Quyết định 1334/QĐ-UBND

Quyết định 1334/QĐ-UBND năm 2013 về Kế hoạch thực hiện Quyết định 1110/QĐ-TTg và 44/2012/QĐ-TTg do tỉnh Bình Định ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 1334/QĐ-UBND 2013 Kế hoạch thực hiện 1110/QĐ-TTg 44/2012/QĐ-TTg Bình Định


ỦY BAN NHÂN DÂN
 TỈNH BÌNH ĐỊNH
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1334/QĐ-UBND

Bình Định, ngày 22 tháng 5 năm 2013

 

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH KẾ HOẠCH TRIỂN KHAI THỰC HIỆN QUYẾT ĐỊNH SỐ 1110/QĐ-TTG VÀ QUYẾT ĐỊNH SỐ 44/2012/QĐ-TTG CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Quyết định số 1110/QĐ-TTg ngày 17/8/2012 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Quy hoạch tổng thể hệ thống cơ sở của lực lượng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ đến năm 2020 và tầm nhìn đến năm 2030;

Căn cứ Quyết định số 44/2012/QĐ-TTg ngày 15/10/2012 của Thủ tướng Chính phủ quy định về công tác cứu nạn, cứu hộ của lực lượng phòng cháy và chữa cháy;

Xét đề nghị của Công an tỉnh Bình Định tại Tờ trình số 177/TTr-CAT-PC66 ngày 17/5/2013,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Kế hoạch triển khai thực hiện Quyết định số 1110/QĐ-TTg ngày 17/8/2012 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Quy hoạch tổng thể hệ thống cơ sở của lực lượng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ đến năm 2020 và tầm nhìn đến năm 2030, Quyết định số 44/2012/QĐ-TTg ngày 15/10/2012 của Thủ tướng Chính phủ Quy định về công tác cứu nạn, cứu hộ của lực lượng phòng cháy và chữa cháy.

Điều 2. Giao Giám đốc Công an tỉnh, Thủ trưởng các sở, ban, ngành của tỉnh, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố và các cơ quan, đơn vị có liên quan phối hợp triển khai thực hiện.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Công an tỉnh, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố, Thủ trưởng các sở, ban, ngành của tỉnh và các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này kể từ ngày ký./.

 

 

CHỦ TỊCH
Lê Hữu Lộc

 

KẾ HOẠCH

TRIỂN KHAI THỰC HIỆN QUYẾT ĐỊNH SỐ 1110/QĐ-TTG NGÀY 17/8/2012 VÀ QUYẾT ĐỊNH SỐ 44/2012/QĐ-TTG NGÀY 15/10/2012 CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
(Ban hành kèm theo Quyết định số 1334/QĐ-UBND ngày 22/5/2013 của Chủ tịch UBND tỉnh)

Thực hiện Quyết định số 1110/QĐ-TTg ngày 17/8/2012 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Quy hoạch tổng thể hệ thống cơ sở của lực lượng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ đến năm 2020 và tầm nhìn đến năm 2030 (sau đây gọi tắt là Quyết định số 1110/QĐ-TTg) Quyết định số 44/2012/QĐ-TTg ngày 15/10/2012 của Thủ tướng Chính phủ quy định về công tác cứu nạn, cứu hộ của lực lượng phòng cháy và chữa cháy (sau đây gọi tắt là Quyết định số 44/2012/QĐ-TTg); Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Định xây dựng Kế hoạch triển khai thực hiện với những nội dung chính như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Cụ thể hóa các nhiệm vụ của Ủy ban nhân dân các cấp; các sở, ban, ngành, đoàn thể trong việc thực hiện công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ (PCCC và CNCH) trên địa bàn toàn tỉnh, đảm bảo tính thống nhất, đồng bộ và hiệu quả.

2. Quán triệt các quan điểm chỉ đạo, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp và những yêu cầu đối với việc tổ chức thực hiện quy hoạch tổng thể hệ thống cơ sở của lực lượng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030; công tác cứu nạn, cứu hộ của lực lượng phòng cháy và chữa cháy, của các cấp, các ngành, đoàn thể, người đứng đầu các cơ quan, đơn vị và cán bộ, nhân dân trên địa bàn tỉnh Bình Định.

3. Các sở, ban, ngành và Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ và đặc điểm của từng đơn vị, địa phương tổ chức triển khai thực hiện kế hoạch này; trong đó lực lượng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ phối hợp với các đơn vị liên quan xác định rõ các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm cần tập trung trong từng giai đoạn, nhằm đạt được mục tiêu chung, cũng như các mục tiêu cụ thể đề ra trong các Quyết định của Thủ tướng Chính phủ.

II. NHỮNG NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM

1. Tổ chức tuyên truyền nội dung, ý nghĩa, tầm quan trọng về công tác phòng cháy chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ được quy định tại các Quyết định của Thủ tướng Chính phủ tới các cấp, các ngành và toàn thể nhân dân trên địa bàn tỉnh, nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, nhân dân và đặc biệt là người đứng đầu các cơ quan, đơn vị, địa phương, cơ sở đối với công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ; nâng cao hiệu lực quản lý nhà nước trên lĩnh vực PCCC và CNCH, năng lực và hiệu quả trong công tác chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ.

2. Các cấp, các ngành có liên quan căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ của mình triển khai thực hiện có hiệu quả Kế hoạch của Ủy ban nhân dân tỉnh; định kỳ sơ kết, tổng kết rút kinh nghiệm, thực hiện chế độ thông tin, báo cáo theo đúng quy định.

3. Nghiên cứu, đề xuất xây dựng, hoàn thiện tổ chức, bộ máy, biên chế, đào tạo nâng cao trình độ; đầu tư trang bị, phương tiện chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ cho các lực lượng PCCC và CNCH. Xây dựng mới, cải tạo, sửa chữa doanh trại cho đơn vị Cảnh sát PCCC và CNCH trên địa bàn tỉnh.

4. Tập trung nghiên cứu, đề xuất, triển khai thực hiện nhiệm vụ cứu nạn, cứu hộ của lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH, bảo đảm sẵn sàng về lực lượng và phương tiện, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ công tác phòng cháy chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ trong tình hình mới.

III. PHÂN CÔNG TRÁCH NHIỆM

1. Công an tỉnh

a. Tham mưu UBND tỉnh tổ chức triển khai thực hiện các nhiệm vụ theo phân công của Ban Chỉ đạo thực hiện Quyết định số 1110/QĐ-TTg và Quyết định số 44/2012/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ. Trong đó, khẩn trương xây dựng Đề án thành lập Sở Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy tỉnh Bình Định.

b. Phối hợp các cơ quan thông tin đại chúng tổ chức tuyên truyền, phổ biến pháp luật về công tác PCCC và cứu nạn, cứu hộ, Quyết định số 1110/QĐ-TTg và Quyết định số 44/2012/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ. Cùng với việc tổ chức huấn luyện nghiệp vụ PCCC hàng năm, tổ chức huấn luyện nghiệp vụ cứu nạn, cứu hộ cho lực lượng PCCC cơ sở, lực lượng dân phòng và lực lượng PCCC chuyên ngành; hướng dẫn xây dựng phong trào quần chúng tham gia hoạt động PCCC và CNCH.

c. Phối hợp với các lực lượng cứu nạn, cứu hộ thuộc các sở, ban, ngành; các cơ quan, đơn vị chuyên trách, các Trung tâm phối hợp tìm kiếm cứu nạn khu vực và lực lượng thường trực cấp cứu của các Trung tâm y tế, Bệnh viện trên địa bàn tỉnh để thống nhất công tác phối hợp tham gia xử lý các sự cố, tai nạn trên địa bàn quản lý.

d. Phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính lập dự trù kinh phí triển khai thực hiện các phần việc trong Quyết định số 1110/QĐ-TTg và Quyết định số 44/2012/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ do kinh phí địa phương đảm nhiệm trình Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, quyết định.

2. Sở Tài nguyên và Môi trường

Chủ trì, phối hợp với Ủy ban nhân dân cấp huyện, Sở Xây dựng, Công an tỉnh khảo sát địa điểm xây dựng các đơn vị Cảnh sát PCCC và CNCH khu vực của tỉnh theo Đề án thành lập Sở Cảnh sát PCCC khi được Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt.

3. Sở Kế hoạch và Đầu tư

Chủ trì, lập kế hoạch cấp kinh phí đầu tư cho lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH Công an tỉnh, lực lượng phòng cháy, chữa cháy cơ sở thuộc các đơn vị hành chính sự nghiệp và lực lượng dân phòng theo Quyết định số 44/2012/QĐ-TTg Quyết định số 1110/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ và Đề án thành lập Sở Cảnh sát PCCC khi được Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt.

4. Sở Tài chính

Chủ trì, phối hợp với Công an tỉnh và các đơn vị có liên quan xây dựng kế hoạch đảm bảo kinh phí thực hiện Quyết định số 1110/QĐ-TTg và Quyết định số 44/2012/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ và Đề án thành lập Sở Cảnh sát PCCC tỉnh Bình Định khi được Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt.

5. Sở Xây dựng, Sở Giao thông Vận tải, Công ty TNHH Một thành viên cấp thoát nước Bình Định

Phối hợp với Công an tỉnh tổ chức thực hiện đảm bảo hệ thống giao thông, các dự án về cấp nước chữa cháy đô thị đảm bảo đáp ứng nhu cầu phục vụ chữa cháy trên địa bàn toàn tỉnh.

6. Sở Lao động - Thương binh và Xã hội

Phối hợp với Công an tỉnh nghiên cứu, tham mưu và có ý kiến đề xuất về chế độ, chính sách đối với lực lượng làm công tác PCCC và cứu nạn, cứu hộ theo các Quyết định của Thủ tướng Chính phủ đã ban hành.

7. Sở Tư pháp, Sở Thông tin và Truyền thông, Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh, Báo Bình Định

Phối hợp với Công an tỉnh tổ chức tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về công tác PCCC và cứu nạn, cứu hộ, Quyết định số 1110/QĐ-TTg và Quyết định số 44/2012/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ đến các tầng lớp nhân dân trên địa bàn tỉnh.

8. Ban Quản lý khu kinh tế tỉnh Bình Định, Sở Công Thương

a. Phối hợp với Công an tỉnh tăng cường tuyên truyền công tác PCCC và CNCH cho người đứng đầu cơ sở và toàn thể cán bộ, công nhân viên đang làm việc trong khu kinh tế, khu công nghiệp, cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh nắm rõ Quyết định số 1110/QĐ-TTg và Quyết định số 44/2012/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ. Tổ chức huấn luyện nghiệp vụ PCCC và CNCH cho lực lượng PCCC cơ sở, chuyên ngành theo quy định.

b. Đôn đốc các chủ đầu tư kinh doanh hạ tầng tại các Khu kinh tế, Khu, công nghiệp và Cụm công nghiệp duy trì việc đầu tư kinh phí hoạt động cho lực lượng PCCC chuyên trách ở các Khu kinh tế, Khu, cụm công nghiệp; 100% các Khu kinh tế, Khu, cụm công nghiệp phải có Đội PCCC cơ sở làm việc theo chế độ chuyên trách.

9. Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố

a. Phối hợp với các đơn vị chức năng tăng cường tuyên truyền công tác PCCC và CNCH, đặc biệt là Quyết định số 1110/QĐ-TTg và Quyết định số 44/2012/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ đến các tầng lớp nhân dân trên địa bàn phụ trách.

b. Chỉ đạo Ủy ban nhân xã, phường, thị trấn thành lập và duy trì hoạt động lực lượng dân phòng thực hiện nhiệm vụ PCCC và CNCH có hiệu quả.

c. Hàng năm lập dự toán kinh phí triển khai thực hiện công tác PCCC và CNCH ở địa phương trình cấp có thẩm quyền phê duyệt theo quy định.

10. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh và các tổ chức thành viên chỉ đạo, các tổ chức trực thuộc đẩy mạnh tuyên truyền các quy định của pháp luật về công tác PCCC và CNCH đến các hội viên, đoàn viên và toàn thể nhân dân. Triển khai thực hiện công tác PCCC và CNCH ở cơ quan đơn vị mình. Vận động các tổ chức, cá nhân đóng góp, hỗ trợ kinh phí, vật chất phục vụ công tác PCCC và CNCH.

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Căn cứ chức năng nhiệm vụ của đơn vị, địa phương mình và nội dung Kế hoạch này, các sở, ban, ngành liên quan, Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện, đồng thời báo cáo cho Ủy ban nhân dân tỉnh (qua Công an tỉnh) để theo dõi tổng hợp.

2. Giao Công an tỉnh theo dõi, hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện Kế hoạch này; thường xuyên tổng hợp tình hình báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh để tổng hợp báo cáo Thủ tướng Chính phủ theo quy định./.

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 1334/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu1334/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành22/05/2013
Ngày hiệu lực22/05/2013
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội, Tài nguyên - Môi trường
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật11 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 1334/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 1334/QĐ-UBND 2013 Kế hoạch thực hiện 1110/QĐ-TTg 44/2012/QĐ-TTg Bình Định


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 1334/QĐ-UBND 2013 Kế hoạch thực hiện 1110/QĐ-TTg 44/2012/QĐ-TTg Bình Định
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu1334/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Bình Định
        Người kýLê Hữu Lộc
        Ngày ban hành22/05/2013
        Ngày hiệu lực22/05/2013
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội, Tài nguyên - Môi trường
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật11 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 1334/QĐ-UBND 2013 Kế hoạch thực hiện 1110/QĐ-TTg 44/2012/QĐ-TTg Bình Định

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 1334/QĐ-UBND 2013 Kế hoạch thực hiện 1110/QĐ-TTg 44/2012/QĐ-TTg Bình Định

            • 22/05/2013

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 22/05/2013

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực