thức, cải thiện kỹ năng nhằm tăng cường năng lực cho đội ngũ công chức chuyên trách cải cách hành chính đáp ứng yêu cầu công việc;

- Yêu cầu: Đào tạo, bồi dưỡng được thực hiện thường xuyên, liên tục, mang tính ứng dụng, sát thực tiễn; kết hợp chặt chẽ giữa trang bị kiến thức lý luận và rèn luyện kỹ năng thực hành.

b) Đối tượng được đào tạo, bồi dưỡng và trách nhiệm thực hiện:

+ Ở Trung ương: Bộ Nội vụ chủ trì phối hợp với các bộ, ngành Trung ương và Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tổ chức đào tạo, bồi dưỡng cho công chức chuyên trách cải cách hành chính của các bộ, ngành và bồi dưỡng giảng viên cho các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;

+ Ở địa phương: Sở Nội vụ phối hợp với các sở, ngành và Ủy ban nhân dân cấp huyện tổ chức đào tạo, bồi dưỡng cho đội ngũ công chức chuyên trách cải cách hành chính của các sở, ngành và Ủy ban nhân dân cấp huyện.

c) Nội dung đào tạo, bồi dưỡng:

Nội dung chương trình, tài liệu đào tạo, bồi dưỡng phải đạt các tiêu chí: Cập nhật, khoa học, thực tiễn, dễ ứng dụng, và phải đảm bảo một số nội dung chính sau:

- Về kiến thức:

+ Cung cấp các kiến thức về quan điểm, chủ trương của Đảng, Nhà nước về công tác cải cách hành chính nhà nước;

+ Cung cấp các nội dung, nhiệm vụ chủ yếu của Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2011-2020;

- Giới thiệu, hướng dẫn các kỹ năng, nghiệp vụ:

+ Kỹ năng xây dựng kế hoạch cải cách hành chính;

+ Kỹ năng triển khai công tác theo dõi, đánh giá cải cách hành chính;

+ Kỹ năng xây dựng báo cáo cải cách hành chính;

+ Kỹ năng nghiệp vụ thông tin, tuyên truyền về cải cách hành chính;

+ Kỹ năng điều tra xã hội học, nhất là các vấn đề về điều tra, khảo sát mức độ hài lòng của cá nhân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước.

d) Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng:

Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng công chức chuyên trách cải cách hành chính được xây dựng và là một phần trong kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ công chức hàng năm của bộ, tỉnh.

III. GIẢI PHÁP

1. Thể chế hóa việc xác định chức trách, nhiệm vụ và bố trí công chức chuyên trách cải cách hành chính trong các cơ quan hành chính nhà nước để có cơ sở pháp lý triển khai.

2. Tăng cường nhận thức, trách nhiệm người đứng đầu cơ quan hành chính các cấp trong bố trí, sử dụng công chức chuyên trách cải cách hành chính nhằm đẩy mạnh triển khai cải cách hành chính trong các cơ quan hành chính.

3. Bố trí đủ kinh phí cho công tác đào tạo, bồi dưỡng công chức chuyên trách cải cách hành chính.

Điều 2. Tổ chức thực hiện

1. Trách nhiệm thực hiện Đề án:

a) Bộ Nội vụ

- Vụ Cải cách hành chính:

+ Phối hợp với Vụ Công chức - Viên chức, Vụ Tổ chức - Biên chế xây dựng và trình Bộ trưởng ban hành văn bản về việc hướng dẫn bố trí công chức chuyên trách cải cách hành chính trong các cơ quan hành chính nhà nước; kiểm tra việc thực hiện;

+ Phối hợp với Vụ Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức xây dựng Chương trình bồi dưỡng đội ngũ công chức chuyên trách cải cách hành chính;

+ Hàng năm xây dựng kế hoạch bồi dưỡng đội ngũ công chức chuyên trách cải cách hành chính kèm theo dự trù kinh phí triển khai; chủ trì tổ chức thực hiện sau khi kế hoạch được phê duyệt;

+ Sơ, tổng kết đánh giá việc triển khai thực hiện Đề án.

- Vụ Kế hoạch - Tài chính:

+ Phối hợp với Vụ Cải cách hành chính lập dự toán kinh phí cho kế hoạch bồi dưỡng đội ngũ công chức chuyên trách cải cách hành chính hàng năm để tổng hợp chung vào dự toán ngân sách hàng năm của Bộ Nội vụ gửi Bộ Tài chính theo quy định.

- Văn phòng Bộ:

Hướng dẫn việc thanh quyết toán kinh phí tổ chức các lớp bồi dưỡng cho đội ngũ công chức chuyên trách cải cách hành chính, đào tạo, bồi dưỡng giảng viên do Bộ Nội vụ chịu trách nhiệm thực hiện.

b) Các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

- Xác định vị trí việc làm công chức chuyên trách cải cách hành chính, bố trí đủ công chức chuyên trách cải cách hành chính đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ triển khai cải cách hành chính;

- Xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch bồi dưỡng đội ngũ công chức: chuyên trách cải cách hành chính hàng năm.

2. Kinh phí thực hiện

a) Kinh phí triển khai Đề án, gồm:

- Xây dựng và ban hành văn bản hướng dẫn về bố trí đội ngũ công chức chuyên trách cải cách hành chính;

- Khảo sát nhu cầu đào tạo, bồi dưỡng; xây dựng, biên soạn chương trình, tài liệu bồi dưỡng công chức chuyên trách cải cách hành chính;

- Tổ chức các lớp bồi dưỡng công chức chuyên trách cải cách hành chính, đào tạo, bồi dưỡng giảng viên;

- Kiểm tra, hướng dẫn các địa phương tổ chức đào tạo, bồi dưỡng và các kinh phí khác có liên quan;

- Sơ, tổng kết đánh giá thực hiện Đề án.

b) Kinh phí triển khai được đảm bảo bằng ngân sách nhà nước và các nguồn tài trợ hợp pháp khác (nếu có). Việc lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí cho triển khai Đề án thực hiện theo quy định của Bộ Tài chính.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành.

Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Thủ tướng Chính phủ (để b/c);
- Bộ trưởng (để b/c);
- Như Điều 3;
- Vụ Tổ chức cán bộ các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc CP;
- Sở Nội vụ các tỉnh, thành phố trực thuộc TW;
- Lưu: VT, Vụ CCHC.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Nguyễn Tiến Dĩnh

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 1333/QĐ-BNV

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu1333/QĐ-BNV
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành14/12/2012
Ngày hiệu lực14/12/2012
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật11 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 1333/QĐ-BNV

Lược đồ Quyết định 1333/QĐ-BNV năm 2012 phê duyệt Đề án Tăng cường năng lực đội ngũ


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 1333/QĐ-BNV năm 2012 phê duyệt Đề án Tăng cường năng lực đội ngũ
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu1333/QĐ-BNV
        Cơ quan ban hànhBộ Nội vụ
        Người kýNguyễn Tiến Dĩnh
        Ngày ban hành14/12/2012
        Ngày hiệu lực14/12/2012
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật11 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 1333/QĐ-BNV năm 2012 phê duyệt Đề án Tăng cường năng lực đội ngũ

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 1333/QĐ-BNV năm 2012 phê duyệt Đề án Tăng cường năng lực đội ngũ

            • 14/12/2012

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 14/12/2012

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực