Quyết định 1335/QĐ-UBND

Quyết định 1335/QĐ-UBND năm 2014 về mẫu biên bản, quyết định xử phạt vi phạm hành chính về quản lý rừng, phát triển rừng, bảo vệ rừng và quản lý lâm sản trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa

Nội dung toàn văn Quyết định 1335/QĐ-UBND 2014 xử phạt vi phạm hành chính quản lý phát triển bảo vệ lâm sản Thanh Hóa


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH THANH HÓA
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1335/QĐ-UBND

Thanh Hóa, ngày 07 tháng 5 năm 2014

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BAN HÀNH MẪU BIÊN BẢN, QUYẾT ĐỊNH XỬ PHẠT VI PHẠM HÀNH CHÍNH VỀ QUẢN LÝ RỪNG, PHÁT TRIỂN RỪNG, BẢO VỆ RỪNG VÀ QUẢN LÝ LÂM SẢN TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH THANH HÓA

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THANH HÓA

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND các cấp ngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật Xử lý vi phạm hành chính ngày 20/6/2012;

Căn cứ Nghị định số 81/2013/NĐ-CP ngày 19/7/2013 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật xử lý vi phạm hành chính;

Căn cứ Nghị định số 157/2013/NĐ-CP ngày 11/11/2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính về quản lý rừng, phát triển rừng, bảo vệ rừng và quản lý lâm sản;

Xét đề nghị của Chi Cục Kiểm lâm tại Tờ trình số 09/TTr-CCKL ngày 25/4/2014, kèm theo tham gia ý kiến của Sở Tư pháp tại Công văn số 555/STP-XDVB ngày 24/4/2014 về việc ban hành mẫu biên bản, quyết định xử phạt vi phạm hành chính về quản lý rừng, phát triển rừng, bảo vệ rừng và quản lý lâm sản trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này 06 mẫu biên bản; 06 mẫu quyết định, 01 mẫu văn bản giao quyền trong xử phạt vi phạm hành chính về quản lý rừng, phát triển rừng, bảo vệ rừng và quản lý lâm sản trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa.

(Có phụ lục kèm theo).

Điều 2. Giao Chi cục Kiểm lâm tổ chức in ấn các mẫu biên bản, quyết định xử phạt vi phạm hành chính tại Điều 1 Quyết định này.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Giám đốc các Sở: Tài chính, Nông nghiệp và PTNT, Chi Cục trưởng Chi cục Kiểm lâm; Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố; thủ trưởng các Sở, ban, ngành, đơn vị và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Đức Quyền

 

PHỤ LỤC

CÁC MẪU BIÊN BẢN, QUYẾT ĐỊNH VÀ VĂN BẢN GIAO QUYỀN TRONG XỬ PHẠT VI PHẠM HÀNH CHÍNH VỀ QUẢN LÝ RỪNG, PHÁT TRIỂN RỪNG, BẢO VỆ RỪNG VÀ QUẢN LÝ LÂM SẢN TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH THANH HÓA
(Ban hành kèm theo Quyết định số: 1335/QĐ-UBND ngày 07 tháng 5 năm 2014 của Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa)

Mã số

Mẫu biểu

I. Mẫu Quyết định

MQĐ 01/TH/XPHC

Quyết định tịch thu tang vật vi phạm hành chính về quản lý rừng, phát triển rừng, bảo vệ rừng và quản lý lâm sản.

MQĐ 02/TH/XPHC

Quyết định khám nơi cất giấu tang vật, phương tiện vi phạm hành chính về quản lý rừng, phát triển rừng, bảo vệ rừng và quản lý lâm sản

MQĐ 03/TH/XPHC

Quyết định khám phương tiện vận tải, đồ vật theo thủ tục hành chính về quản lý rừng, phát triển rừng, bảo vệ rừng và quản lý lâm sản

MQĐ 04/TH/XPHC

Quyết định tạm giữ tang vật, phương tiện, giấy phép, chứng chỉ hành nghề theo thủ tục hành chính về quản lý rừng, phát triển rừng, bảo vệ rừng và quản lý lâm sản

MQĐ 05/TH/XPHC

Quyết định tịch thu tang vật, phương tiện vi phạm hành chính không xác định được chủ sở hữu, người quản lý, người sử dụng hợp pháp về quản lý rừng, phát triển rừng, bảo vệ rừng và quản lý lâm sản

MQĐ 06/TH/XPHC

Quyết định xử phạt vi phạm hành chính về quản lý rừng, phát triển rừng, bảo vệ rừng và quản lý lâm sản

II. Mẫu Biên bản

MBB 01/TH/XPHC

Biên bản khám nơi cất giấu tang vật, phương tiện vi phạm hành chính về quản lý rừng, phát triển rừng, bảo vệ rừng và quản lý lâm sản

