Quyết định 1338/QĐ-UBND

Quyết định 1338/QĐ-UBND năm 2019 phê duyệt quy trình nội bộ liên thông giải quyết thủ tục hành chính trong lĩnh vực Thương mại biên giới thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Bình

Nội dung toàn văn Quyết định 1338/QĐ-UBND 2019 quy trình nội bộ giải quyết thủ tục Thương mại biên giới Quảng Bình


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH QUẢNG BÌNH
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1338 /QĐ-UBND

 Quảng Bình, ngày 18 tháng 4 năm 2019

 

QUYẾT ĐỊNH

PHÊ DUYỆT QUY TRÌNH NỘI BỘ LIÊN THÔNG GIẢI QUYẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH TRONG LĨNH VỰC THƯƠNG MẠI BIÊN GIỚI THUỘC PHẠM VI CHỨC NĂNG QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC CỦA UBND TỈNH QUẢNG BÌNH

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG BÌNH

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính;

Căn cứ Thông tư số 01/2018/TT-VPCP ngày 23/11/2018 của Văn phòng Chính phủ hướng dẫn thi hành một số quy định của Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Công Thương tại Tờ trình số 319/TTr-SCT ngày 26 tháng 3 năm 2019,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt kèm theo Quyết định này một (01) quy trình nội bộ liên thông giải quyết thủ tục hành chính trong lĩnh vực Thương mại biên giới thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của UBND tỉnh Quảng Bình.

Điều 2. Sở Công Thương, Văn phòng UBND tỉnh có trách nhiệm lập Danh sách đăng ký tài khoản cho cán bộ, công chức, viên chức được phân công thực hiện các bước xử lý công việc quy định tại quy trình nội bộ liên thông ban hành kèm theo Quyết định này, gửi Sở Thông tin và Truyền thông để thiết lập cấu hình điện tử; đồng thời tổ chức thực hiện việc cập nhật thông tin, dữ liệu về tình hình tiếp nhận, giải quyết hồ sơ, trả kết quả thủ tục hành chính lên Hệ thống thông tin một cửa điện tử của tỉnh theo quy định.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 4. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Công Thương, Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông, Giám đốc Trung tâm Hành chính công tỉnh và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 4;
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- Lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh;
- Lưu: VT, KT, KSTTHC.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Xuân Quang

 

Quy trình-CT

QUY TRÌNH NỘI BỘ LIÊN THÔNG GIẢI QUYẾT THỦ TỤC ĐĂNG KÝ THƯƠNG NHÂN HOẠT ĐỘNG THƯƠNG MẠI BIÊN GIỚI VIỆT NAM - LÀO

Áp dụng chung tại các cơ quan: UBND tỉnh, Văn phòng UBND tỉnh, Sở Công Thương

(Ban hành kèm theo Quyết định số           /QĐ-UBND ngày     /    /2019  của Chủ tịch UBND tỉnh)

Quy trình lần lượt theo thứ tự từng cơ quan tham gia giải quyết TTHC

Thứ tự công việc

Chức danh, vị trí, nội dung công việc

Thời gian thực hiện

Bước 1

Bộ phận tiếp nhận hồ sơ của Sở Công Thương tại Trung tâm HCC kiểm tra, hướng dẫn, tiếp nhận hồ sơ theo quy định, quét (scan) và cập nhật, lưu trữ hồ sơ điện tử. Chuyển hồ sơ đến Phòng Quản lý Thương mại.

02 giờ làm việc

Bước 2

Lãnh đạo Phòng Quản lý Thương mại phân công cho chuyên viên phụ trách.

02 giờ làm việc

Bước 3

Chuyên viên phụ trách xác định tính đầy đủ, hợp pháp, hợp lý của hồ sơ đã nhận và chuyển Lãnh đạo Phòng Quản lý Thương mại .

Trường hợp nội dung hồ sơ chưa đáp ứng quy định thì tham mưu văn bản (mẫu phiếu) thông báo hướng dẫn với tổ chức, cá nhân, gửi thông qua Trung tâm HCC.

01 ngày làm việc

Bước 4

Lãnh đạo Phòng Quản lý Thương mại kiểm tra hồ sơ, phê duyệt kết quả rà soát để trình Lãnh đạo Sở Công Thương, chuyển Chuyên viên phụ trách.

0,5 ngày làm việc

Bước 5

Chuyên viên phụ trách hoàn thiện hồ sơ tham mưu Lãnh đạo Phòng Quản lý Thương mại trình Lãnh đạo Sở Công Thương trình UBND tỉnh xem xét, quyết định phê duyệt, vào số văn bản, lưu hồ sơ. Gửi hồ sơ, kết quả liên thông cho Trung tâm HCC.

0,5 ngày làm việc

Bước 6

Bộ phận tiếp nhận hồ sơ của Sở Công Thương tại Trung tâm HCC chuyển hồ sơ, kết quả liên thông cho VP UBND tỉnh.

01 giờ   làm việc

Bước 7

Bộ phận tiếp nhận hồ sơ của Văn phòng UBND tỉnh tại Trung tâm HCC chuyển hồ sơ, kết quả liên thông cho chuyên viên VPUBND tỉnh.

01 giờ   làm việc

Bước 8

Chuyên viên phụ trách lĩnh vực của Văn phòng UBND tỉnh xử lý hồ sơ, trình Lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh và Lãnh đạo UBND tỉnh phê duyệt, trả kết quả cho Trung tâm HCC

02 ngày làm việc

Bước 9

Bộ phận tiếp nhận hồ sơ của Văn phòng UBND tỉnh tại Trung tâm HCC chuyển hồ sơ, kết quả liên thông cho Sở Công Thương.

01 giờ   làm việc

Bước 10

Bộ phận tiếp nhận hồ sơ của Sở Công Thương tại Trung tâm HCC:

- Xác nhận trên phần mềm kết quả TTHC đã có tại Bộ phận một cửa; thông báo cho tổ chức, cá nhân đến nhận kết quả (hoặc trả qua dịch vụ Bưu chính công ích), vào s giao nhận kết quả, thu phí, lệ phí (nếu có).

- Chuyển hồ sơ, kết quả liên thông cho Phòng Quản lý Thương mại, Sở Công Thương để lưu hồ sơ, vào Sổ theo dõi.

01 giờ   làm việc

 

Tổng thời gian giải quyết TTHC

05 ngày làm việc

 

 

 

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 1338/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu1338/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành18/04/2019
Ngày hiệu lực18/04/2019
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Thương mại
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật3 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 1338/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 1338/QĐ-UBND 2019 quy trình nội bộ giải quyết thủ tục Thương mại biên giới Quảng Bình


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 1338/QĐ-UBND 2019 quy trình nội bộ giải quyết thủ tục Thương mại biên giới Quảng Bình
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu1338/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Quảng Bình
        Người kýNguyễn Xuân Quang
        Ngày ban hành18/04/2019
        Ngày hiệu lực18/04/2019
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Thương mại
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật3 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 1338/QĐ-UBND 2019 quy trình nội bộ giải quyết thủ tục Thương mại biên giới Quảng Bình

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 1338/QĐ-UBND 2019 quy trình nội bộ giải quyết thủ tục Thương mại biên giới Quảng Bình

            • 18/04/2019

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 18/04/2019

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực