Quyết định 1334/QĐ-UBND

Quyết định 1334/QĐ-UBND năm 2018 công bố thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Lao động Thương binh và Xã hội/Ủy ban nhân dân cấp huyện/ cấp xã tỉnh Bình Dương

Nội dung toàn văn Quyết định 1334/QĐ-UBND 2018 công bố thủ tục hành chính Sở Lao động tỉnh Bình Dương


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH DƯƠNG

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1334/QĐ-UBND

Bình Dương, ngày 24 tháng 5 năm 2018

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CÔNG BỐ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ LAO ĐỘNG THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI/ ỦY BAN NHÂN DÂN CẤP HUYỆN/ ỦY BAN NHÂN DÂN CẤP XÃ TỈNH BÌNH DƯƠNG

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08 tháng 6 năm 2010 của Chính phủ về kiểm soát thủ tục hành chính; Nghị định số 92/2017/NĐ-CP ngày 07 tháng 8 năm 2017 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Thông tư số 02/2017/TT-VPCP ngày 31 tháng 10 năm 2017 của Văn phòng Chính phủ hướng dẫn nghiệp vụ kiểm soát thủ tục hành chính;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Lao động Thương binh và Xã hội tại Tờ trình số 60/TTr-SLĐTBXH ngày 17 tháng 4 năm 2018,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố kèm theo Quyết định này 163 thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Lao động Thương binh và Xã hội/ủy ban nhân dân cấp huyện/ủy ban nhân dân cấp xã tỉnh Bình Dương (Cụ thể:114 thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết cấp tỉnh; 26 thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp huyện; 23 thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp xã).

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký và thay thế Quyết định số 1212/QĐ-UBND ngày 23 tháng 5 năm 2016 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc công bố thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Lao động Thương binh và Xã hội/Ủy ban nhân dân cấp huyện/Ủy ban nhân dân cấp xã; Quyết định số 2915/QĐ-UBND ngày 27 tháng 10 năm 2016 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Lao động Thương binh và Xã hội; Quyết định số 1823/QĐ-UBND ngày 10 tháng 7 năm 2017 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc công bố thủ tục hành chính mới, thủ tục hành chính sửa đổi, thủ tục hành chính bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Lao động Thương binh và Xã hội/Ủy ban nhân dân cấp xã trên địa bàn tỉnh Bình Dương.

Điều 3. Chánh văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Giám đốc Sở Lao động Thương binh và Xã hội; Giám đốc các Sở, Thủ trưởng các Ban, Ngành; Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố; Ủy ban dân nhân dân các xã, phường, thị trấn và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Cục KSTTHC - VPCP;
- TT.TU. TT.HĐND tỉnh;
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- Như Điều 3;
- LĐVP, KSTT, VX, Website;
- Trung tâm Hành chính công tỉnh;
- Lưu: VT, Hiếu.

CHỦ TỊCH
Trần Thanh Liêm

 

II. Danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền của Ủy ban nhân dân cấp huyện: (26 TTHC)

I. Lĩnh vực Phòng, chống tệ nạn xã hội (03 TTHC)

1

1

Thủ tục hỗ trợ học văn hóa, học nghề, trợ cấp khó khăn ban đầu cho nạn nhân.

454

2

2

Thủ tục hoãn chấp hành quyết định áp dụng biện pháp quản lý sau cai tại trung tâm quản lý sau cai nghiện.

457

3

3

Thủ tục miễn chấp hành quyết định áp dụng biện pháp quản lý sau cai nghiện tại trung tâm quản lý sau cai nghiện.

460

II. Lĩnh vực Người có công: (03 TTHC)

4

1

Thủ tục cấp giấy giới thiệu đi thăm viếng mộ liệt sĩ và hỗ trợ thăm viếng mộ liệt sĩ.

463

5

2

Thủ tục hỗ trợ người có công đi làm phương tiện, dụng cụ trợ giúp chỉnh hình; đi điều trị phục hồi chức năng

467

6

3

Thủ tục mua bảo hiểm y tế đối với người có công và thân nhân.

468

III. Lĩnh vực Lao động tiền lương, quan hệ lao động: (02 TTHC)

7

1

Thủ tục gửi thang lương, bảng lương, định mức lao động của doanh nghiệp.

472

8

2

Giải quyết tranh chấp lao động tập thể về quyền.

473

IV. Lĩnh vực Bảo trợ xã hội: (16 TTHC)

9

1

Thủ tục thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng cho đối tượng bảo trợ xã hội (bao gồm cả người khuyết tật; người khuyết tật mang thai, nuôi con dưới 36 tháng tuổi).

474

10

2

Thủ tục thực hiện trợ cấp xã hội hàng tháng khi đối tượng thay đổi nơi cư trú trong cùng địa bàn huyện, thị xã, thành phố tỉnh Bình Dương.

488

11

3

Thủ tục thực hiện trợ cấp xã hội hàng tháng khi đối tượng thay đổi nơi cư trú giữa các huyện, thị xã, thành phố tỉnh Bình Dương.

489

12

4

Thủ tục hỗ trợ kinh phí nhận nuôi dưỡng, chăm sóc đối tượng cần bảo vệ khẩn cấp.

491

13

5

Thủ tục hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng đối tượng bảo trợ xã hội (bao gồm cả người khuyết tật đặc biệt nặng).

493

14

6

Thủ tục hỗ trợ chi phí mai táng cho đối tượng bảo trợ xã hội được trợ giúp xã hội thường xuyên tại cộng đồng.

501

15

7

Thủ tục trợ giúp xã hội đột xuất đối với người bị thương nặng ngoài nơi cư trú mà không có người thân thích chăm sóc.

503

16

8

Thủ tục thực hiện hỗ trợ kinh phí chăm sóc đối với hộ gia đình có người khuyết tật đặc biệt nặng.

504

17

9

Thủ tục đăng ký thành lập cơ sở trợ giúp xã hội ngoài công lập thuộc thẩm quyền giải quyết của Phòng Lao động – Thương binh và Xã hội.

509

18

10

Thủ tục đăng ký thay đổi nội dung giấy chứng nhận đăng ký thành lập đối với cơ sở trợ giúp xã hội ngoài công lập thuộc thẩm quyền thành lập của Phòng Lao động – Thương binh và Xã hội.

515

19

11

Thủ tục giải thể cơ sở trợ giúp xã hội ngoài công lập thuộc thẩm quyền thành lập của Phòng Lao động – Thương binh và Xã hội.

517

20

12

Thủ tục cấp giấy phép hoạt động đối với cơ sở trợ giúp xã hội thuộc thẩm quyền cấp phép của Phòng Lao động – Thương binh và Xã hội.

520

21

13

Thủ tục cấp lại, điều chỉnh giấy phép hoạt động đối với cơ sở trợ giúp xã hội có cấp phép hoạt động do Phòng Lao động – Thương binh và Xã hội cấp.

524

22

14

Thủ tục tiếp nhận đối tượng bảo trợ xã hội có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn vào cơ sở trợ giúp xã hội cấp huyện.

526

23

15

Thủ tục tiếp nhận đối tượng cần bảo vệ khẩn cấp vào cơ sở trợ giúp xã hội cấp huyện.

529

24

16

Thủ tục dừng trợ cấp xã hội tại cơ sở trợ giúp xã hội cấp huyện.

531

V. Lĩnh vực Giáo dục nghề nghiệp: (01 TTHC)

25

1

Thủ tục bổ nhiệm giám đốc trung tâm giáo dục nghề nghiệp – giáo dục thường xuyên công lập trực thuộc UBND cấp huyện.

534

VI. Lĩnh vực An toàn lao động (01 TTHC)

26

1

Thủ tục hỗ trợ chi phí huấn luyện trực tiếp cho người lao động ở khu vực không có hợp đồng lao động

548

 

III. Danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp xã: (23 TTHC)

I. Lĩnh vực Phòng, chống tệ nạn xã hội: (05 TTHC)

1

1

Thủ tục quyết định quản lý cai nghiện ma túy tự nguyện tại gia đình.

551

2

2

Thủ tục quyết định cai nghiện ma túy tự nguyện tại cộng đồng.

552

3

3

Thủ tục hoãn chấp hành quyết định cai nghiện bắt buộc tại cộng đồng.

553

4

4

Thủ tục miễn chấp hành quyết định cai nghiện bắt buộc tại cộng đồng.

554

5

5

Thủ tục hỗ trợ học văn hóa, học nghề, trợ cấp khó khăn ban đầu cho nạn nhân.

555

II. Lĩnh vực Người có công: (02 TTHC)

6

1

Thủ tục xác nhận vào đơn đề nghị di chuyển hài cốt liệt sĩ; đơn đề nghị thăm viếng mộ liệt sĩ.

558

7

2

Thủ tục ủy quyền hưởng trợ cấp, phụ cấp ưu đãi.

561

III. Lĩnh vực Bảo trợ xã hội: (08 TTHC)

8

1

Thủ tục xác định, xác định lại mức độ khuyết tật và cấp Giấy xác nhận khuyết tật.

563

9

2

Thủ tục đổi, cấp lại Giấy xác nhận khuyết tật.

567

10

3

Thủ tục Trợ giúp xã hội đột xuất về hỗ trợ làm nhà ở, sửa chữa nhà ở.

569

11

4

Thủ tục Trợ giúp xã hội đột xuất về hỗ trợ chi phí mai táng.

573

12

5

Thủ tục Tiếp nhận đối tượng là người chưa thành niên không có nơi cư trú ổn định bị áp dụng biện pháp giáo dục tại xã, phường, thị trấn vào cơ sở trợ giúp trẻ em.

577

13

6

Thủ tục đưa đối tượng ra khỏi cơ sở trợ giúp trẻ em.

579

14

7

Thủ tục xác nhận hộ gia đình làm nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp và diêm nghiệp có mức sống trung bình giai đoạn năm 2016-2020 thuộc diện đối tượng ngân sách nhà nước hỗ trợ đóng bảo hiểm y tế.

580

15

8

Thủ tục đăng ký hoạt động đối với cơ sở trợ giúp xã hội dưới 10 đối tượng có hoàn cảnh khó khăn.

583

IV. Lĩnh vực Giảm nghèo: (02 TTHC)

16

1

Thủ tục công nhận hộ nghèo, hộ thoát nghèo phát sinh trong năm.

586

17

2

Thủ tục công nhận hộ thoát nghèo, hộ thoát cận nghèo trong năm.

590

V. Lĩnh vực Trẻ em: (06 TTHC)

18

1

Thủ tục áp dụng các biện pháp can thiệp khẩn cấp hoặc tạm thời cách ly trẻ em khỏi môi trường hoặc người gây tổn hại cho trẻ em.

592

19

2

Thủ tục chấm dứt việc chăm sóc thay thế cho trẻ em.

598

20

3

Thủ tục phê duyệt kế hoạch hỗ trợ, can thiệp đối với trẻ em bị xâm hại hoặc có nguy cơ bị bạo lực, bóc lột, bỏ rơi và trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt.

602

21

4

Thủ tục đăng ký nhận chăm sóc thay thế cho trẻ em đối với cá nhân, người đại diện gia đình nhận chăm sóc thay thế không phải là người thân thích của trẻ em.

612

22

5

Thủ tục thông báo nhận chăm sóc thay thế cho trẻ em đối với cá nhân, người đại diện gia đình nhận chăm sóc thay thế là người thân thích của trẻ em.

615

23

6

Thủ tục chuyển trẻ em đang được chăm sóc thay thế tại cơ sở trợ giúp xã hội đến cá nhân, gia đình nhận chăm sóc thay thế.

621

 

 

FILE ĐƯỢC ĐÍNH KÈM THEO VĂN BẢN

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 1334/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu1334/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành24/05/2018
Ngày hiệu lực24/05/2018
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Lao động - Tiền lương
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật6 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 1334/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 1334/QĐ-UBND 2018 công bố thủ tục hành chính Sở Lao động tỉnh Bình Dương


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản bị đính chính

    Văn bản được hướng dẫn

     Văn bản đính chính

      Văn bản bị thay thế

       Văn bản hiện thời

       Quyết định 1334/QĐ-UBND 2018 công bố thủ tục hành chính Sở Lao động tỉnh Bình Dương
       Loại văn bảnQuyết định
       Số hiệu1334/QĐ-UBND
       Cơ quan ban hànhTỉnh Bình Dương
       Người kýTrần Thanh Liêm
       Ngày ban hành24/05/2018
       Ngày hiệu lực24/05/2018
       Ngày công báo...
       Số công báo
       Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Lao động - Tiền lương
       Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
       Cập nhật6 năm trước

       Văn bản thay thế

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Quyết định 1334/QĐ-UBND 2018 công bố thủ tục hành chính Sở Lao động tỉnh Bình Dương

           Lịch sử hiệu lực Quyết định 1334/QĐ-UBND 2018 công bố thủ tục hành chính Sở Lao động tỉnh Bình Dương