MBB 02/TH/XPHC

Biên bản khám phương tiện vận tải, đồ vật theo thủ tục hành chính về quản lý rừng, phát triển rừng, bảo vệ rừng và quản lý lâm sản

MBB 03/TH/XPHC

Biên bản tiêu hủy tang vật, phương tiện vi phạm hành chính về quản lý rừng, phát triển rừng, bảo vệ rừng và quản lý lâm sản

MBB 04/TH/XPHC

Biên bản tịch thu tang vật, phương tiện vi phạm hành chính về quản lý rừng, phát triển rừng, bảo vệ rừng và quản lý lâm sản

MBB 05/TH/XPHC

Biên bản tạm giữ tang vật, phương tiện, giấy phép, chứng chỉ hành nghề theo thủ tục hành chính về quản lý rừng, phát triển rừng, bảo vệ rừng và quản lý lâm sản

MBB 06/TH/XPHC

Biên bản vi phạm hành chính về lĩnh vực quản lý rừng, phát triển rừng, bảo vệ rừng và quản lý lâm sản.

III. Mẫu Văn bản giao quyền

MVBGQ/TH/XPHC

Văn bản giao quyền xử phạt vi phạm hành chính về lĩnh vực quản lý rừng, phát triển rừng, bảo vệ rừng và quản lý lâm sản.

 

MQĐ 01/TH/XPHC

.........................................
........................................
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số:.............../QĐ-TTTV

.................., ngày..........tháng..........năm................

 

QUYẾT ĐỊNH

Tịch thu tang vật vi phạm hành chính về quản lý rừng, phát triển rừng, bảo vệ rừng và quản lý lâm sản

Căn cứ Khoản 2 Điều 65 Luật xử lý vi phạm hành chính;

Căn cứ Biên bản vi phạm hành chính số......../BB-VPHC do................................

..............lập hồi.......giờ....... ngày........tháng..........năm.................. tại..................

Tôi:.................................Chức vụ:............................Đơn vị:.................................

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Tịch thu tang vật vi phạm hành chính, gồm:.............................................

........................................................................................................................................

..............................................................................................................

Lý do không ra quyết định xử phạt:.................................................................................

Những tình tiết liên quan đến việc giải quyết vụ vi phạm:.....................................

........................................................................................................................................

........................................................................................................................................

Số tang vật, phương tiện trên được chuyển đến:...................................................

............................................................................ để xử lý theo quy định của pháp luật.

Tài liệu kèm theo:..................................................................................................

........................................................................................................................................

........................................................................................................................................

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 3. Giao cho:......................................... tổ chức thực hiện Quyết định này./.

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Lưu: Hồ sơ.

NGƯỜI RA QUYẾT ĐỊNH
(Ký tên, đóng dấu)

(Ghi rõ chức vụ, họ tên)

 

MQĐ 02/TH/XPHC

.........................................
........................................
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số:.............../QĐ-KNCGTVPT

.................., ngày..........tháng..........năm................

 

QUYẾT ĐỊNH

Khám nơi cất giấu tang vật, phương tiện vi phạm hành chính về quản lý rừng, phát triển rừng, bảo vệ rừng và quản lý lâm sản

Căn cứ Khoản 1 Điều 123, Điều 129 Luật xử lý vi phạm hành chính;

Căn cứ Văn bản giao quyền số...../......ngày.......tháng......năm.................(nếu có),

Tôi:....................... Chức vụ:.................. Đơn vị:.................................... ................

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Khám nơi cất giấu tang vật, phương tiện vi phạm hành chính tại:...........

Chủ nơi bị khám:

Ông (Bà)/Tổ chức:...........................................Quốc tịch:......................................

Nghề nghiệp/lĩnh vực hoạt động:............................................................................

Địa chỉ:....................................................................................................................

Giấy CMND hoặc hộ chiếu/QĐ thành lập hoặc ĐKKD số:...................................

Cấp ngày:...............................Nơi cấp:...................................................................

Lý do khám:............................................................................................................

.................................................................................................................................

Phạm vi khám:........................................................................................................

..................................................................................................................................

Thời gian khám:......................................

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3. Quyết định này được giao cho:

1. Ông (Bà)/Tổ chức:...................................................................... để chấp hành.

Ông (Bà)/tổ chức có quyền khiếu nại hoặc khởi kiện hành chính đối với Quyết định này theo quy định của pháp luật.

2.............................................................. để tổ chức thực hiện Quyết định này./.

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Lưu: Hồ sơ.

NGƯỜI RA QUYẾT ĐỊNH
(Ký tên, đóng dấu)
(Ghi rõ chức vụ, họ tên)

 

MQĐ 03/TH/XPHC

.........................................
........................................
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số:.............../QĐ-KNCGTVPT

.................., ngày..........tháng..........năm................

 

QUYẾT ĐỊNH

Khám phương tiện vận tải, đồ vật theo thủ tục hành chính về quản lý rừng, phát triển rừng, bảo vệ rừng và quản lý lâm sản

Căn cứ Khoản 1 Điều 123, Điều 128 Luật xử lý vi phạm hành chính;

Căn cứ Văn bản giao quyền số....../......- GQ ngày.......tháng......năm..... (nếu có),

Tôi:...........................Chức vụ:..............................Đơn vị:.....................................

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Khám phương tiện vận tải, đồ vật:

................................................................................................................................

Chủ phương tiện vận tải, đồ vật hoặc người điều khiển phương tiện bị khám:

Ông (Bà)/Tổ chức:..................................................................................................

Sinh ngày..........tháng............năm.................Quốc tịch:.........................................

Nghề nghiệp/lĩnh vực hoạt động:............................................................................

Địa chỉ:....................................................................................................................

Giấy CMND hoặc hộ chiếu/Quyết định thành lập hoặc ĐKKD số:.......... ................

Cấp ngày:...............................Nơi cấp:...................................................................

Số giấy đăng ký phương tiện........................................Cấp ngày:.........................

Nơi cấp....................................................................................................................

Biển số đăng ký phương tiện vận tải (nếu có):.......................................................

Lý do khám:............................................................................................................

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3. Quyết định này được giao cho:

1. Ông (Bà)/Tổ chức:........................................................................để chấp hành.

Ông (Bà)/Tổ chức có quyền khiếu nại hoặc khởi kiện hành chính đối với Quyết định này theo quy định của pháp luật.

2............................................................... để tổ chức thực hiện Quyết định này./.

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Lưu: Hồ sơ.

NGƯỜI RA QUYẾT ĐỊNH
(Ký tên, ghi rõ chức vụ, họ tên)

 

MQĐ 04/TH/XPHC

.........................................
........................................
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số:.............../QĐ-TGTVPTGPCC

.................., ngày..........tháng..........năm................

 

QUYẾT ĐỊNH

Tạm giữ tang vật, phương tiện, giấy phép, chứng chỉ hành nghề theo thủ tục hành chính về quản lý rừng, phát triển rừng, bảo vệ rừng và quản lý lâm sản

Căn cứ Điều 125 Luật xử lý vi phạm hành chính;

Căn cứ Văn bản giao quyền số......./............ ngày......tháng….năm.........(nếu có),

Tôi:.....................Chức vụ:.................. Đơn vị:.......................................................

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Tạm giữ tang vật, phương tiện, chứng chỉ hành nghề của:

Ông (Bà)/Tổ chức:..................................................................................................

Sinh ngày...........tháng......năm..............Quốc tịch:................................................

Nghề nghiệp/lĩnh vực hoạt động:............................................................................

Địa chỉ:....................................................................................................................

Giấy CMND hoặc hộ chiếu/Quyết định thành lập hoặc ĐKKD số........................

Cấp ngày:..............................................Nơi cấp:......................................................

Tang vật, phương tiện, giấy phép, chứng chỉ hành nghề gồm:...............................

..................................................................................................................................

..................................................................................................................................

..................................................................................................................................

..................................................................................................................................

Tang vật, phương tiện vi phạm hành chính được niêm phong gồm:......................

..................................................................................................................................

..................................................................................................................................

..................................................................................................................................

Lý do tạm giữ:.........................................................................................................

Thời hạn tạm giữ:...................ngày, từ ngày..............tháng...........năm..................

đến ngày..........tháng..........năm..................

Địa điểm tạm giữ:...................................................................................................

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký, được giao cho:

1. Ông (Bà)/Tổ chức:....................................................................... để chấp hành.

Ông (Bà)/Tổ chức có quyền khiếu nại hoặc khởi kiện hành chính đối với Quyết định này theo quy định của pháp luật.

2. .............................................................. để tổ chức thực hiện Quyết định này./.

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Lưu: Hồ sơ.

NGƯỜI RA QUYẾT ĐỊNH
(Ký tên, đóng dấu)
(Ghi rõ chức vụ, họ tên)

 

MQĐ 05/TH/XPHC

.........................................
........................................
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số:.............../QĐ-TTTVPT

.................., ngày..........tháng..........năm................

 

QUYẾT ĐỊNH

Tịch thu tang vật, phương tiện vi phạm hành chính không xác định được chủ sở hữu, người quản lý, người sử dụng hợp pháp về quản lý rừng, phát triển rừng, bảo vệ rừng và quản lý lâm sản

Căn cứ Điều 26; Khoản 4 Điều 126 Luật xử lý vi phạm hành chính;

Căn cứ Quyết định tạm giữ tang vật, phương tiện vi phạm hành chính số........../QĐ-TGTVPT ngày........tháng........năm............do.................................... ký;

Căn cứ kết quả thông báo trên:..............................................................................

từ ngày....... tháng......năm.................. đến ngày............ tháng............ năm.................;

Căn cứ Văn bản giao quyền số......../.........ngày.....tháng........năm..........(nếu có),

Tôi:...............................Chức vụ:.....................Đơn vị:.........................................

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Tịch thu tang vật, phương tiện vi phạm hành chính, gồm:

.................................................................................................................................

.................................................................................................................................

.................................................................................................................................

Lý do:.....................................................................................................................

.................................................................................................................................

Tài liệu kèm theo...................................................................................................

.................................................................................................................................

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3. Giao cho:.................................... để tổ chức thực hiện Quyết định này./.

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Lưu: Hồ sơ.

NGƯỜI RA QUYẾT ĐỊNH
(Ký tên, đóng dấu)
(Ghi rõ chức vụ, họ tên)

 

MQĐ 06/TH/XPHC

.........................................
........................................
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số:.............../QĐ-XPVPHC

.................., ngày..........tháng..........năm................

 

QUYẾT ĐỊNH

Xử phạt vi phạm hành chính về quản lý rừng, phát triển rừng, bảo vệ rừng và quản lý lâm sản

Căn cứ Điều 57, Điều 68 Luật xử lý vi phạm hành chính;

Căn cứ điểm........khoản...........Điều…......., Nghị định số……/……/NĐ-CP của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính về quản lý rừng, phát triển rừng, bảo vệ rừng và quản lý lâm sản;

Căn cứ Biên bản vi phạm hành chính số........./BB-VPHC do................................ lập tại.........................................................về hành vi.....................................................

Căn cứ kết quả xác minh và các tài liệu có trong hồ sơ;

Căn cứ Biên bản phiên giải trình số........../…..ngày........tháng.......năm…......... tại....................................................................................................................( nếu có);

Căn cứ Văn bản giao quyền số ….../…...ngày.….tháng…..năm........... (nếu có),

Tôi:.......................................Chức vụ:................................Đơn vị:........................

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Xử phạt vi phạm hành chính đối với ông (bà)/tổ chức:....................

........................................................................................................................................

Sinh ngày:…/…/….... Quốc tịch:……….Nghề nghiệp/lĩnh vực hoạt động:……

Địa chỉ:………………………………………. Giấy CMND/hộ chiếu/Quyết định thành lập/ ĐKKD số:……...... cấp ngày:.…/…./…. Nơi cấp:..…………………….…..

Đã thực hiện hành vi vi phạm hành chính.............................................................

Quy định tại …..……………..................................................................................

- Các tình tiết tăng nặng/ giảm nhẹ (nếu có):..........................................................

* Bị áp dụng hình thức xử phạt, biện pháp khắc phục hậu quả như sau:

- Hình thức xử phạt chính:......................:………………...…...............................

- Hình thức phạt bổ sung: ………………………………………………………..

- Các biện pháp khắc phục hậu quả: ………………………………..……………

Thời hạn thực hiện các biện pháp khắc phục hậu quả..........................., kể từ ngày nhận được Quyết định này.

Nếu cá nhân/tổ chức không thực hiện, phải hoàn trả kinh phí cho cơ quan có thẩm quyền thực hiện biện pháp khắc phục hậu quả.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày…...tháng…...năm..........

Điều 3. Quyết định này được:

1. Giao/Gửi cho ông (bà)/tổ chức........................................để chấp hành Quyết định xử phạt.

Trường hợp không nộp tiền phạt trực tiếp, ông (bà)/tổ chức phải nộp tiền phạt tại…........................trong thời hạn............ kể từ ngày nhận được Quyết định xử phạt.

Quá thời hạn trên, nếu cố tình không chấp hành sẽ bị cưỡng chế thi hành.

Ông (Bà)/Tổ chức bị xử phạt có quyền khiếu nại hoặc khởi kiện hành chính đối với Quyết định này theo quy định của pháp luật.

2. Giao cho.................................................................. để tổ chức thực hiện Quyết định này./.

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- ………….................. (để thu tiền phạt);
- Lưu: Hồ sơ.

NGƯỜI RA QUYẾT ĐỊNH
(Ký tên, đóng dấu)
(Ghi rõ chức vụ, họ tên)

 

MBB 01/TH/XPHC

.........................................
........................................
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số:................../BB-KNCGTVPT

.................., ngày..........tháng..........năm................

 

BIÊN BẢN

Khám nơi cất giấu tang vật, phương tiện vi phạm hành chính về quản lý rừng, phát triển rừng, bảo vệ rừng và quản lý lâm sản

Căn cứ Quyết định khám nơi cất giấu tang vật, phương tiện vi phạm hành chính số................./QĐ-KNCGTVPT ngày…..tháng.....năm.......do ông/bà:.........................

Chức vụ:.................................... Đơn vị:......................................................... ký,

Hôm nay, hồi.... giờ.... ngày..... tháng..... năm........., tại....................................

Chúng tôi gồm: (họ tên, chức vụ, đơn vị)

1)..........................................chức vụ...................đơn vị.........................................

2)..........................................chức vụ...................đơn vị.........................................

Với sự chứng kiến của:

................................................................................................................................

Tiến hành khám:...................................................................................................

Là nơi có căn cứ cho rằng có cất giấu tang vật, phương tiện vi phạm hành chính.

Người chủ nơi bị khám là:

Ông (Bà)/Tổ chức:................................................sinh ngày…..tháng…...năm......

Nghề nghiệp...........................Địa chỉ:....................................Giấy CMND/Quyết

định thành lập/ĐKKD số..........Cấp ngày:........Nơi cấp................................................

Sau khi khám chúng tôi đã phát hiện, tiến hành tạm giữ tang vật, phương tiện vi phạm hành chính sau:

Số TT

Tên tang vật, phương tiện bị tạm giữ

Số lượng

Chủng loại, nhãn hiệu, số đăng ký, xuất xứ, tình trạng

Ghi chú

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ý kiến trình bày của chủ nơi bị khám.....................................................................

Ý kiến của người chứng kiến:................................................................................

Ý kiến bổ sung khác (nếu có):................................................................................

Ngoài những tang vật, phương tiện nêu trên, chúng tôi không tạm giữ thêm một thứ gì khác. Việc khám kết thúc vào hồi... giờ... ngày... tháng... năm.........

Biên bản được lập thành 3 bản có nội dung, giá trị như nhau; đã đọc lại cho những người có tên trên cùng nghe, công nhận là đúng và cùng ký tên dưới đây; đã giao cho chủ nơi bị khám 01 bản./.

 

CHỦ NƠI BỊ KHÁM/ NGƯỜI
THÀNH NIÊN TRONG GIA ĐÌNH
(Ký, ghi rõ họ tên)

 

NGƯỜI LẬP BIÊN BẢN
(Ký, ghi rõ họ tên)

NGƯỜI CHỨNG KIẾN/
ĐẠI DIỆN CHÍNH QUYỀN
ĐỊA PHƯƠNG
(Ký, ghi rõ họ tên)

NGƯỜI TRỰC TIẾP KHÁM
(Ký, ghi rõ họ tên)

 

MBB 02/TH/XPHC

.........................................
........................................
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số:............./BB-KPTVTĐV

.................., ngày..........tháng..........năm................

 

BIÊN BẢN

Khám phương tiện vận tải, đồ vật theo thủ tục hành chính về quản lý rừng, phát triển rừng, bảo vệ rừng và quản lý lâm sản

Thi hành Quyết định khám phương tiện vận tải, đồ vật theo thủ tục hành chính số...../QĐ-KPTVTĐV ngày... tháng... năm.................. do.............................................

Chức vụ:......................................... Đơn vị:...................................................... ký,

Hôm nay, hồi giờ.....ngày…..tháng....năm............,tại…........................................

Chúng tôi gồm:

1)........................................chức vụ..........................đơn vị....................................

2)........................................chức vụ..........................đơn vị....................................

Với sự chứng kiến của:

1)...............................................địa chỉ...................................................................

2)...............................................địa chỉ...................................................................

Tiến hành khám phương tiện vận tải, đồ vật là:......................................................

Chủ phương tiện vận tải, đồ vật hoặc người điều khiển phương tiện vận tải:

Ông/Bà:.............................Sinh ngày....tháng.....năm......nghề nghiệp..................,

Địa chỉ:..............................CMND số:............ cấp ngày........... nơi cấp:..............

Phạm vi khám:.......................................................................................................

Những tang vật vi phạm hành chính bị phát hiện, gồm:

TT

Tên tang vật, phương tiện bị tạm giữ

Số lượng

Chủng loại, nhãn hiệu, số đăng ký, xuất xứ, tình trạng

Ghi chú

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ý kiến trình bày của chủ phương tiện vận tải, đồ vật/người điều khiển phương tiện ............................................................................:......................................

Ý kiến trình bày của người chứng kiến:.................................................................

Ý kiến bổ sung khác (nếu có):................................................................................

Việc khám kết thúc vào hồi …. giờ.... ngày.... tháng.... năm......

Biên bản được lập thành 3 bản có nội dung, giá trị như nhau; đã đọc lại cho những người có tên trên nghe, xem lại công nhận là đúng và cùng ký tên dưới đây; đã giao cho chủ phương tiện vận tải, đồ vật/người điều khiển phương tiện vận tải 01 bản.

