Quyết định 1337/QĐ-BXD

Quyết định 1337/QĐ-BXD năm 2020 về kiện toàn Ban Điều phối Chương trình xây dựng cụm, tuyến dân cư và nhà ở vùng ngập lũ đồng bằng sông Cửu Long do Bộ Xây dựng ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 1337/QĐ-BXD 2020 kiện toàn Ban Điều phối nhà ở vùng ngập lũ đồng bằng sông Cửu Long


BỘ XÂY DỰNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1337/QĐ-BXD

Hà Nội, ngày 13 tháng 10 năm 2020

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC KIỆN TOÀN BAN ĐIỀU PHỐI CHƯƠNG TRÌNH XÂY DỰNG CỤM, TUYẾN DÂN CƯ VÀ NHÀ Ở VÙNG NGẬP LŨ ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG

BỘ TRƯỞNG BỘ XÂY DỰNG

Căn cứ Nghị định số 81/2017/NĐ-CP ngày 17 tháng 7 năm 2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Xây dựng;

Căn cứ Quyết định số 714/QĐ-TTg ngày 14 tháng 6 năm 2018 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt, điều chỉnh, bổ sung một số cơ chế, chính sách thuộc Chương trình xây dựng cụm, tuyến dân cư và nhà ở vùng ngập lũ đồng bằng sông Cửu Long giai đoạn 2018-2020;

Căn cứ Quyết định số 319/QĐ-TTg ngày 01 tháng 3 năm 2020 của Thủ tướng Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 714/QĐ-TTg ;

Căn cứ công văn cử cán bộ tham gia Ban Điều phối của các Bộ, ngành liên quan và các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương vùng ngập lũ đồng bằng sông Cửu Long;

Theo đề nghị của Cục trưởng Cục Quản lý nhà và thị trường bất động sản.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Kiện toàn Ban Điều phối Chương trình xây dựng cụm, tuyến dân cư và nhà ở vùng ngập lũ đồng bằng sông Cửu Long của Bộ Xây dựng gồm các ông, bà có tên sau đây:

1. Ông Nguyễn Văn Sinh, Thứ trưởng Bộ Xây dựng - Trưởng ban;

2. Cục trưởng Cục Quản lý nhà và thị trường bất động sản, Bộ Xây dựng - Phó Trưởng ban;

3. Ông Hà Quang Hưng, Phó Cục trưởng Cục Quản lý nhà và thị trường bất động sản, Bộ Xây dựng - Ủy viên thường trực;

4. Ông Nguyễn Xuân Tiệp, Phó Văn phòng Ban Chỉ đạo trung ương về chính sách nhà ở và thị trường bất động sản - Ủy viên;

5. Ông Trịnh Quốc Cường, Phó Vụ trưởng Vụ Kế hoạch - Tài chính, Bộ Xây dựng, Ủy viên;

6. Ông Dương Bá Đức, Phó Vụ trưởng Vụ Đầu tư, Bộ Tài chính - Ủy viên;

7. Ông Nguyễn Hiệp, Phó Cục trưởng Cục ứng phó và Khắc phục hậu quả thiên tai, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn - Ủy viên;

8. Bà Lương Thị Hồng Hạnh, Phó Vụ trưởng Vụ Kết cấu hạ tầng và đô thị Bộ Kế hoạch và Đầu tư - Ủy viên;

9. Ông Vũ Sỹ Kiên, Cục trưởng Cục Quy hoạch đất đai, Tổng Cục Quản lý đất đai Bộ Tài nguyên và Môi trường - Ủy viên;

10. Ông Nguyễn Xuân Bắc, Phó Vụ trưởng Vụ Tín dụng các ngành kinh tế, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam - Ủy viên;

11. Ông Đinh Mai Phong, Phó Giám đốc Ban Tín dụng học sinh sinh viên và các đối tượng chính sách khác, Ngân hàng Chính sách Xã hội - Ủy viên;

12. Ông Trần Thanh Vũ, Phó Giám đốc Sở Xây dựng An Giang - Ủy viên;

13. Ông Mã Minh Tâm, Phó Giám đốc Sở Xây dựng Cà Mau - Ủy viên;

14. Ông Mai Như Toàn, Giám đốc Sở Xây dựng Cần Thơ - Ủy viên;

15. Ông Đinh Xuân Hoàng, Phó Giám đốc Sở Xây dựng Đồng Tháp - Ủy viên;

16. Ông Lê Quốc Anh, Giám đốc Sở Xây dựng Kiên Giang - Ủy viên;

17. Bà Đặng Thúy Hà, Phó Giám đốc Sở Xây dựng Long An - Ủy viên;

18. Ông Nguyễn Công Tâm, Phó Giám đốc Sở Xây dựng Hậu Giang - Ủy viên;

19. Ông Đoàn Thanh Bình, Giám đốc Sở Xây dựng Vĩnh Long - Ủy viên;

20. Ông Hà Thiện Ý, Phó Giám đốc Sở Xây dựng Tiền Giang - Ủy viên.

Điều 2. Ban Điều phối có trách nhiệm cụ thể như sau:

1. Tổ chức phổ biến và hướng dẫn triển khai thực hiện các văn bản của Thủ tướng Chính phủ, các Bộ, ngành trung ương quy định về đầu tư xây dựng các cụm, tuyến dân cư và nhà ở vùng ngập lũ đồng bằng sông Cửu Long;

2. Hướng dẫn nghiệp vụ cho các tỉnh về các nội dung:

a) Lập quy hoạch các cụm, tuyến dân cư và bờ bao khu dân cư có sẵn bảo đảm phù hợp với quy hoạch thủy lợi, quy hoạch kiểm soát lũ cho từng tỉnh và toàn vùng đồng bằng sông Cửu Long;

b) Xây dựng kế hoạch đầu tư xây dựng các dự án cụm, tuyến dân cư và bờ bao khu dân cư có sẵn cho toàn Chương trình và hàng năm;

c) Tổ chức triển khai thực hiện các dự án cụm, tuyến dân cư và bờ bao khu dân cư có sẵn.

3. Chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc việc tổ chức triển khai thực hiện Chương trình, kế hoạch, các dự án đầu tư đã được phê duyệt.

4. Kiến nghị việc điều chỉnh, bổ sung cơ chế, chính sách, vốn đầu tư từ ngân sách và vốn vay tín dụng ưu đãi cho phù hợp với yêu cầu về khối lượng, tiến độ thực hiện kế hoạch do Thủ tướng Chính phủ giao.

5. Tổ chức sơ kết rút kinh nghiệm và kiến nghị kịp thời biện pháp giải quyết các vướng mắc để các Bộ, ngành giải quyết theo thẩm quyền hoặc trình Thủ tướng Chính phủ xem xét giải quyết.

Điều 3. Kinh phí hoạt động của Ban Điều phối được cấp từ nguồn kinh phí hoạt động hàng năm của Bộ Xây dựng thông qua tài khoản của Cục Quản lý nhà và thị trường bất động sản, Bộ Xây dựng.

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký và thay thế cho Quyết định số 94/QĐ-BXD ngày 09 tháng 02 năm 2009 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng về việc thành lập Ban Điều phối chương trình xây dựng cụm, tuyến dân cư và nhà ở đồng bằng sông Cửu Long.

Trưởng Ban Điều phối, Chánh Văn phòng Bộ, Cục trưởng Cục Quản lý nhà và thị trường bất động sản, Trưởng Văn phòng Ban Chỉ đạo trung ương về chính sách nhà ở và thị trường bất động sản, Vụ trưởng các Vụ liên quan thuộc Bộ Xây dựng và các thành viên Ban Điều phối chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 4;
- Thủ tướng Chính phủ (để b/c);
- PTTg Trịnh Đình Dũng;
- Các Thứ trưởng của Bộ Xây dựng;
- Các Bộ, ngành: VPCP, KH&ĐT, Tài chính, Nông nghiệp và PTNT, Bộ Tài nguyên và Môi trường, Ngân hàng NNVN, Ngân hàng Chính sách XH;
- UBND, Sở Xây dựng các tỉnh, TP: Long An, Đồng Tháp, An Giang, Kiên Giang, Tiền Giang, Vĩnh Long, Hậu Giang, Cần Thơ, Cà Mau;
- Lưu: VP, Vụ KHTC, VP BCDTƯ NƠ&TTBĐS, QLN (3).

BỘ TRƯỞNG
Phạm Hồng Hà

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 1337/QĐ-BXD

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu1337/QĐ-BXD
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành13/10/2020
Ngày hiệu lực13/10/2020
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcXây dựng - Đô thị, Bất động sản
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật3 tháng trước
(15/10/2020)
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 1337/QĐ-BXD

Lược đồ Quyết định 1337/QĐ-BXD 2020 kiện toàn Ban Điều phối nhà ở vùng ngập lũ đồng bằng sông Cửu Long


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 1337/QĐ-BXD 2020 kiện toàn Ban Điều phối nhà ở vùng ngập lũ đồng bằng sông Cửu Long
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu1337/QĐ-BXD
        Cơ quan ban hànhBộ Xây dựng
        Người kýPhạm Hồng Hà
        Ngày ban hành13/10/2020
        Ngày hiệu lực13/10/2020
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcXây dựng - Đô thị, Bất động sản
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật3 tháng trước
        (15/10/2020)

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản được căn cứ

             Văn bản hợp nhất

              Văn bản gốc Quyết định 1337/QĐ-BXD 2020 kiện toàn Ban Điều phối nhà ở vùng ngập lũ đồng bằng sông Cửu Long

              Lịch sử hiệu lực Quyết định 1337/QĐ-BXD 2020 kiện toàn Ban Điều phối nhà ở vùng ngập lũ đồng bằng sông Cửu Long

              • 13/10/2020

               Văn bản được ban hành

               Trạng thái: Chưa có hiệu lực

              • 13/10/2020

               Văn bản có hiệu lực

               Trạng thái: Có hiệu lực