Quyết định 1338/QĐ-TTg

Quyết định 1338/QĐ-TTg năm 2014 về Danh mục và phân công cơ quan chủ trì soạn thảo văn bản hướng dẫn thi hành các luật được Quốc hội Khoá XIII thông qua tại kỳ họp thứ 7 do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 1338/QĐ-TTg 2014 phân công soạn thảo văn bản hướng dẫn thi hành luật


THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 1338/QĐ-TTg

Hà Nội, ngày 11 tháng 8 năm 2014

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BAN HÀNH DANH MỤC VÀ PHÂN CÔNG CƠ QUAN CHỦ TRÌ SOẠN THẢO VĂN BẢN QUY ĐỊNH CHI TIẾT THI HÀNH CÁC LUẬT ĐƯỢC QUỐC HỘI KHOÁ XIII THÔNG QUA TẠI KỲ HỌP THỨ 7

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 03 tháng 6 năm 2008;

Xét đề nghị của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Danh mục và phân công cơ quan chủ trì soạn thảo văn bản quy định chi tiết thi hành các luật được Quốc hội Khoá XIII thông qua tại kỳ họp thứ 7.

Điều 2.

1. Cơ quan chủ trì soạn thảo ưu tiên, tập trung bố trí đủ nhân lực và kinh phí cho việc nghiên cứu, soạn thảo các văn bản bảo đảm chất lượng và thời hạn trình Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ theo Quyết định này.

2. Cho phép cơ quan chủ trì soạn thảo áp dụng trình tự, thủ tục rút gọn theo quy định của Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật đối với việc xây dựng, ban hành các văn bản theo Quyết định này.

3. Các cơ quan chủ trì soạn thảo phối hợp chặt chẽ với Bộ Tư pháp, Văn phòng Chính phủ xây dựng kế hoạch nghiên cứu, soạn thảo, thẩm định, thẩm tra, trình ban hành đối với từng văn bản quy định chi tiết; phân công, xác định rõ trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị, người đứng đầu cơ quan, đơn vị trong việc xây dựng, trình văn bản; công khai nội dung công việc, tiến độ, tên chuyên viên đơn vị theo dõi và lãnh đạo phụ trách, kết quả cụ thể từng giai đoạn.

4. Bộ Tư pháp, Văn phòng Chính phủ cử người tham gia việc soạn thảo, chỉnh lý; theo dõi ngay từ đầu, liên tục suốt quá trình xây dựng, trình ban hành; ưu tiên và đẩy nhanh tiến độ thẩm định, thẩm tra các văn bản quy định chi tiết, nhất là các văn bản cần ban hành sớm.

5. Trong quá trình nghiên cứu, soạn thảo văn bản, nếu có vướng mắc, cơ quan chủ trì soạn thảo chủ động phối hợp với Bộ Tư pháp, Văn phòng Chính phủ và các cơ quan có liên quan giải quyết hoặc kịp thời báo cáo xin ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng hoặc Phó Thủ tướng phụ trách lĩnh vực.

6. Trước ngày 20 hàng tháng, các cơ quan chủ trì soạn thảo gửi báo cáo tỉnh hình xây dựng văn bản được phân công về Bộ Tư pháp, Văn phòng Chính phủ để tổng hợp, báo cáo Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ tại phiên họp Chính phủ thường kỳ.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành.

Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng CP;
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ;
- Hội đồng Dân tộc và các Ủy ban của Quốc hội;
- Văn phòng Quốc hội;
- VPCP: BTCN, các PCN,
Trợ lý Thủ tướng, các Phó Thủ tướng,
TGĐ Cổng TTĐT, các Vụ;
- Lưu: VT, PL(3b).

THỦ TƯỚNG
Nguyễn Tấn Dũng

 

 

DANH MỤC

VÀ PHÂN CÔNG CƠ QUAN CHỦ TRÌ SOẠN THẢO VĂN BẢN QUY ĐỊNH CHI TIẾT THI HÀNH CÁC LUẬT ĐƯỢC QUỐC HỘI KHÓA XIII THÔNG QUA TẠI KỲ HỌP THỨ 7
(Ban hành kèm theo Quyết định số 1338/QĐ-TTg ngày 11 tháng 8 năm 2014 của Thủ tướng Chính phủ)

Số TT

Tên luật, pháp lệnh, ngày có hiệu lực

Tên văn bản quy định chi tiết

Cơ quan chủ trì soạn thảo

Thời gian trình trước ngày, tháng, năm

1

Luật nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh và cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam, 01/01/2015

Nghị định quy định về việc miễn thị thực cho người Việt Nam định cư ở nước ngoài

Bộ Công an

15/10/2014

2

Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật giao thông đường thủy nội địa, 01/01/2015

Nghị định quy định điều kiện kinh doanh vận tải đường thủy nội địa

Bộ Giao thông vận tải

15/10/2014

3

 

Nghị định của Chính phủ về niên hạn sử dụng đối với phương tiện thủy nội địa

Bộ Giao thông vận tải

15/10/2014

4

Luật bảo vệ môi trường, 01/01/2015

Nghị định quy định chi tiết một số điều của Luật bảo vệ môi trường

Bộ Tài nguyên và Môi trường

15/10/2014

5

 

Nghị định về quy hoạch bảo vệ môi trường, đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường và kế hoạch bảo vệ môi trường

Bộ Tài nguyên và Môi trường

15/10/2014

6

 

Nghị định về quản lý chất thải và phế liệu

Bộ Tài nguyên và Môi trường

15/10/2014

7

 

Nghị định về xác định thiệt hại đối với môi trường

Bộ Tài nguyên và Môi trường

15/10/2014

8

 

Nghị định về điều kiện thực hiện hoạt động quan trắc môi trường

Bộ Tài nguyên và Môi trường

15/10/2014

9

 

Nghị định về lộ trình và phương thức để Việt Nam tham gia hoạt động giảm nhẹ khí nhà kính toàn cầu

Bộ Tài nguyên và Môi trường

15/10/2014

10

 

Nghị định của Chính phủ quy định đối tượng, điều kiện được phép nhập khẩu, phá dỡ tàu biển đã qua sử dụng

Bộ Giao thông vận tải

15/10/2014

11

 

Quyết định của Thủ tướng Chính phủ quy định danh mục phế liệu được phép nhập khẩu

Bộ Tài nguyên và Môi trường

15/10/2014

12

 

Quyết định của Thủ tướng Chính phủ quy định về thu hồi, xử lý sản phẩm thải bỏ

Bộ Tài nguyên và Môi trường

15/10/2014

13

 

Quyết định của Thủ tướng Chính phủ quy định về quỹ bảo vệ môi trường

Bộ Tài nguyên và Môi trường

15/10/2014

14

Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật bảo hiểm y tế, 01/01/2015

Nghị định quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật bảo hiểm y tế

Bộ Y tế

Tháng 9/2014

15

 

Nghị định quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật bảo hiểm y tế và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật bảo hiểm y tế áp dụng đối với quân nhân, công an nhân dân và học sinh cơ yếu.

Bộ Quốc phòng chủ trì, phối hợp với Bộ Công an, Bộ Y tế, Bộ Tài chính và các cơ quan liên quan

15/10/2014

16

Luật hải quan, 01/01/2015

Nghị định quy định phạm vi địa bàn hoạt động hải quan; quan hệ phối hợp trong phòng, chống buôn lậu, vận chuyển trái phép hàng hoá qua biên giới và các hành vi vi phạm pháp luật hải quan

Bộ Tài chính

15/10/2014

17

 

Nghị định quy định tiêu chí thành lập Cục Hải quan, tổ chức, nhiệm vụ, hoạt động của hải quan các cấp

Bộ Tài chính

15/10/2014

18

 

Nghị định quy định về thủ tục hải quan, kiểm tra, giám sát hải quan

Bộ Tài chính

15/10/2014

19

 

Quyết định sửa đổi Quyết định số 65/2004/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ ban hành quy chế hoạt động của lực lượng hải quan chuyên trách phòng, chống buôn lậu, vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới

Bộ Tài chính

15/10/2014

20

Luật hôn nhân và gia đình, 01/01/2015

Nghị định quy định chi tiết thi hành Luật hôn nhân và gia đình

Bộ Tư pháp

15/10/2014

21

 

Nghị định của Chính phủ quy định về sinh con bằng kỹ thuật thụ tinh trong ống nghiệm và điều kiện mang thai hộ vì mục đích nhân đạo

Bộ Y tế

15/10/2014

22

Luật công chứng, 01/01/2015

Nghị định quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật công chứng

Bộ Tư pháp

15/10/2014

23

Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật quốc tịch Việt Nam, 26/6/2014

Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 78/2009/NĐ-CP ngày 22/9/2009 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật quốc tịch Việt Nam

Bộ Tư pháp

30/8/2014

24

Luật phá sản, 01/01/2015

Nghị định quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật phá sản

Bộ Tư pháp

15/10/2014

25

Luật xây dựng, 01/01/2015

Nghị định quy định chi tiết và hướng dẫn một số nội dung của Luật xây dựng

Bộ Xây dựng

15/10/2014

26

 

Nghị định về quy hoạch xây dựng

Bộ Xây dựng

15/10/2014

27

 

Nghị định quản lý chất lượng công trình xây dựng

Bộ Xây dựng

15/10/2014

28

 

Nghị định về quản lý chi phí đầu tư xây dựng

Bộ Xây dựng

15/10/2014

29

 

Nghị định về hợp đồng xây dựng

Bộ Xây dựng

15/10/2014

30

 

Nghị định thay thế Nghị định số 180/2007/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn một số điều của Luật xây dựng về xử lý vi phạm trật tự xây dựng đô thị

Bộ Xây dựng

15/10/2014

31

Luật đầu tư công, 01/01/2015

Nghị định quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật đầu tư công

Bộ Kế hoạch và Đầu tư

15/10/2014

32

 

Nghị định về kế hoạch đầu tư công trung hạn và hàng năm

Bộ Kế hoạch và Đầu tư

15/10/2014

33

 

Nghị định về đầu tư theo hình thức đối tác công tư

Bộ Kế hoạch và Đầu tư

15/10/2014

34

 

Nghị định về giám sát và đánh giá đầu tư (thay thế NĐ số 113/2009/NĐ-CP)

Bộ Kế hoạch và Đầu tư

15/10/2014

35

 

Nghị định sửa đổi một số Điều của Nghị định số 38/2013/NĐ-CP về quản lý và sử dụng nguồn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) và nguồn vốn vay ưu đãi của các nhà tài trợ

Bộ Kế hoạch và Đầu tư

15/10/2014

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 1338/QĐ-TTg

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu1338/QĐ-TTg
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành11/08/2014
Ngày hiệu lực11/08/2014
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật9 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 1338/QĐ-TTg

Lược đồ Quyết định 1338/QĐ-TTg 2014 phân công soạn thảo văn bản hướng dẫn thi hành luật


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 1338/QĐ-TTg 2014 phân công soạn thảo văn bản hướng dẫn thi hành luật
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu1338/QĐ-TTg
        Cơ quan ban hànhThủ tướng Chính phủ
        Người kýNguyễn Tấn Dũng
        Ngày ban hành11/08/2014
        Ngày hiệu lực11/08/2014
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật9 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản gốc Quyết định 1338/QĐ-TTg 2014 phân công soạn thảo văn bản hướng dẫn thi hành luật

         Lịch sử hiệu lực Quyết định 1338/QĐ-TTg 2014 phân công soạn thảo văn bản hướng dẫn thi hành luật

         • 11/08/2014

          Văn bản được ban hành

          Trạng thái: Chưa có hiệu lực

         • 11/08/2014

          Văn bản có hiệu lực

          Trạng thái: Có hiệu lực