 

CHỦ PT HOẶC
NGƯỜI ĐIỀU KHIỂN PT

(Ký, ghi rõ họ tên)

NGƯỜI CHỨNG KIẾN

(Ký, ghi rõ họ tên)

NGƯỜI TRỰC TIẾP KHÁM

(Ký, ghi rõ họ tên)

NGƯỜI LẬP
BIÊN BẢN KHÁM

(Ký, ghi rõ họ tên)

 

MBB 03/TH/XPHC

.........................................
........................................
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số:............/BB-THTVPT

.................., ngày..........tháng..........năm................

 

BIÊN BẢN

Tiêu hủy tang vật, phương tiện vi phạm hành chính về quản lý rừng, phát triển rừng, bảo vệ rừng và quản lý lâm sản

Căn cứ Quyết định số....../QĐ- ngày... tháng... năm...... do..................................

Chức vụ:................................... Đơn vị:............................................................. ký

Về việc....................................................................................................................,

Hôm nay, hồi... giờ... ngày... tháng... năm..................., tại....................................

Hội đồng tiêu hủy tang vật, phương tiện vi phạm hành chính gồm:

1)............................................chức vụ..............................đơn vị.............................

2)............................................chức vụ..............................đơn vị.............................

3)............................................chức vụ...............................đơn vị............................

Với sự chứng kiến của:

Ông/bà.............................................. địa chỉ............................................................

Chức vụ........................., Giấy CMND số...........Cấp ngày..............nơi cấp............

Tiến hành tiêu hủy tang vật, phương tiện vi phạm hành chính của:

Ông (Bà)/Tổ chức:....................................................................................................

Sinh ngày…tháng…năm ….. Quốc tịch:.............Nghề nghiệp:................................

Địa chỉ:.......................................................Giấy CMND/hộ chiếu/Quyết định thành lập/

ĐKKD số.................Cấp ngày:............... Nơi cấp:....................................................

Tang vật, phương tiện tiêu hủy gồm:.......................................................................

.................................................................................................................................

Biện pháp tiêu hủy:..................................................................................................

Cá nhân/tổ chức vi phạm phải hoàn trả kinh phí cho việc thực hiện biện pháp khắc phục hậu quả (nếu có) là:......................................., lý do:.......................................................

Việc tiêu hủy tang vật, phương tiện vi phạm hành chính kết thúc vào hồi........ giờ......

ngày… tháng.... năm......trước sự chứng kiến của những người có tên nêu trên.

Biên bản được lập thành 3 bản có nội dung, giá trị như nhau; đã đọc lại cho những người tham gia nghe, xem lại, công nhận là đúng và cùng ký tên dưới đây; lưu trong hồ sơ và đã giao cho người/đại diện tổ chức có tang vật, phương tiện vi phạm hành chính bị tiêu hủy 01 bản.

Ý kiến bổ sung khác (nếu có):.........................................................................................

 

NGƯỜI HOẶC ĐẠI DIỆN
TỔ CHỨC VI PHẠM
(Ký, ghi rõ họ tên)

 

NGƯỜI LẬP BIÊN BẢN
(Ký, ghi rõ họ tên)

THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG
(Ký, ghi rõ họ tên)

NGƯỜI CHỨNG KIẾN
(Ký, ghi rõ họ tên)

 

MBB 04/TH/XPHC

.........................................
........................................
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: …......../BB-TTTVPT

.................., ngày..........tháng..........năm................

 

BIÊN BẢN

Tịch thu tang vật, phương tiện vi phạm hành chính về quản lý rừng, phát triển rừng, bảo vệ rừng và quản lý lâm sản

Căn cứ Quyết định số...................../QĐ-TTTVPT ngày.......tháng.......năm........

do.............................................................chức vụ.....................................................ký,

Hôm nay, hồi... giờ... ngày... tháng... năm.........., tại..............................................

..............

Chúng tôi gồm:

1).......................................chức vụ...........................đơn vị....................................

2).......................................chức vụ...........................đơn vị....................................

Với sự chứng kiến của:.........................................................................................

Ông/bà...................................địa chỉ.......................................................................

Chức vụ...............Giấy CMND số................cấp ngày.............nơi cấp...................

Tiến hành lập biên bản tịch thu tang vật, phương tiện vi phạm hành chính của:

Ông (Bà)/Tổ chức:..................................................................................................

Sinh ngày... tháng... năm......... Quốc tịch:................Nghề nghiệp:........................

Địa chỉ..............................................................Giấy CMND/hộ chiếu/Quyết định

thành lập/ĐKKD số:........................Cấp ngày:........................ Nơi cấp:........................

Tang vật, phương tiện bị tịch thu gồm:

Số TT

Tên tang vật, phương tiện bị tạm giữ

Số lượng

Chủng loại, nhãn hiệu, số đăng ký, xuất xứ, tình trạng

Ghi chú

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ý kiến trình bày của người/đại diện tổ chức vi phạm:............................................

Ý kiến trình bày của người chứng kiến:.................................................................

Ngoài những tang vật, phương tiện nêu trên, chúng tôi không tịch thu thêm thứ gì khác.

Biên bản được lập thành 3 bản có nội dung, giá trị như nhau; đã đọc lại cho những người có tên trên cùng nghe, công nhận là đúng và cùng ký tên dưới đây; đã giao cho người/đại diện tổ chức có tang vật, phương tiện vi phạm bị tịch thu 01 bản.

 

NGƯỜI RA QUYẾT ĐỊNH TẠM GIỮ

(Ký, đóng dấu)

(Ghi rõ chức vụ, họ tên)

NGƯỜI CHỨNG KIẾN

(Ký, ghi rõ họ tên)

 

NGƯỜI/TỔ CHỨC VI PHẠM

(Ký, ghi rõ họ tên)

NGƯỜI LẬP BB

(Ký, ghi rõ họ tên)

 

 

MBB 05/TH/XPHC

.........................................
........................................
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số:……..../BB-TGTVPT

.................., ngày..........tháng..........năm................

 

BIÊN BẢN

Tạm giữ tang vật, phương tiện, giấy phép, chứng chỉ hành nghề theo thủ tục hành chính về quản lý rừng, phát triển rừng, bảo vệ rừng và quản lý lâm sản

Căn cứ Quyết định tạm giữ tang vật, phương tiện, giấy phép, chứng chỉ vi phạm

hành chính số......................................./QĐ-TGTVPTGPCC ngày... tháng... năm....

do………………………………………………………………………………..….ký,

Hôm nay, hồi... giờ... ngày... tháng... năm............., tại...........................................

Chúng tôi gồm:

1)......................................chức vụ............................đơn vị....................................

2).......................................chức vụ...........................đơn vị....................................

Với sự chứng kiến của:

Ông/bà.........................................địa chỉ.................................................................

Chức vụ...................Giấy CMND số..........cấp ngày.................nơi cấp.................

Tiến hành tạm giữ tang vật, phương tiện, giấy phép, chứng chỉ hành nghề vi phạm hành chính của:

Ông (bà)/tổ chức:....................................................................................................

Sinh ngày... tháng... năm......... Quốc tịch:.................Nghề nghiệp:.......................

Địa chỉ:........................Giấy CMND/hộ chiếu/Quyết định thành lập hoặc ĐKKD

số:..............Cấp ngày:……… Nơi cấp:..........................................................................

Tiến hành lập biên bản tạm giữ những tang vật, phương tiện vi phạm hành chính sau:

STT

Tên tang vật, phương tiện, giấy tờ bị tạm giữ

Số lượng

Chủng loại, nhãn hiệu, số đăng ký, xuất xứ, tình trạng

Ghi chú

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ngoài những tang vật, phương tiện, giấy tờ nêu trên, chúng tôi không tạm giữ thêm thứ gì khác.

Ý kiến của cá nhân/đại diện tổ chức vi phạm hành chính:.....................................

Biên bản lập xong hồi... giờ... ngày... tháng... năm........., được lập thành 3 bản có nội dung, giá trị như nhau; đã đọc lại cho những người có tên trên cùng nghe, công nhận là đúng, cùng ký tên dưới đây; lưu trong hồ sơ của cơ quan và đã giao cho người/đại diện tổ chức có tang vật, phương tiện bị tạm giữ 01 bản./.

 

NGƯỜI RA QUYẾT ĐỊNH TẠM GIỮ

(Ký, đóng dấu)

(Ghi rõ chức vụ, họ tên)

NGƯỜI ĐẠI DIỆN TỔ CHỨC VI PHẠM

(Ký, ghi rõ họ tên)

 

NGƯỜI LÀM CHỨNG

(Ký, ghi rõ họ tên)

 

NGƯỜI LẬP
BIÊN BẢN

(Ký, ghi rõ họ tên)

 

 

MBB 06/TH/XPHC

.........................................
........................................
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số:………../BB-VPHC

.................., ngày..........tháng..........năm................

 

BIÊN BẢN VI PHẠM HÀNH CHÍNH

Về lĩnh vực quản lý rừng, phát triển rừng, bảo vệ rừng và quản lý lâm sản

Căn cứ.....................................................................................................................

Hôm nay, hồi... giờ... ngày... tháng... năm......., tại.................................................

Chúng tôi gồm:

1)..................................................chức vụ....................đơn vị...............................

2)..................................................chức vụ....................đơn vị...............................

Với sự chứng kiến của:

1).............................................................................................................................

2).............................................................................................................................

Tiến hành lập biên bản vi phạm hành chính đối với:

Ông (Bà)/Tổ chức:............................................sinh ngày.....tháng....năm..............

Quốc tịch.................................................................................................................

Nghề nghiệp:.....................địa chỉ....................................Giấy CMND/hộ chiếu/

Quyết định thành lập/ĐKKD số: …….…..Cấp ngày: …..........Nơi cấp:...............

Đã có các hành vi vi phạm hành chính:..................................................................

Quy định tại.......................... ……………………….......………………………..

Cá nhân/tổ chức bị thiệt hại:...................................................................................

Ý kiến trình bày của cá nhân/đại diện tổ chức vi phạm:.........................................

................................................................................................................................

Ý kiến trình bày của người chứng kiến:.................................................................

Ý kiến trình bày của cá nhân/tổ chức bị thiệt hại:..................................................

Chúng tôi đã yêu cầu ông (bà)/tổ chức vi phạm chấm dứt ngay hành vi vi phạm.

Các biện pháp ngăn chặn vi phạm hành chính và bảo đảm xử lý vi phạm được áp dụng gồm:..................................................................................................................

Tang vật, phương tiện, giấy tờ bị tạm giữ gồm:....................................................

Ngoài những tang vật, phương tiện vi phạm hành chính và các giấy tờ nêu trên, chúng tôi không tạm giữ thêm thứ gì khác.

Biên bản lập xong hồi giờ...... ngày...... tháng..... năm......., được lập thành 3 bản có nội dung, giá trị như nhau; đã đọc lại cho những người có tên trên cùng nghe, công nhận là đúng và cùng ký tên dưới đây; giao cho cá nhân vi phạm/đại diện tổ chức vi phạm 01 bản.

Lý do không ký biên bản........................................................................................

Cá nhân/Tổ chức vi phạm gửi văn bản yêu cầu được giải trình đến ông/bà...........

....................................trước ngày... tháng... năm........ để thực hiện quyền giải trình.

 

NGƯỜI ĐẠI DIỆN
TỔ CHỨC VI PHẠM

(Ký, ghi rõ họ tên)

 

NGƯỜI CHỨNG KIẾN
Đ/D CHÍNH QUYỀN

(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ)

NGƯỜI/TỔ CHỨC
BỊ THIỆT HẠI

(Ký, ghi rõ họ tên)

NGƯỜI LẬP
BIÊN BẢN

(Ký, ghi rõ họ tên)

 

MVBGQ/TH/XPHC

.........................................
........................................
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số:…...../………... - GQ

.................., ngày..........tháng..........năm................

 

VĂN BẢN GIAO QUYỀN

Xử phạt vi phạm hành chính về lĩnh vực quản lý rừng, phát triển rừng, bảo vệ rừng và quản lý lâm sản

Căn cứ quy định tại Điều 54, Khoản 2 Điều 87 và khoản 2 Điều 123 Luật xử lý vi phạm hành chính,

Tôi:..................................... Chức vụ: ………….……Đơn vị:...............................

Giao quyền cho ông/bà:............................................. Chức vụ:.............................

Đơn vị:....................................................................................................................

Lý do giao quyền:...................................................................................................

................................................................................................................................

Nội dung giao quyền:.............................................................................................

................................................................................................................................

Được thực hiện các thẩm quyền của.......................................................................

quy định tại Luật Xử lý vi phạm hành chính, kể từ ngày...... tháng...... năm............

đến ngày... tháng... năm...........

Trong khi tiến hành các hoạt động xử lý vi phạm hành chính, ông/bà...................

....................................... phải chịu trách nhiệm về những quyết định của mình trước người giao quyền và trước pháp luật.

 

NGƯỜI ĐƯỢC GIAO QUYỀN
(Ký, ghi rõ chức vụ họ tên)

NGƯỜI GIAO QUYỀN
(Ký và đóng dấu nếu có)
(Ghi rõ chức vụ, họ tên)

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 1335/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu1335/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành07/05/2014
Ngày hiệu lực07/05/2014
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Tài nguyên - Môi trường, Vi phạm hành chính
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật10 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 1335/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 1335/QĐ-UBND 2014 xử phạt vi phạm hành chính quản lý phát triển bảo vệ lâm sản Thanh Hóa


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 1335/QĐ-UBND 2014 xử phạt vi phạm hành chính quản lý phát triển bảo vệ lâm sản Thanh Hóa
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu1335/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Thanh Hóa
        Người kýNguyễn Đức Quyền
        Ngày ban hành07/05/2014
        Ngày hiệu lực07/05/2014
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Tài nguyên - Môi trường, Vi phạm hành chính
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật10 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 1335/QĐ-UBND 2014 xử phạt vi phạm hành chính quản lý phát triển bảo vệ lâm sản Thanh Hóa

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 1335/QĐ-UBND 2014 xử phạt vi phạm hành chính quản lý phát triển bảo vệ lâm sản Thanh Hóa

            • 07/05/2014

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 07/05/2014

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực