Quyết định 1336/QĐ-UBND

Quyết định 1336/QĐ-UBND năm 2019 phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính trong ngành nội vụ thuộc thẩm quyền tiếp nhận và giải quyết của cấp huyện và cấp xã áp dụng trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng

Nội dung toàn văn Quyết định 1336/QĐ-UBND 2019 phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính Sóc Trăng


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH SÓC TRĂNG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1336/QĐ-UBND

Sóc Trăng, ngày 13 tháng 5 năm 2019

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT QUY TRÌNH NỘI BỘ GIẢI QUYẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH TRONG NGÀNH NỘI VỤ THUỘC THẨM QUYỀN TIẾP NHẬN VÀ GIẢI QUYẾT CỦA CẤP HUYỆN VÀ CẤP XÃ ÁP DỤNG TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH SÓC TRĂNG

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH SÓC TRĂNG

Căn cứ Luật tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23 ngày 4 tháng 2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính;

Căn cứ Thông tư số 01/2018/TT-VPCP ngày 23 tháng 11 năm 2018 của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ hướng dẫn thi hành một số quy định của Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh Sóc Trăng tại Tờ trình số 127/TTr-SNV ngày 07 tháng 5 năm 2019,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt kèm theo Quyết định này 35 quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính trong ngành nội vụ thuộc thẩm quyền tiếp nhận và giải quyết của UBND cấp huyện và 15 quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính trong ngành nội vụ thuộc thẩm quyền tiếp nhận và giải quyết của UBND cấp xã được áp dụng trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng.

Điều 2. Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố chịu trách nhiệm:

1. Chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, UBND các xã, phường, thị trấn tổ chức triển khai thực hiện việc tiếp nhận và giải quyết thủ tục hành chính theo quy trình nội bộ được phê duyệt tại Quyết định này.

2. Trên cơ sở nội dung quy trình nội bộ được phê duyệt tại Quyết định này chủ trì phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông tổ chức thực hiện việc xây dựng quy trình điện tử giải quyết thủ tục hành chính tại phần mềm Một cửa điện tử đúng theo quy định của Chính phủ tại Nghị định số 61/2018/NĐ-CP và hướng dẫn của Văn phòng Chính phủ tại Thông tư số 01/2018/TT-VPCP .

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 4. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Nội vụ, Sở Thông tin và Truyền thông, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố, Chủ tịch UBND các xã, phường, thị trấn, tỉnh Sóc Trăng và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận: 
- Văn phòng Chính phủ (để báo cáo)
- Sở Nội vụ;
- Sở Thông tin và Truyền thông;
- UBND cấp huyện (sao gửi UBND cấp xã);
- Cổng TTĐT tỉnh (đăng tải);
- Phòng Kiểm soát thủ tục hành chính;
- Lưu: HC.

CHỦ TỊCH
Trần Văn Chuyện

 

A. QUY TRÌNH NỘI BỘ GIẢI QUYẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH TRONG NGÀNH NỘI VỤ THUỘC THẨM QUYỀN TIẾP NHẬN VÀ GIẢI QUYẾT CỦA UBND CẤP HUYỆN ÁP DỤNG TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH SÓC TRĂNG

(Ban hành kèm theo Quyết định số 1336/QĐ-UBND ngày 13 tháng 5 năm 2019 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Sóc Trăng)

Quy trình số: 01

THỦ TỤC: THÔNG BÁO MỞ LỚP BỒI DƯỠNG VỀ TÔN GIÁO THEO QUY ĐỊNH TẠI KHOẢN 2 ĐIỀU 41 LUẬT TÍN NGƯỠNG, TÔN GIÁO

Trình tự các bước thực hiện

Nội dung công việc

Trách nhiệm thực hiện

Thời gian thực hiện

Kết quả/ sản phẩm

Bước 1

Chậm nhất là 20 ngày trước khi khai giảng, tổ chức tôn giáo, tổ chức tôn giáo trực thuộc mở lớp bồi dưỡng về tôn giáo theo quy định tại Khoản 2 Điều 41 Luật Tín ngưỡng, tôn giáo gửi văn bản thông báo đến Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thuộc Văn phòng HĐND và UBND cấp huyện nơi mở lớp (có thể nộp trực tiếp hoặc qua dịch vụ bưu chính công ích hoặc qua dịch vụ công trực tuyến)

Tổ chức tôn giáo, tổ chức tôn giáo trực thuộc

Chậm nhất là 20 ngày trước khi khai giảng

Hồ sơ hoàn thiện theo quy định

Bước 2

Công chức tiếp nhận hồ sơ kiểm tra hồ sơ:

- Nếu hồ sơ hợp lệ, vào sổ theo dõi hồ sơ - Mẫu số 06; in giấy tiếp nhận hồ sơ trao cho người nộp hồ sơ;

- Nếu hồ sơ không hợp lệ, hướng dẫn người nộp hồ sơ hoàn thiện bằng phiếu hướng dẫn hoàn thiện hồ sơ - Mẫu số 02.

Nhập hồ sơ vào hệ thống thông tin một cửa điện tử và chuyển hồ sơ TTHC kèm theo phiếu kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ - Mẫu số 05 đến Phòng Nội vụ.

Công chức làm việc tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thuộc Văn phòng HĐND và UBND cấp huyện

Giờ hành chính

Các biểu mẫu thực hiện theo hướng dẫn tại Thông tư số 01/2018/TT-VPCP ngày 23/11/2018 của Văn phòng Chính phủ), bao gồm:

- Giấy tiếp nhận hồ sơ - Mẫu số 01/Phiếu hướng dẫn hoàn thiện hồ sơ- Mẫu số 02 được trao cho cá nhân nộp hồ sơ

- Phiếu kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ- Mẫu số 05 (kèm theo hồ sơ TTHC)

- Hệ thống thông tin một cửa điện tử được cập nhật dữ liệu

Bước 3

Công chức Phòng Nội vụ tiếp nhận hồ sơ xem xét, thẩm tra, xử lý hồ sơ:

- Nếu hồ sơ hợp lệ: Gửi hồ sơ đề nghị đến UBND huyện

- Nếu hồ sơ chưa đạt yêu cầu: Thông báo bằng văn bản và nêu rõ lý do

Phòng Nội vụ

Giờ hành chính

Kết quả giải quyết TTHC được hoàn thiện/Phiếu kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ (kèm theo hồ sơ, văn bản trả lời)

Bước 4

UBND huyện tiếp nhận và xử lý hồ sơ theo quy định:

- Nếu đồng ý: Tham mưu với Lãnh đạo Văn bản xác nhận của Ủy ban nhân dân cấp huyện về việc tiếp nhận thông báo.

- Nếu không đồng ý: Trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do

Công chức chuyên môn thuộc Văn phòng HĐND và UBND cấp huyện

Giờ hành chính

- Hồ sơ trình

- Văn bản liên quan

Bước 5

- Lãnh đạo UBND huyện xem xét và phê duyệt

- Văn phòng HĐND và UBND vào sổ, ghi số, ngày ký, đóng dấu và chuyển giao kết quả về Phòng Nội vụ

- Văn bản thông báo được lưu tại Ủy ban nhân dân cấp huyện để thực hiện công tác tham mưu quản lý nhà nước về tín ngưỡng, tôn giáo.

- Lãnh đạo Ủy ban nhân dân huyện

- Văn thư

 

Giờ hành chính

Văn bản thông báo hoặc văn bản trả lời

Bước 6

Xác nhận trên hệ thống thông tin một cửa điện tử cấp huyện về Văn bản xác nhận của Ủy ban nhân dân cấp huyện về việc tiếp nhận thông báo

Công chức Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thuộc Văn phòng HĐND và UBND cấp huyện

Giờ hành chính

Kết quả giải quyết TTHC được xác nhận trên Hệ thống thông tin một cửa điện tử.

Tổng số thời gian giải quyết TTHC: Ngay sau khi Ủy ban nhân dân cấp huyện nhận được văn bản thông báo hợp lệ

 

Quy trình số: 02

THỦ TỤC: THÔNG BÁO DANH MỤC HOẠT ĐỘNG TÔN GIÁO ĐỐI VỚI TỔ CHỨC CÓ ĐỊA BÀN HOẠT ĐỘNG TÔN GIÁO Ở NHIỀU XÃ THUỘC MỘT HUYỆN

Trình tự các bước thực hiện

Nội dung công việc

Trách nhiệm thực hiện

Thời gian thực hiện

Kết quả/ sản phẩm

Bước 1

Tổ chức tôn giáo, tổ chức tôn giáo trực thuộc, tổ chức được cấp chứng nhận đăng ký hoạt động tôn giáo có địa bàn hoạt động tôn giáo ở nhiều xã thuộc một huyện gửi văn bản thông báo về danh mục hoạt động tôn giáo diễn ra hàng năm đến Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thuộc Văn phòng HĐND và UBND cấp huyện (có thể nộp trực tiếp hoặc qua dịch vụ bưu chính công ích hoặc qua dịch vụ công trực tuyến)

Tổ chức tôn giáo, tổ chức tôn giáo trực thuộc

Hàng năm

Hồ sơ hoàn thiện theo quy định

Bước 2

Công chức tiếp nhận hồ sơ kiểm tra hồ sơ:

- Nếu hồ sơ hợp lệ, vào sổ theo dõi hồ sơ - Mẫu số 06; in giấy tiếp nhận hồ sơ trao cho người nộp hồ sơ;

- Nếu hồ sơ không hợp lệ, hướng dẫn người nộp hồ sơ hoàn thiện bằng phiếu hướng dẫn hoàn thiện hồ sơ - Mẫu số 02.

Nhập hồ sơ vào hệ thống thông tin một cửa điện tử và chuyển hồ sơ TTHC kèm theo phiếu kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ - Mẫu số 05 đến Phòng Nội vụ.

Công chức làm việc tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thuộc Văn phòng HĐND và UBND cấp huyện

Giờ hành chính

Các biểu mẫu thực hiện theo hướng dẫn tại Thông tư số 01/2018/TT-VPCP ngày 23/11/2018 của Văn phòng Chính phủ), bao gồm:

- Giấy tiếp nhận hồ sơ - Mẫu số 01/Phiếu hướng dẫn hoàn thiện hồ sơ- Mẫu số 02 được trao cho cá nhân nộp hồ sơ

- Phiếu kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ- Mẫu số 05 (kèm theo hồ sơ TTHC)

- Hệ thống thông tin một cửa điện tử được cập nhật dữ liệu

Bước 3

Công chức Phòng Nội vụ tiếp nhận hồ sơ xem xét, thẩm tra, xử lý hồ sơ:

- Nếu hồ sơ hợp lệ: Gửi hồ sơ đề nghị đến UBND huyện.

- Nếu hồ sơ chưa đạt yêu cầu: Thông báo bằng văn bản và nêu rõ lý do

Phòng Nội vụ

Giờ hành chính

Kết quả giải quyết TTHC được hoàn thiện/Phiếu kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ (kèm theo hồ sơ, văn bản trả lời)

Bước 4

UBND huyện tiếp nhận và xử lý hồ sơ theo quy định:

- Nếu đồng ý: Tham mưu với Lãnh đạo Văn bản xác nhận của Ủy ban nhân dân cấp huyện về việc tiếp nhận thông báo.

- Nếu không đồng ý: Trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do

Công chức chuyên môn thuộc Văn phòng HĐND và UBND cấp huyện

Giờ hành chính

- Hồ sơ trình

- Văn bản liên quan

Bước 5

- Lãnh đạo UBND huyện xem xét và phê duyệt

- Văn phòng HĐND và UBND vào sổ, ghi số, ngày ký, đóng dấu và chuyển giao kết quả về Phòng Nội vụ

- Văn bản thông báo được lưu tại Ủy ban nhân dân cấp huyện để thực hiện công tác tham mưu quản lý nhà nước về tín ngưỡng, tôn giáo.

- Lãnh đạo Ủy ban nhân dân huyện

- Văn thư

 

Giờ hành chính

Văn bản thông báo hoặc văn bản trả lời

Bước 6

Xác nhận trên hệ thống thông tin một cửa điện tử cấp huyện về Văn bản xác nhận của Ủy ban nhân dân cấp huyện về việc tiếp nhận thông báo

Công chức Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thuộc Văn phòng HĐND và UBND cấp huyện

Giờ hành chính

Kết quả giải quyết TTHC được xác nhận trên Hệ thống thông tin một cửa điện tử.

Tổng số thời gian giải quyết TTHC: Ngay sau khi Ủy ban nhân dân cấp huyện nhận được văn bản thông báo hợp lệ

 

Quy trình số: 03

THỦ TỤC: THÔNG BÁO DANH MỤC HOẠT ĐỘNG TÔN GIÁO BỔ SUNG ĐỐI VỚI TỔ CHỨC CÓ ĐỊA BÀN HOẠT ĐỘNG TÔN GIÁO Ở NHIỀU XÃ THUỘC MỘT HUYỆN

Trình tự các bước thực hiện

Nội dung công việc

Trách nhiệm thực hiện

Thời gian thực hiện

Kết quả/ sản phẩm

Bước 1

Chậm nhất là 20 ngày trước khi diễn ra hoạt động tôn giáo không có trong danh mục đã thông báo hàng năm, người đại diện của tổ chức tôn giáo, tổ chức tôn giáo trực thuộc, tổ chức được cấp chứng nhận đăng ký hoạt động tôn giáo có địa bàn hoạt động tôn giáo ở nhiều xã thuộc một huyện gửi văn bản thông báo đến Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thuộc Văn phòng HĐND và UBND cấp huyện (có thể nộp trực tiếp hoặc qua dịch vụ bưu chính công ích hoặc qua dịch vụ công trực tuyến)

Tổ chức tôn giáo, tổ chức tôn giáo trực thuộc

Chậm nhất là 20 ngày trước khi diễn ra hoạt động tôn giáo

Hồ sơ hoàn thiện theo quy định

Bước 2

Công chức tiếp nhận hồ sơ kiểm tra hồ sơ:

- Nếu hồ sơ hợp lệ, vào sổ theo dõi hồ sơ - Mẫu số 06; in giấy tiếp nhận hồ sơ trao cho người nộp hồ sơ;

- Nếu hồ sơ không hợp lệ, hướng dẫn người nộp hồ sơ hoàn thiện bằng phiếu hướng dẫn hoàn thiện hồ sơ - Mẫu số 02.

Nhập hồ sơ vào hệ thống thông tin một cửa điện tử và chuyển hồ sơ TTHC kèm theo phiếu kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ - Mẫu số 05 đến Phòng Nội vụ.

Công chức làm việc tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thuộc Văn phòng HĐND và UBND cấp huyện

Giờ hành chính

Các biểu mẫu thực hiện theo hướng dẫn tại Thông tư số 01/2018/TT-VPCP ngày 23/11/2018 của Văn phòng Chính phủ), bao gồm:

- Giấy tiếp nhận hồ sơ - Mẫu số 01/Phiếu hướng dẫn hoàn thiện hồ sơ- Mẫu số 02 được trao cho cá nhân nộp hồ sơ

- Phiếu kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ- Mẫu số 05 (kèm theo hồ sơ TTHC)

- Hệ thống thông tin một cửa điện tử được cập nhật dữ liệu

Bước 3

Công chức Phòng Nội vụ tiếp nhận hồ sơ xem xét, thẩm tra, xử lý hồ sơ:

- Nếu hồ sơ hợp lệ: Gửi hồ sơ đề nghị đến UBND huyện.

- Nếu hồ sơ chưa đạt yêu cầu: Thông báo bằng văn bản và nêu rõ lý do

Phòng Nội vụ

Giờ hành chính

Kết quả giải quyết TTHC được hoàn thiện/Phiếu kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ (kèm theo hồ sơ, văn bản trả lời)

Bước 4

UBND huyện tiếp nhận và xử lý hồ sơ theo quy định:

- Nếu đồng ý: Tham mưu với Lãnh đạo Văn bản xác nhận của Ủy ban nhân dân cấp huyện về việc tiếp nhận thông báo.

- Nếu không đồng ý: Trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do

Công chức chuyên môn thuộc Văn phòng HĐND và UBND cấp huyện

Giờ hành chính

- Hồ sơ trình

- Văn bản liên quan

Bước 5

- Lãnh đạo UBND huyện xem xét và phê duyệt

- Văn phòng HĐND và UBND vào sổ, ghi số, ngày ký, đóng dấu và chuyển giao kết quả về Phòng Nội vụ

- Văn bản thông báo được lưu tại Ủy ban nhân dân cấp huyện để thực hiện công tác tham mưu quản lý nhà nước về tín ngưỡng, tôn giáo.

- Lãnh đạo Ủy ban nhân dân huyện

- Văn thư

 

Giờ hành chính

Văn bản thông báo hoặc văn bản trả lời

Bước 6

Xác nhận trên hệ thống thông tin một cửa điện tử cấp huyện về Văn bản xác nhận của Ủy ban nhân dân cấp huyện về việc tiếp nhận thông báo

Công chức Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thuộc Văn phòng HĐND và UBND cấp huyện

Giờ hành chính

Kết quả giải quyết TTHC được xác nhận trên Hệ thống thông tin một cửa điện tử.

Tổng số thời gian giải quyết TTHC: Ngay sau khi Ủy ban nhân dân cấp huyện nhận được văn bản thông báo hợp lệ

 

Quy trình số: 04

THỦ TỤC: THÔNG BÁO TỔ CHỨC HỘI NGHỊ THƯỜNG NIÊN CỦA TỔ CHỨC TÔN GIÁO, TỔ CHỨC TÔN GIÁO TRỰC THUỘC CÓ ĐỊA BÀN HOẠT ĐỘNG Ở MỘT HUYỆN

Trình tự các bước thực hiện

Nội dung công việc

Trách nhiệm thực hiện

Thời gian thực hiện

Kết quả/ sản phẩm

Bước 1

Chậm nhất là 20 ngày trước ngày tổ chức hội nghị, tổ chức tôn giáo, tổ chức tôn giáo trực thuộc có địa bàn hoạt động ở một huyện gửi văn bản thông báo về việc tổ chức hội nghị thường niên đến Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thuộc Văn phòng HĐND và UBND cấp huyện (có thể nộp trực tiếp hoặc qua dịch vụ bưu chính công ích hoặc qua dịch vụ công trực tuyết)

Tổ chức tôn giáo, tổ chức tôn giáo trực thuộc

Chậm nhất là 20 ngày trước ngày tổ chức hội nghị

Hồ sơ hoàn thiện theo quy định

Bước 2

Công chức tiếp nhận hồ sơ kiểm tra hồ sơ:

- Nếu hồ sơ hợp lệ, vào sổ theo dõi hồ sơ - Mẫu số 06; in giấy tiếp nhận hồ sơ trao cho người nộp hồ sơ;

- Nếu hồ sơ không hợp lệ, hướng dẫn người nộp hồ sơ hoàn thiện bằng phiếu hướng dẫn hoàn thiện hồ sơ - Mẫu số 02.

Nhập hồ sơ vào hệ thống thông tin một cửa điện tử và chuyển hồ sơ TTHC kèm theo phiếu kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ - Mẫu số 05 đến Phòng Nội vụ.

Công chức làm việc tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thuộc Văn phòng HĐND và UBND cấp huyện

Giờ hành chính

Các biểu mẫu thực hiện theo hướng dẫn tại Thông tư số 01/2018/TT-VPCP ngày 23/11/2018 của Văn phòng Chính phủ), bao gồm:

- Giấy tiếp nhận hồ sơ - Mẫu số 01/Phiếu hướng dẫn hoàn thiện hồ sơ- Mẫu số 02 được trao cho cá nhân nộp hồ sơ

- Phiếu kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ- Mẫu số 05 (kèm theo hồ sơ TTHC)

- Hệ thống thông tin một cửa điện tử được cập nhật dữ liệu

Bước 3

Công chức Phòng Nội vụ tiếp nhận hồ sơ xem xét, thẩm tra, xử lý hồ sơ:

- Nếu hồ sơ hợp lệ: Gửi hồ sơ đề nghị đến UBND huyện.

- Nếu hồ sơ chưa đạt yêu cầu: Thông báo bằng văn bản và nêu rõ lý do

Phòng Nội vụ

Giờ hành chính

Kết quả giải quyết TTHC được hoàn thiện/Phiếu kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ (kèm theo hồ sơ, văn bản trả lời)

Bước 4

UBND huyện tiếp nhận và xử lý hồ sơ theo quy định:

- Nếu đồng ý: Tham mưu với Lãnh đạo Văn bản xác nhận của Ủy ban nhân dân cấp huyện về việc tiếp nhận thông báo.

- Nếu không đồng ý: Trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do

Công chức chuyên môn thuộc Văn phòng HĐND và UBND cấp huyện

Giờ hành chính

- Hồ sơ trình

- Văn bản liên quan

Bước 5

- Lãnh đạo UBND huyện xem xét và phê duyệt

- Văn phòng HĐND và UBND vào sổ, ghi số, ngày ký, đóng dấu và chuyển giao kết quả về Phòng Nội vụ

- Văn bản thông báo được lưu tại Ủy ban nhân dân cấp huyện để thực hiện công tác tham mưu quản lý nhà nước về tín ngưỡng, tôn giáo.

- Lãnh đạo Ủy ban nhân dân huyện

- Văn thư

 

Giờ hành chính

Văn bản thông báo hoặc văn bản trả lời

Bước 6

Xác nhận trên hệ thống thông tin một cửa điện tử cấp huyện về Văn bản xác nhận của Ủy ban nhân dân cấp huyện về việc tiếp nhận thông báo

Công chức Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thuộc Văn phòng HĐND và UBND cấp huyện

Giờ hành chính

Kết quả giải quyết TTHC được xác nhận trên Hệ thống thông tin một cửa điện tử.

Tổng số thời gian giải quyết TTHC: Ngay sau khi Ủy ban nhân dân cấp huyện nhận được văn bản thông báo hợp lệ

 

Quy trình số: 05

THỦ TỤC: ĐỀ NGHỊ TỔ CHỨC ĐẠI HỘI CỦA TỔ CHỨC TÔN GIÁO, TỔ CHỨC TÔN GIÁO TRỰC THUỘC, TỔ CHỨC ĐƯỢC CẤP CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ HOẠT ĐỘNG TÔN GIÁO CÓ ĐỊA BÀN HOẠT ĐỘNG Ở MỘT HUYỆN

Trình tự các bước thực hiện

Nội dung công việc

Trách nhiệm thực hiện

Thời gian thực hiện

Kết quả/ sản phẩm

Bước 1

Tổ chức tôn giáo, tổ chức tôn giáo trực thuộc, tổ chức được cấp chứng nhận đăng ký hoạt động tôn giáo có địa bàn hoạt động tôn giáo ở một huyện trước khi tổ chức đại hội gửi hồ sơ đề nghị đến Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thuộc Văn phòng HĐND và UBND cấp huyện (có thể nộp trực tiếp hoặc qua dịch vụ bưu chính công ích hoặc qua dịch vụ công trực tuyến)

Tổ chức giáo, tổ chức tôn giáo trực thuộc, tổ chức được cấp chứng nhận đăng ký hoạt động tôn giáo

Trước khi tổ chức đại hội

Hồ sơ hoàn thiện theo quy định

Bước 2

Công chức tiếp nhận hồ sơ kiểm tra hồ sơ:

- Nếu hồ sơ hợp lệ, vào sổ theo dõi hồ sơ-Mẫu số 06; in giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả- Mẫu số 01 trao cho người nộp hồ sơ;

- Nếu hồ sơ không hợp lệ, hướng dẫn người nộp hồ sơ hoàn thiện bằng phiếu hướng dẫn hoàn thiện hồ sơ- Mẫu số 02

Nhập hồ sơ vào hệ thống thông tin điện tử một cửa điện tử và chuyển hồ sơ TTHC kèm theo phiếu kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ- Mẫu số 05 đến Phòng Nội vụ

Công chức làm việc tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thuộc Văn phòng HĐND và UBND cấp huyện

0,5 ngày làm việc

Các biểu mẫu thực hiện theo hướng dẫn tại Thông tư số 01/2018/TT-VPCP ngày 23/11/2018 của Văn phòng Chính phủ), bao gồm:

Giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả- Mẫu số 01/Phiếu hướng dẫn hoàn thiện hồ sơ- Mẫu số 02 được trao cho cá nhân nộp hồ sơ

- Phiếu kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ- Mẫu số 05 (kèm theo hồ sơ TTHC)

- Hệ thống thông tin một cửa điện tử được cập nhật dữ liệu

Bước 3

Công chức Phòng Nội vụ tiếp nhận hồ sơ xem xét, thẩm tra, xử lý hồ sơ:

- Nếu hồ sơ hợp lệ: Gửi hồ sơ đề nghị đến UBND huyện.

- Nếu hồ sơ chưa đạt yêu cầu: Thông báo bằng văn bản và nêu rõ lý do

Phòng Nội vụ

13 ngày làm việc

Kết quả giải quyết TTHC được hoàn thiện/Phiếu kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ (kèm theo hồ sơ, văn bản trả lời)

Bước 4

UBND huyện tiếp nhận và xử lý hồ sơ theo quy định:

- Nếu đồng ý: Tham mưu với lãnh đạo Văn bản trả lời chấp thuận

- Nếu không đồng ý: Trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do

Công chức chuyên môn thuộc Văn phòng HĐND và UBND cấp huyện

05 ngày làm việc

- Hồ sơ trình

- Văn bản liên quan

Bước 5

Lãnh đạo UBND huyện xem xét và phê duyệt.

Văn phòng HĐND và UBND vào sổ, ghi số, ngày ký, đóng dấu và chuyển giao kết quả về Phòng Nội vụ

- Lãnh đạo Ủy ban nhân dân huyện

- Văn thư

 

05 ngày làm việc

Văn bản trả lời chấp thuận hoặc không chấp thuận

Bước 6

Phòng Nội vụ chuyển giao kết quả về Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thuộc Văn phòng HĐND và UBND cấp huyện

Lưu hồ sơ theo quy định

Văn thư Phòng Nội vụ

1 ngày làm việc

Phiếu kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ (kèm theo Văn bản trả lời chấp thuận hoặc không chấp thuận của UBND cấp huyện)

Bước 7

Xác nhận trên hệ thống thông tin một cửa điện tử cấp huyện về kết quả giải quyết thủ tục hành chính đã có tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả; thông báo cho tổ chức tôn giáo, tổ chức tôn giáo trực thuộc đến nhận kết quả quả theo quy định

Công chức Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thuộc Văn phòng HĐND và UBND cấp huyện

0,5 ngày làm việc

Kết quả giải quyết TTHC được xác nhận trên Hệ thống thông tin một cửa điện tử/Văn bản trả lời chấp thuận hoặc không chấp thuận của UBND cấp huyện được trao cho tổ chức tôn giáo, tổ chức tôn giáo trực thuộc.

Tổng số thời gian giải quyết TTHC: 25 ngày làm việc

 

Quy trình số: 06

THỦ TỤC: ĐỀ NGHỊ TỔ CHỨC CUỘC LỄ NGOÀI CƠ SỞ TÔN GIÁO, ĐỊA ĐIỂM HỢP PHÁP ĐÃ ĐĂNG KÝ CÓ QUY MÔ TỔ CHỨC Ở MỘT SỐ HUYỆN

Trình tự các bước thực hiện

Nội dung công việc

Trách nhiệm thực hiện

Thời gian thực hiện

Kết quả/ sản phẩm

Bước 1

Trước khi tổ chức cuộc lễ ngoài cơ sở tôn giáo, địa điểm hợp pháp đã đăng ký có quy mô tổ chức ở một huyện, tổ chức tôn giáo, tổ chức tôn giáo trực thuộc, tổ chức được cấp chứng nhận đăng ký hoạt động tôn giáo có địa bàn hoạt động tôn giáo ở một huyện gửi hồ sơ đề nghị đến Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thuộc Văn phòng HĐND và UBND cấp huyện (có thể nộp trực tiếp hoặc qua dịch vụ bưu chính công ích hoặc qua dịch vụ công trực tuyến)

Tổ chức tôn giáo, tổ chức tôn giáo trực thuộc, tổ chức được cấp chứng nhận đăng ký hoạt động tôn giáo

Trước khi tổ chức cuộc lễ

Hồ sơ hoàn thiện theo quy định

Bước 2

Công chức tiếp nhận hồ sơ kiểm tra hồ sơ:

- Nếu hồ sơ hợp lệ, vào sổ theo dõi hồ sơ-Mẫu số 06; in giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả- Mẫu số 01 trao cho người nộp hồ sơ;

- Nếu hồ sơ không hợp lệ, hướng dẫn người nộp hồ sơ hoàn thiện bằng phiếu hướng dẫn hoàn thiện hồ sơ- Mẫu số 02

Nhập hồ sơ vào hệ thống thông tin điện tử một cửa điện tử và chuyển hồ sơ TTHC kèm theo phiếu kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ- Mẫu số 05 đến Phòng Nội vụ

Công chức làm việc tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thuộc Văn phòng HĐND và UBND cấp huyện

0,5 ngày làm việc

Các biểu mẫu thực hiện theo hướng dẫn tại Thông tư số 01/2018/TT-VPCP ngày 23/11/2018 của Văn phòng Chính phủ), bao gồm:

Giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả- Mẫu số 01/Phiếu hướng dẫn hoàn thiện hồ sơ- Mẫu số 02 được trao cho cá nhân nộp hồ sơ

- Phiếu kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ- Mẫu số 05 (kèm theo hồ sơ TTHC)

- Hệ thống thông tin một cửa điện tử được cập nhật dữ liệu

Bước 3

Công chức Phòng Nội vụ tiếp nhận hồ sơ xem xét, thẩm tra, xử lý hồ sơ:

- Nếu hồ sơ hợp lệ: Gửi hồ sơ đề nghị đến UBND huyện.

- Nếu hồ sơ chưa đạt yêu cầu: Thông báo bằng văn bản và nêu rõ lý do

Phòng Nội vụ

13 ngày làm việc

Kết quả giải quyết TTHC được hoàn thiện/Phiếu kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ (kèm theo hồ sơ, văn bản trả lời)

Bước 4

UBND huyện tiếp nhận và xử lý hồ sơ theo quy định:

- Nếu đồng ý: Tham mưu với lãnh đạo Văn bản trả lời chấp thuận

- Nếu không đồng ý: Trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do

Công chức chuyên môn thuộc Văn phòng HĐND và UBND cấp huyện

05 ngày làm việc

- Hồ sơ trình

- Văn bản liên quan

Bước 5

Lãnh đạo UBND huyện xem xét và phê duyệt.

Văn phòng HĐND và UBND vào sổ, ghi số, ngày ký, đóng dấu và chuyển giao kết quả về Phòng Nội vụ

- Lãnh đạo Ủy ban nhân dân huyện

- Văn thư

 

05 ngày làm việc

Văn bản trả lời chấp thuận hoặc không chấp thuận

 

Bước 6

Phòng Nội vụ chuyển giao kết quả về Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thuộc Văn phòng HĐND và UBND cấp huyện

Lưu hồ sơ theo quy định

Văn thư Phòng Nội vụ

1 ngày làm việc

Phiếu kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ (kèm Văn bản trả lời chấp thuận hoặc không chấp thuận

của UBND cấp huyện)

Bước 7

Xác nhận trên hệ thống thông tin một cửa điện tử cấp huyện về kết quả giải quyết thủ tục hành chính đã có tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả; thông báo cho Tổ chức tôn giáo, tổ chức tôn giáo trực thuộc đến nhận kết quả quả theo quy định

Công chức Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thuộc Văn phòng HĐND và UBND cấp huyện

0,5 ngày làm việc

Kết quả giải quyết TTHC được xác nhận trên Hệ thống thông tin một cửa điện tử/Văn bản trả lời chấp thuận hoặc không chấp thuận của UBND cấp huyện được trao cho Tổ chức tôn giáo, tổ chức tôn giáo trực thuộc

Tổng số thời gian giải quyết TTHC: 25 ngày làm việc

 

Quy trình số: 07

THỦ TỤC: ĐỀ NGHỊ GIẢNG ĐẠO NGOÀI ĐỊA BÀN PHỤ TRÁCH, CƠ SỞ TÔN GIÁO, ĐỊA ĐIỂM HỢP PHÁP ĐÃ ĐĂNG KÝ CÓ QUY MÔ TỔ CHỨC Ở MỘT HUYỆN

Trình tự các bước thực hiện

Nội dung công việc

Trách nhiệm thực hiện

Thời gian thực hiện

Kết quả/ sản phẩm

Bước 1

Trước khi giảng đạo ngoài địa bàn phụ trách, cơ sở tôn giáo, địa điểm hợp pháp đã đăng ký có quy mô tổ chức ở một huyện, chức sắc, chức việc, nhà tu hành gửi hồ sơ đề nghị đến Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thuộc Văn phòng HĐND và UBND cấp huyện (có thể nộp trực tiếp hoặc qua dịch vụ bưu chính công ích hoặc qua dịch vụ công trực tuyến)

Chức sắc, chức việc, nhà tu hành

Trước khi giảng đạo

Hồ sơ hoàn thiện theo quy định

Bước 2

Công chức tiếp nhận hồ sơ kiểm tra hồ sơ:

- Nếu hồ sơ hợp lệ, vào sổ theo dõi hồ sơ-Mẫu số 06; in giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả- Mẫu số 01 trao cho người nộp hồ sơ;

- Nếu hồ sơ không hợp lệ, hướng dẫn người nộp hồ sơ hoàn thiện bằng phiếu hướng dẫn hoàn thiện hồ sơ- Mẫu số 02

Nhập hồ sơ vào hệ thống thông tin một cửa điện tử và chuyển hồ sơ TTHC kèm theo phiếu kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ- Mẫu số 05 đến Phòng Nội vụ

Công chức làm việc tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thuộc Văn phòng HĐND và UBND cấp huyện

0,5 ngày làm việc

Các biểu mẫu thực hiện theo hướng dẫn tại Thông tư số 01/2018/TT-VPCP ngày 23/11/2018 của Văn phòng Chính phủ), bao gồm:

Giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả- Mẫu số 01/Phiếu hướng dẫn hoàn thiện hồ sơ- Mẫu số 02 được trao cho cá nhân nộp hồ sơ

- Phiếu kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ- Mẫu số 05 (kèm theo hồ sơ TTHC)

- Hệ thống thông tin một cửa điện tử được cập nhật dữ liệu

Bước 3

Công chức Phòng Nội vụ tiếp nhận hồ sơ xem xét, thẩm tra, xử lý hồ sơ:

- Nếu hồ sơ hợp lệ: Gửi hồ sơ đề nghị đến UBND huyện.

- Nếu hồ sơ chưa đạt yêu cầu: Thông báo bằng văn bản và nêu rõ lý do

Phòng Nội vụ

13 ngày làm việc

Kết quả giải quyết TTHC được hoàn thiện/Phiếu kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ (kèm theo hồ sơ, văn bản trả lời)

Bước 4

UBND huyện tiếp nhận và xử lý hồ sơ theo quy định:

- Nếu đồng ý: Văn bản trả lời chấp thuận.

- Nếu không đồng ý: Trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do

Công chức chuyên môn thuộc Văn phòng HĐND và UBND cấp huyện

05 ngày làm việc

- Hồ sơ trình

- Văn bản liên quan

Bước 5

Lãnh đạo UBND huyện xem xét và phê duyệt.

Văn phòng HĐND và UBND vào sổ, ghi số, ngày ký, đóng dấu và chuyển giao kết quả về Phòng Nội vụ

- Lãnh đạo Ủy ban nhân dân huyện

- Văn thư

 

05 ngày làm việc

Văn bản trả lời chấp thuận hoặc không chấp thuận 

 

Bước 6

Phòng Nội vụ chuyển giao kết quả về Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thuộc Văn phòng HĐND và UBND cấp huyện

Lưu hồ sơ theo quy định

Văn thư Phòng Nội vụ

1 ngày làm việc

Phiếu kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ (kèm theo Văn bản trả lời chấp thuận hoặc không chấp thuận của UBND cấp huyện)

Bước 7

Xác nhận trên hệ thống thông tin một cửa điện tử cấp huyện về kết quả giải quyết thủ tục hành chính đã có tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả; thông báo cho Chức sắc, chức việc, nhà tu hành đến nhận kết quả quả theo quy định

Công chức Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thuộc Văn phòng HĐND và UBND cấp huyện

0,5 ngày làm việc

Kết quả giải quyết TTHC được xác nhận trên Hệ thống thông tin một cửa điện tử/Văn bản trả lời chấp thuận hoặc không chấp thuận của UBND cấp huyện được trao cho Chức sắc, chức việc, nhà tu hành.

Tổng số thời gian giải quyết TTHC: 25 ngày làm việc

 

Quy trình số: 08

THỦ TỤC: THÔNG BÁO TỔ CHỨC QUYÊN GÓP NGOÀI ĐỊA BÀN MỘT XÃ NHƯNG TRONG ĐỊA BÀN MỘT HUYỆN, QUẬN, THỊ XÃ, THÀNH PHỐ THUỘC TỈNH, THÀNH PHỐ THUỘC THÀNH PHỐ TRỰC THUỘC TRUNG ƯƠNG CỦA CƠ SỞ TÍN NGƯỠNG, TỔ CHỨC TÔN GIÁO, TỔ CHỨC TÔN GIÁO TRỰC THUỘC

Trình tự các bước thực hiện

Nội dung công việc

Trách nhiệm thực hiện

Thời gian thực hiện

Kết quả/ sản phẩm

Bước 1

Trước khi tổ chức quyên góp 10 ngày, cơ sở tín ngưỡng, tổ chức tôn giáo, tổ chức tôn giáo trực thuộc tổ chức quyên góp ngoài địa bàn một xã nhưng trong địa bàn một huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh gửi văn bản thông báo đến Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thuộc Văn phòng HĐND và UBND cấp huyện (có thể nộp trực tiếp hoặc qua dịch vụ bưu chính công ích hoặc qua dịch vụ công trực tuyến)

Cơ sở tín ngưỡng, tổ chức tôn giáo, tổ chức tôn giáo trực thuộc

Trước khi tổ chức quyên góp 10 ngày

Hồ sơ hoàn thiện theo quy định

Bước 2

Công chức tiếp nhận hồ sơ kiểm tra hồ sơ:

- Nếu hồ sơ hợp lệ, vào sổ theo dõi hồ sơ - Mẫu số 06; in giấy tiếp nhận hồ sơ trao cho người nộp hồ sơ;

- Nếu hồ sơ không hợp lệ, hướng dẫn người nộp hồ sơ hoàn thiện bằng phiếu hướng dẫn hoàn thiện hồ sơ - Mẫu số 02.

Nhập hồ sơ vào hệ thống thông tin một cửa điện tử và chuyển hồ sơ TTHC kèm theo phiếu kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ - Mẫu số 05 đến Phòng Nội vụ.

Công chức làm việc tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thuộc Văn phòng HĐND và UBND cấp huyện

Giờ hành chính

Các biểu mẫu thực hiện theo hướng dẫn tại Thông tư số 01/2018/TT-VPCP ngày 23/11/2018 của Văn phòng Chính phủ), bao gồm:

- Giấy tiếp nhận hồ sơ - Mẫu số 01/Phiếu hướng dẫn hoàn thiện hồ sơ- Mẫu số 02 được trao cho cá nhân nộp hồ sơ

- Phiếu kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ- Mẫu số 05 (kèm theo hồ sơ TTHC)

- Hệ thống thông tin một cửa điện tử được cập nhật dữ liệu

Bước 3

Công chức Phòng Nội vụ tiếp nhận hồ sơ xem xét, thẩm tra, xử lý hồ sơ:

- Nếu hồ sơ hợp lệ: Gửi hồ sơ đề nghị đến UBND huyện.

- Nếu hồ sơ chưa đạt yêu cầu: Thông báo bằng văn bản và nêu rõ lý do

Phòng Nội vụ

Giờ hành chính

Kết quả giải quyết TTHC được hoàn thiện/Phiếu kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ (kèm theo hồ sơ, văn bản trả lời)

Bước 4

UBND huyện tiếp nhận và xử lý hồ sơ theo quy định:

- Nếu đồng ý: Tham mưu với Lãnh đạo Văn bản xác nhận của Ủy ban nhân dân cấp huyện về việc tiếp nhận thông báo.

- Nếu không đồng ý: Trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do

Công chức chuyên môn thuộc Văn phòng HĐND và UBND cấp huyện

Giờ hành chính

- Hồ sơ trình

- Văn bản liên quan

Bước 5

- Lãnh đạo UBND huyện xem xét và phê duyệt

- Văn phòng HĐND và UBND vào sổ, ghi số, ngày ký, đóng dấu và chuyển giao kết quả về Phòng Nội vụ

- Văn bản thông báo được lưu tại Ủy ban nhân dân cấp huyện để thực hiện công tác tham mưu quản lý nhà nước về tín ngưỡng, tôn giáo.

- Lãnh đạo Ủy ban nhân dân huyện

- Văn thư

 

Giờ hành chính

Văn bản thông báo hoặc văn bản trả lời

Bước 6

Xác nhận trên hệ thống thông tin một cửa điện tử cấp huyện về Văn bản xác nhận của Ủy ban nhân dân cấp huyện về việc tiếp nhận thông báo

Công chức Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thuộc Văn phòng HĐND và UBND cấp huyện

Giờ hành chính

Kết quả giải quyết TTHC được xác nhận trên Hệ thống thông tin một cửa điện tử.

Tổng số thời gian giải quyết TTHC: Ngay sau khi Ủy ban nhân dân cấp huyện nhận được văn bản thông báo hợp lệ

 

Quy trình số: 09

THỦ TỤC: TẶNG GIẤY KHEN CỦA CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN CẤP HUYỆN VỀ THÀNH TÍCH THỰC HIỆN NHIỆM VỤ CHÍNH TRỊ

Trình tự các bước thực hiện

Nội dung công việc

Trách nhiệm thực hiện

Thời gian thực hiện

Kết quả/ sản phẩm

Bước 1

Đơn vị đề nghị tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND cấp huyện về thành tích thực hiện nhiệm vụ chính trị gửi hồ sơ đến Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thuộc Văn phòng HĐND và UBND cấp huyện (có thể nộp trực tiếp hoặc qua dịch vụ bưu chính công ích)

Đơn vị

Khi đơn vị có nhu cầu

Hồ sơ hoàn thiện theo quy định

Bước 2

Công chức tiếp nhận hồ sơ kiểm tra hồ sơ:

- Nếu hồ sơ hợp lệ, vào sổ theo dõi hồ sơ-Mẫu số 06; in giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả- Mẫu số 01 trao cho người nộp hồ sơ;

- Nếu hồ sơ không hợp lệ, hướng dẫn người nộp hồ sơ hoàn thiện bằng phiếu hướng dẫn hoàn thiện hồ sơ- Mẫu số 02

Nhập hồ sơ vào hệ thống thông tin điện tử một cửa điện tử và chuyển hồ sơ TTHC kèm theo phiếu kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ- Mẫu số 05 đến Phòng Nội vụ

Công chức làm việc tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thuộc Văn phòng HĐND và UBND cấp huyện

0,5 ngày làm việc

Các biểu mẫu thực hiện theo hướng dẫn tại Thông tư số 01/2018/TT-VPCP ngày 23/11/2018 của Văn phòng Chính phủ), bao gồm:

Giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả- Mẫu số 01/Phiếu hướng dẫn hoàn thiện hồ sơ- Mẫu số 02 được trao cho cá nhân nộp hồ sơ- Phiếu kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ- Mẫu số 05 (kèm theo hồ sơ TTHC)

- Hệ thống thông tin một cửa điện tử được cập nhật dữ liệu

 

Bước 3

Công chức Phòng Nội vụ tiếp nhận hồ sơ xem xét, thẩm tra, xử lý hồ sơ, báo cáo Hội đồng thi đua cùng cấp

Công chức Phòng Nội vụ

7 ngày làm việc

Phiếu kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ (kèm theo hồ sơ, văn bản trả lời)

Bước 4

Tổng hợp, hoàn thiện hồ sơ pháp lý, trình lãnh đạo Phòng Nội vụ xem xét, ký xác nhận hồ sơ

Trình Lãnh đạo UBND huyện xem xét ký Quyết định khen thưởng

Công chức Phòng Nội vụ

05 ngày làm việc

- Hồ sơ trình

- Văn bản liên quan

Bước 5

Lãnh đạo UBND huyện xem xét và phê duyệt.

Văn phòng HĐND và UBND vào sổ, ghi số, ngày ký, đóng dấu và chuyển giao kết quả về Phòng Nội vụ

- Lãnh đạo Ủy ban nhân dân huyện

- Văn thư

 

05 ngày làm việc

Quyết định hành chính

Bước 6

Phòng Nội vụ tiếp nhận Quyết định của Ủy ban nhân dân:

- Tiến hành thông báo Quyết định, in giấy khen, đóng dấu và cấp phát cho đơn vị trình khen

- Chuyển giao kết quả về Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả thuộc Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân cấp huyện

- Lưu trữ hồ sơ theo quy định

 Phòng Nội vụ

02 ngày làm việc

Phiếu kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ (kèm theo Quyết định hoặc văn bản trả lời của UBND)

Bước 7

Xác nhận trên hệ thống thông tin một cửa điện tử cấp huyện về kết quả giải quyết thủ tục hành chính đã có tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả; thông báo cho tổ chức cá nhân đến nhận kết quả quả theo quy định

Công chức Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thuộc Văn phòng HĐND và UBND cấp huyện

0,5 ngày làm việc

Kết quả giải quyết TTHC được xác nhận trên Hệ thống thông tin một cửa điện tử/Quyết định hoặc văn bản trả lời được trao cho tổ chức, cá nhân.

Tổng số thời gian giải quyết TTHC: 20 ngày làm việc

 

Quy trình số: 10

THỦ TỤC: TẶNG DANH HIỆU TẬP THỂ LAO ĐỘNG TIÊN TIẾN

Trình tự các bước thực hiện

Nội dung công việc

Trách nhiệm thực hiện

Thời gian thực hiện

Kết quả/ sản phẩm

Bước 1

Đơn vị đề nghị tặng danh hiệu Tập thể lao động tiên tiến gửi hồ sơ đến Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thuộc Văn phòng HĐND và UBND cấp huyện (có thể nộp trực tiếp hoặc qua dịch vụ bưu chính công ích)

Đơn vị

Khi đơn vị có nhu cầu

Hồ sơ hoàn thiện theo quy định

Bước 2

Công chức tiếp nhận hồ sơ kiểm tra hồ sơ:

- Nếu hồ sơ hợp lệ, vào sổ theo dõi hồ sơ-Mẫu số 06; in giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả- Mẫu số 01 trao cho người nộp hồ sơ;

- Nếu hồ sơ không hợp lệ, hướng dẫn người nộp hồ sơ hoàn thiện bằng phiếu hướng dẫn hoàn thiện hồ sơ- Mẫu số 02

Nhập hồ sơ vào hệ thống thông tin điện tử một cửa điện tử và chuyển hồ sơ TTHC kèm theo phiếu kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ- Mẫu số 05 đến Phòng Nội vụ

Công chức làm việc tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thuộc Văn phòng HĐND và UBND cấp huyện

0,5 ngày làm việc

Các biểu mẫu thực hiện theo hướng dẫn tại Thông tư số 01/2018/TT-VPCP ngày 23/11/2018 của Văn phòng Chính phủ), bao gồm:

Giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả- Mẫu số 01/Phiếu hướng dẫn hoàn thiện hồ sơ- Mẫu số 02 được trao cho cá nhân nộp hồ sơ

- Phiếu kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ- Mẫu số 05 (kèm theo hồ sơ TTHC)

- Hệ thống thông tin một cửa điện tử được cập nhật dữ liệu

Bước 3

Công chức Phòng Nội vụ tiếp nhận hồ sơ xem xét, thẩm tra, xử lý hồ sơ, báo cáo Hội đồng thi đua cùng cấp

Công chức Phòng Nội vụ

07 ngày làm việc

Phiếu kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ (kèm theo hồ sơ, văn bản trả lời)

Bước 4

Tổng hợp, hoàn thiện hồ sơ pháp lý, trình lãnh đạo Phòng Nội vụ xem xét, ký xác nhận hồ sơ

Trình Lãnh đạo UBND huyện xem xét ký Quyết định khen thưởng

Công chức Phòng Nội vụ

05 ngày làm việc

- Hồ sơ trình

- Văn bản liên quan

Bước 5

Lãnh đạo UBND huyện xem xét và phê duyệt.

Văn phòng HĐND và UBND vào sổ, ghi số, ngày ký, đóng dấu và chuyển giao kết quả về Phòng Nội vụ

- Lãnh đạo Ủy ban nhân dân huyện

- Văn thư

 

05 ngày làm việc

Quyết định hành chính

Bước 6

Phòng Nội vụ tiếp nhận Quyết định của Ủy ban nhân dân:

- Tiến hành thông báo Quyết định, in giấy khen, đóng dấu và cấp phát cho đơn vị trình khen.

- Chuyển giao kết quả về Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả thuộc Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân cấp huyện.

- Lưu trữ hồ sơ theo quy địn

 Phòng Nội vụ

1,5 ngày làm việc

Phiếu kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ (kèm theo Quyết định hoặc văn bản trả lời của UBND)

Bước 7

Xác nhận trên hệ thống thông tin một cửa điện tử cấp huyện về kết quả giải quyết thủ tục hành chính đã có tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả; thông báo cho tổ chức cá nhân đến nhận kết quả quả theo quy định

Công chức Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thuộc Văn phòng HĐND và UBND cấp huyện

01 ngày làm việc

Kết quả giải quyết TTHC được xác nhận trên Hệ thống thông tin một cửa điện tử/Quyết định hoặc văn bản trả lời được trao cho tổ chức, cá nhân.

Tổng số thời gian giải quyết TTHC: 20 ngày làm việc

 

Quy trình số: 11

THỦ TỤC: TẶNG GIẤY KHEN CỦA CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN CẤP HUYỆN VỀ KHEN THƯỞNG CHO GIA ĐÌNH

Trình tự các bước thực hiện

Nội dung công việc

Trách nhiệm thực hiện

Thời gian thực hiện

Kết quả/ sản phẩm

Bước 1

Đơn vị đề nghị tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND cấp huyện về khen thưởng cho gia đình gửi hồ sơ đến Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thuộc Văn phòng HĐND và UBND cấp huyện (có thể nộp trực tiếp hoặc qua dịch vụ bưu chính công ích)

Đơn vị

Khi đơn vị có nhu cầu

Hồ sơ hoàn thiện theo quy định

Bước 2

Công chức tiếp nhận hồ sơ kiểm tra hồ sơ:

- Nếu hồ sơ hợp lệ, vào sổ theo dõi hồ sơ-Mẫu số 06; in giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả- Mẫu số 01 trao cho người nộp hồ sơ;

- Nếu hồ sơ không hợp lệ, hướng dẫn người nộp hồ sơ hoàn thiện bằng phiếu hướng dẫn hoàn thiện hồ sơ- Mẫu số 02

Nhập hồ sơ vào hệ thống thông tin điện tử một cửa điện tử và chuyển hồ sơ TTHC kèm theo phiếu kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ- Mẫu số 05 đến Phòng Nội vụ

Công chức làm việc tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thuộc Văn phòng HĐND và UBND cấp huyện

0,5 ngày làm việc

Các biểu mẫu thực hiện theo hướng dẫn tại Thông tư số 01/2018/TT-VPCP ngày 23/11/2018 của Văn phòng Chính phủ), bao gồm:

Giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả- Mẫu số 01/Phiếu hướng dẫn hoàn thiện hồ sơ- Mẫu số 02 được trao cho cá nhân nộp hồ sơ

- Phiếu kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ- Mẫu số 05 (kèm theo hồ sơ TTHC)

- Hệ thống thông tin một cửa điện tử được cập nhật dữ liệu

Bước 3

Công chức Phòng Nội vụ tiếp nhận hồ sơ xem xét, thẩm tra, xử lý hồ sơ, báo cáo Hội đồng thi đua cùng cấp

Công chức Phòng Nội vụ

3 ngày làm việc

Phiếu kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ (kèm theo hồ sơ, văn bản trả lời)

Bước 4

Tổng hợp, hoàn thiện hồ sơ pháp lý, trình lãnh đạo Phòng Nội vụ xem xét, ký xác nhận hồ sơ

Trình Lãnh đạo UBND huyện xem xét ký Quyết định khen thưởng

Công chức Phòng Nội vụ

01 ngày làm việc

- Hồ sơ trình

- Văn bản liên quan

Bước 5

Lãnh đạo UBND huyện xem xét và phê duyệt.

Văn phòng HĐND và UBND vào sổ, ghi số, ngày ký, đóng dấu và chuyển giao kết quả về Phòng Nội vụ.

- Lãnh đạo Ủy ban nhân dân huyện

- Văn thư

 

03 ngày làm việc

Quyết định hành chính

Bước 6

Phòng Nội vụ tiếp nhận Quyết định của Ủy ban nhân dân:

- Tiến hành thông báo Quyết định, in giấy khen, đóng dấu và cấp phát cho đơn vị trình khen.

- Chuyển giao kết quả về Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả thuộc Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân cấp huyện.

- Lưu trữ hồ sơ theo quy định.

 Phòng Nội vụ

1,5 ngày làm việc

Phiếu kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ (kèm theo Quyết định hoặc văn bản trả lời của UBND)

Bước 7

Xác nhận trên hệ thống thông tin một cửa điện tử cấp huyện về kết quả giải quyết thủ tục hành chính đã có tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả; thông báo cho tổ chức cá nhân đến nhận kết quả quả theo quy định

Công chức Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thuộc Văn phòng HĐND và UBND cấp huyện

1 ngày làm việc

Kết quả giải quyết TTHC được xác nhận trên Hệ thống thông tin một cửa điện tử/Quyết định hoặc văn bản trả lời được trao cho tổ chức, cá nhân.

Tổng số thời gian giải quyết TTHC: 10 ngày làm việc

 

Quy trình số: 12

THỦ TỤC: TẶNG DANH HIỆU CHIẾN SỸ THI ĐUA CƠ SỞ

Trình tự các bước thực hiện

Nội dung công việc

Trách nhiệm thực hiện

Thời gian thực hiện

Kết quả/ sản phẩm

Bước 1

Đơn vị đề nghị tặng Danh hiệu Chiến sĩ thi đua cơ sở gửi hồ sơ đến Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thuộc Văn phòng HĐND và UBND cấp huyện (có thể nộp trực tiếp hoặc qua dịch vụ bưu chính công ích)

Đơn vị

Khi đơn vị có nhu cầu

Hồ sơ hoàn thiện theo quy định

Bước 2

Công chức tiếp nhận hồ sơ kiểm tra hồ sơ:

- Nếu hồ sơ hợp lệ, vào sổ theo dõi hồ sơ-Mẫu số 06; in giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả- Mẫu số 01 trao cho người nộp hồ sơ;

- Nếu hồ sơ không hợp lệ, hướng dẫn người nộp hồ sơ hoàn thiện bằng phiếu hướng dẫn hoàn thiện hồ sơ- Mẫu số 02

Nhập hồ sơ vào hệ thống thông tin điện tử một cửa điện tử và chuyển hồ sơ TTHC kèm theo phiếu kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ- Mẫu số 05 đến Phòng Nội vụ

Công chức làm việc tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thuộc Văn phòng HĐND và UBND cấp huyện

0,5 ngày làm việc

Các biểu mẫu thực hiện theo hướng dẫn tại Thông tư số 01/2018/TT-VPCP ngày 23/11/2018 của Văn phòng Chính phủ), bao gồm:

Giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả- Mẫu số 01/Phiếu hướng dẫn hoàn thiện hồ sơ- Mẫu số 02 được trao cho cá nhân nộp hồ sơ

- Phiếu kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ- Mẫu số 05 (kèm theo hồ sơ TTHC)

- Hệ thống thông tin một cửa điện tử được cập nhật dữ liệu

Bước 3

Công chức Phòng Nội vụ tiếp nhận hồ sơ xem xét, thẩm tra, xử lý hồ sơ, báo cáo Hội đồng thi đua cùng cấp

Công chức Phòng Nội vụ

07 ngày làm việc

Phiếu kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ (kèm theo hồ sơ, văn bản trả lời)

Bước 4

Tổng hợp, hoàn thiện hồ sơ pháp lý, trình lãnh đạo Phòng Nội vụ xem xét, ký xác nhận hồ sơ

Trình Lãnh đạo UBND huyện xem xét ký Quyết định khen thưởng

Công chức Phòng Nội vụ

05 ngày làm việc

- Hồ sơ trình

- Văn bản liên quan

Bước 5

Lãnh đạo UBND huyện xem xét và phê duyệt.

Văn phòng HĐND và UBND vào sổ, ghi số, ngày ký, đóng dấu và chuyển giao kết quả về Phòng Nội vụ

- Lãnh đạo Ủy ban nhân dân huyện

- Văn thư

 

05 ngày làm việc

Quyết định hành chính

Bước 6

Phòng Nội vụ tiếp nhận Quyết định của Ủy ban nhân dân:

- Tiến hành thông báo Quyết định, in giấy khen, đóng dấu và cấp phát cho đơn vị trình khen.

- Chuyển giao kết quả về Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả thuộc Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân cấp huyện

- Lưu trữ hồ sơ theo quy định

 Phòng Nội vụ

1,5 ngày làm việc

Phiếu kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ (kèm theo Quyết định hoặc văn bản trả lời của UBND)

Bước 7

Xác nhận trên hệ thống thông tin một cửa điện tử cấp huyện về kết quả giải quyết thủ tục hành chính đã có tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả; thông báo cho tổ chức cá nhân đến nhận kết quả quả theo quy định

Công chức Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thuộc Văn phòng HĐND và UBND cấp huyện

01 ngày làm việc

Kết quả giải quyết TTHC được xác nhận trên Hệ thống thông tin một cửa điện tử/Quyết định hoặc văn bản trả lời được trao cho tổ chức, cá nhân.

Tổng số thời gian giải quyết TTHC: 20 ngày làm việc

 

Quy trình số: 13

THỦ TỤC: TẶNG DANH HIỆU LAO ĐỘNG TIÊN TIẾN

Trình tự các bước thực hiện

Nội dung công việc

Trách nhiệm thực hiện

Thời gian thực hiện

Kết quả/ sản phẩm

Bước 1

Đơn vị đề nghị tặng danh hiệu Lao động tiên tiến gửi hồ sơ đến Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thuộc Văn phòng HĐND và UBND cấp huyện (có thể nộp trực tiếp hoặc qua dịch vụ bưu chính công ích)

Đơn vị

Khi đơn vị có nhu cầu

Hồ sơ hoàn thiện theo quy định

Bước 2

Công chức tiếp nhận hồ sơ kiểm tra hồ sơ:

- Nếu hồ sơ hợp lệ, vào sổ theo dõi hồ sơ-Mẫu số 06; in giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả- Mẫu số 01 trao cho người nộp hồ sơ;

- Nếu hồ sơ không hợp lệ, hướng dẫn người nộp hồ sơ hoàn thiện bằng phiếu hướng dẫn hoàn thiện hồ sơ- Mẫu số 02

Nhập hồ sơ vào hệ thống thông tin điện tử một cửa điện tử và chuyển hồ sơ TTHC kèm theo phiếu kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ- Mẫu số 05 đến Phòng Nội vụ

Công chức làm việc tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thuộc Văn phòng HĐND và UBND cấp huyện

0,5 ngày làm việc

Các biểu mẫu thực hiện theo hướng dẫn tại Thông tư số 01/2018/TT-VPCP ngày 23/11/2018 của Văn phòng Chính phủ), bao gồm:

Giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả- Mẫu số 01/Phiếu hướng dẫn hoàn thiện hồ sơ- Mẫu số 02 được trao cho cá nhân nộp hồ sơ

- Phiếu kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ- Mẫu số 05 (kèm theo hồ sơ TTHC)

- Hệ thống thông tin một cửa điện tử được cập nhật dữ liệu

Bước 3

Công chức Phòng Nội vụ tiếp nhận hồ sơ xem xét, thẩm tra, xử lý hồ sơ, báo cáo Hội đồng thi đua cùng cấp

Công chức Phòng Nội vụ

07 ngày làm việc

Phiếu kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ (kèm theo hồ sơ, văn bản trả lời)

Bước 4

Tổng hợp, hoàn thiện hồ sơ pháp lý, trình lãnh đạo Phòng Nội vụ xem xét, ký xác nhận hồ sơ

Trình Lãnh đạo UBND huyện xem xét ký Quyết định khen thưởng

Công chức Phòng Nội vụ

05 ngày làm việc

- Hồ sơ trình

- Văn bản liên quan

Bước 5

Lãnh đạo UBND huyện xem xét và phê duyệt.

Văn phòng HĐND và UBND vào sổ, ghi số, ngày ký, đóng dấu và chuyển giao kết quả về Phòng Nội vụ

- Lãnh đạo Ủy ban nhân dân huyện

- Văn thư

 

05 ngày làm việc

Quyết định hành chính

Bước 6

Phòng Nội vụ tiếp nhận Quyết định của Ủy ban nhân dân:

- Tiến hành thông báo Quyết định, in giấy khen, đóng dấu và cấp phát cho đơn vị trình khen.

- Chuyển giao kết quả về Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả thuộc Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân cấp huyện

- Lưu trữ hồ sơ theo quy định

 Phòng Nội vụ

1,5 ngày làm việc

Phiếu kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ (kèm theo Quyết định hoặc văn bản trả lời của UBND)

Bước 7

Xác nhận trên hệ thống thông tin một cửa điện tử cấp huyện về kết quả giải quyết thủ tục hành chính đã có tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả; thông báo cho tổ chức cá nhân đến nhận kết quả quả theo quy định

Công chức Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thuộc Văn phòng HĐND và UBND cấp huyện

01 ngày làm việc

Kết quả giải quyết TTHC được xác nhận trên Hệ thống thông tin một cửa điện tử/Quyết định hoặc văn bản trả lời được trao cho tổ chức, cá nhân.

Tổng số thời gian giải quyết TTHC: 20 ngày làm việc

 

Quy trình số: 14

THỦ TỤC: TẶNG GIẤY KHEN CỦA CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN CẤP HUYỆN VỀ THÀNH TÍCH THI ĐUA THEO ĐỢT, CHUYÊN ĐỀ

Trình tự các bước thực hiện

Nội dung công việc

Trách nhiệm thực hiện

Thời gian thực hiện

Kết quả/ sản phẩm

Bước 1

 Đơn vị đề nghị tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND cấp huyện về thành tích thi đua theo đợt, chuyên đề gửi hồ sơ đến Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thuộc Văn phòng HĐND và UBND cấp huyện (có thể nộp trực tiếp hoặc qua dịch vụ bưu chính công ích)

Đơn vị

Khi đơn vị có nhu cầu

Hồ sơ hoàn thiện theo quy định

Bước 2

Công chức tiếp nhận hồ sơ kiểm tra hồ sơ:

- Nếu hồ sơ hợp lệ, vào sổ theo dõi hồ sơ-Mẫu số 06; in giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả- Mẫu số 01 trao cho người nộp hồ sơ;

- Nếu hồ sơ không hợp lệ, hướng dẫn người nộp hồ sơ hoàn thiện bằng phiếu hướng dẫn hoàn thiện hồ sơ- Mẫu số 02

Nhập hồ sơ vào hệ thống thông tin một cửa điện tử và chuyển hồ sơ TTHC kèm theo phiếu kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ- Mẫu số 05 đến Phòng Nội vụ

Công chức làm việc tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thuộc Văn phòng HĐND và UBND cấp huyện

0,5 ngày làm việc

Các biểu mẫu thực hiện theo hướng dẫn tại Thông tư số 01/2018/TT-VPCP ngày 23/11/2018 của Văn phòng Chính phủ), bao gồm:

Giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả- Mẫu số 01/Phiếu hướng dẫn hoàn thiện hồ sơ- Mẫu số 02 được trao cho cá nhân nộp hồ sơ

- Phiếu kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ- Mẫu số 05 (kèm theo hồ sơ TTHC)

- Hệ thống thông tin một cửa điện tử được cập nhật dữ liệu

Bước 3

Công chức Phòng Nội vụ tiếp nhận hồ sơ xem xét, thẩm tra, xử lý hồ sơ, báo cáo Hội đồng thi đua cùng cấp

Công chức Phòng Nội vụ

07 ngày làm việc

Phiếu kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ (kèm theo hồ sơ, văn bản trả lời)

Bước 4

Tổng hợp, hoàn thiện hồ sơ pháp lý, trình lãnh đạo Phòng Nội vụ xem xét, ký xác nhận hồ sơ

Trình Lãnh đạo UBND huyện xem xét ký Quyết định khen thưởng

Công chức Phòng Nội vụ

05 ngày làm việc

- Hồ sơ trình

- Văn bản liên quan

Bước 5

Lãnh đạo UBND huyện xem xét và phê duyệt.

Văn phòng HĐND và UBND vào sổ, ghi số, ngày ký, đóng dấu và chuyển giao kết quả về Phòng Nội vụ

- Lãnh đạo Ủy ban nhân dân huyện

- Văn thư

 

05 ngày làm việc

Quyết định hành chính

Bước 6

Phòng Nội vụ tiếp nhận Quyết định của Ủy ban nhân dân:

- Tiến hành thông báo Quyết định, in giấy khen, đóng dấu và cấp phát cho đơn vị trình khen.

- Chuyển giao kết quả về Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả thuộc Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân cấp huyện

- Lưu trữ hồ sơ theo quy định

 Phòng Nội vụ

1,5 ngày làm việc

Phiếu kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ (kèm theo Quyết định hoặc văn bản trả lời của UBND)

Bước 7

Xác nhận trên hệ thống thông tin một cửa điện tử cấp huyện về kết quả giải quyết thủ tục hành chính đã có tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả; thông báo cho tổ chức cá nhân đến nhận kết quả quả theo quy định

Công chức Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thuộc Văn phòng HĐND và UBND cấp huyện

01 ngày làm việc

Kết quả giải quyết TTHC được xác nhận trên Hệ thống thông tin một cửa điện tử/Quyết định hoặc văn bản trả lời được trao cho tổ chức, cá nhân.

Tổng số thời gian giải quyết TTHC: 20 ngày làm việc

 

Quy trình số: 15

THỦ TỤC: TẶNG GIẤY KHEN CỦA CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN CẤP HUYỆN VỀ THÀNH TÍCH ĐỘT XUẤT

Trình tự các bước thực hiện

Nội dung công việc

Trách nhiệm thực hiện

Thời gian thực hiện

Kết quả/ sản phẩm

Bước 1

Đơn vị đề nghị tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND cấp huyện về thành tích đột xuất gửi hồ sơ đến Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thuộc Văn phòng HĐND và UBND cấp huyện (có thể nộp trực tiếp hoặc qua dịch vụ bưu chính công ích)

Đơn vị

Khi đơn vị có nhu cầu

Hồ sơ hoàn thiện theo quy định

Bước 2

Công chức tiếp nhận hồ sơ kiểm tra hồ sơ:

- Nếu hồ sơ hợp lệ, vào sổ theo dõi hồ sơ-Mẫu số 06; in giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả- Mẫu số 01 trao cho người nộp hồ sơ;

- Nếu hồ sơ không hợp lệ, hướng dẫn người nộp hồ sơ hoàn thiện bằng phiếu hướng dẫn hoàn thiện hồ sơ- Mẫu số 02

Nhập hồ sơ vào hệ thống thông tin điện tử một cửa điện tử và chuyển hồ sơ TTHC kèm theo phiếu kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ- Mẫu số 05 đến Phòng Nội vụ

Công chức làm việc tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thuộc Văn phòng HĐND và UBND cấp huyện

0,5 ngày làm việc

Các biểu mẫu thực hiện theo hướng dẫn tại Thông tư số 01/2018/TT-VPCP ngày 23/11/2018 của Văn phòng Chính phủ), bao gồm:

Giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả- Mẫu số 01/Phiếu hướng dẫn hoàn thiện hồ sơ- Mẫu số 02 được trao cho cá nhân nộp hồ sơ

- Phiếu kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ- Mẫu số 05 (kèm theo hồ sơ TTHC)

- Hệ thống thông tin một cửa điện tử được cập nhật dữ liệu

Bước 3

Công chức Phòng Nội vụ tiếp nhận hồ sơ xem xét, thẩm tra, xử lý hồ sơ, báo cáo Hội đồng thi đua cùng cấp

Công chức Phòng Nội vụ

07 ngày làm việc

Phiếu kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ (kèm theo hồ sơ, văn bản trả lời)

Bước 4

Tổng hợp, hoàn thiện hồ sơ pháp lý, trình lãnh đạo Phòng Nội vụ xem xét, ký xác nhận hồ sơ

Trình Lãnh đạo UBND huyện xem xét ký Quyết định khen thưởng

Công chức Phòng Nội vụ

05 ngày làm việc

- Hồ sơ trình

- Văn bản liên quan

Bước 5

Lãnh đạo UBND huyện xem xét và phê duyệt.

Văn phòng HĐND và UBND vào sổ, ghi số, ngày ký, đóng dấu và chuyển giao kết quả về Phòng Nội vụ

- Lãnh đạo Ủy ban nhân dân huyện

- Văn thư

 

05 ngày làm việc

Quyết định hành chính

Bước 6

Phòng Nội vụ tiếp nhận Quyết định của Ủy ban nhân dân:

- Tiến hành thông báo Quyết định, in giấy khen, đóng dấu và cấp phát cho đơn vị trình khen.

- Chuyển giao kết quả về Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả thuộc Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân cấp huyện

- Lưu trữ hồ sơ theo quy định

 Phòng Nội vụ

1,5 ngày làm việc

Phiếu kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ (kèm theo Quyết định hoặc văn bản trả lời của UBND)

Bước 7

Xác nhận trên hệ thống thông tin một cửa điện tử cấp huyện về kết quả giải quyết thủ tục hành chính đã có tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả; thông báo cho tổ chức cá nhân đến nhận kết quả quả theo quy định

Công chức Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thuộc Văn phòng HĐND và UBND cấp huyện

01 ngày làm việc

Kết quả giải quyết TTHC được xác nhận trên Hệ thống thông tin một cửa điện tử/Quyết định hoặc văn bản trả lời được trao cho tổ chức, cá nhân.

Tổng số thời gian giải quyết TTHC: 20 ngày làm việc

 

Quy trình số: 16

THỦ TỤC: TẶNG GIẤY KHEN CỦA CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN CẤP HUYỆN VỀ KHEN THƯỞNG ĐỐI NGOẠI

Trình tự các bước thực hiện

Nội dung công việc

Trách nhiệm thực hiện

Thời gian thực hiện

Kết quả/ sản phẩm

Bước 1

Đơn vị đề nghị tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND cấp huyện về khen thưởng đối ngoại gửi hồ sơ đến Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thuộc Văn phòng HĐND và UBND cấp huyện (có thể nộp trực tiếp hoặc qua dịch vụ bưu chính công ích)

Đơn vị

Khi đơn vị có nhu cầu

Hồ sơ hoàn thiện theo quy định

Bước 2

Công chức tiếp nhận hồ sơ kiểm tra hồ sơ:

- Nếu hồ sơ hợp lệ, vào sổ theo dõi hồ sơ-Mẫu số 06; in giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả- Mẫu số 01 trao cho người nộp hồ sơ;

- Nếu hồ sơ không hợp lệ, hướng dẫn người nộp hồ sơ hoàn thiện bằng phiếu hướng dẫn hoàn thiện hồ sơ- Mẫu số 02

Nhập hồ sơ vào hệ thống thông tin điện tử một cửa điện tử và chuyển hồ sơ TTHC kèm theo phiếu kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ- Mẫu số 05 đến Phòng Nội vụ

Công chức làm việc tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thuộc Văn phòng HĐND và UBND cấp huyện

0,5 ngày làm việc

Các biểu mẫu thực hiện theo hướng dẫn tại Thông tư số 01/2018/TT-VPCP ngày 23/11/2018 của Văn phòng Chính phủ), bao gồm:

Giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả- Mẫu số 01/Phiếu hướng dẫn hoàn thiện hồ sơ- Mẫu số 02 được trao cho cá nhân nộp hồ sơ

- Phiếu kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ- Mẫu số 05 (kèm theo hồ sơ TTHC)

- Hệ thống thông tin một cửa điện tử được cập nhật dữ liệu

Bước 3

Công chức Phòng Nội vụ tiếp nhận hồ sơ xem xét, thẩm tra, xử lý hồ sơ, báo cáo Hội đồng thi đua cùng cấp

Công chức Phòng Nội vụ

07 ngày làm việc

Phiếu kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ (kèm theo hồ sơ, văn bản trả lời)

Bước 4

Tổng hợp, hoàn thiện hồ sơ pháp lý, trình lãnh đạo Phòng Nội vụ xem xét, ký xác nhận hồ sơ

Trình Lãnh đạo UBND huyện xem xét ký Quyết định khen thưởng

Công chức Phòng Nội vụ

05 ngày làm việc

- Hồ sơ trình

- Văn bản liên quan

Bước 5

Lãnh đạo UBND huyện xem xét và phê duyệt.

Văn phòng HĐND và UBND vào sổ, ghi số, ngày ký, đóng dấu và chuyển giao kết quả về Phòng Nội vụ

- Lãnh đạo Ủy ban nhân dân huyện

- Văn thư

 

05 ngày làm việc

Quyết định hành chính

Bước 6

Phòng Nội vụ tiếp nhận Quyết định của Ủy ban nhân dân:

- Tiến hành thông báo Quyết định, in giấy khen, đóng dấu và cấp phát cho đơn vị trình khen.

- Chuyển giao kết quả về Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả thuộc Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân cấp huyện

- Lưu trữ hồ sơ theo quy định

 Phòng Nội vụ

1,5 ngày làm việc

Phiếu kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ (kèm theo Quyết định hoặc văn bản trả lời của UBND)

Bước 7

Xác nhận trên hệ thống thông tin một cửa điện tử cấp huyện về kết quả giải quyết thủ tục hành chính đã có tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả; thông báo cho tổ chức cá nhân đến nhận kết quả quả theo quy định

Công chức Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thuộc Văn phòng HĐND và UBND cấp huyện

01 ngày làm việc

Kết quả giải quyết TTHC được xác nhận trên Hệ thống thông tin một cửa điện tử/Quyết định hoặc văn bản trả lời được trao cho tổ chức, cá nhân.

Tổng số thời gian giải quyết TTHC: 20 ngày làm việc

 

Quy trình số: 17

THỦ TỤC: THẨM ĐỊNH VIỆC THÀNH LẬP ĐƠN VỊ SỰNGHIỆP CÔNG LẬP

Trình tự các bước thực hiện

Nội dung công việc

Trách nhiệm thực hiện

Thời gian thực hiện

Kết quả/ sản phẩm

Bước 1

Cơ quan, tổ chức đề nghị thành lập đơn vị sự nghiệp công lập thuộc thẩm quyền quyết định thành lập của UBND cấp huyện gửi 01 bộ hồ sơ thành lập đơn vị sự nghiệp công lập đến Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thuộc Văn phòng HĐND và UBND cấp huyện (Có thể nộp trực tiếp hoặc qua dịch vụ bưu chính công ích)

Cơ quan, tổ chức

Khi Cơ quan, tổ chức có nhu cầu

Hồ sơ hoàn thiện theo quy định

Bước 2

Công chức tiếp nhận hồ sơ kiểm tra hồ sơ:

- Nếu hồ sơ hợp lệ, vào sổ theo dõi hồ sơ-Mẫu số 06; in giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả- Mẫu số 01 trao cho người nộp hồ sơ;

- Nếu hồ sơ không hợp lệ, hướng dẫn người nộp hồ sơ hoàn thiện bằng phiếu hướng dẫn hoàn thiện hồ sơ- Mẫu số 02

Nhập hồ sơ vào hệ thống thông tin điện tử một cửa điện tử và chuyển hồ sơ TTHC kèm theo phiếu kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ- Mẫu số 05 đến Phòng Nội vụ

Công chức làm việc tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thuộc Văn phòng HĐND và UBND cấp huyện

0,5 ngày làm việc

Các biểu mẫu thực hiện theo hướng dẫn tại Thông tư số 01/2018/TT-VPCP ngày 23/11/2018 của Văn phòng Chính phủ), bao gồm:

Giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả- Mẫu số 01/Phiếu hướng dẫn hoàn thiện hồ sơ- Mẫu số 02 được trao cho cá nhân nộp hồ sơ

- Phiếu kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ- Mẫu số 05 (kèm theo hồ sơ TTHC)

- Hệ thống thông tin một cửa điện tử được cập nhật dữ liệu

Bước 3

Công chức Phòng Nội vụ nhận hồ sơ, xem xét, thẩm tra, xử lý hồ sơ

- Nếu hồ sơ hợp lệ: Soạn thảo văn bản trình lãnh đạo Phòng Nội vụ xem xét ký duyệt văn bản, trình Ủy ban nhân dân cấp huyện quyết định thành lập đơn vị sự nghiệp công lập

Nếu hồ sơ không hợp lệ: Ra văn bản trả lời trả lại hồ sơ

Công chức Phòng Nội vụ

08 ngày làm việc

Kết quả giải quyết TTHC đã được hoàn thiện/Phiếu kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ (kèm theo tờ trình và hồ sơ đã được dự thảo)

Bước 4

- Lãnh đạo Ủy ban nhân dân cấp huyện xem xét và phê duyệt

- Văn phòng HĐND và UBND vào sổ, ghi số, ngày ký, đóng dấu và chuyển giao kết quả về Phòng Nội vụ

- Lãnh đạo Ủy ban nhân dân huyện

- Văn thư

05 ngày làm việc

Quyết định thành lập đơn vị sự nghiệp công lập đã được phê duyệt

Bước 5

Phòng Nội vụ chuyển giao kết quả về Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả thuộc Văn phòng HĐND và UBND cấp huyện.

Lưu hồ sơ theo quy định

Văn thư Phòng Nội vụ

0,5 ngày làm việc

Phiếu kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ (kèm theo quyết định thành lập đơn vị sự nghiệp công lập, hoặc văn bản trả lời)

Bước 6

Xác nhận trên hệ thống thông tin một cửa điện tử cấp huyện về kết quả giải quyết thủ tục hành chính đã có tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả; thông báo cho tổ chức cá nhân đến nhận kết quả quả theo quy định

Công chức Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thuộc Văn phòng HĐND và UBND cấp huyện

01 ngày làm việc

Kết quả giải quyết TTHC được xác nhận trên Hệ thống thông tin một cửa điện tử/Quyết định hoặc văn bản trả lời được trao cho tổ chức, cá nhân.

Tổng số thời gian giải quyết TTHC: 15 ngày làm việc

 

Quy trình số: 18

THỦ TỤC: THẨM ĐỊNH VIỆC TỔ CHỨC LẠI ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP CÔNG LẬP

Trình tự các bước thực hiện

Nội dung công việc

Trách nhiệm thực hiện

Thời gian thực hiện

Kết quả/ sản phẩm

Bước 1

Cơ quan, tổ chức đề nghị tổ chức lại đơn vị sự nghiệp công lập thuộc thẩm quyền quyết định tổ chức lại của UBND cấp huyện gửi 01 bộ hồ sơ tổ chức lại đơn vị sự nghiệp công lập đến Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thuộc Văn phòng HĐND và UBND cấp huyện (Có thể nộp trực tiếp hoặc qua dịch vụ bưu chính công ích)

Cơ quan, tổ chức

Khi cơ quan, tổ chức có nhu cầu

Hồ sơ hoàn thiện theo quy định

Bước 2

Công chức tiếp nhận hồ sơ kiểm tra hồ sơ:

- Nếu hồ sơ hợp lệ, vào sổ theo dõi hồ sơ-Mẫu số 06; in giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả- Mẫu số 01 trao cho người nộp hồ sơ;

- Nếu hồ sơ không hợp lệ, hướng dẫn người nộp hồ sơ hoàn thiện bằng phiếu hướng dẫn hoàn thiện hồ sơ- Mẫu số 02

Nhập hồ sơ vào hệ thống thông tin điện tử một cửa điện tử và chuyển hồ sơ TTHC kèm theo phiếu kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ- Mẫu số 05 đến Phòng Nội vụ

Công chức làm việc tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thuộc Văn phòng HĐND và UBND cấp huyện

0,5 ngày làm việc

Các biểu mẫu thực hiện theo hướng dẫn tại Thông tư số 01/2018/TT-VPCP ngày 23/11/2018 của Văn phòng Chính phủ), bao gồm:

Giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả- Mẫu số 01/Phiếu hướng dẫn hoàn thiện hồ sơ- Mẫu số 02 được trao cho cá nhân nộp hồ sơ

- Phiếu kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ- Mẫu số 05 (kèm theo hồ sơ TTHC)

- Hệ thống thông tin một cửa điện tử được cập nhật dữ liệu

Bước 3

Công chức Phòng Nội vụ nhận hồ sơ, xem xét, thẩm tra, xử lý hồ sơ

- Nếu hồ sơ hợp lệ: Soạn thảo văn bản trình lãnh đạo Phòng Nội vụ xem xét ký duyệt văn bản, trình Ủy ban nhân dân cấp huyện quyết định tổ chức lại đơn vị sự nghiệp công lập

Nếu hồ sơ không hợp lệ: Ra văn bản trả lời trả lại hồ sơ

Công chức Phòng Nội vụ

08 ngày làm việc

Kết quả giải quyết TTHC đã được hoàn thiện/Phiếu kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ (kèm theo tờ trình và hồ sơ đã được dự thảo)

Bước 4

Lãnh đạo Ủy ban nhân dân cấp huyện xem xét và phê duyệt

Văn phòng HĐND và UBND vào sổ, ghi số, ngày ký, đóng dấu và chuyển giao kết quả về Phòng Nội vụ

- Lãnh đạo Ủy ban nhân dân huyện

- Văn thư

05 ngày làm việc

Quyết định Tổ chức lại đơn vị sự nghiệp công lập đã được phê duyệt

Bước 5

Phòng Nội vụ chuyển giao kết quả về Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả thuộc Văn phòng HĐND và UBND cấp huyện.

Lưu hồ sơ theo quy định

Văn thư Phòng Nội vụ

0,5 ngày làm việc

Phiếu kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ (kèm theo quyết định tổ chức đơn vị sự nghiệp công lập, hoặc văn bản trả lời)

Bước 6

Xác nhận trên hệ thống thông tin một cửa điện tử cấp huyện về kết quả giải quyết thủ tục hành chính đã có tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả; thông báo cho tổ chức cá nhân đến nhận kết quả quả theo quy định

Công chức Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thuộc Văn phòng HĐND và UBND cấp huyện

01 ngày làm việc

Kết quả giải quyết TTHC được xác nhận trên Hệ thống thông tin một cửa điện tử/Quyết định hoặc văn bản trả lời được trao cho tổ chức, cá nhân.

Tổng số thời gian giải quyết TTHC: 15 ngày làm việc

 


Quy trình số: 19

THỦ TỤC: THẨM ĐỊNH GIẢI THỂ ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP CÔNG LẬP

Trình tự các bước thực hiện

Nội dung công việc

Trách nhiệm thực hiện

Thời gian thực hiện

Kết quả/ sản phẩm

Bước 1

Cơ quan, tổ chức đề nghị giải thể đơn vị sự nghiệp công lập thuộc thẩm quyền quyết định giải thể của UBND cấp huyện gửi 01 bộ hồ sơ giải thể đơn vị sự nghiệp công lập đến Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thuộc Văn phòng HĐND và UBND cấp huyện (Có thể nộp trực tiếp hoặc qua dịch vụ bưu chính công ích)

Cơ quan, tổ chức

Khi cơ quan, tổ chức có nhu cầu

Hồ sơ hoàn thiện theo quy định

Bước 2

Công chức tiếp nhận hồ sơ kiểm tra hồ sơ:

- Nếu hồ sơ hợp lệ, vào sổ theo dõi hồ sơ-Mẫu số 06; in giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả- Mẫu số 01 trao cho người nộp hồ sơ;

- Nếu hồ sơ không hợp lệ, hướng dẫn người nộp hồ sơ hoàn thiện bằng phiếu hướng dẫn hoàn thiện hồ sơ- Mẫu số 02

Nhập hồ sơ vào hệ thống thông tin điện tử một cửa điện tử và chuyển hồ sơ TTHC kèm theo phiếu kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ- Mẫu số 05 đến Phòng Nội vụ

Công chức làm việc tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thuộc Văn phòng HĐND và UBND cấp huyện

0,5 ngày làm việc

Các biểu mẫu thực hiện theo hướng dẫn tại Thông tư số 01/2018/TT-VPCP ngày 23/11/2018 của Văn phòng Chính phủ), bao gồm:

Giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả- Mẫu số 01/Phiếu hướng dẫn hoàn thiện hồ sơ- Mẫu số 02 được trao cho cá nhân nộp hồ sơ

- Phiếu kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ- Mẫu số 05 (kèm theo hồ sơ TTHC)

- Hệ thống thông tin một cửa điện tử được cập nhật dữ liệu

Bước 3

Công chức Phòng Nội vụ nhận hồ sơ, xem xét, thẩm tra, xử lý hồ sơ

- Nếu hồ sơ hợp lệ: Soạn thảo văn bản trình lãnh đạo Phòng Nội vụ xem xét ký duyệt văn bản, trình Ủy ban nhân dân cấp huyện quyết định giải thể lập đơn vị sự nghiệp công lập

Nếu hồ sơ không hợp lệ: Ra văn bản trả lời trả lại hồ sơ

Công chức Phòng Nội vụ

08 ngày làm việc

Kết quả giải quyết TTHc đã được hoàn thiện/Phiếu kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ (kèm theo tờ trình và hồ sơ đã được dự thảo)

Bước 4

Lãnh đạo Ủy ban nhân dân cấp huyện xem xét và phê duyệt

Văn phòng HĐND và UBND vào sổ, ghi số, ngày ký, đóng dấu và chuyển giao kết quả về Phòng Nội vụ

- Lãnh đạo Ủy ban nhân dân huyện

- Văn thư

05 ngày làm việc

Quyết định giải thể đơn vị sự nghiệp công lập đã được phê duyệt

Bước 5

Phòng Nội vụ chuyển giao kết quả về Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả thuộc Văn phòng HĐND và UBND cấp huyện.

Lưu hồ sơ theo quy định

Văn thư Phòng Nội vụ

0,5 ngày làm việc

Phiếu kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ (kèm theo quyết định giải thể đơn vị sự nghiệp công lập, hoặc văn bản trả lời)

Bước 6

Xác nhận trên hệ thống thông tin một cửa điện tử cấp huyện về kết quả giải quyết thủ tục hành chính đã có tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả; thông báo cho tổ chức cá nhân đến nhận kết quả quả theo quy định

Công chức Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thuộc Văn phòng HĐND và UBND cấp huyện

01 ngày làm việc

Kết quả giải quyết TTHC được xác nhận trên Hệ thống thông tin một cửa điện tử/Quyết định hoặc văn bản trả lời được trao cho tổ chức, cá nhân.

Tổng số thời gian giải quyết TTHC: 15 ngày làm việc

 

Quy trình số: 20

THỦ TỤC: QUỸ TỰ GIẢI THỂ

Trình tự các bước thực hiện

Nội dung công việc

Trách nhiệm thực hiện

Thời gian thực hiện

Kết quả/ sản phẩm

Bước 1

Hội đồng quản lý quỹ có phạm vi hoạt động trong huyện, xã gửi hồ sơ đến Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thuộc Văn phòng HĐND và UBND cấp huyện (có thể nộp trực tiếp hoặc qua dịch vụ bưu chính công ích) nơi cấp phép thành lập quỹ, đề nghị giải thể quỹ.

Qũy có phạm vi hoạt động trong huyện, xã (trừ trường hợp quỹ có tổ chức, cá nhân nước ngoài góp tài sản để thành lập, hoạt động trong phạm vi huyện, xã)

Khi Quỹ có nhu cầu

Hồ sơ hoàn thiện theo quy định

Bước 2

Công chức tiếp nhận hồ sơ kiểm tra hồ sơ:

- Nếu hồ sơ hợp lệ, vào sổ theo dõi hồ sơ-Mẫu số 06; in giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả- Mẫu số 01 trao cho người nộp hồ sơ;

- Nếu hồ sơ không hợp lệ, hướng dẫn người nộp hồ sơ hoàn thiện bằng phiếu hướng dẫn hoàn thiện hồ sơ- Mẫu số 02

Nhập hồ sơ vào hệ thống thông tin điện tử một cửa điện tử và chuyển hồ sơ TTHC kèm theo phiếu kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ- Mẫu số 05 đến Phòng Nội vụ

Công chức làm việc tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thuộc Văn phòng HĐND và UBND cấp huyện

0,5 ngày làm việc

Các biểu mẫu thực hiện theo hướng dẫn tại Thông tư số 01/2018/TT-VPCP ngày 23/11/2018 của Văn phòng Chính phủ), bao gồm:

Giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả- Mẫu số 01/Phiếu hướng dẫn hoàn thiện hồ sơ- Mẫu số 02 được trao cho cá nhân nộp hồ sơ

- Phiếu kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ- Mẫu số 05 (kèm theo hồ sơ TTHC

- hệ thống thông tin một cửa điện tử được cập nhật dữ liệu

Bước 3

Công chức Phòng Nội vụ nhận hồ sơ, xem xét, thẩm tra, xử lý hồ sơ.

- Nếu hồ sơ hợp lệ: Thực hiện quy trình lấy ý kiến của các cơ quan có liên quan, tiếp thu ý kiến góp ý của các cơ quan. Tiến hành tổng hợp, hoàn thiện hồ sơ, lập Tờ trình trình Lãnh đạo Phòng. Lãnh đạo Phòng Nội vụ xem xét ký duyệt Tờ trình, trình Ủy ban nhân dân cấp huyện quyết định cho Quỹ tự giải thể

Nếu hồ sơ không hợp lệ: Ra văn bản trả lời trả lại hồ sơ

Công chức Phòng Nội vụ

08 ngày làm việc

Kết quả giải quyết TTHC đã được hoàn thiện/Phiếu kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ (kèm theo tờ trình và hồ sơ đã được dự thảo)

Bước 4

Lãnh đạo Ủy ban nhân dân cấp huyện xem xét và phê duyệt

Văn phòng HĐND và UBND vào sổ, ghi số, ngày ký, đóng dấu và chuyển giao kết quả về Phòng Nội vụ

- Lãnh đạo Ủy ban nhân dân huyện

- Văn thư

05 ngày làm việc

Quyết định Quỹ tự giải thể đã được phê duyệt

Bước 5

Phòng Nội vụ chuyển giao kết quả về Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả thuộc Văn phòng HĐND và UBND cấp huyện.

Lưu hồ sơ theo quy định

Văn thư Phòng Nội vụ

0,5 ngày làm việc

Phiếu kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ (kèm theo quyết định Quỹ tự giải thể, hoặc văn bản trả lời)

Bước 6

Xác nhận trên hệ thống thông tin một cửa điện tử cấp huyện về kết quả giải quyết thủ tục hành chính đã có tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả; thông báo cho tổ chức cá nhân đến nhận kết quả quả theo quy định

Công chức Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thuộc Văn phòng HĐND và UBND cấp huyện

01 ngày làm việc

Kết quả giải quyết TTHC được xác nhận trên Hệ thống thông tin một cửa điện tử/Quyết định hoặc văn bản trả lời được trao cho tổ chức, cá nhân.

Tổng số thời gian giải quyết TTHC: 15 ngày làm việc

 

Quy trình số: 21

THỦ TỤC: ĐỔI TÊN QUỸ

Trình tự các bước thực hiện

Nội dung công việc

Trách nhiệm thực hiện

Thời gian thực hiện

Kết quả/ sản phẩm

Bước 1

Hội đồng quản lý quỹ có phạm vi hoạt động trong huyện, xã gửi 01 bộ hồ sơ xin đổi tên quỹ đến Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thuộc Văn phòng HĐND và UBND cấp huyện (Có thể nộp trực tiếp hoặc qua dịch vụ bưu chính công ích) nơi cấp phép thành lập quỹ

Quỹ có phạm vi hoạt động trong huyện, xã (trừ trường hợp quỹ có tổ chức, cá nhân nước ngoài góp tài sản để thành lập, hoạt động trong phạm vi huyện, xã)

Khi Quỹ có nhu cầu

Hồ sơ hoàn thiện theo quy định

Bước 2

Công chức tiếp nhận hồ sơ kiểm tra hồ sơ:

- Nếu hồ sơ hợp lệ, vào sổ theo dõi hồ sơ-Mẫu số 06; in giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả- Mẫu số 01 trao cho người nộp hồ sơ;

- Nếu hồ sơ không hợp lệ, hướng dẫn người nộp hồ sơ hoàn thiện bằng phiếu hướng dẫn hoàn thiện hồ sơ- Mẫu số 02

Nhập hồ sơ vào hệ thống thông tin điện tử một cửa điện tử và chuyển hồ sơ TTHC kèm theo phiếu kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ- Mẫu số 05 đến Phòng Nội vụ

Công chức làm việc tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thuộc Văn phòng HĐND và UBND cấp huyện

0,5 ngày làm việc

Các biểu mẫu thực hiện theo hướng dẫn tại Thông tư số 01/2018/TT-VPCP ngày 23/11/2018 của Văn phòng Chính phủ), bao gồm:

Giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả- Mẫu số 01/Phiếu hướng dẫn hoàn thiện hồ sơ- Mẫu số 02 được trao cho cá nhân nộp hồ sơ

- Phiếu kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ- Mẫu số 05 (kèm theo hồ sơ TTHC)

- Hệ thống thông tin một cửa điện tử được cập nhật dữ liệu

Bước 3

Công chức Phòng Nội vụ nhận hồ sơ, xem xét, thẩm tra, xử lý hồ sơ.

- Nếu hồ sơ hợp lệ: Thực hiện quy trình lấy ý kiến của các cơ quan có liên quan, tiếp thu ý kiến góp ý của các cơ quan. Tiến hành tổng hợp, hoàn thiện hồ sơ, lập Tờ trình trình Lãnh đạo Phòng. Lãnh đạo Phòng Nội vụ xem xét ký duyệt Tờ trình, trình Ủy ban nhân dân cấp huyện quyết định cho Đổi tên quỹ

Nếu hồ sơ không hợp lệ: Ra văn bản trả lời trả lại hồ sơ

Công chức Phòng Nội vụ

08 ngày làm việc

Kết quả giải quyết TTHC đã được hoàn thiện/Phiếu kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ (kèm theo tờ trình và hồ sơ đã được dự thảo)

Bước 4

Lãnh đạo Ủy ban nhân dân cấp huyện xem xét và phê duyệt

Văn phòng HĐND và UBND vào sổ, ghi số, ngày ký, đóng dấu và chuyển giao kết quả về Phòng Nội vụ

- Lãnh đạo Ủy ban nhân dân huyện

- Văn thư

0 5 ngày làm việc

Quyết định Đổi tên quỹ đã được phê duyệt

Bước 5

Phòng Nội vụ chuyển giao kết quả về Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả thuộc Văn phòng HĐND và UBND cấp huyện.

Lưu hồ sơ theo quy định

Văn thư Phòng Nội vụ

0,5 ngày làm việc

Phiếu kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ (kèm theo quyết định Đổi tên Quỹ, hoặc văn bản trả lời)

Bước 6

Xác nhận trên hệ thống thông tin một cửa điện tử cấp huyện về kết quả giải quyết thủ tục hành chính đã có tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả; thông báo cho tổ chức cá nhân đến nhận kết quả quả theo quy định

Công chức Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thuộc Văn phòng HĐND và UBND cấp huyện

01 ngày làm việc

Kết quả giải quyết TTHC được xác nhận trên Hệ thống thông tin một cửa điện tử/Quyết định hoặc văn bản trả lời được trao cho tổ chức, cá nhân.

Tổng số thời gian giải quyết TTHC: 15 ngày làm việc

 


Quy trình số: 22

THỦ TỤC: HỢP NHẤT, SÁP NHẬP, CHIA, TÁCH QUỸ

Trình tự các bước thực hiện

Nội dung công việc

Trách nhiệm thực hiện

Thời gian thực hiện

Kết quả/ sản phẩm

Bước 1

Quỹ có phạm vi hoạt động trong huyện, xã thực hiện hợp nhất, sáp nhập, chia, tách gửi 01 bộ hồ sơ theo quy định đến Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thuộc Văn phòng HĐND và UBND cấp huyện (Có thể nộp trực tiếp hoặc qua dịch vụ bưu chính công ích) nơi cấp phép thành lập quỹ.

Quỹ có phạm vi hoạt động trong huyện, xã (trừ trường hợp quỹ có tổ chức, cá nhân nước ngoài góp tài sản để thành lập, hoạt động trong phạm vi huyện, xã).

Khi Quỹ có nhu cầu

Hồ sơ hoàn thiện theo quy định

Bước 2

Công chức tiếp nhận hồ sơ kiểm tra hồ sơ:

- Nếu hồ sơ hợp lệ, vào sổ theo dõi hồ sơ-Mẫu số 06; in giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả- Mẫu số 01 trao cho người nộp hồ sơ;

- Nếu hồ sơ không hợp lệ, hướng dẫn người nộp hồ sơ hoàn thiện bằng phiếu hướng dẫn hoàn thiện hồ sơ- Mẫu số 02

Nhập hồ sơ vào hệ thống thông tin điện tử một cửa điện tử và chuyển hồ sơ TTHC kèm theo phiếu kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ- Mẫu số 05 đến Phòng Nội vụ

Công chức làm việc tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thuộc Văn phòng HĐND và UBND cấp huyện

0,5 ngày làm việc

Các biểu mẫu thực hiện theo hướng dẫn tại Thông tư số 01/2018/TT-VPCP ngày 23/11/2018 của Văn phòng Chính phủ), bao gồm:

Giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả- Mẫu số 01/Phiếu hướng dẫn hoàn thiện hồ sơ- Mẫu số 02 được trao cho cá nhân nộp hồ sơ

- Phiếu kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ- Mẫu số 05 (kèm theo hồ sơ TTHC)

- Hệ thống thông tin một cửa điện tử được cập nhật dữ liệu

Bước 3

Công chức Phòng Nội vụ nhận hồ sơ, xem xét, thẩm tra, xử lý hồ sơ.

- Nếu hồ sơ hợp lệ: Thực hiện quy trình lấy ý kiến của các cơ quan có liên quan, tiếp thu ý kiến góp ý của các cơ quan. Tiến hành tổng hợp, hoàn thiện hồ sơ, lập Tờ trình trình Lãnh đạo Phòng. Lãnh đạo Phòng Nội vụ xem xét ký duyệt Tờ trình, trình Ủy ban nhân dân cấp huyện quyết định cho hợp nhất, sáp nhập, chia, tách quỹ

Nếu hồ sơ không hợp lệ: Ra văn bản trả lời trả lại hồ sơ

Công chức Phòng Nội vụ

18 ngày làm việc

Kết quả giải quyết TTHC đã được hoàn thiện/Phiếu kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ (kèm theo tờ trình và hồ sơ đã được dự thảo)

Bước 4

Lãnh đạo Ủy ban nhân dân cấp huyện xem xét và phê duyệt

Văn phòng HĐND và UBND vào sổ, ghi số, ngày ký, đóng dấu và chuyển giao kết quả về Phòng Nội vụ

- Lãnh đạo Ủy ban nhân dân huyện

- Văn thư

10 ngày làm việc

Quyết định Hợp nhất, sáp nhập, chia, tách quỹ đã được phê duyệt

Bước 5

Phòng Nội vụ chuyển giao kết quả về Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả thuộc Văn phòng HĐND và UBND cấp huyện.

Lưu hồ sơ theo quy định

Văn thư Phòng Nội vụ

0,5 ngày làm việc

Phiếu kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ (kèm theo Quyết định Hợp nhất, sáp nhập, chia, tách quỹ hoặc văn bản trả lời)

Bước 6

Xác nhận trên hệ thống thông tin một cửa điện tử cấp huyện về kết quả giải quyết thủ tục hành chính đã có tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả; thông báo cho tổ chức cá nhân đến nhận kết quả quả theo quy định

Công chức Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thuộc Văn phòng HĐND và UBND cấp huyện

01 ngày làm việc

Kết quả giải quyết TTHC được xác nhận trên Hệ thống thông tin một cửa điện tử/Quyết định hoặc văn bản trả lời được trao cho tổ chức, cá nhân.

Tổng số thời gian giải quyết TTHC: 30 ngày làm việc

 

Quy trình số: 23

THỦ TỤC: CHO PHÉP QUỸ HOẠT ĐỘNG TRỞ LẠI SAU KHI BỊ TẠM ĐÌNH CHỈ HOẠT ĐỘNG

Trình tự các bước thực hiện

Nội dung công việc

Trách nhiệm thực hiện

Thời gian thực hiện

Kết quả/ sản phẩm

Bước 1

Trong thời hạn quỹ bị tạm đình chỉ hoạt động theo quyết định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền, nếu quỹ có phạm vi hoạt động trong huyện, xã khắc phục được sai phạm, hội đồng quản lý quỹ gửi 01 bộ hồ sơ đến Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thuộc Văn phòng HĐND và UBND cấp huyện (Có thể nộp trực tiếp hoặc qua dịch vụ bưu chính công ích) nơi cấp phép thành lập quỹ, đề nghị được hoạt động trở lại.

Quỹ có phạm vi hoạt động trong huyện, xã (trừ trường hợp quỹ có tổ chức, cá nhân nước ngoài góp tài sản để thành lập, hoạt động trong phạm vi huyện, xã).

Sau khi khắc phục được sai phạm

Hồ sơ hoàn thiện theo quy định

Bước 2

Công chức tiếp nhận hồ sơ kiểm tra hồ sơ:

- Nếu hồ sơ hợp lệ, vào sổ theo dõi hồ sơ-Mẫu số 06; in giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả- Mẫu số 01 trao cho người nộp hồ sơ;

- Nếu hồ sơ không hợp lệ, hướng dẫn người nộp hồ sơ hoàn thiện bằng phiếu hướng dẫn hoàn thiện hồ sơ- Mẫu số 02

Nhập hồ sơ vào hệ thống thông tin điện tử một cửa điện tử và chuyển hồ sơ TTHC kèm theo phiếu kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ- Mẫu số 05 đến Phòng Nội vụ

Công chức làm việc tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thuộc Văn phòng HĐND và UBND cấp huyện

0,5 ngày làm việc

Các biểu mẫu thực hiện theo hướng dẫn tại Thông tư số 01/2018/TT-VPCP ngày 23/11/2018 của Văn phòng Chính phủ), bao gồm:

Giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả- Mẫu số 01/Phiếu hướng dẫn hoàn thiện hồ sơ- Mẫu số 02 được trao cho cá nhân nộp hồ sơ

- Phiếu kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ- Mẫu số 05 (kèm theo hồ sơ TTHC)

- Hệ thống thông tin một cửa điện tử được cập nhật dữ liệu

Bước 3

Công chức Phòng Nội vụ nhận hồ sơ, xem xét, thẩm tra, xử lý hồ sơ.

- Nếu hồ sơ hợp lệ: Thực hiện quy trình lấy ý kiến của các cơ quan có liên quan, tiếp thu ý kiến góp ý của các cơ quan. Tiến hành tổng hợp, hoàn thiện hồ sơ, lập Tờ trình trình Lãnh đạo Phòng. Lãnh đạo Phòng Nội vụ xem xét ký duyệt Tờ trình, trình Ủy ban nhân dân cấp huyện quyết định Cho phép quỹ hoạt động trở lại sau khi bị tạm đình chỉ hoạt động.

Nếu hồ sơ không hợp lệ: Ra văn bản trả lời trả lại hồ sơ

Công chức Phòng Nội vụ

08 ngày làm việc

Kết quả giải quyết TTHC đã được hoàn thiện/Phiếu kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ (kèm theo tờ trình và hồ sơ đã được dự thảo)

Bước 4

Lãnh đạo Ủy ban nhân dân cấp huyện xem xét và phê duyệt

Văn phòng HĐND và UBND vào sổ, ghi số, ngày ký, đóng dấu và chuyển giao kết quả về Phòng Nội vụ

- Lãnh đạo Ủy ban nhân dân huyện

- Văn thư

05 ngày làm việc

Quyết định Cho phép quỹ hoạt động trở lại sau khi bị tạm đình chỉ hoạt động đã được phê duyệt

Bước 5

Phòng Nội vụ chuyển giao kết quả về Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả thuộc Văn phòng HĐND và UBND cấp huyện.

Lưu hồ sơ theo quy định

Văn thư Phòng Nội vụ

0,5 ngày làm việc

Phiếu kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ (kèm theo quyết định Cho phép quỹ hoạt động trở lại sau khi bị tạm đình chỉ hoạt động, hoặc văn bản trả lời)

Bước 6

Xác nhận trên hệ thống thông tin một cửa điện tử cấp huyện về kết quả giải quyết thủ tục hành chính đã có tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả; thông báo cho tổ chức cá nhân đến nhận kết quả quả theo quy định

Công chức Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thuộc Văn phòng HĐND và UBND cấp huyện

01 ngày làm việc

Kết quả giải quyết TTHC được xác nhận trên Hệ thống thông tin một cửa điện tử/Quyết định hoặc văn bản trả lời được trao cho tổ chức, cá nhân.

Tổng số thời gian giải quyết TTHC: 15 ngày làm việc

 

Quy trình số: 24

THỦ TỤC: CẤP LẠI GIẤY PHÉP THÀNH LẬP VÀ CÔNG NHẬN ĐIỀU LỆ QUỸ

Trình tự các bước thực hiện

Nội dung công việc

Trách nhiệm thực hiện

Thời gian thực hiện

Kết quả/ sản phẩm

Bước 1

Khi giấy phép thành lập và công nhận điều lệ quỹ bị mất, rách, nát hoặc bị tiêu hủy dưới hình thức khác, quỹ có phạm vi hoạt động trong huyện, xã có đơn đề nghị cấp lại giấy phép thành lập và công nhận điều lệ quỹ, trong đó nêu rõ lý do đề nghị cấp lại gửi đến Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thuộc Văn phòng HĐND và UBND cấp huyện (Có thể nộp trực tiếp hoặc qua dịch vụ bưu chính công ích) nơi cấp phép thành lập quỹ.

Quỹ có phạm vi hoạt động trong huyện, xã (trừ trường hợp quỹ có tổ chức, cá nhân nước ngoài góp tài sản để thành lập, hoạt động trong phạm vi huyện, xã).

Khi Quỹ có nhu cầu

Hồ sơ hoàn thiện theo quy định

Bước 2

Công chức tiếp nhận hồ sơ kiểm tra hồ sơ:

- Nếu hồ sơ hợp lệ, vào sổ theo dõi hồ sơ-Mẫu số 06; in giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả- Mẫu số 01 trao cho người nộp hồ sơ;

- Nếu hồ sơ không hợp lệ, hướng dẫn người nộp hồ sơ hoàn thiện bằng phiếu hướng dẫn hoàn thiện hồ sơ- Mẫu số 02

Nhập hồ sơ vào hệ thống thông tin điện tử một cửa điện tử và chuyển hồ sơ TTHC kèm theo phiếu kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ- Mẫu số 05 đến Phòng Nội vụ

Công chức làm việc tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thuộc Văn phòng HĐND và UBND cấp huyện

0,5 ngày làm việc

Các biểu mẫu thực hiện theo hướng dẫn tại Thông tư số 01/2018/TT-VPCP ngày 23/11/2018 của Văn phòng Chính phủ), bao gồm:

Giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả- Mẫu số 01/Phiếu hướng dẫn hoàn thiện hồ sơ- Mẫu số 02 được trao cho cá nhân nộp hồ sơ

- Phiếu kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ- Mẫu số 05 (kèm theo hồ sơ TTHC)

- Hệ thống thông tin một cửa điện tử được cập nhật dữ liệu

Bước 3

Công chức Phòng Nội vụ nhận hồ sơ, xem xét, thẩm tra, xử lý hồ sơ.

- Nếu hồ sơ hợp lệ: Thực hiện quy trình lấy ý kiến của các cơ quan có liên quan, tiếp thu ý kiến góp ý của các cơ quan. Tiến hành tổng hợp, hoàn thiện hồ sơ, lập Tờ trình trình Lãnh đạo Phòng. Lãnh đạo Phòng Nội vụ xem xét ký duyệt Tờ trình, trình Ủy ban nhân dân cấp huyện quyết định Cấp lại giấy phép thành lập và công nhận điều lệ quỹ

Nếu hồ sơ không hợp lệ: Ra văn bản trả lời trả lại hồ sơ

Công chức Phòng Nội vụ

08 ngày làm việc

Kết quả giải quyết TTHC đã được hoàn thiện/Phiếu kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ (kèm theo tờ trình và hồ sơ đã được dự thảo)

Bước 4

Lãnh đạo Ủy ban nhân dân cấp huyện xem xét và phê duyệt

Văn phòng HĐND và UBND vào sổ, ghi số, ngày ký, đóng dấu và chuyển giao kết quả về Phòng Nội vụ

- Lãnh đạo Ủy ban nhân dân huyện

- Văn thư

05 ngày làm việc

Quyết định Cấp lại giấy phép thành lập và công nhận điều lệ quỹ đã được phê duyệt

Bước 5

Phòng Nội vụ chuyển giao kết quả về Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả thuộc Văn phòng HĐND và UBND cấp huyện.

Lưu hồ sơ theo quy định

Văn thư Phòng Nội vụ

0,5 ngày làm việc

Phiếu kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ (kèm theo quyết định Cấp lại giấy phép thành lập và công nhận điều lệ quỹ, hoặc văn bản trả lời)

Bước 6

Xác nhận trên hệ thống thông tin một cửa điện tử cấp huyện về kết quả giải quyết thủ tục hành chính đã có tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả; thông báo cho tổ chức cá nhân đến nhận kết quả quả theo quy định

Công chức Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thuộc Văn phòng HĐND và UBND cấp huyện

01 ngày làm việc

Kết quả giải quyết TTHC được xác nhận trên Hệ thống thông tin một cửa điện tử/Quyết định hoặc văn bản trả lời được trao cho tổ chức, cá nhân.

Tổng số thời gian giải quyết TTHC: 15 ngày làm việc

 

Quy trình số: 25

THỦ TỤC: THAY ĐỔI GIẤY PHÉP THÀNH LẬP VÀ CÔNG NHẬN ĐIỀU LỆ (SỬA ĐỔI, BỔ SUNG) QUỸ

Trình tự các bước thực hiện

Nội dung công việc

Trách nhiệm thực hiện

Thời gian thực hiện

Kết quả/ sản phẩm

Bước 1

Trong quá trình hoạt động nếu có sự sửa đổi, bổ sung điều lệ quỹ, Hội đồng quản lý quỹ có phạm vi hoạt động trong huyện, xã gửi 01 bộ hồ sơ đến Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thuộc Văn phòng HĐND và UBND cấp huyện (Có thể nộp trực tiếp hoặc qua dịch vụ bưu chính công ích) đề nghị thay đổi giấy phép thành lập và công nhận điều lệ (sửa đổi, bổ sung) quỹ.

Quỹ có phạm vi hoạt động trong huyện, xã (trừ trường hợp quỹ có tổ chức, cá nhân nước ngoài góp tài sản để thành lập, hoạt động trong phạm vi huyện, xã).

Khi Quỹ có nhu cầu

Hồ sơ hoàn thiện theo quy định

Bước 2

Công chức tiếp nhận hồ sơ kiểm tra hồ sơ:

- Nếu hồ sơ hợp lệ, vào sổ theo dõi hồ sơ-Mẫu số 06; in giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả- Mẫu số 01 trao cho người nộp hồ sơ;

- Nếu hồ sơ không hợp lệ, hướng dẫn người nộp hồ sơ hoàn thiện bằng phiếu hướng dẫn hoàn thiện hồ sơ- Mẫu số 02

Nhập hồ sơ vào hệ thống thông tin điện tử một cửa điện tử và chuyển hồ sơ TTHC kèm theo phiếu kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ- Mẫu số 05 đến Phòng Nội vụ

Công chức làm việc tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thuộc Văn phòng HĐND và UBND cấp huyện

0,5 ngày làm việc

Các biểu mẫu thực hiện theo hướng dẫn tại Thông tư số 01/2018/TT-VPCP ngày 23/11/2018 của Văn phòng Chính phủ), bao gồm:

Giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả- Mẫu số 01/Phiếu hướng dẫn hoàn thiện hồ sơ- Mẫu số 02 được trao cho cá nhân nộp hồ sơ

- Phiếu kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ- Mẫu số 05 (kèm theo hồ sơ TTHC)

- Hệ thống thông tin một cửa điện tử được cập nhật dữ liệu

Bước 3

Công chức Phòng Nội vụ nhận hồ sơ, xem xét, thẩm tra, xử lý hồ sơ.

- Nếu hồ sơ hợp lệ: Thực hiện quy trình lấy ý kiến của các cơ quan có liên quan, tiếp thu ý kiến góp ý của các cơ quan. Tiến hành tổng hợp, hoàn thiện hồ sơ, lập Tờ trình trình Lãnh đạo Phòng. Lãnh đạo Phòng Nội vụ xem xét ký duyệt Tờ trình, trình Ủy ban nhân dân cấp huyện quyết định thay đổi giấy phép thành lập và công nhận điều lệ quỹ

Nếu hồ sơ không hợp lệ: Ra văn bản trả lời trả lại hồ sơ

Công chức Phòng Nội vụ

18 ngày làm việc

Kết quả giải quyết TTHc đã được hoàn thiện /Phiếu kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ (kèm theo tờ trình và hồ sơ đã được dự thảo)

Bước 4

Lãnh đạo Ủy ban nhân dân cấp huyện xem xét và phê duyệt

Văn phòng HĐND và UBND vào sổ, ghi số, ngày ký, đóng dấu và chuyển giao kết quả về Phòng Nội vụ

- Lãnh đạo Ủy ban nhân dân huyện

- Văn thư

10 ngày làm việc

Quyết định thay đổi giấy phép thành lập và công nhận điều lệ quỹ đã được phê duyệt

Bước 5

Phòng Nội vụ chuyển giao kết quả về Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả thuộc Văn phòng HĐND và UBND cấp huyện.

Lưu hồ sơ theo quy định

Văn thư Phòng Nội vụ

0,5 ngày làm việc

Phiếu kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ (kèm theo quyết định thay đổi giấy phép thành lập và công nhận điều lệ quỹ hoặc văn bản trả lời)

Bước 6

Xác nhận trên hệ thống thông tin một cửa điện tử cấp huyện về kết quả giải quyết thủ tục hành chính đã có tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả; thông báo cho tổ chức cá nhân đến nhận kết quả quả theo quy định

Công chức Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thuộc Văn phòng HĐND và UBND cấp huyện

01 ngày làm việc

Kết quả giải quyết TTHC được xác nhận trên Hệ thống thông tin một cửa điện tử/Quyết định hoặc văn bản trả lời được trao cho tổ chức, cá nhân.

Tổng số thời gian giải quyết TTHC: 30 ngày làm việc

 

Quy trình số: 26

THỦ TỤC: CÔNG NHẬN THAY ĐỔI, BỔ SUNG THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN LÝ QUỸ

Trình tự các bước thực hiện

Nội dung công việc

Trách nhiệm thực hiện

Thời gian thực hiện

Kết quả/ sản phẩm

Bước 1

Trong quá trình hoạt động nếu có sự thay đổi, bổ sung thành viên Hội đồng quản lý quỹ; quỹ có phạm vi hoạt động trong huyện, xã gửi hồ sơ đến Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thuộc Văn phòng HĐND và UBND cấp huyện (Có thể nộp trực tiếp hoặc qua dịch vụ bưu chính công ích) đề nghị công nhận thành viên Hội đồng quản lý quỹ.

Quỹ có phạm vi hoạt động trong huyện, xã (trừ trường hợp quỹ có tổ chức, cá nhân nước ngoài góp tài sản để thành lập, hoạt động trong phạm vi huyện, xã).

Khi Quỹ có nhu cầu

Hồ sơ hoàn thiện theo quy định

Bước 2

Công chức tiếp nhận hồ sơ kiểm tra hồ sơ:

- Nếu hồ sơ hợp lệ, vào sổ theo dõi hồ sơ-Mẫu số 06; in giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả- Mẫu số 01 trao cho người nộp hồ sơ;

- Nếu hồ sơ không hợp lệ, hướng dẫn người nộp hồ sơ hoàn thiện bằng phiếu hướng dẫn hoàn thiện hồ sơ- Mẫu số 02

Nhập hồ sơ vào hệ thống thông tin điện tử một cửa điện tử và chuyển hồ sơ TTHC kèm theo phiếu kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ- Mẫu số 05 đến Phòng Nội vụ

Công chức làm việc tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thuộc Văn phòng HĐND và UBND cấp huyện

0,5 ngày làm việc

Các biểu mẫu thực hiện theo hướng dẫn tại Thông tư số 01/2018/TT-VPCP ngày 23/11/2018 của Văn phòng Chính phủ), bao gồm:

Giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả- Mẫu số 01/Phiếu hướng dẫn hoàn thiện hồ sơ- Mẫu số 02 được trao cho cá nhân nộp hồ sơ

- Phiếu kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ- Mẫu số 05 (kèm theo hồ sơ TTHC)

- Hệ thống thông tin một cửa điện tử được cập nhật dữ liệu

Bước 3

Công chức Phòng Nội vụ nhận hồ sơ, xem xét, thẩm tra, xử lý hồ sơ.

- Nếu hồ sơ hợp lệ: Thực hiện quy trình lấy ý kiến của các cơ quan có liên quan, tiếp thu ý kiến góp ý của các cơ quan. Tiến hành tổng hợp, hoàn thiện hồ sơ, lập Tờ trình trình Lãnh đạo Phòng. Lãnh đạo Phòng Nội vụ xem xét ký duyệt Tờ trình, trình Ủy ban nhân dân cấp huyện quyết định công nhận thay đổi, bổ sung thành viên Hội đồng quản lý quỹ

Nếu hồ sơ không hợp lệ: Ra văn bản trả lời trả lại hồ sơ

Công chức Phòng Nội vụ

08 ngày làm việc

Kết quả giải quyết TTHC đã được hoàn thiện/Phiếu kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ (kèm theo tờ trình và hồ sơ đã được dự thảo)

Bước 4

Lãnh đạo Ủy ban nhân dân cấp huyện xem xét và phê duyệt

Văn phòng HĐND và UBND vào sổ, ghi số, ngày ký, đóng dấu và chuyển giao kết quả về Phòng Nội vụ

- Lãnh đạo Ủy ban nhân dân huyện

- Văn thư

05 ngày làm việc

Quyết định công nhận thay đổi, bổ sung thành viên hội đồng quản lý quỹ đã được phê duyệt

Bước 5

Phòng Nội vụ chuyển giao kết quả về Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả thuộc Văn phòng HĐND và UBND cấp huyện.

Lưu hồ sơ theo quy định

Văn thư Phòng Nội vụ

0,5 ngày làm việc

Phiếu kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ (kèm theo quyết định thay đổi, bổ sung thành viên Hội đồng quản lý Quỹ, hoặc văn bản trả lời)

Bước 6

Xác nhận trên hệ thống thông tin một cửa điện tử cấp huyện về kết quả giải quyết thủ tục hành chính đã có tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả; thông báo cho tổ chức cá nhân đến nhận kết quả quả theo quy định

Công chức Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thuộc Văn phòng HĐND và UBND cấp huyện

01 ngày làm việc

Kết quả giải quyết TTHC được xác nhận trên Hệ thống thông tin một cửa điện tử/Quyết định hoặc văn bản trả lời được trao cho tổ chức, cá nhân.

Tổng số thời gian giải quyết TTHC: 15 ngày làm việc

 

Quy trình số: 27

THỦ TỤC: CÔNG NHẬN QUỸ ĐỦ ĐIỀU KIỆN HOẠT ĐỘNG VÀ CÔNG NHẬN THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN LÝ QUỸ

Trình tự các bước thực hiện

Nội dung công việc

Trách nhiệm thực hiện

Thời gian thực hiện

Kết quả/ sản phẩm

Bước 1

Sau khi hoàn tất các thủ tục công bố về việc thành lập quỹ và chuyển quyền sở hữu tài sản đóng góp thành lập quỹ, Hội đồng quản lý quỹ có phạm vi hoạt động trong huyện, xã gửi hồ sơ đến Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thuộc Văn phòng HĐND và UBND cấp huyện (Có thể nộp trực tiếp hoặc qua dịch vụ bưu chính công ích) nơi cấp phép thành lập quỹ đề nghị công nhận quỹ đủ điều kiện hoạt động và công nhận thành viên Hội đồng quản lý quỹ.

Quỹ có phạm vi hoạt động trong huyện, xã (trừ trường hợp quỹ có tổ chức, cá nhân nước ngoài góp tài sản để thành lập, hoạt động trong phạm vi huyện, xã).

Khi Quỹ có nhu cầu

Hồ sơ hoàn thiện theo quy định

Bước 2

Công chức tiếp nhận hồ sơ kiểm tra hồ sơ:

- Nếu hồ sơ hợp lệ, vào sổ theo dõi hồ sơ-Mẫu số 06; in giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả - Mẫu số 01 trao cho người nộp hồ sơ;

- Nếu hồ sơ không hợp lệ, hướng dẫn người nộp hồ sơ hoàn thiện bằng phiếu hướng dẫn hoàn thiện hồ sơ- Mẫu số 02

Nhập hồ sơ vào hệ thống thông tin điện tử một cửa điện tử và chuyển hồ sơ TTHC kèm theo phiếu kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ - Mẫu số 05 đến Phòng Nội vụ

Công chức làm việc tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thuộc Văn phòng HĐND và UBND cấp huyện

0,5 ngày làm việc

Các biểu mẫu thực hiện theo hướng dẫn tại Thông tư số 01/2018/TT-VPCP ngày 23/11/2018 của Văn phòng Chính phủ), bao gồm:

Giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả- Mẫu số 01/Phiếu hướng dẫn hoàn thiện hồ sơ- Mẫu số 02 được trao cho cá nhân nộp hồ sơ

- Phiếu kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ- Mẫu số 05 (kèm theo hồ sơ TTHC)

- Hệ thống thông tin một cửa điện tử được cập nhật dữ liệu

Bước 3

Công chức Phòng Nội vụ nhận hồ sơ, xem xét, thẩm tra, xử lý hồ sơ.

- Nếu hồ sơ hợp lệ: Thực hiện quy trình lấy ý kiến của các cơ quan có liên quan, tiếp thu ý kiến góp ý của các cơ quan. Tiến hành tổng hợp, hoàn thiện hồ sơ, lập Tờ trình trình Lãnh đạo Phòng. Lãnh đạo Phòng Nội vụ xem xét ký duyệt Tờ trình, trình Ủy ban nhân dân cấp huyện quyết định Công nhận quỹ đủ điều kiện hoạt động và công nhận thành viên hội đồng quản lý quỹ

Nếu hồ sơ không hợp lệ: Ra văn bản trả lời trả lại hồ sơ

Công chức Phòng Nội vụ

18 ngày làm việc

Kết quả giải quyết TTHC đã được hoàn thiện/Phiếu kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ (kèm theo tờ trình và hồ sơ đã được dự thảo)

Bước 4

Lãnh đạo Ủy ban nhân dân cấp huyện xem xét và phê duyệt

Văn phòng HĐND và UBND vào sổ, ghi số, ngày ký, đóng dấu và chuyển giao kết quả về Phòng Nội vụ

- Lãnh đạo Ủy ban nhân dân huyện

- Văn thư

10 ngày làm việc

Quyết định Công nhận quỹ đủ điều kiện hoạt động và công nhận thành viên hội đồng quản lý quỹ đã được phê duyệt

Bước 5

Phòng Nội vụ chuyển giao kết quả về Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả thuộc Văn phòng HĐND và UBND cấp huyện.

Lưu hồ sơ theo quy định

Văn thư Phòng Nội vụ

0,5 ngày làm việc

Phiếu kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ (kèm theo quyết định Công nhận quỹ đủ điều kiện hoạt động và công nhận thành viên hội đồng quản lý quỹ hoặc văn bản trả lời)

Bước 6

Xác nhận trên hệ thống thông tin một cửa điện tử cấp huyện về kết quả giải quyết thủ tục hành chính đã có tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả; thông báo cho tổ chức cá nhân đến nhận kết quả quả theo quy định.

Công chức Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thuộc Văn phòng HĐND và UBND cấp huyện

01 ngày làm việc

Kết quả giải quyết TTHC được xác nhận trên Hệ thống thông tin một cửa điện tử/Quyết định hoặc văn bản trả lời được trao cho tổ chức, cá nhân.

Tổng số thời gian giải quyết TTHC: 30 ngày làm việc

 

Quy trình số: 28

THỦ TỤC: CẤP GIẤY PHÉP THÀNH LẬP VÀ CÔNG NHẬN ĐIỀU LỆ QUỸ

Trình tự các bước thực hiện

Nội dung công việc

Trách nhiệm thực hiện

Thời gian thực hiện

Kết quả/ sản phẩm

Bước 1

Ban sáng lập quỹ có phạm vi hoạt động trong huyện, xã (trừ trường hợp quỹ có tổ chức, cá nhân nước ngoài góp tài sản để thành lập, hoạt động trong phạm vi huyện, xã) gửi hồ sơ xin thành lập và công nhận điều lệ quỹ đến Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thuộc Văn phòng HĐND và UBND cấp huyện (Có thể nộp trực tiếp hoặc qua dịch vụ bưu chính công ích) nơi đặt trụ sở của quỹ

Ban sáng lập quỹ có phạm vi hoạt động trong huyện, xã (trừ trường hợp quỹ có tổ chức, cá nhân nước ngoài góp tài sản để thành lập, hoạt động trong phạm vi huyện, xã).

Khi Quỹ có nhu cầu

Hồ sơ hoàn thiện theo quy định

Bước 2

Công chức tiếp nhận hồ sơ kiểm tra hồ sơ:

- Nếu hồ sơ hợp lệ, vào sổ theo dõi hồ sơ-Mẫu số 06; in giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả- Mẫu số 01 trao cho người nộp hồ sơ;

- Nếu hồ sơ không hợp lệ, hướng dẫn người nộp hồ sơ hoàn thiện bằng phiếu hướng dẫn hoàn thiện hồ sơ- Mẫu số 02

Nhập hồ sơ vào hệ thống thông tin điện tử một cửa điện tử và chuyển hồ sơ TTHC kèm theo phiếu kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ- Mẫu số 05 đến Phòng Nội vụ

Công chức làm việc tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thuộc Văn phòng HĐND và UBND cấp huyện

0,5 ngày làm việc

Các biểu mẫu thực hiện theo hướng dẫn tại Thông tư số 01/2018/TT-VPCP ngày 23/11/2018 của Văn phòng Chính phủ), bao gồm:

Giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả- Mẫu số 01/Phiếu hướng dẫn hoàn thiện hồ sơ- Mẫu số 02 được trao cho cá nhân nộp hồ sơ

- Phiếu kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ- Mẫu số 05 (kèm theo hồ sơ TTHC)

- Hệ thống thông tin một cửa điện tử được cập nhật dữ liệu

Bước 3

Công chức Phòng Nội vụ nhận hồ sơ, xem xét, thẩm tra, xử lý hồ sơ.

- Nếu hồ sơ hợp lệ: Thực hiện quy trình lấy ý kiến của các cơ quan có liên quan, tiếp thu ý kiến góp ý của các cơ quan. Tiến hành tổng hợp, hoàn thiện hồ sơ, lập Tờ trình trình Lãnh đạo Phòng. Lãnh đạo Phòng Nội vụ xem xét ký duyệt Tờ trình, trình Ủy ban nhân dân cấp huyện quyết định Cấp giấy phép thành lập và công nhận điều lệ quỹ

Nếu hồ sơ không hợp lệ: Ra văn bản trả lời trả lại hồ sơ

Công chức Phòng Nội vụ

28 ngày làm việc

Kết quả giải quyết TTHC đã được hoàn thiện/Phiếu kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ (kèm theo tờ trình và hồ sơ đã được dự thảo)

Bước 4

Lãnh đạo Ủy ban nhân dân cấp huyện xem xét và phê duyệt

Văn phòng HĐND và UBND vào sổ, ghi số, ngày ký, đóng dấu và chuyển giao kết quả về Phòng Nội vụ

- Lãnh đạo Ủy ban nhân dân huyện

- Văn thư

10 ngày làm việc

Quyết định Cấp giấy phép thành lập và công nhận điều lệ quỹ đã được phê duyệt

Bước 5

Phòng Nội vụ chuyển giao kết quả về Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả thuộc Văn phòng HĐND và UBND cấp huyện.

Lưu hồ sơ theo quy định

Văn thư Phòng Nội vụ

0,5 ngày làm việc

Phiếu kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ (kèm theo quyết định Cấp giấy phép thành lập và công nhận điều lệ quỹ hoặc văn bản trả lời)

Bước 6

Xác nhận trên hệ thống thông tin một cửa điện tử cấp huyện về kết quả giải quyết thủ tục hành chính đã có tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả; thông báo cho tổ chức cá nhân đến nhận kết quả quả theo quy định

Công chức Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thuộc Văn phòng HĐND và UBND cấp huyện

01 ngày làm việc

Kết quả giải quyết TTHC được xác nhận trên Hệ thống thông tin một cửa điện tử/Quyết định hoặc văn bản trả lời được trao cho tổ chức, cá nhân.

Tổng số thời gian giải quyết TTHC: 40 ngày làm việc

 

Quy trình số: 29

THỦ TỤC: BÁO CÁO TỔ CHỨC ĐẠI HỘI NHIỆM KỲ, ĐẠI HỘI BẤT THƯỜNG CỦA HỘI

Trình tự các bước thực hiện

Nội dung công việc

Trách nhiệm thực hiện

Thời gian thực hiện

Kết quả/ sản phẩm

Bước 1

Ban lãnh đạo hội có phạm vi hoạt động trong xã gửi hồ sơ báo cáo về việc tổ chức đại hội nhiệm kỳ, đại hội bất thường đến Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thuộc Văn phòng HĐND và UBND cấp huyện (Có thể nộp trực tiếp hoặc qua dịch vụ bưu chính công ích) nơi cho phép tổ chức đại hội.

Hội có phạm vi hoạt động trong xã.

Khi Hội có nhu cầu

Hồ sơ hoàn thiện theo quy định

Bước 2

Công chức tiếp nhận hồ sơ kiểm tra hồ sơ:

- Nếu hồ sơ hợp lệ, vào sổ theo dõi hồ sơ-Mẫu số 06; in giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả- Mẫu số 01 trao cho người nộp hồ sơ;

- Nếu hồ sơ không hợp lệ, hướng dẫn người nộp hồ sơ hoàn thiện bằng phiếu hướng dẫn hoàn thiện hồ sơ- Mẫu số 02

Nhập hồ sơ vào hệ thống thông tin điện tử một cửa điện tử và chuyển hồ sơ TTHC kèm theo phiếu kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ- Mẫu số 05 đến Phòng Nội vụ

Công chức làm việc tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thuộc Văn phòng HĐND và UBND cấp huyện

0,5 ngày làm việc

Các biểu mẫu thực hiện theo hướng dẫn tại Thông tư số 01/2018/TT-VPCP ngày 23/11/2018 của Văn phòng Chính phủ), bao gồm:

Giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả- Mẫu số 01/Phiếu hướng dẫn hoàn thiện hồ sơ- Mẫu số 02 được trao cho cá nhân nộp hồ sơ

- Phiếu kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ- Mẫu số 05 (kèm theo hồ sơ TTHC)

- Hệ thống thông tin một cửa điện tử được cập nhật dữ liệu

Bước 3

Công chức Phòng Nội vụ nhận hồ sơ, xem xét, thẩm tra, xử lý hồ sơ.

- Nếu hồ sơ hợp lệ: Thực hiện quy trình lấy ý kiến của các cơ quan có liên quan, tiếp thu ý kiến góp ý của các cơ quan. Tiến hành tổng hợp, hoàn thiện hồ sơ, lập Tờ trình trình Lãnh đạo Phòng. Lãnh đạo Phòng Nội vụ xem xét ký duyệt Tờ trình, trình Ủy ban nhân dân cấp huyện công văn cho phép tổ chức đại hội nhiệm kỳ, đại hội bất thường

Nếu hồ sơ không hợp lệ: Ra văn bản trả lời trả lại hồ sơ

Công chức Phòng Nội vụ

13 ngày làm việc

Kết quả giải quyết TTHC đã được hoàn thiện/Phiếu kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ (kèm theo tờ trình và hồ sơ đã được dự thảo)

Bước 4

Lãnh đạo Ủy ban nhân dân cấp huyện xem xét và phê duyệt

Văn phòng HĐND và UBND vào sổ, ghi số, ngày ký, đóng dấu và chuyển giao kết quả về Phòng Nội vụ

- Lãnh đạo Ủy ban nhân dân huyện

- Văn thư

10 ngày làm việc

Công văn cho phép tổ chức đại hội nhiệm kỳ, đại hội bất thường của hội đã được phê duyệt

Bước 5

Phòng Nội vụ chuyển giao kết quả về Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả thuộc Văn phòng HĐND và UBND cấp huyện.

Lưu hồ sơ theo quy định

Văn thư Phòng Nội vụ

0,5 ngày làm việc

Phiếu kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ (kèm theo công văn cho phép tổ chức đại hội nhiệm kỳ, đại hội bất thường của hội hoặc văn bản trả lời)

Bước 6

Xác nhận trên hệ thống thông tin một cửa điện tử cấp huyện về kết quả giải quyết thủ tục hành chính đã có tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả; thông báo cho tổ chức cá nhân đến nhận kết quả quả theo quy định

Công chức Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thuộc Văn phòng HĐND và UBND cấp huyện

01 ngày làm việc

Kết quả giải quyết TTHC được xác nhận trên Hệ thống thông tin một cửa điện tử/công văn cho phép hoặc văn bản trả lời được trao cho tổ chức, cá nhân.

Tổng số thời gian giải quyết TTHC: 25 ngày làm việc

 

Quy trình số: 30

THỦ TỤC: HỘI TỰ GIẢI THỂ

Trình tự các bước thực hiện

Nội dung công việc

Trách nhiệm thực hiện

Thời gian thực hiện

Kết quả/ sản phẩm

Bước 1

Ban lãnh đạo hội có phạm vi hoạt động trong xã gửi hồ sơ xin giải thể hội đến Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thuộc Văn phòng HĐND và UBND cấp huyện (Có thể nộp trực tiếp hoặc qua dịch vụ bưu chính công ích) nơi cho phép hội tự giải thể

Hội có phạm vi hoạt động trong xã

Khi Hội có nhu cầu

Hồ sơ hoàn thiện theo quy định

Bước 2

Công chức tiếp nhận hồ sơ kiểm tra hồ sơ:

- Nếu hồ sơ hợp lệ, vào sổ theo dõi hồ sơ-Mẫu số 06; in giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả- Mẫu số 01 trao cho người nộp hồ sơ;

- Nếu hồ sơ không hợp lệ, hướng dẫn người nộp hồ sơ hoàn thiện bằng phiếu hướng dẫn hoàn thiện hồ sơ- Mẫu số 02

Nhập hồ sơ vào hệ thống thông tin điện tử một cửa điện tử và chuyển hồ sơ TTHC kèm theo phiếu kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ- Mẫu số 05 đến Phòng Nội vụ

Công chức làm việc tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thuộc Văn phòng HĐND và UBND cấp huyện

0,5 ngày làm việc

Các biểu mẫu thực hiện theo hướng dẫn tại Thông tư số 01/2018/TT-VPCP ngày 23/11/2018 của Văn phòng Chính phủ), bao gồm:

Giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả- Mẫu số 01/Phiếu hướng dẫn hoàn thiện hồ sơ- Mẫu số 02 được trao cho các nhân nộp hồ sơ

- Phiếu kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ- Mẫu số 05 (kèm theo hồ sơ TTHC)

- Hệ thống thông tin một cửa điện tử được cập nhật dữ liệu

Bước 3

Công chức Phòng Nội vụ nhận hồ sơ, xem xét, thẩm tra, xử lý hồ sơ.

- Nếu hồ sơ hợp lệ: Thực hiện quy trình lấy ý kiến của các cơ quan có liên quan, tiếp thu ý kiến góp ý của các cơ quan. Tiến hành tổng hợp, hoàn thiện hồ sơ, lập Tờ trình trình Lãnh đạo Phòng. Lãnh đạo Phòng Nội vụ xem xét ký duyệt Tờ trình, trình Ủy ban nhân dân cấp huyện quyết định giải thể Hội

Nếu hồ sơ không hợp lệ: Ra văn bản trả lời trả lại hồ sơ

Công chức Phòng Nội vụ

18 ngày làm việc

Kết quả giải quyết TTHC đã được hoàn thiện/Phiếu kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ (kèm theo tờ trình và hồ sơ đã được dự thảo)

Bước 4

Lãnh đạo Ủy ban nhân dân cấp huyện xem xét và phê duyệt

Văn phòng HĐND và UBND vào sổ, ghi số, ngày ký, đóng dấu và chuyển giao kết quả về Phòng Nội vụ

- Lãnh đạo Ủy ban nhân dân huyện

- Văn thư

10 ngày làm việc

Quyết định giải thể Hội đã được phê duyệt

Bước 5

Phòng Nội vụ chuyển giao kết quả về Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả thuộc Văn phòng HĐND và UBND cấp huyện.

Lưu hồ sơ theo quy định

Văn thư Phòng Nội vụ

0,5 ngày làm việc

Phiếu kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ (kèm theo quyết định giải thể Hội hoặc văn bản trả lời)

Bước 6

Xác nhận trên hệ thống thông tin một cửa điện tử cấp huyện về kết quả giải quyết thủ tục hành chính đã có tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả; thông báo cho tổ chức cá nhân đến nhận kết quả quả theo quy định

Công chức Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thuộc Văn phòng HĐND và UBND cấp huyện

01 ngày làm việc

Kết quả giải quyết TTHC được xác nhận trên Hệ thống thông tin một cửa điện tử/Quyết định hoặc văn bản trả lời được trao cho tổ chức, cá nhân.

Tổng số thời gian giải quyết TTHC: 30 ngày làm việc

 

Quy trình số: 31

THỦ TỤC: ĐỔI TÊN HỘI

Trình tự các bước thực hiện

Nội dung công việc

Trách nhiệm thực hiện

Thời gian thực hiện

Kết quả/ sản phẩm

Bước 1

Ban lãnh đạo hội có phạm vi hoạt động trong xã gửi hồ sơ xin đổi tên hội đến Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thuộc Văn phòng HĐND và UBND cấp huyện (Có thể nộp trực tiếp hoặc qua dịch vụ bưu chính công ích) nơi cho phép đổi tên hội.

Hội có phạm vi hoạt động trong xã.

Khi Hội có nhu cầu

Hồ sơ hoàn thiện theo quy định

Bước 2

Công chức tiếp nhận hồ sơ kiểm tra hồ sơ:

- Nếu hồ sơ hợp lệ, vào sổ theo dõi hồ sơ-Mẫu số 06; in giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả- Mẫu số 01 trao cho người nộp hồ sơ;

- Nếu hồ sơ không hợp lệ, hướng dẫn người nộp hồ sơ hoàn thiện bằng phiếu hướng dẫn hoàn thiện hồ sơ- Mẫu số 02

Nhập hồ sơ vào hệ thống thông tin điện tử một cửa điện tử và chuyển hồ sơ TTHC kèm theo phiếu kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ- Mẫu số 05 đến Phòng Nội vụ

Công chức làm việc tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thuộc Văn phòng HĐND và UBND cấp huyện

0,5 ngày làm việc

Các biểu mẫu thực hiện theo hướng dẫn tại Thông tư số 01/2018/TT-VPCP ngày 23/11/2018 của Văn phòng Chính phủ), bao gồm:

Giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả- Mẫu số 01/Phiếu hướng dẫn hoàn thiện hồ sơ- Mẫu số 02 được trao cho cá nhân nộp hồ sơ

- Phiếu kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ- Mẫu số 05 (kèm theo hồ sơ TTHC)

- Hệ thống thông tin một cửa điện tử được cập nhật dữ liệu

Bước 3

Công chức Phòng Nội vụ nhận hồ sơ, xem xét, thẩm tra, xử lý hồ sơ.

- Nếu hồ sơ hợp lệ: Thực hiện quy trình lấy ý kiến của các cơ quan có liên quan, tiếp thu ý kiến góp ý của các cơ quan. Tiến hành tổng hợp, hoàn thiện hồ sơ, lập Tờ trình trình Lãnh đạo Phòng. Lãnh đạo Phòng Nội vụ xem xét ký duyệt Tờ trình, trình Ủy ban nhân dân cấp huyện quyết định Đổi tên hội

Nếu hồ sơ không hợp lệ: Ra văn bản trả lời trả lại hồ sơ

Công chức Phòng Nội vụ

18 ngày làm việc

Kết quả giải quyết TTHC đã được hoàn thiện/Phiếu kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ (kèm theo tờ trình và hồ sơ đã được dự thảo)

Bước 4

Lãnh đạo Ủy ban nhân dân cấp huyện xem xét và phê duyệt

Văn phòng HĐND và UBND vào sổ, ghi số, ngày ký, đóng dấu và chuyển giao kết quả về Phòng Nội vụ

- Lãnh đạo Ủy ban nhân dân huyện

- Văn thư

10 ngày làm việc

Quyết định Đổi tên hội đã được phê duyệt

Bước 5

Phòng Nội vụ chuyển giao kết quả về Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả thuộc Văn phòng HĐND và UBND cấp huyện.

Lưu hồ sơ theo quy định

Văn thư Phòng Nội vụ

0,5 ngày làm việc

Phiếu kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ (kèm theo quyết định Đổi tên hội hoặc văn bản trả lời)

Bước 6

Xác nhận trên hệ thống thông tin một cửa điện tử cấp huyện về kết quả giải quyết thủ tục hành chính đã có tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả; thông báo cho tổ chức cá nhân đến nhận kết quả quả theo quy định

Công chức Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thuộc Văn phòng HĐND và UBND cấp huyện

01 ngày làm việc

Kết quả giải quyết TTHC được xác nhận trên Hệ thống thông tin một cửa điện tử/Quyết định hoặc văn bản trả lời được trao cho tổ chức, cá nhân.

Tổng số thời gian giải quyết TTHC: 30 ngày làm việc

 

Quy trình số: 32

THỦ TỤC: CHIA, TÁCH; SÁP NHẬP; HỢP NHẤT HỘI

Trình tự các bước thực hiện

Nội dung công việc

Trách nhiệm thực hiện

Thời gian thực hiện

Kết quả/ sản phẩm

Bước 1

Ban lãnh đạo hội có phạm vi hoạt động trong xã gửi hồ sơ xin chia, tách; sáp nhập; hợp nhất hội đến Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thuộc Văn phòng HĐND và UBND cấp huyện (Có thể nộp trực tiếp hoặc qua dịch vụ bưu chính công ích) nơi cho phép chia, tách; sáp nhập; hợp nhất hội.

Hội có phạm vi hoạt động trong xã.

Khi Hội có nhu cầu

Hồ sơ hoàn thiện theo quy định

Bước 2

Công chức tiếp nhận hồ sơ kiểm tra hồ sơ:

- Nếu hồ sơ hợp lệ, vào sổ theo dõi hồ sơ-Mẫu số 06; in giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả- Mẫu số 01 trao cho người nộp hồ sơ;

- Nếu hồ sơ không hợp lệ, hướng dẫn người nộp hồ sơ hoàn thiện bằng phiếu hướng dẫn hoàn thiện hồ sơ- Mẫu số 02

Nhập hồ sơ vào hệ thống thông tin điện tử một cửa điện tử và chuyển hồ sơ TTHC kèm theo phiếu kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ- Mẫu số 05 đến Phòng Nội vụ

Công chức làm việc tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thuộc Văn phòng HĐND và UBND cấp huyện

0,5 ngày làm việc

Các biểu mẫu thực hiện theo hướng dẫn tại Thông tư số 01/2018/TT-VPCP ngày 23/11/2018 của Văn phòng Chính phủ), bao gồm:

Giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả- Mẫu số 01/Phiếu hướng dẫn hoàn thiện hồ sơ- Mẫu số 02 được trao cho các nhân nộp hồ sơ

- Phiếu kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ- Mẫu số 05 (kèm theo hồ sơ TTHC)

- Hệ thống thông tin một cửa điện tử được cập nhật dữ liệu

Bước 3

Công chức Phòng Nội vụ nhận hồ sơ, xem xét, thẩm tra, xử lý hồ sơ.

- Nếu hồ sơ hợp lệ: Thực hiện quy trình lấy ý kiến của các cơ quan có liên quan, tiếp thu ý kiến góp ý của các cơ quan. Tiến hành tổng hợp, hoàn thiện hồ sơ, lập Tờ trình trình Lãnh đạo Phòng. Lãnh đạo Phòng Nội vụ xem xét ký duyệt Tờ trình, trình Ủy ban nhân dân cấp huyện quyết định Chia, tách, sáp hhập, hợp nhất hội.

Nếu hồ sơ không hợp lệ: Ra văn bản trả lời trả lại hồ sơ

Công chức Phòng Nội vụ

18 ngày làm việc

Kết quả giải quyết TTHc đã được hoàn thiện/Phiếu kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ (kèm theo tờ trình và hồ sơ đã được dự thảo)

Bước 4

Lãnh đạo Ủy ban nhân dân cấp huyện xem xét và phê duyệt

Văn phòng HĐND và UBND vào sổ, ghi số, ngày ký, đóng dấu và chuyển giao kết quả về Phòng Nội vụ

- Lãnh đạo Ủy ban nhân dân huyện

- Văn thư

10 ngày làm việc

Quyết định Chia, tách, sáp nhập, hợp nhất hội đã được phê duyệt

Bước 5

Phòng Nội vụ chuyển giao kết quả về Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả thuộc Văn phòng HĐND và UBND cấp huyện.

Lưu hồ sơ theo quy định

Văn thư Phòng Nội vụ

0,5 ngày làm việc

Phiếu kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ (kèm theo quyết định Chia, tách; sáp nhập; hợp nhất hội hoặc văn bản trả lời)

Bước 6

Xác nhận trên hệ thống thông tin một cửa điện tử cấp huyện về kết quả giải quyết thủ tục hành chính đã có tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả; thông báo cho tổ chức cá nhân đến nhận kết quả quả theo quy định

Công chức Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thuộc Văn phòng HĐND và UBND cấp huyện

01 ngày làm việc

Kết quả giải quyết TTHC được xác nhận trên Hệ thống thông tin một cửa điện tử/Quyết định hoặc văn bản trả lời được trao cho tổ chức, cá nhân.

Tổng số thời gian giải quyết TTHC: 30 ngày làm việc

 

Quy trình số: 33

THỦ TỤC: PHÊ DUYỆT ĐIỀU LỆ HỘI

Trình tự các bước thực hiện

Nội dung công việc

Trách nhiệm thực hiện

Thời gian thực hiện

Kết quả/ sản phẩm

Bước 1

Trong thời hạn 30 ngày làm việc kể từ ngày đại hội kết thúc, Ban lãnh đạo hội có phạm vi hoạt động trong xã gửi 01 bộ hồ sơ báo cáo kết quả đại hội theo quy định và văn bản đề nghị phê duyệt điều lệ hội đến Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thuộc Văn phòng HĐND và UBND cấp huyện (Có thể nộp trực tiếp hoặc qua dịch vụ bưu chính công ích) nơi cho phép thành lập hội.

Hội có phạm vi hoạt động trong xã.

Trong thời hạn 30 ngày làm việc kể từ ngày đại hội kết thúc.

Hồ sơ hoàn thiện theo quy định

Bước 2

Công chức tiếp nhận hồ sơ kiểm tra hồ sơ:

- Nếu hồ sơ hợp lệ, vào sổ theo dõi hồ sơ-Mẫu số 06; in giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả- Mẫu số 01 trao cho người nộp hồ sơ;

- Nếu hồ sơ không hợp lệ, hướng dẫn người nộp hồ sơ hoàn thiện bằng phiếu hướng dẫn hoàn thiện hồ sơ- Mẫu số 02

Nhập hồ sơ vào hệ thống thông tin điện tử một cửa điện tử và chuyển hồ sơ TTHC kèm theo phiếu kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ- Mẫu số 05 đến Phòng Nội vụ

Công chức làm việc tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thuộc Văn phòng HĐND và UBND cấp huyện

0,5 ngày làm việc

Các biểu mẫu thực hiện theo hướng dẫn tại Thông tư số 01/2018/TT-VPCP ngày 23/11/2018 của Văn phòng Chính phủ), bao gồm:

Giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả- Mẫu số 01/Phiếu hướng dẫn hoàn thiện hồ sơ- Mẫu số 02 được trao cho các nhân nộp hồ sơ

- Phiếu kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ- Mẫu số 05 (kèm theo hồ sơ TTHC)

- Hệ thống thông tin một cửa điện tử được cập nhật dữ liệu

Bước 3

Công chức Phòng Nội vụ nhận hồ sơ, xem xét, thẩm tra, xử lý hồ sơ.

- Nếu hồ sơ hợp lệ: Thực hiện quy trình lấy ý kiến của các cơ quan có liên quan, tiếp thu ý kiến góp ý của các cơ quan. Tiến hành tổng hợp, hoàn thiện hồ sơ, lập Tờ trình trình Lãnh đạo Phòng. Lãnh đạo Phòng Nội vụ xem xét ký duyệt Tờ trình, trình Ủy ban nhân dân cấp huyện quyết định Phê duyệt điều lệ hội

Nếu hồ sơ không hợp lệ: Ra văn bản trả lời trả lại hồ sơ

Công chức Phòng Nội vụ

18 ngày làm việc

Kết quả giải quyết TTHC đã được hoàn thiện/Phiếu kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ (kèm theo tờ trình và hồ sơ đã được dự thảo)

Bước 4

Lãnh đạo Ủy ban nhân dân cấp huyện xem xét và phê duyệt

Văn phòng HĐND và UBND vào sổ, ghi số, ngày ký, đóng dấu và chuyển giao kết quả về Phòng Nội vụ

- Lãnh đạo Ủy ban nhân dân huyện

- Văn thư

10 ngày làm việc

Quyết định Phê duyệt điều lệ hội đã được phê duyệt

Bước 5

Phòng Nội vụ chuyển giao kết quả về Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả thuộc Văn phòng HĐND và UBND cấp huyện.

Lưu hồ sơ theo quy định

Văn thư Phòng Nội vụ

0,5 ngày làm việc

Phiếu kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ (kèm theo quyết định Phê duyệt điều lệ hội hoặc văn bản trả lời)

Bước 6

Xác nhận trên hệ thống thông tin một cửa điện tử cấp huyện về kết quả giải quyết thủ tục hành chính đã có tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả; thông báo cho tổ chức cá nhân đến nhận kết quả quả theo quy định

Công chức Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thuộc Văn phòng HĐND và UBND cấp huyện

01 ngày làm việc

Kết quả giải quyết TTHC được xác nhận trên Hệ thống thông tin một cửa điện tử/Quyết định hoặc văn bản trả lời được trao cho tổ chức, cá nhân.

Tổng số thời gian giải quyết TTHC: 30 ngày làm việc

 

Quy trình số: 34

THỦ TỤC: THÀNH LẬP HỘI

Trình tự các bước thực hiện

Nội dung công việc

Trách nhiệm thực hiện

Thời gian thực hiện

Kết quả/ sản phẩm

Bước 1

Ban vận động thành lập hội có phạm vi hoạt động trong xã gửi hồ sơ xin thành lập hội đến Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thuộc Văn phòng HĐND và UBND cấp huyện (Có thể nộp trực tiếp hoặc qua dịch vụ bưu chính công ích) nơi hội dự kiến hoạt động

Ban vận động thành lập hội có phạm vi hoạt động trong xã.

Khi Hội có nhu cầu

Hồ sơ hoàn thiện theo quy định

Bước 2

Công chức tiếp nhận hồ sơ kiểm tra hồ sơ:

- Nếu hồ sơ hợp lệ, vào sổ theo dõi hồ sơ-Mẫu số 06; in giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả- Mẫu số 01 trao cho người nộp hồ sơ;

- Nếu hồ sơ không hợp lệ, hướng dẫn người nộp hồ sơ hoàn thiện bằng phiếu hướng dẫn hoàn thiện hồ sơ- Mẫu số 02

Nhập hồ sơ vào hệ thống thông tin điện tử một cửa điện tử và chuyển hồ sơ TTHC kèm theo phiếu kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ- Mẫu số 05 đến Phòng Nội vụ

Công chức làm việc tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thuộc Văn phòng HĐND và UBND cấp huyện

0,5 ngày làm việc

Các biểu mẫu thực hiện theo hướng dẫn tại Thông tư số 01/2018/TT-VPCP ngày 23/11/2018 của Văn phòng Chính phủ), bao gồm:

Giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả- Mẫu số 01/Phiếu hướng dẫn hoàn thiện hồ sơ- Mẫu số 02 được trao cho cá nhân nộp hồ sơ

- Phiếu kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ- Mẫu số 05 (kèm theo hồ sơ TTHC)

- Hệ thống thông tin một cửa điện tử được cập nhật dữ liệu

Bước 3

Công chức Phòng Nội vụ nhận hồ sơ, xem xét, thẩm tra, xử lý hồ sơ.

- Nếu hồ sơ hợp lệ: Thực hiện quy trình lấy ý kiến của các cơ quan có liên quan, tiếp thu ý kiến góp ý của các cơ quan. Tiến hành tổng hợp, hoàn thiện hồ sơ, lập Tờ trình trình Lãnh đạo Phòng. Lãnh đạo Phòng Nội vụ xem xét ký duyệt Tờ trình, trình Ủy ban nhân dân cấp huyện quyết định Thành lập hội

Nếu hồ sơ không hợp lệ: Ra văn bản trả lời trả lại hồ sơ

Công chức Phòng Nội vụ

18 ngày làm việc

Kết quả giải quyết TTHC đã được hoàn thiện/Phiếu kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ (kèm theo tờ trình và hồ sơ đã được dự thảo)

Bước 4

Lãnh đạo Ủy ban nhân dân cấp huyện xem xét và phê duyệt

Văn phòng HĐND và UBND vào sổ, ghi số, ngày ký, đóng dấu và chuyển giao kết quả về Phòng Nội vụ

- Lãnh đạo Ủy ban nhân dân huyện

- Văn thư

10 ngày làm việc

Quyết định Thành lập hội đã được phê duyệt

Bước 5

Phòng Nội vụ chuyển giao kết quả về Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả thuộc Văn phòng HĐND và UBND cấp huyện.

Lưu hồ sơ theo quy định

Văn thư Phòng Nội vụ

0,5 ngày làm việc

Phiếu kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ (kèm theo quyết định thành lập hội hoặc văn bản trả lời)

Bước 6

Xác nhận trên hệ thống thông tin một cửa điện tử cấp huyện về kết quả giải quyết thủ tục hành chính đã có tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả; thông báo cho tổ chức cá nhân đến nhận kết quả quả theo quy định

Công chức Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thuộc Văn phòng HĐND và UBND cấp huyện

01 ngày làm việc

Kết quả giải quyết TTHC được xác nhận trên Hệ thống thông tin một cửa điện tử/Quyết định hoặc văn bản trả lời được trao cho tổ chức, cá nhân.

Tổng số thời gian giải quyết TTHC: 30 ngày làm việc

 

Quy trình số: 35

THỦ TỤC: CÔNG NHẬN BAN VẬN ĐỘNG THÀNH LẬP HỘI

Trình tự các bước thực hiện

Nội dung công việc

Trách nhiệm thực hiện

Thời gian thực hiện

Kết quả/ sản phẩm

Bước 1

Những người sáng lập gửi hồ sơ đề nghị công nhận ban vận động thành lập hội có phạm vi hoạt động trong xã đến Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thuộc Văn phòng HĐND và UBND cấp huyện (Có thể nộp trực tiếp hoặc qua dịch vụ bưu chính công ích) nơi hội dự kiến hoạt động.

Cá nhân, tổ chức sáng lập hội có phạm vi hoạt động trong xã.

Khi tổ chức, cá nhận có nhu cầu

Hồ sơ hoàn thiện theo quy định

Bước 2

Công chức tiếp nhận hồ sơ kiểm tra hồ sơ:

- Nếu hồ sơ hợp lệ, vào sổ theo dõi hồ sơ-Mẫu số 06; in giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả- Mẫu số 01 trao cho người nộp hồ sơ;

- Nếu hồ sơ không hợp lệ, hướng dẫn người nộp hồ sơ hoàn thiện bằng phiếu hướng dẫn hoàn thiện hồ sơ- Mẫu số 02

Nhập hồ sơ vào hệ thống thông tin điện tử một cửa điện tử và chuyển hồ sơ TTHC kèm theo phiếu kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ- Mẫu số 05 đến Phòng Nội vụ

Công chức làm việc tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thuộc Văn phòng HĐND và UBND cấp huyện

0,5 ngày làm việc

Các biểu mẫu thực hiện theo hướng dẫn tại Thông tư số 01/2018/TT-VPCP ngày 23/11/2018 của Văn phòng Chính phủ), bao gồm:

Giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả- Mẫu số 01/Phiếu hướng dẫn hoàn thiện hồ sơ- Mẫu số 02 được trao cho cá nhân nộp hồ sơ

- Phiếu kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ- Mẫu số 05 (kèm theo hồ sơ TTHC)

- Hệ thống thông tin một cửa điện tử được cập nhật dữ liệu

Bước 3

Công chức Phòng Nội vụ nhận hồ sơ, xem xét, thẩm tra, xử lý hồ sơ.

- Nếu hồ sơ hợp lệ: Thực hiện quy trình lấy ý kiến của các cơ quan có liên quan, tiếp thu ý kiến góp ý của các cơ quan. Tiến hành tổng hợp, hoàn thiện hồ sơ, lập Tờ trình trình Lãnh đạo Phòng. Lãnh đạo Phòng Nội vụ xem xét ký duyệt Tờ trình, trình Ủy ban nhân dân cấp huyện quyết định Công nhận ban vận động thành lập hội

Nếu hồ sơ không hợp lệ: Ra văn bản trả lời trả lại hồ sơ

Công chức Phòng Nội vụ

18 ngày làm việc

Kết quả giải quyết TTHc đã được hoàn thiện/Phiếu kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ (kèm theo tờ trình và hồ sơ đã được dự thảo)

Bước 4

Lãnh đạo Ủy ban nhân dân cấp huyện xem xét và phê duyệt

Văn phòng HĐND và UBND vào sổ, ghi số, ngày ký, đóng dấu và chuyển giao kết quả về Phòng Nội vụ

- Lãnh đạo Ủy ban nhân dân huyện

- Văn thư

10 ngày làm việc

Quyết định Công nhận ban vận động thành lập hội đã được phê duyệt

Bước 5

Phòng Nội vụ chuyển giao kết quả về Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả thuộc Văn phòng HĐND và UBND cấp huyện.

Lưu hồ sơ theo quy định

Văn thư Phòng Nội vụ

0,5 ngày làm việc

Phiếu kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ (kèm theo quyết định Công nhận ban vận động thành lập hội hoặc văn bản trả lời)

Bước 6

Xác nhận trên hệ thống thông tin một cửa điện tử cấp huyện về kết quả giải quyết thủ tục hành chính đã có tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả; thông báo cho tổ chức cá nhân đến nhận kết quả quả theo quy định

Công chức Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thuộc Văn phòng HĐND và UBND cấp huyện

01 ngày làm việc

Kết quả giải quyết TTHC được xác nhận trên Hệ thống thông tin một cửa điện tử/Quyết định hoặc văn bản trả lời được trao cho tổ chức, cá nhân.

Tổng số thời gian giải quyết TTHC: 30 ngày làm việc

 

B. QUY TRÌNH NỘI BỘ GIẢI QUYẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH TRONG NGÀNH NỘI VỤ THUỘC THẨM QUYỀN TIẾP NHẬN VÀ GIẢI QUYẾT CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN CẤP XÃ ÁP DỤNG TRÊN ĐỊA BÀN  TỈNH SÓC TRĂNG

(Ban hành kèm theo Quyết định số:    /QĐ-UBND ngày    tháng5 năm 2019 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Sóc Trăng)

Quy trình số: 01

THỦ TỤC: TẶNG GIẤY KHEN CỦA CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN CẤP XÃ VỀ THỰC HIỆN NHIỆM VỤ CHÍNH TRỊ

Trình tự các bước thực hiện

Nội dung công việc

Trách nhiệm thực hiện

Thời gian thực hiện

Kết quả/ sản phẩm

Bước 1

Đơn vị đề nghị tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND cấp xã về thực hiện nhiệm vụ chính trị gửi hồ sơ đến Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả thuộc UBND cấp xã

Tổ chức, Cá nhân

Khi tổ chức, cá nhân có nhu cầu

Hồ sơ hoàn thiện theo quy định

Bước 2

Công chức tiếp nhận hồ sơ, kiểm tra hồ sơ

- Nếu hồ sơ hợp lệ, vào sổ theo dõi hồ sơ- Mẫu số 02; in giấy tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả- Mẫu số 03 trao cho người nộp hồ sơ.

- Nếu hồ sơ không hợp lệ, hướng dẫn người nộp hồ sơ hoàn thiện hồ sơ- Mẫu số 01.

Nhập hồ sơ vào hệ thống thông tin điện tử một cửa điện tử và chuyển hồ sơ TTHC kèm theo phiếu kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ đến công chức phụ trách công tác Thi đua khen thưởng xử lý.

Công chức làm việc tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thuộc UBND cấp xã

01 ngày làm việc

Sổ theo dõi hồ sơ- Mẫu số 02

Giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả- Mẫu số 03

Phiếu hướng dẫn hoàn thiện hồ sơ- Mẫu số 01

Phiếu kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ- Mẫu số 04

Hệ thống thông tin một cửa điện tử được cập nhật dữ liệu

Bước 3

Công chức tiếp nhận hồ sơ tiến hành thẩm định hồ sơ:

- Nếu hồ sơ hợp lệ, Báo cáo Hội đồng thi đua khen thưởng cùng cấp, dự thảo Quyết định, tổng hợp trình Chủ tịch UBND quyết định khen thưởng

- Nếu hồ sơ không hợp lệ hoặc chưa đúng với quy định thì trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do

Công chức phụ trách công tác Thi đua khen thưởng

13 ngày làm việc

Hồ sơ

Phiếu kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ- Mẫu số 04

Bước 4

Lãnh đạo xem xét và phê duyệt Quyết định

Lãnh đạo ủy ban nhân dân cấp xã

05 ngày làm việc

Quyết định tặng Giấy khen của Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã về thực hiện nhiệm vụ chính trị

Bước 5

Văn thư vào sổ, ghi số và đóng dấu. Sau đó chuyển cho Công chức làm việc tại Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả để trả kết quả cho tổ chức, cá nhân theo quy định.

Văn thư

 

0,5 ngày làm việc

Sổ theo dõi hồ sơ- Mẫu số 02

Kết quả - Quyết định tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND cấp xã về thực hiện nhiệm vụ chính trị

Bước 6

Xác nhận trên hệ thống thông tin một cửa điện tử cấp xã về kết quả giải quyết thủ tục hành chính đã có tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả; thông báo cho tổ chức, cá nhân đến nhận kết quả theo quy định

Công chức làm việc tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thuộc UBND cấp xã

0,5 ngày làm việc

Kết quả giải quyết TTHC được xác nhận trên Hệ thống thông tin một cửa điện tử/Quyết định hoặc văn bản trả lời được trao cho tổ chức, cá nhân.

Tổng số thời gian giải quyết TTHC: 20 ngày làm việc

 

Quy trình số: 02

THỦ TỤC: TẶNG GIẤY KHEN CỦA CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN CẤP XÃ VỀ THÀNH TÍCH THI ĐUA THEO ĐỢT HOẶC CHUYÊN ĐỀ

Trình tự các bước thực hiện

Nội dung công việc

Trách nhiệm thực hiện

Thời gian thực hiện

Kết quả/ sản phẩm

Bước 1

Đơn vị đề nghị tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND cấp xã về thành tích thi đua theo đợt hoặc chuyên đề gửi hồ sơ đến Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả thuộc UBND cấp xã

Tổ chức, Cá nhân

Khi tổ chức, cá nhân có nhu cầu

Hồ sơ hoàn thiện theo quy định

Bước 2

Công chức tiếp nhận hồ sơ, kiểm tra hồ sơ

- Nếu hồ sơ hợp lệ, vào sổ theo dõi hồ sơ- Mẫu số 02; in giấy tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả- Mẫu số 03 trao cho người nộp hồ sơ;

- Nếu hồ sơ không hợp lệ, hướng dẫn người nộp hồ sơ hoàn thiện hồ sơ- Mẫu số 01

Nhập hồ sơ vào hệ thống thông tin điện tử một cửa điện tử và chuyển hồ sơ TTHC kèm theo phiếu kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ đến công chức phụ trách công tác Thi đua khen thưởng xử lý.

Công chức làm việc tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thuộc UBND cấp xã

1 ngày làm việc

Sổ theo dõi hồ sơ- Mẫu số 02

Giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả- Mẫu số 03

Phiếu hướng dẫn hoàn thiện hồ sơ- Mẫu số 01

Phiếu kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ- Mẫu số 04

Hệ thống thông tin một cửa điện tử được cập nhật dữ liệu

Bước 3

Công chức tiếp nhận hồ sơ tiến hành thẩm định hồ sơ:

- Nếu hồ sơ hợp lệ, Báo cáo Hội đồng thi đua khen thưởng cùng cấp, dự thảo Quyết định, tổng hợp trình Chủ tịch UBND quyết định khen thưởng

- Nếu hồ sơ không hợp lệ hoặc chưa đúng với quy định thì trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do

Công chức phụ trách công tác Thi đua khen thưởng

13 ngày làm việc

Hồ sơ

Phiếu kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ- Mẫu số 04

Bước 4

Lãnh đạo xem xét và phê duyệt Quyết định

Lãnh đạo ủy ban nhân dân cấp xã

05 ngày làm việc

Quyết định Tặng giấy khen của Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã về thành tích thi đua theo đợt hoặc chuyên đề

Bước 5

Văn thư vào sổ, ghi số và đóng dấu. Sau đó chuyển cho Công chức làm việc tại Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả để trả kết quả cho tổ chức, cá nhân theo quy định.

Văn thư

 

0,5 ngày làm việc

Sổ theo dõi hồ sơ- Mẫu số 02

Kết quả- Quyết định tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND cấp xã về thành tích thi đua theo đợt hoặc chuyên đề

Bước 6

Xác nhận trên hệ thống thông tin một cửa điện tử cấp xã về kết quả giải quyết thủ tục hành chính đã có tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả; thông báo cho tổ chức, cá nhân đến nhận kết quả theo quy định

Công chức làm việc tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thuộc UBND cấp xã

0,5 ngày làm việc

Kết quả giải quyết TTHC được xác nhận trên Hệ thống thông tin một cửa điện tử/Quyết định hoặc văn bản trả lời được trao cho tổ chức, cá nhân.

Tổng số thời gian giải quyết TTHC: 20 ngày làm việc

 

Quy trình số: 03

THỦ TỤC: TẶNG GIẤY KHEN CỦA CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN CẤP XÃ VỀ THÀNH TÍCH ĐỘT XUẤT

Trình tự các bước thực hiện

Nội dung công việc

Trách nhiệm thực hiện

Thời gian thực hiện

Kết quả/ sản phẩm

Bước 1

Đơn vị đề nghị tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND cấp xã về thành tích đột xuất gửi hồ sơ đến Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả thuộc UBND cấp xã

Tổ chức, Cá nhân

Khi tổ chức, cá nhân có nhu cầu

Hồ sơ hoàn thiện theo quy định

Bước 2

Công chức tiếp nhận hồ sơ, kiểm tra hồ sơ

- Nếu hồ sơ hợp lệ, vào sổ theo dõi hồ sơ- Mẫu số 02; in giấy tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả- Mẫu số 03 trao cho người nộp hồ sơ;

- Nếu hồ sơ không hợp lệ, hướng dẫn người nộp hồ sơ hoàn thiện hồ sơ- Mẫu số 01

Nhập hồ sơ vào hệ thống thông tin điện tử một cửa điện tử và chuyển hồ sơ TTHC kèm theo phiếu kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ đến công chức phụ trách công tác Thi đua khen thưởng xử lý.

Công chức làm việc tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thuộc UBND cấp xã

1 ngày làm việc

Sổ theo dõi hồ sơ- Mẫu số 02

Giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả- Mẫu số 03

Phiếu hướng dẫn hoàn thiện hồ sơ- Mẫu số 01

Phiếu kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ- Mẫu số 04

Hệ thống thông tin một cửa điện tử được cập nhật dữ liệu

Bước 3

Công chức tiếp nhận hồ sơ tiến hành thẩm định hồ sơ:

- Nếu hồ sơ hợp lệ, Báo cáo Hội đồng thi đua khen thưởng cùng cấp, dự thảo Quyết định, tổng hợp trình Chủ tịch UBND quyết định khen thưởng

- Nếu hồ sơ không hợp lệ hoặc chưa đúng với quy định thì trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do

Công chức phụ trách công tác Thi đua khen thưởng

13 ngày làm việc

Hồ sơ

Phiếu kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ- Mẫu số 04

Bước 4

Lãnh đạo xem xét và phê duyệt Quyết định

Lãnh đạo ủy ban nhân dân cấp xã

05 ngày làm việc

Quyết định Tặng giấy khen của Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã về thành tích đột xuất

Bước 5

Văn thư vào sổ, ghi số và đóng dấu. Sau đó chuyển cho Công chức làm việc tại Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả để trả kết quả cho tổ chức, cá nhân theo quy định.

Văn thư

 

0,5 ngày làm việc

Sổ theo dõi hồ sơ- Mẫu số 02

Kết quả- Quyết định tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND cấp xã về thành tích đột xuất

Bước 6

Xác nhận trên hệ thống thông tin một cửa điện tử cấp xã về kết quả giải quyết thủ tục hành chính đã có tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả; thông báo cho tổ chức, cá nhân đến nhận kết quả theo quy định

Công chức làm việc tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thuộc UBND cấp xã

0,5 ngày làm việc

Kết quả giải quyết TTHC được xác nhận trên Hệ thống thông tin một cửa điện tử/Quyết định hoặc văn bản trả lời được trao cho tổ chức, cá nhân.

Tổng số thời gian giải quyết TTHC: 20 ngày làm việc

 

Quy trình số: 4

THỦ TỤC: TẶNG GIẤY KHEN CỦA CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN CẤP XÃ CHO GIA ĐÌNH

Trình tự các bước thực hiện

Nội dung công việc

Trách nhiệm thực hiện

Thời gian thực hiện

Kết quả/ sản phẩm

Bước 1

Đơn vị đề nghị tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND cấp xã cho gia đình gửi hồ sơ đến Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả thuộc UBND cấp xã

Tổ chức, Cá nhân

Khi tổ chức, cá nhân có nhu cầu

Hồ sơ hoàn thiện theo quy định

Bước 2

Công chức tiếp nhận hồ sơ, kiểm tra hồ sơ

- Nếu hồ sơ hợp lệ, vào sổ theo dõi hồ sơ- Mẫu số 02; in giấy tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả- Mẫu số 03 trao cho người nộp hồ sơ;

- Nếu hồ sơ không hợp lệ, hướng dẫn người nộp hồ sơ hoàn thiện hồ sơ- Mẫu số 01

Nhập hồ sơ vào hệ thống thông tin điện tử một cửa điện tử và chuyển hồ sơ TTHC kèm theo phiếu kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ đến công chức phụ trách công tác Thi đua khen thưởng xử lý.

Công chức làm việc tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thuộc UBND cấp xã

1 ngày làm việc

Sổ theo dõi hồ sơ- Mẫu số 02

Giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả- Mẫu số 03

Phiếu hướng dẫn hoàn thiện hồ sơ- Mẫu số 01

Phiếu kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ- Mẫu số 04

Hệ thống thông tin một cửa điện tử được cập nhật dữ liệu

Bước 3

Công chức tiếp nhận hồ sơ tiến hành thẩm định hồ sơ:

- Nếu hồ sơ hợp lệ, Báo cáo Hội đồng thi đua khen thưởng cùng cấp, dự thảo Quyết định, tổng hợp trình Chủ tịch UBND quyết định khen thưởng

- Nếu hồ sơ không hợp lệ hoặc chưa đúng với quy định thì trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do

Công chức phụ trách công tác Thi đua khen thưởng

13 ngày làm việc

Hồ sơ

Phiếu kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ- Mẫu số 04

Bước 4

Lãnh đạo xem xét và phê duyệt Quyết định

Lãnh đạo ủy ban nhân dân cấp xã

05 ngày làm việc

Quyết định Tặng giấy khen của Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã cho gia đình

Bước 5

Văn thư vào sổ, ghi số và đóng dấu. Sau đó chuyển cho Công chức làm việc tại Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả để trả kết quả cho tổ chức, cá nhân theo quy định.

Văn thư

 

0,5 ngày làm việc

Sổ theo dõi hồ sơ- Mẫu số 02

Kết quả- Quyết định tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND cấp xã cho gia đình

Bước 6

Xác nhận trên hệ thống thông tin một cửa điện tử cấp xã về kết quả giải quyết thủ tục hành chính đã có tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả; thông báo cho tổ chức, cá nhân đến nhận kết quả theo quy định

Công chức làm việc tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thuộc UBND cấp xã

0,5 ngày làm việc

Kết quả giải quyết TTHC được xác nhận trên Hệ thống thông tin một cửa điện tử/Quyết định hoặc văn bản trả lời được trao cho tổ chức, cá nhân.

Tổng số thời gian giải quyết TTHC: 20 ngày làm việc

 

Quy trình số: 05

THỦ TỤC: TẶNG DANH HIỆU LAO ĐỘNG TIÊN TIẾN

Trình tự các bước thực hiện

Nội dung công việc

Trách nhiệm thực hiện

Thời gian thực hiện

Kết quả/ sản phẩm

Bước 1

Đơn vị đề nghị xét tặng danh hiệu Lao động tiên tiến gửi hồ sơ tại Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả thuộc UBND cấp xã

Tổ chức, Cá nhân

Khi tổ chức, cá nhân có nhu cầu

Hồ sơ hoàn thiện theo quy định

Bước 2

Công chức tiếp nhận hồ sơ, kiểm tra hồ sơ

- Nếu hồ sơ hợp lệ, vào sổ theo dõi hồ sơ- Mẫu số 02; in giấy tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả- Mẫu số 03 trao cho người nộp hồ sơ;

- Nếu hồ sơ không hợp lệ, hướng dẫn người nộp hồ sơ hoàn thiện hồ sơ- Mẫu số 01

Nhập hồ sơ vào hệ thống thông tin điện tử một cửa điện tử và chuyển hồ sơ TTHC kèm theo phiếu kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ đến công chức phụ trách công tác Thi đua khen thưởng xử lý.

Công chức làm việc tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thuộc UBND cấp xã

0,5 ngày làm việc

Sổ theo dõi hồ sơ- Mẫu số 02

Giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả- Mẫu số 03

Phiếu hướng dẫn hoàn thiện hồ sơ- Mẫu số 01

Phiếu kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ- Mẫu số 04

Hệ thống thông tin một cửa điện tử được cập nhật dữ liệu

Bước 3

Công chức tiếp nhận hồ sơ tiến hành thẩm định hồ sơ:

- Nếu hồ sơ hợp lệ, Báo cáo Hội đồng thi đua khen thưởng cùng cấp, dự thảo Quyết định, tổng hợp trình Chủ tịch UBND quyết định khen thưởng

- Nếu hồ sơ không hợp lệ hoặc chưa đúng với quy định thì trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do

Công chức phụ trách lĩnh vực Nội vụ

06 ngày làm việc

Hồ sơ

Phiếu kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ- Mẫu số 04

Bước 4

Lãnh đạo xem xét và phê duyệt Quyết định

Lãnh đạo ủy ban nhân dân cấp xã

2,5 ngày làm việc

Quyết định tặng Danh hiệu lao động tiên tiến

Bước 5

Văn thư vào sổ, ghi số và đóng dấu. Sau đó chuyển cho Công chức làm việc tại Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả để trả kết quả cho tổ chức, cá nhân theo quy định.

Văn thư

 

0,5 ngày làm việc

Sổ theo dõi hồ sơ- Mẫu số 02

Kết quả- Quyết định tặng tặng Danh hiệu lao động tiên tiến

Bước 6

Xác nhận trên hệ thống thông tin một cửa điện tử cấp xã về kết quả giải quyết thủ tục hành chính đã có tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả; thông báo cho tổ chức, cá nhân đến nhận kết quả theo quy định

Công chức làm việc tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thuộc UBND cấp xã

0,5 ngày làm việc

Kết quả giải quyết TTHC được xác nhận trên Hệ thống thông tin một cửa điện tử/Quyết định hoặc văn bản trả lời được trao cho tổ chức, cá nhân.

Tổng số thời gian giải quyết TTHC: 10 ngày làm việc

 

Quy trình số: 06

THỦ TỤC: ĐĂNG KÝ HOẠT ĐỘNG TÍN NGƯỠNG

Trình tự các bước thực hiện

Nội dung công việc

Trách nhiệm thực hiện

Thời gian thực hiện

Kết quả/ sản phẩm

Bước 1

Người đại diện hoặc ban quản lý cơ sở tín ngưỡng có trách nhiệm gửi văn bản đăng ký đến Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả thuộc UBND cấp xã nơi có cơ sở tín ngưỡng

Người đại diện hoặc ban quản lý cơ sở tín ngưỡng

Hàng năm chậm nhất là 30 ngày trước ngày cơ sở tín ngưỡng bắt đầu hoạt động tín ngưỡng.

Hồ sơ hoàn thiện theo quy định

Bước 2

Công chức tiếp nhận hồ sơ, kiểm tra hồ sơ

- Nếu hồ sơ hợp lệ, vào sổ theo dõi hồ sơ- Mẫu số 02; in giấy tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả- Mẫu số 03 trao cho người nộp hồ sơ;

- Nếu hồ sơ không hợp lệ, hướng dẫn người nộp hồ sơ hoàn thiện hồ sơ- Mẫu số 01

Nhập hồ sơ vào hệ thống thông tin điện tử một cửa điện tử và chuyển hồ sơ TTHC kèm theo phiếu kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ đến công chức phụ trách lĩnh vực Tôn giáo xử lý

Công chức làm việc tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thuộc UBND cấp xã

01 ngày làm việc

Sổ theo dõi hồ sơ- Mẫu số 02

Giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả- Mẫu số 03

Phiếu hướng dẫn hoàn thiện hồ sơ- Mẫu số 01

Phiếu kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ- Mẫu số 04

Hệ thống thông tin một cửa điện tử được cập nhật dữ liệu

Bước 3

Công chức tiếp nhận hồ sơ tiến hành thẩm định hồ sơ:

- Nếu hồ sơ hợp lệ soạn thảo văn bản chấp thuận về việc đăng ký hoạt động tín ngưỡng, trình Chủ tịch UBND phê duyệt

- Nếu hồ sơ không hợp lệ hoặc chưa đúng với quy định thì trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do

Công chức phụ trách lĩnh vực Tôn giáo

10 ngày làm việc

Hồ sơ

Phiếu kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ- Mẫu số 04

Bước 4

Lãnh đạo xem xét và phê duyệt văn bản chấp thuận hoặc không chấp thuận về việc đăng ký hoạt động tín ngưỡng

Lãnh đạo ủy ban nhân dân cấp xã

03 ngày làm việc

Văn bản chấp thuận hoặc không chấp thuận về việc đăng ký hoạt động tín ngưỡng

Bước 5

Văn thư vào sổ, ghi số và đóng dấu. Sau đó chuyển cho Công chức làm việc tại Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả để trả kết quả cho tổ chức, cá nhân theo quy định.

Văn thư

 

0,5 ngày làm việc

Sổ theo dõi hồ sơ- Mẫu số 02

Kết quả - Văn bản chấp thuận hoặc không chấp thuận về việc đăng ký hoạt động tín ngưỡng

Bước 6

Xác nhận trên hệ thống thông tin một cửa điện tử cấp xã về kết quả giải quyết thủ tục hành chính đã có tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả; thông báo cho tổ chức, cá nhân đến nhận kết quả theo quy định

Công chức làm việc tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thuộc UBND cấp xã

0,5 ngày làm việc

Kết quả giải quyết TTHC được xác nhận trên Hệ thống thông tin một cửa điện tử/Văn bản chấp thuận hoặc không chấp thuận về việc đăng ký hoạt động tín ngưỡng được trao cho tổ chức, cá nhân.

Tổng số thời gian giải quyết TTHC: 15 ngày làm việc

 

Quy trình số: 07

THỦ TỤC: ĐĂNG KÝ BỔ SUNG HOẠT ĐỘNG TÍN NGƯỠNG

Trình tự các bước thực hiện

Nội dung công việc

Trách nhiệm thực hiện

Thời gian thực hiện

Kết quả/ sản phẩm

Bước 1

Người đại diện hoặc ban quản lý cơ sở tín ngưỡng có trách nhiệm gửi văn bản đăng ký bổ sung hoạt động tín ngưỡng đến Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả thuộc UBND cấp xã nơi có cơ sở tín ngưỡng

Người đại diện hoặc ban quản lý cơ sở tín ngưỡng

Chậm nhất 20 ngày trước ngày diễn ra hoạt động tín ngưỡng

 

Hồ sơ hoàn thiện theo quy định

Bước 2

Công chức tiếp nhận hồ sơ, kiểm tra hồ sơ

- Nếu hồ sơ hợp lệ, vào sổ theo dõi hồ sơ- Mẫu số 02; in giấy tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả- Mẫu số 03 trao cho người nộp hồ sơ;

- Nếu hồ sơ không hợp lệ, hướng dẫn người nộp hồ sơ hoàn thiện hồ sơ- Mẫu số 01

Nhập hồ sơ vào hệ thống thông tin điện tử một cửa điện tử và chuyển hồ sơ TTHC kèm theo phiếu kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ đến công chức phụ trách lĩnh vực Tôn giáo xử lý

Công chức làm việc tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thuộc UBND cấp xã

01 ngày làm việc

Sổ theo dõi hồ sơ- Mẫu số 02

Giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả- Mẫu số 03

Phiếu hướng dẫn hoàn thiện hồ sơ- Mẫu số 01

Phiếu kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ- Mẫu số 04

Hệ thống thông tin một cửa điện tử được cập nhật dữ liệu

Bước 3

Công chức tiếp nhận hồ sơ tiến hành thẩm định hồ sơ:

- Nếu hồ sơ hợp lệ soạn thảo văn bản chấp thuận về việc đăng ký hoạt động tín ngưỡng bổ sung, trình Chủ tịch UBND phê duyệt

- Nếu hồ sơ không hợp lệ hoặc chưa đúng với quy định thì trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do

Công chức phụ trách lĩnh vực Tôn giáo

10 ngày làm việc

Hồ sơ

Phiếu kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ- Mẫu số 04

Bước 4

Lãnh đạo xem xét và phê duyệt Văn bản trả lời chấp thuận hoặc không chấp thuận về việc đăng ký hoạt động tín ngưỡng bổ sung.

Lãnh đạo ủy ban nhân dân cấp xã

03 ngày làm việc

Văn bản trả lời chấp thuận hoặc không chấp thuận về việc đăng ký hoạt động tín ngưỡng bổ sung.

Bước 5

Văn thư vào sổ, ghi số và đóng dấu, Sau đó chuyển cho Công chức làm việc tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả để trả kết quả cho tổ chức, cá nhân theo quy định.

 Văn thư

 

0,5 ngày làm việc

Sổ theo dõi hồ sơ- Mẫu số 02

Kết quả - Văn bản trả lời chấp thuận hoặc không chấp thuận về việc đăng ký hoạt động tín ngưỡng bổ sung.

Bước 6

Xác nhận trên hệ thống thông tin một cửa điện tử cấp xã về kết quả giải quyết thủ tục hành chính đã có tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả; thông báo cho tổ chức, cá nhân đến nhận kết quả theo quy định

Công chức làm việc tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thuộc UBND cấp xã

0,5 ngày làm việc

Kết quả giải quyết TTHC được xác nhận trên Hệ thống thông tin một cửa điện tử/Văn bản chấp thuận hoặc không chấp thuận về việc đăng ký hoạt động tín ngưỡng bổ sung được trao cho tổ chức, cá nhân.

Tổng số thời gian giải quyết TTHC: 15 ngày làm việc

 

Quy trình số: 08

THỦ TỤC: ĐĂNG KÝ SINH HOẠT TÔN GIÁO TẬP TRUNG

Trình tự các bước thực hiện

Nội dung công việc

Trách nhiệm thực hiện

Thời gian thực hiện

Kết quả/ sản phẩm

Bước 1

Tổ chức tôn giáo, tổ chức được cấp chứng nhận đăng ký hoạt động tôn giáo hoặc người đại diện của nhóm người theo tôn giáo đối với trường hợp quy định tại Khoản 2 Điều 16 Luật Tín ngưỡng, tôn giáo gửi hồ sơ đăng ký sinh hoạt tôn giáo tập trung đến Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thuộc Ủy ban nhân dân cấp xã nơi có địa điểm hợp pháp để sinh hoạt tôn giáo.

Tổ chức tôn giáo, tổ chức được cấp chứng nhận đăng ký hoạt động tôn giáo hoặc người đại diện của nhóm người theo tôn giáo

Khi Tổ chức tôn giáo có nhu cầu

Hồ sơ hoàn thiện theo quy định

Bước 2

Công chức tiếp nhận hồ sơ, kiểm tra hồ sơ

- Nếu hồ sơ hợp lệ, vào sổ theo dõi hồ sơ- Mẫu số 02; in giấy tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả- Mẫu số 03 trao cho người nộp hồ sơ;

- Nếu hồ sơ không hợp lệ, hướng dẫn người nộp hồ sơ hoàn thiện hồ sơ- Mẫu số 01

Nhập hồ sơ vào hệ thống thông tin điện tử một cửa điện tử và chuyển hồ sơ TTHC kèm theo phiếu kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ đến công chức phụ trách lĩnh vực Tôn giáo xử lý

Công chức làm việc tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thuộc UBND cấp xã

01 ngày làm việc

Sổ theo dõi hồ sơ- Mẫu số 02

Giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả- Mẫu số 03

Phiếu hướng dẫn hoàn thiện hồ sơ- Mẫu số 01

Phiếu kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ- Mẫu số 04

Hệ thống thông tin một cửa điện tử được cập nhật dữ liệu

Bước 3

Công chức tiếp nhận hồ sơ tiến hành thẩm định hồ sơ:

- Nếu hồ sơ hợp lệ soạn thảo văn bản chấp thuận về việc đăng ký sinh hoạt tôn giáo tập trung, trình Chủ tịch UBND phê duyệt

- Nếu hồ sơ không hợp lệ hoặc chưa đúng với quy định thì trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do

Công chức phụ trách lĩnh vực Tôn giáo

13 ngày làm việc

Hồ sơ

Phiếu kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ- Mẫu số 04

Bước 4

Lãnh đạo xem xét và phê duyệt Văn bản trả lời chấp thuận hoặc không chấp thuận về việc đăng ký sinh hoạt tôn giáo tập trung

Lãnh đạo ủy ban nhân dân cấp xã

05 ngày làm việc

Văn bản trả lời chấp thuận hoặc không chấp thuận về việc đăng ký sinh hoạt tôn giáo tập trung

Bước 5

Văn thư vào sổ, ghi số và đóng dấu, Sau đó chuyển cho Công chức làm việc tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả để trả kết quả cho tổ chức, cá nhân theo quy định.

 Văn thư

 

0,5 ngày làm việc

Sổ theo dõi hồ sơ- Mẫu số 02

Kết quả - Văn bản trả lời chấp thuận hoặc không chấp thuận về việc đăng ký sinh hoạt tôn giáo tập trung

Bước 6

Xác nhận trên hệ thống thông tin một cửa điện tử cấp xã về kết quả giải quyết thủ tục hành chính đã có tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả; thông báo cho tổ chức, cá nhân đến nhận kết quả theo quy định

Công chức làm việc tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thuộc UBND cấp xã

0,5 ngày làm việc

Kết quả giải quyết TTHC được xác nhận trên Hệ thống thông tin một cửa điện tử/Văn bản trả lời chấp thuận hoặc không chấp thuận về việc đăng ký sinh hoạt tôn giáo tập trung được trao cho tổ chức, cá nhân.

Tổng số thời gian giải quyết TTHC: 20 ngày làm việc

 

Quy trình số: 09

THỦ TỤC: THÔNG BÁO DANH MỤC HOẠT ĐỘNG TÔN GIÁO ĐỐI VỚI TỔ CHỨC CÓ ĐỊA BÀN HOẠT ĐỘNG TÔN GIÁO Ở MỘT XÃ

Tình tự các bước thực hiện

Nội dung công việc

Trách nhiệm thực hiện

Thời gian thực hiện

Kết quả/ sản phẩm

Bước 1

Tổ chức tôn giáo trực thuộc có địa bàn hoạt động tôn giáo ở một xã gửi văn bản thông báo về danh mục hoạt động tôn giáo diễn ra hàng năm đến Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thuộc Ủy ban nhân dân cấp xã.

Tổ chức tôn giáo trực thuộc

Chậm nhất là 30 ngày kể từ ngày được chấp thuận

Hồ sơ hoàn thiện theo quy định

Bước 2

Công chức tiếp nhận hồ sơ, kiểm tra hồ sơ

- Nếu hồ sơ hợp lệ, vào sổ theo dõi hồ sơ- Mẫu số 02; in giấy tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả- Mẫu số 03 trao cho người nộp hồ sơ; Chuyển hồ sơ kèm theo phiếu kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ đến công chức phụ trách lĩnh vực Tôn Giáo xử lý

- Nếu hồ sơ không hợp lệ, hướng dẫn người nộp hồ sơ hoàn thiện hồ sơ- Mẫu số 01

Công chức làm việc tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thuộc UBND cấp xã

Giờ hành chính

Sổ theo dõi hồ sơ- Mẫu số 02

Giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả- Mẫu số 03

Phiếu hướng dẫn hoàn thiện hồ sơ- Mẫu số 01

Phiếu kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ- Mẫu số 04

Bước 3

Công chức tiếp nhận hồ sơ tiến hành thẩm định hồ sơ và trình Lãnh đạo duyệt Văn bản xác nhận của Ủy ban nhân dân cấp xã về việc tiếp nhận thông báo.

Văn bản thông báo được lưu tại Ủy ban nhân dân cấp xã để thực hiện công tác quản lý nhà nước về tín ngưỡng, tôn giáo.

Công chức phụ trách lĩnh vực Tôn giáo

Giờ hành chính

Hồ sơ

Phiếu kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ kèm theo hồ sơ- Mẫu số 04

Tổng số thời gian giải quyết TTHC: ngay sau khi UBND cấp xã nhận được thông báo hợp lệ

 

Quy trình số: 10

THỦ TỤC: THÔNG BÁO DANH MỤC HOẠT ĐỘNG TÔN GIÁO BỔ SUNG ĐỐI VỚI TỔ CHỨC CÓ ĐỊA BÀN HOẠT ĐỘNG TÔN GIÁO Ở MỘT XÃ

Tình tự các bước thực hiện

Nội dung công việc

Trách nhiệm thực hiện

Thời gian thực hiện

Kết quả/ sản phẩm

Bước 1

Chậm nhất là 20 ngày trước khi diễn ra hoạt động tôn giáo không có trong danh mục đã thông báo hàng năm, người đại diện của tổ chức tôn giáo trực thuộc có địa bàn hoạt động tôn giáo ở một xã gửi văn bản thông báo danh mục hoạt động tôn giáo bổ sung đến Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thuộc Ủy ban nhân dân cấp xã.

Người đại diện của tổ chức tôn giáo

Chậm nhất là 20 ngày trước khi diễn ra hoạt động tôn giáo

Hồ sơ hoàn thiện theo quy định

Bước 2

Công chức tiếp nhận hồ sơ, kiểm tra hồ sơ

- Nếu hồ sơ hợp lệ, vào sổ theo dõi hồ sơ- Mẫu số 02; in giấy tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả- Mẫu số 03 trao cho người nộp hồ sơ; Chuyển hồ sơ kèm theo phiếu kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ đến công chức phụ trách lĩnh vực Tôn Giáo xử lý

- Nếu hồ sơ không hợp lệ, hướng dẫn người nộp hồ sơ hoàn thiện hồ sơ- Mẫu số 01

Công chức làm việc tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thuộc UBND cấp xã

Giờ hành chính

Sổ theo dõi hồ sơ- Mẫu số 02

Giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả- Mẫu số 03

Phiếu hướng dẫn hoàn thiện hồ sơ- Mẫu số 01

Phiếu kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ- Mẫu số 04

Bước 3

Công chức tiếp nhận hồ sơ tiến hành thẩm định hồ sơ và trình Lãnh đạo duyệt Văn bản xác nhận của Ủy ban nhân dân cấp xã về việc tiếp nhận thông báo.

Văn bản thông báo được lưu tại Ủy ban nhân dân cấp xã để thực hiện công tác quản lý nhà nước về tín ngưỡng, tôn giáo.

Công chức phụ trách lĩnh vực Tôn giáo

Giờ hành chính

Hồ sơ

Phiếu kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ kèm theo hồ sơ- Mẫu số 04

Tổng số thời gian giải quyết TTHC: Ngay sau khi UBND cấp xã nhận được thông báo hợp lệ

 

Quy trình số: 11

THỦ TỤC: ĐĂNG KÝ THAY ĐỔI NGƯỜI ĐẠI DIỆN CỦA NHÓM SINH HOẠT TÔN GIÁO TẬP TRUNG

Trình tự các bước thực hiện

Nội dung công việc

Trách nhiệm thực hiện

Thời gian thực hiện

Kết quả/ sản phẩm

Bước 1

Nhóm sinh hoạt tôn giáo tập trung gửi hồ sơ đăng ký thay đổi người đại diện đến Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thuộc Ủy ban nhân dân cấp xã nơi có địa điểm sinh hoạt tôn giáo tập trung

Nhóm sinh hoạt tôn giáo tập trung

Khi Nhóm sinh hoạt tôn giáo tập trung có nhu cầu

Hồ sơ hoàn thiện theo quy định

Bước 2

Công chức tiếp nhận hồ sơ, kiểm tra hồ sơ

- Nếu hồ sơ hợp lệ, vào sổ theo dõi hồ sơ- Mẫu số 02; in giấy tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả- Mẫu số 03 trao cho người nộp hồ sơ;

- Nếu hồ sơ không hợp lệ, hướng dẫn người nộp hồ sơ hoàn thiện hồ sơ- Mẫu số 01

Nhập hồ sơ vào hệ thống thông tin điện tử một cửa điện tử và chuyển hồ sơ TTHC kèm theo phiếu kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ đến công chức phụ trách lĩnh vực Tôn giáo xử lý

Công chức làm việc tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thuộc UBND cấp xã

01 ngày làm việc

Sổ theo dõi hồ sơ- Mẫu số 02

Giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả- Mẫu số 03

Phiếu hướng dẫn hoàn thiện hồ sơ- Mẫu số 01

Phiếu kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ- Mẫu số 04

Hệ thống thông tin một cửa điện tử được cập nhật dữ liệu

Bước 3

Công chức tiếp nhận hồ sơ tiến hành thẩm định hồ sơ:

- Nếu hồ sơ hợp lệ soạn thảo văn bản trả lời chấp thuận về việc đăng ký thay đổi người đại diện của nhóm sinh hoạt tôn giáo tập trung trình Chủ tịch UBND phê duyệt

- Nếu hồ sơ không hợp lệ hoặc chưa đúng với quy định thì trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do

Công chức phụ trách lĩnh vực Nội vụ (Tôn giáo)

10 ngày làm việc

Hồ sơ

Phiếu kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ- Mẫu số 04

Bước 4

Lãnh đạo xem xét và phê duyệt Văn bản trả lời chấp thuận hoặc không chấp thuận về việc đăng ký thay đổi người đại diện của nhóm sinh hoạt tôn giáo tập trung.

Lãnh đạo ủy ban nhân dân cấp xã

03 ngày làm việc

Văn bản trả lời chấp thuận hoặc không chấp thuận về việc đăng ký thay đổi người đại diện của nhóm sinh hoạt tôn giáo tập trung.

Bước 5

Văn thư vào sổ, ghi số và đóng dấu, Sau đó chuyển cho công chức phụ trách trả kết quả cho tổ chức, cá nhân theo quy định.

Văn thư

0,5 ngày làm việc

Sổ theo dõi hồ sơ- Mẫu số 02

Kết quả - Văn bản trả lời chấp thuận hoặc không chấp thuận về việc đăng ký thay đổi người đại diện của nhóm sinh hoạt tôn giáo tập trung.

Bước 6

Xác nhận trên hệ thống thông tin một cửa điện tử cấp xã về kết quả giải quyết thủ tục hành chính đã có tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả; thông báo cho tổ chức, cá nhân đến nhận kết quả theo quy định

Công chức làm việc tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thuộc UBND cấp xã

0,5 ngày làm việc

Kết quả giải quyết TTHC được xác nhận trên Hệ thống thông tin một cửa điện tử/Văn bản trả lời chấp thuận hoặc không chấp thuận về việc đăng ký thay đổi người đại diện của nhóm sinh hoạt tôn giáo tập trung.

Tổng số thời gian giải quyết TTHC: 15 ngày làm việc

 

Quy trình số: 12

THỦ TỤC: ĐỀ NGHỊ THAY ĐỔI ĐỊA ĐIỂM SINH HOẠT TÔN GIÁO TẬP TRUNG TRONG ĐỊA BÀN MỘT XÃ

Trình tự các bước thực hiện

Nội dung công việc

Trách nhiệm thực hiện

Thời gian thực hiện

Kết quả/ sản phẩm

Bước 1

Người đại diện của nhóm sinh hoạt tôn giáo tập trung gửi hồ sơ thay đổi địa điểm sinh hoạt tôn giáo tập trung đến Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thuộc Ủy ban nhân dân cấp xã nơi có địa điểm hợp pháp để sinh hoạt tôn giáo

Người đại diện của nhóm sinh hoạt tôn giáo tập trung

Khi có nhu cầu

Hồ sơ hoàn thiện theo quy định

Bước 2

Công chức tiếp nhận hồ sơ, kiểm tra hồ sơ

- Nếu hồ sơ hợp lệ, vào sổ theo dõi hồ sơ- Mẫu số 02; in giấy tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả- Mẫu số 03 trao cho người nộp hồ sơ;

- Nếu hồ sơ không hợp lệ, hướng dẫn người nộp hồ sơ hoàn thiện hồ sơ- Mẫu số 01

Nhập hồ sơ vào hệ thống thông tin điện tử một cửa điện tử và chuyển hồ sơ TTHC kèm theo phiếu kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ đến công chức phụ trách lĩnh vực Tôn giáo xử lý

Công chức làm việc tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thuộc UBND cấp xã

01 ngày làm việc

Sổ theo dõi hồ sơ- Mẫu số 02

Giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả- Mẫu số 03

Phiếu hướng dẫn hoàn thiện hồ sơ- Mẫu số 01

Phiếu kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ- Mẫu số 04

Hệ thống thông tin một cửa điện tử được cập nhật dữ liệu

Bước 3

Công chức tiếp nhận hồ sơ tiến hành thẩm định hồ sơ:

- Nếu hồ sơ hợp lệ soạn thảo Văn bản trả lời chấp thuận về việc đề nghị thay đổi địa điểm sinh hoạt tôn giáo tập trung trình Chủ tịch UBND phê duyệt

- Nếu hồ sơ không hợp lệ hoặc chưa đúng với quy định thì trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do

Công chức phụ trách lĩnh vực Nội vụ (Tôn giáo)

10 ngày làm việc

Hồ sơ

Phiếu kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ- Mẫu số 04

Bước 4

Lãnh đạo xem xét và phê duyệt Văn bản trả lời chấp thuận hoặc không chấp thuận về việc đề nghị thay đổi địa điểm sinh hoạt tôn giáo tập trung.

Lãnh đạo ủy ban nhân dân cấp xã

3 ngày làm việc

Văn bản trả lời chấp thuận hoặc không chấp thuận về việc đề nghị thay đổi địa điểm sinh hoạt tôn giáo tập trung.

Bước 5

Văn thư vào sổ, ghi số và đóng dấu, sau đó chuyển cho công chức làm việc tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả để trả kết quả cho tổ chức, cá nhân theo quy định.

 Văn thư

 

0,5 ngày làm việc

Sổ theo dõi hồ sơ- Mẫu số 02

Kết quả - Văn bản trả lời chấp thuận hoặc không chấp thuận về việc đề nghị thay đổi địa điểm sinh hoạt tôn giáo tập trung

Bước 6

Xác nhận trên hệ thống thông tin một cửa điện tử cấp xã về kết quả giải quyết thủ tục hành chính đã có tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả; thông báo cho tổ chức, cá nhân đến nhận kết quả theo quy định

Công chức làm việc tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thuộc UBND cấp xã

0,5 ngày làm việc

Kết quả giải quyết TTHC được xác nhận trên Hệ thống thông tin một cửa điện tử/Văn bản trả lời chấp thuận hoặc không chấp thuận về việc đề nghị thay đổi địa điểm sinh hoạt tôn giáo tập trung

Tổng số thời gian giải quyết TTHC: 15 ngày làm việc

 

Quy trình số: 13

THỦ TỤC: ĐỀ NGHỊ THAY ĐỔI ĐỊA ĐIỂM SINH HOẠT TÔN GIÁO TẬP TRUNG ĐẾN ĐỊA BÀN XÃ KHÁC

Trình tự các bước thực hiện

Nội dung công việc

Trách nhiệm thực hiện

Thời gian thực hiện

Kết quả/ sản phẩm

Bước 1

Người đại diện của nhóm sinh hoạt tôn giáo tập trung gửi hồ sơ đề nghị thay đổi địa điểm sinh hoạt tôn giáo tập trung đến địa bàn xã khác đến Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thuộc Ủy ban nhân dân cấp xã nơi dự kiến đặt địa điểm mới.

Người đại diện của nhóm sinh hoạt tôn giáo tập trung

Khi có nhu cầu

Hồ sơ hoàn thiện theo quy định

Bước 2

Công chức tiếp nhận hồ sơ, kiểm tra hồ sơ

- Nếu hồ sơ hợp lệ, vào sổ theo dõi hồ sơ- Mẫu số 02; in giấy tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả- Mẫu số 03 trao cho người nộp hồ sơ;

- Nếu hồ sơ không hợp lệ, hướng dẫn người nộp hồ sơ hoàn thiện hồ sơ- Mẫu số 01

Nhập hồ sơ vào hệ thống thông tin điện tử một cửa điện tử và chuyển hồ sơ TTHC kèm theo phiếu kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ đến công chức phụ trách lĩnh vực Tôn giáo xử lý

Công chức làm việc tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thuộc UBND cấp xã

01 ngày làm việc

Sổ theo dõi hồ sơ- Mẫu số 02

Giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả- Mẫu số 03

Phiếu hướng dẫn hoàn thiện hồ sơ- Mẫu số 01

Phiếu kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ- Mẫu số 04

Hệ thống thông tin một cửa điện tử được cập nhật dữ liệu

Bước 3

Công chức tiếp nhận hồ sơ tiến hành thẩm định hồ sơ:

- Nếu hồ sơ hợp lệ, soạn thảo văn bản xin ý kiến UBND cấp huyện về việc thay đổi địa điểm sinh hoạt tôn giáo tập trung trình Chủ tịch UBND cấp xã phê duyệt và gửi hồ sơ đến UBND cấp huyện.

 - Nếu hồ sơ không hợp lệ hoặc chưa đúng với quy định thì trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do

Công chức phụ trách lĩnh vực Tôn giáo

04 ngày làm việc

Hồ sơ

Phiếu kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ- Mẫu số 04

Văn bản xin ý kiến UBND cấp huyện về việc thay đổi địa điểm sinh hoạt tôn giáo tập trung

 

Bước 4

UBND cấp huyện xem xét, trả lời UBND cấp xã bằng văn bản

UBND cấp huyện

10 ngày làm việc

Văn bản trả lời của UBND cấp huyện

Bước 5

Tiếp nhận Văn bản trả lời của UBND cấp huyện, soạn thảo Văn bản trả lời chấp thuận hoặc không chấp thuận về việc đề nghị thay đổi địa điểm sinh hoạt tôn giáo tập trung trình Lãnh đạo UBND cấp xã phê duyệt.

- Công chức phụ trách lĩnh vực Tôn giáo

- Lãnh đạo UBND cấp xã

 

04 ngày làm việc

Hồ sơ

Phiếu kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ- Mẫu số 04

Văn bản trả lời chấp thuận hoặc không chấp thuận về việc đề nghị thay đổi địa điểm sinh hoạt tôn giáo tập trung

Bước 6

Văn thư vào sổ, ghi số và đóng dấu, sau đó chuyển cho công chức làm việc tại bộ phận tiếp nhận và trả kết để trả kết quả cho tổ chức, cá nhân theo quy định.

 Văn thư

 

0,5 ngày làm việc

Sổ theo dõi hồ sơ- Mẫu số 02

Kết quả - Văn bản trả lời chấp thuận hoặc không chấp thuận về việc đề nghị thay đổi địa điểm sinh hoạt tôn giáo tập trung

Bước 7

Xác nhận trên hệ thống thông tin một cửa điện tử cấp xã về kết quả giải quyết thủ tục hành chính đã có tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả; thông báo cho tổ chức, cá nhân đến nhận kết quả theo quy định.

Công chức làm việc tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thuộc UBND cấp xã

0,5 ngày làm việc

Kết quả giải quyết TTHC được xác nhận trên Hệ thống thông tin một cửa điện tử/Văn bản trả lời chấp thuận hoặc không chấp thuận về việc đề nghị thay đổi địa điểm sinh hoạt tôn giáo tập trung

Tổng số thời gian giải quyết TTHC: 20 ngày làm việc

 

Quy trình số: 14

THỦ TỤC: THÔNG BÁO VỀ VIỆC THAY ĐỔI ĐỊA ĐIỂM SINH HOẠT TÔN GIÁO TẬP TRUNG

Trình tự các bước thực hiện

Nội dung công việc

Trách nhiệm thực hiện

Thời gian thực hiện

Kết quả/ sản phẩm

Bước 1

Chậm nhất là 10 ngày kể từ ngày được chấp thuận địa điểm mới, nhóm sinh hoạt tôn giáo tập trung phải chấm dứt sinh hoạt tôn giáo tại địa điểm cũ và thông báo bằng văn bản đến Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Ủy ban nhân dân cấp xã nơi có địa điểm sinh hoạt tôn giáo tập trung cũ.

Nhóm sinh hoạt tôn giáo tập trung

Chậm nhất là 10 ngày kể từ ngày được chấp thuận địa điểm mới

Hồ sơ hoàn thiện theo quy định

Bước 2

Công chức tiếp nhận hồ sơ, kiểm tra hồ sơ

- Nếu hồ sơ hợp lệ, vào sổ theo dõi hồ sơ- Mẫu số 02; in giấy tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả- Mẫu số 03 trao cho người nộp hồ sơ; Chuyển hồ sơ kèm theo phiếu kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ đến công chức phụ trách lĩnh vực Tôn giáo xử lý

- Nếu hồ sơ không hợp lệ, hướng dẫn người nộp hồ sơ hoàn thiện hồ sơ- Mẫu số 01

Công chức làm việc tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thuộc UBND cấp xã

Giờ hành chính

Sổ theo dõi hồ sơ- Mẫu số 02

Giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả- Mẫu số 03

Phiếu hướng dẫn hoàn thiện hồ sơ- Mẫu số 01

Phiếu kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ- Mẫu số 04

Bước 3

Công chức tiếp nhận hồ sơ tiến hành thẩm định hồ sơ và trình Lãnh đạo phê duyệt Văn bản xác nhận của Ủy ban nhân dân cấp xã về việc tiếp nhận thông báo.

Công chức phụ trách lĩnh vực Tôn giáo

Giờ hành chính

Hồ sơ

Phiếu kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ kèm theo hồ sơ- Mẫu số 04

Tổng số thời gian giải quyết TTHC: ngay sau khi UBND cấp xã nhận được thông báo hợp lệ

 

Quy trình số: 15

THỦ TỤC: THÔNG BÁO TỔ CHỨC QUYÊN GÓP TRONG ĐỊA BÀN MỘT XÃ CỦA CƠ SỞ TÍN NGƯỠNG, TỔ CHỨC TÔN GIÁO, TỔ CHỨC TÔN GIÁO TRỰC THUỘC

Trình tự các bước thực hiện

Nội dung công việc

Trách nhiệm thực hiện

Thời gian thực hiện

Kết quả/ sản phẩm

Bước 1

Trước khi tổ chức quyên góp 05 ngày làm việc, cơ sở tín ngưỡng, tổ chức tôn giáo, tổ chức tôn giáo trực thuộc tổ chức quyên góp trong địa bàn một xã gửi văn bản thông báo đến Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Ủy ban nhân dân cấp xã nơi tổ chức quyên góp.

Cơ sở tín ngưỡng, tổ chức tôn giáo, tổ chức tôn giáo trực thuộc

Trước khi tổ chức quyên góp 05 ngày làm việc

Hồ sơ hoàn thiện theo quy định

Bước 2

Công chức tiếp nhận hồ sơ, kiểm tra hồ sơ

- Nếu hồ sơ hợp lệ, vào sổ theo dõi hồ sơ- Mẫu số 02; in giấy tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả- Mẫu số 03 trao cho người nộp hồ sơ; Chuyển hồ sơ kèm theo phiếu kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ đến công chức phụ trách lĩnh vực Tôn Giáo xử lý

- Nếu hồ sơ không hợp lệ, hướng dẫn người nộp hồ sơ hoàn thiện hồ sơ- Mẫu số 01

Công chức làm việc tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thuộc UBND cấp xã

Giờ hành chính

Sổ theo dõi hồ sơ- Mẫu số 02

Giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả- Mẫu số 03

Phiếu hướng dẫn hoàn thiện hồ sơ- Mẫu số 01

Phiếu kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ- Mẫu số 04

Bước 3

Công chức tiếp nhận hồ sơ tiến hành thẩm định hồ sơ và trình Lãnh đạo phê duyệt Văn bản xác nhận của Ủy ban nhân dân cấp xã về việc tiếp nhận thông báo.

Văn bản thông báo được lưu tại Ủy ban nhân dân cấp xã để thực hiện công tác quản lý nhà nước về tín ngưỡng, tôn giáo và kiểm tra việc thực hiện các nội dung trong văn bản thông báo của cơ sở tín ngưỡng, tổ chức tôn giáo, tổ chức tôn giáo trực thuộc.

Công chức phụ trách lĩnh vực Tôn giáo

Giờ hành chính

Hồ sơ

Phiếu kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ kèm theo hồ sơ- Mẫu số 04

Tổng số thời gian giải quyết TTHC: ngay sau khi UBND cấp xã nhận được thông báo hợp lệ

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 1336/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu1336/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành13/05/2019
Ngày hiệu lực13/05/2019
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật5 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 1336/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 1336/QĐ-UBND 2019 phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính Sóc Trăng


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 1336/QĐ-UBND 2019 phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính Sóc Trăng
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu1336/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Sóc Trăng
        Người kýTrần Văn Chuyện
        Ngày ban hành13/05/2019
        Ngày hiệu lực13/05/2019
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật5 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Quyết định 1336/QĐ-UBND 2019 phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính Sóc Trăng

           Lịch sử hiệu lực Quyết định 1336/QĐ-UBND 2019 phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính Sóc Trăng

           • 13/05/2019

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 13/05/2019

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực