Quyết định 1333/QĐ-UBND

Quyết định 1333/QĐ-UBND năm 2011 phê duyệt Quy hoạch sử dụng đất, kế hoạch sử dụng đất của quận Thanh Khê giai đoạn 2010-2020 do thành phố Đà Nẵng ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 1333/QĐ-UBND 2011 phê duyệt quy hoạch sử dụng đất Thanh Khê Đà nẵng


UỶ BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1333/QĐ-UBND

Đà Nẵng, ngày 18 tháng 02 năm 2011

 

QUYẾT ĐỊNH

PHÊ DUYỆT QUY HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT, KẾ HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT QUẬN THANH KHÊ GIAI ĐOẠN 2010-2020

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Đất đai ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Nghị định số 181/2004/NĐ-CP ngày 29 tháng 10 năm 2004 của Chính phủ về việc thi hành Luật Đất đai năm 2003;

Căn cứ Nghị định số 69/2009/NĐ-CP ngày 13 tháng 8 năm 2009 Quy định bổ sung về quy hoạch sử dụng đất, giá đất, thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ và tái định cư;

Căn cứ Thông tư số 19/2009/TT-BTNMT ngày 02 tháng 11 năm 2009 của Bộ Tài nguyên và Môi trường Quy định chi tiết việc lập, điều chỉnh và thẩm định quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất;

Căn cứ Quy hoạch Tổng thể phát triển kinh tế - xã hội thành phố Đà Nẵng đến năm 2020;

Căn cứ Quy hoạch Tổng thể phát triển kinh tế - xã hội quận Thanh Khê đến năm 2020;

Xét đề nghị của UBND quận Thanh Khê tại Tờ trình số 127/TTr-UBND ngày 23 tháng 11 năm 2010 về việc đề nghị phê duyệt Quy hoạch sử dụng đất, kế hoạch sử dụng đất quận Thanh Khê giai đoạn 2010-2020;

Theo đề nghị của Giám đốc sở Tài nguyên và Môi trường thành phố Đà Nẵng,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt Quy hoạch sử dụng đất, kế hoạch sử dụng đất của quận Thanh Khê giai đoạn 2010-2020 với các nội dung chủ yếu như sau:

1. Quan điểm sử dụng đất

Đất đai là tài nguyên hạn chế, nhưng lại là điều kiện không thể thiếu được trong quá trình phát triển. Vì vậy, việc khai thác sử dụng đất có hiệu quả là quan điểm đặt lên hàng đầu. Từ nay đến 2020 cơ bản đưa quỹ đất chưa sử dụng vào sử dụng tối đa phục vụ cho các mục đích. Việc bảo vệ, sử dụng tiết kiệm đất, chuyển đổi hợp lý đất đai đem lại hiệu quả kinh tế cao là nhiệm vụ quan trọng, nhằm đáp ứng chiến lược phát triển kinh tế xã hội quận Thanh Khê một cách ổn định và bền vững.

Dành một quỹ đất ưu tiên cho việc xây dựng các khu đô thị mới theo quy hoạch; khai thác hiệu quả quỹ đất và cơ sở hạ tầng hiện có, gắn liền phát triển với quá trình đô thị hoá nhiều mặt. Khai thác sử dụng đất phải hết sức tiết kiệm, có hiệu quả và không ngừng làm giàu cho đất. Phát huy tối đa hiệu quả kinh tế, xã hội và môi trường của việc sử dụng đất.

Sử dụng đất phải đáp ứng nhu cầu đất ở cho nhân dân, việc sử dụng đất ở cần được bố trí tập trung, từng bước thực hiện bố trí sắp xếp lại các khu dân cư đã hình thành kết hợp với việc xây dựng các khu dân cư mới phát triển theo hướng vừa chú trọng đến môi trường sinh thái, mỹ quan đô thị, vừa đáp ứng nhu cầu về cơ sở hạ tầng cũng như các mặt xã hội khác.

2. Phương hướng sử dụng đất dài hạn theo mục đích sử dụng

- Phát triển bền vững, đảm bảo hài hòa các yếu tố phát triển kinh tế đi cùng với tiến bộ và công bằng xã hội, bảo vệ và tái tạo môi trường tự nhiên làm cho chất lượng cuộc sống được cải thiện không ngừng, gắn việc phát triển kinh tế và việc phát triển kết cấu hạ tầng kỹ thuật, phát triển theo hướng đô thị hiện đại, song vẫn hài hòa với cảnh quan tự nhiên, môi trường.

- Kết hợp chặt chẽ và hài hòa giữa phát triển sản xuất kinh doanh với việc đảm bảo an toàn cho môi trường du lịch, dịch vụ phát triển. Thực hiện phương châm

”Cùng song song tồn tại và phát triển các ngành kinh tế nhằm mục đích xây dựng quận Thanh Khê thành điểm sáng xanh, sạch, đẹp về mọi mặt”

- Bố trí hợp lý quỹ đất cho các ngành, các lĩnh vực kinh tế - xã hội, nhằm khai thác hiệu quả sử dụng đất phục vụ chiến lược phát triển kinh tế - xã hội theo quy hoạch, kế hoạch. Ưu tiên phát triển công nghiệp, thương mại, du lịch, nhất là những ngành công nghiệp có khả năng khai thác tiềm năng sẵn có, hình thành các khu công nghiệp tập trung nhằm sử dụng có hiệu quả quỹ đất và cơ sở hạ tầng, gắn việc phát triển công nghiệp với quá trình đô thị hoá.

Đất ở phải được bố trí tập trung, cân đối trên cơ sở mở rộng khu dân cư cũ hoặc phát triển khu dân cư mới, nhưng phải mỹ quan và thuận tiện cho sản xuất. Xây dựng cơ sở vật chất, cơ sở hạ tầng phải đồng bộ, có quy hoạch trong quá trình hình thành các khu công nghiệp và mở rộng đô thị nhằm tiết kiệm đất, kết hợp cơ sở hạ tầng phục vụ phát triển kinh tế và phục vụ đời sống văn hoá xã hội của nhân dân.

3. Các chỉ tiêu quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020

a) Diện tích, cơ cấu các loại đất:

Thứ tự

CHỈ TIÊU

Hiện trạng năm 2010

Quy hoạch năm 2020

Diện tích

Cơ cấu (%)

Diện tích

Cơ cấu (%)

 

TỔNG DIỆN TÍCH ĐẤT TN

 

944,32

100,00

994,32

100%

1

ĐẤT NÔNG NGHIỆP

NNP

30,05

3,18

1,05

0,11

1.1

Đất sản xuất nông nghiệp

SXN

30,05

3,18

1,05

0,11

1.1.1

Đất trồng cây hàng năm

CHN

14,62

1,55

0,52

0,05

1.1.2

Đất trồng cây lâu năm

CLN

15,43

1,63

0,53

0,05

1.2

Đất lâm nghiệp

LNP

 

 

 

 

1.3

Đất nuôi trồng thuỷ sản

NTS

 

 

 

 

1.4

Đất nông nghiệp khác

NKH

 

 

 

 

2

ĐẤT PHI NÔNG NGHIỆP

PNN

894,32

94,71

991,42

99,71

2.1

Đất ở tại đô thị

ODT

419,57

44,43

462,87

46,55

2.2

Đất chuyên dùng

CDG

431,76

43,82

487,26

49,01

2.2.1

Đất trụ sở cơ quan, CT sự nghiệp

CTS

12,68

1,34

14,38

1,45

2.2.2

Đất quốc phòng

CQP

113,67

12,04

78,77

7,92

2.2.3

Đất An ninh

CAN

1,02

0,11

1,02

0,10

2.2.4

Đất sản xuất, kinh doanh phi NN

CSK

43,65

4,62

71,25

7,17

2.2.5

Đất có mục đích công cộng

CCC

260,53

27,59

321,63

32,35

2.3

Đất tôn giáo, tín ngưỡng

TTN

6,38

0,68

6,68

0,67

2.4

Đất nghĩa trang, nghĩa địa

NTD

4,29

0,45

2,29

0,23

2.5

Đất sông suối , mặt nước CD

SMN

32,32

3,42

32,32

3,25

3

ĐẤT CHƯA SỬ DỤNG

CSD

19,95

2,11

1,85

0,19

 

ĐẤT CÓ MN QUAN SÁT

MBV

78,52

 

28,52

 

b) Diện tích chuyển mục đích sử dụng đất

STT

CHỈ TIÊU

Mã

DT chuyển MĐSD trong kỳ quy hoạch

(ha)

1

Đất nông nghiệp chuyển sang đất phi nông nghiệp

NNP/PNN

29,00

1.1

Đất sản xuất nông nghiệp

SXN/PNN

29,00

1.1.1

Đất trồng cây hàng năm

CHN/PNN

14,10

1.1.2

Đất trồng cây lâu năm

CLN/PNN

14,90

2

Đất phi nông nghiệp không phải là đất ở chuyển sang đất ở

PKT(a)/OTC

31,40

4.1

Đất chuyên dùng

CDG/OTC

29,9

4.1.1

Đất trụ sở cơ quan, công trình sự nghiệp

CTS/OTC

1,50

4.1.2

Đất quốc phòng

CQP/OTC

10,9

4.1.3

Đất an ninh

CAN/OTC

0,00

4.1.4

Đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp

CSK/OTC

8,40

4.1.5

Đất có mục đích công cộng

CCC/OTC

9,10

4.2

Đất tôn giáo, tín ngưỡng

TTN/OTC

0,00

4.3

Đất nghĩa trang, nghĩa địa

NTD/OTC

1,50

4.4

Đất sông suối và mặt nước chuyên dùng

SMN/OTC

0,00

c) Diện tích đất phải thu hồi:

STT

LOẠI ĐẤT PHẢI THU HỒI

Diện tích cần thu hồi trong kỳ kế hoạch

(ha)

1

Đất nông nghiệp

NNP

29,00

1.1

Đất sản xuất nông nghiệp

SXN

29,00

1.1.1

Đất trồng cây hàng năm

CHN

14,10

 

Trong đó: đất chuyên trồng lúa nước

LUC

0,00

1.1.2

Đất trồng cây lâu năm

CLN

14,90

2

Đất phi nông nghiệp

NKN

257,70

2.1

Đất ở

OTC

113,80

2.2

Đất chuyên dùng

CDG

136,00

2.2.1

Đất trụ sở cơ quan, công trình sự nghiệp

CTS

1,50

2.2.2

Đất quốc phòng

CQA

35,30

2.2.3

Đất an ninh

CAN

0,00

2.2.4

Đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp

CSK

12,40

2.2.5

Đất có mục đích công cộng

CCC

86,80

2.3

Đất tôn giáo, tín ngưỡng

TTN

0,00

2.4

Đất nghĩa trang, nghĩa địa

NTD

2,00

2.5

Đất sông suối và mặt nước chuyên dùng

SMN

5,90

d) Diện tích đất chưa sử dụng đưa vào sử dụng cho các mục đích

TT

Mục đích sử dụng

Giai đoạn

2010-2020 (ha)

1

Đất nông nghiệp

0,00

2

Đất phi nông nghiệp

18,10

2.1

Đất ở

5,90

2.2

Đất chuyên dùng

12,20

 

Cộng

18,10

Diện tích, cơ cấu sử dụng đất của quận Thanh Khê đến năm 2015

Thứ tự

CHỈ TIÊU

Hiện trạng năm 2010

Quy hoạch năm 2015

Diện tích

Cơ cấu (%)

Diện tích

Cơ cấu (%)

 

TỔNG DIỆN TÍCH ĐẤT TN

 

944,32

100,00

944,32

100%

1

ĐẤT NÔNG NGHIỆP

NNP

30,05

3,18

2,95

0,31

1.1

Đất sản xuất nông nghiệp

SXN

30,05

3,18

2,95

0,31

1.1.1

Đất trồng cây hàng năm

CHN

14,62

1,55

1,42

0,15

1.1.2

Đất trồng cây lâu năm

CLN

15,43

1,63

1,53

0,16

2

ĐẤT PHI NÔNG NGHIỆP

PNN

894,32

94,71

937,72

99,30

2.1

Đất ở tại đô thị

ODT

419,57

44,43

460,67

48,78

2.2

Đất chuyên dùng

CDG

431,76

43,82

435,76

46,15

2.2.1

Đất trụ sở cơ quan, CT sự nghiệp

CTS

12,68

1,34

14,48

1,53

2.2.2

Đất quốc phòng

CQP

113,67

12,04

93,67

9,92

2.2.3

Đất An ninh

CAN

1,02

0,11

1,02

0,11

2.2.4

Đất sản xuất, kinh doanh phi NN

CSK

43,65

4,62

32,65

3,46

2.2.5

Đất có mục đích công cộng

CCC

260,53

27,59

293,73

31,11

2.3

Đất tôn giáo, tín ngưỡng

TTN

6,38

0,68

6,68

0,71

2.4

Đất nghĩa trang, nghĩa địa

NTD

4,29

0,45

2,29

0,24

2.5

Đất sông suối, mặt nước CD

SMN

32,32

3,42

32,32

3,42

3

ĐẤT CHƯA SỬ DỤNG

CSD

19,95

 

3,65

0,39

 

ĐẤT CÓ MN QUANSÁT

MBV

78,52

 

78,52

 

Vị trí, diện tích, các chỉ tiêu cụ thể, ... của phương án Quy hoạch sử dụng đất được xác định theo Báo cáo thuyết minh tổng hợp quy hoạch sử dụng đất, kế hoạch sử dụng đất của quận Thanh Khê giai đoạn 2010-2020 và Bản đồ quy hoạch sử dụng đất do UBND quận Thanh Khê kèm theo Báo cáo thuyết minh.

Điều 2. Tổ chức thực hiện:

1. Giao UBND quận Thanh Khê

- Công bố công khai quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất được phê duyệt theo đúng quy định.

- Chủ trì, phối hợp với các sở, ngành có liên quan nghiên cứu xây dựng các chương trình, kế hoạch tổ chức thực hiện theo nội dung đề án.

- Tổ chức kiểm tra thường xuyên việc thực hiện quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất của các cơ quan, đơn vị và các địa phương đảm bảo việc sử dụng đất theo đúng quy hoạch, kế hoạch đã được phê duyệt.

2. Giao sở Tài nguyên và Môi trường

Chủ trì, phối hợp với các sở, ngành có liên quan hướng dẫn UBND quận Thanh Khê trong quá trình tổ chức thực hiện quy hoạch, đảm bảo sự đồng bộ, thống nhất với quy hoạch sử dụng đất của từng ngành và quy hoạch chung của thành phố.

3. Các sở, ban, ngành và UBND các quận theo chức năng nhiệm vụ của mình có trách nhiệm phối hợp và triển khai thực hiện quy hoạch.

Điều 3. Chánh văn phòng UBND thành phố Đà Nẵng, Chủ tịch UBND quận Thanh Khê, Thủ trưởng các sở, ban, ngành, Chủ tịch UBND các phường thuộc quận Thanh Khê và Thủ trưởng các cơ quan có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH

Trần Văn Minh

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 1333/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu1333/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành18/02/2011
Ngày hiệu lực18/02/2011
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcTài nguyên - Môi trường, Bất động sản
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật10 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 1333/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 1333/QĐ-UBND 2011 phê duyệt quy hoạch sử dụng đất Thanh Khê Đà nẵng


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 1333/QĐ-UBND 2011 phê duyệt quy hoạch sử dụng đất Thanh Khê Đà nẵng
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu1333/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhThành phố Đà Nẵng
        Người kýTrần Văn Minh
        Ngày ban hành18/02/2011
        Ngày hiệu lực18/02/2011
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcTài nguyên - Môi trường, Bất động sản
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật10 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 1333/QĐ-UBND 2011 phê duyệt quy hoạch sử dụng đất Thanh Khê Đà nẵng

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 1333/QĐ-UBND 2011 phê duyệt quy hoạch sử dụng đất Thanh Khê Đà nẵng

            • 18/02/2011

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 18/02/2011

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực