Quyết định 1339/QĐ-UBND

Quyết định 1339/QĐ-UBND năm 2014 về Kế hoạch hành động ứng phó khẩn cấp với các chủng vi rút cúm gia cầm nguy hiểm có khả năng lây sang người do thành phố Đà Nẵng ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 1339/QĐ-UBND 2014 ứng phó khẩn cấp chủng vi rút cúm gia cầm nguy hiểm người Đà Nẵng


ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1339/QĐ-UBND

Đà Nẵng, ngày 04 tháng 3 năm 2014

 

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH KẾ HOẠCH HÀNH ĐỘNG ỨNG PHÓ KHẨN CẤP VỚI CÁC CHỦNG VI RÚT CÚM GIA CẦM NGUY HIỂM CÓ KHẢ NĂNG LÂY SANG NGƯỜI

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Công điện số 200/CĐ-TTg ngày 14 tháng 02 năm 2014 của Thủ tướng Chính phủ về việc tập trung phòng chống dịch cúm gia cầm và các chủng vi rút cúm gia cầm lây sang người;

Căn cứ Quyết định số 210/QĐ-BNN-TY ngày 14 tháng 02 năm 2014 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc ban hành Kế hoạch hành động ứng phó khẩn cấp với các chủng vi rút cúm nguy hiểm có khả năng lây sang người;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tại Tờ trình số 210/TTr-SNN ngày 25 tháng 02 năm 2014,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này ”Kế hoạch hành động ứng phó khẩn cấp với các chủng vi rút cúm gia cầm nguy hiểm có khả năng lây sang người”.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND thành phố, Giám đốc các Sở: Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Y tế, Công thương, Tài nguyên và Môi trường, Tài chính, Xây dựng, Thông tin và Truyền thông, Giao thông Vận tải, Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Thủ trưởng các đơn vị liên quan; Giám đốc Đài Phát thanh và Truyền hình thành phố, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các quận, huyện và các tổ chức, cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này. /.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Bộ NN và PTNT (để b/c);
- TT: TU, HĐND Tp (để b/c);
- Chủ tịch và các PCT UBND Tp;
- Công an Tp;
- BCH Bộ đội biên phòng thành phố;
- VPUBND Tp: P. Văn xã;
- Cục Hải quan;
- Các Chi cục: Thú y, Quản lý thị trường;
- Lưu: VT, KTN.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Phùng Tấn Viết

 

KẾ HOẠCH HÀNH ĐỘNG

ỨNG PHÓ KHẨN CẤP VỚI CÁC CHỦNG VI RÚT CÚM GIA CẦM NGUY HIỂM CÓ KHẢ NĂNG LÂY SANG NGƯỜI
(Ban hành theo Quyết định số 1339/QĐ-UBND ngày 04 tháng 03 năm 2014 của Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng)

I. TỔNG QUAN

1. Nhận định tình hình

Vi rút cúm A/H7N9 đã được phát hiện trên gia cầm và người ở tỉnh Quảng Tây (Trung Quốc) giáp với 4 tỉnh biên giới phía Bắc của Việt Nam. Trong khi đó, các hoạt động buôn bán, vận chuyển bất hợp pháp động vật và sản phẩm động vật qua biên giới vẫn chưa hoàn toàn chấm dứt. Vì vậy, nguy cơ vi rút cúm A/H7N9 xâm nhập vào Việt Nam trong thời gian tới là rất cao. Tổ chức FAO nhận định Việt Nam, Lào và Myanmar là những nước có nguy cơ cao lây nhiễm vi rút cúm A/H7N9 từ Trung Quốc. Do đó, cần thiết phải xây dựng kế hoạch chủ động nhằm phát hiện và ứng phó với vi rút cúm A/H7N9 trên gia cầm tại Việt Nam.

Trong nước, dịch cúm gia cầm do vi rút cúm A/H5N1 đang bùng phát mạnh tại nhiều địa phương. Đà Nẵng là thành phố du lịch, nhu cầu tiêu thụ gia cầm, sản phẩm gia cầm rất lớn, vì vậy nguy cơ lây nhiễm cúm gia cầm vào thành phố là rất cao. Để chủ động phòng chống dịch cúm gia cầm lây lan vào thành phố Đà Nẵng, việc xây dựng kế hoạch hành động ứng phó với các chủng vi rút cúm gia cầm, đặc biệt là cúm A/H7N9 là cấp thiết.

2. Căn cứ pháp lý

- Công điện số 133/CĐ-TTg ngày 23/01/2014 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường công tác phòng chống dịch cúm gia cầm lây lan qua biên giới.

- Công điện 200/CĐ-TTg ngày 14/02/2014 của Thủ tướng Chính phủ về việc tập trung phòng chống dịch cúm gia cầm và các chủng vi rút cúm gia cầm lây sang người.

- Quyết định 210/QĐ-BNN-TY ngày 14 tháng 02 năm 2014 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Kế hoạch hành động ứng phó khẩn cấp với các chủng vi rút cúm nguy hiểm có khả năng lây sang người.

- Quyết định số 1126/QĐ-BYT ngày 05 tháng 4 năm 2013 của Bộ Y tế phê duyệt kế hoạch hành động phòng, chống dịch cúm A (H7N9) tại Việt Nam.

- Công văn số 519/BNN-TY ngày 18 tháng 02 năm 2014 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về triển khai tháng vệ sinh, tiêu độc, khử trùng khẩn cấp để phòng, chống dịch cúm gia cầm.

- Chỉ thị số 12/2006/CT-UBND ngày 08 tháng 5 năm 2006 của UBND thành phố Đà Nẵng về nghiêm cấm chăn nuôi, giết mổ, mua bán gia súc, gia cầm sống trên địa bàn quận Hải Châu, Thanh Khê, Sơn Trà và một số phường thuộc quận Cẩm Lệ, Ngũ Hành Sơn, Liên Chiểu.

- Quyết định số 15/2012/QĐ-UBND ngày 09 tháng 4 năm 2012 của UBND thành phố Đà Nẵng ban hành Quy định về quản lý hoạt động giết mổ, vận chuyển, kinh doanh động vật, sản phẩm động vật trên địa bàn thành phố Đà Nẵng.

II. MỤC TIÊU

1. Mục tiêu chung: Chủ động phát hiện và sẵn sàng ứng phó nhằm ngăn chặn, giảm thiểu nguy cơ lây nhiễm cho người và tác động bất lợi nếu vi rút cúm A/H7N9 xâm nhập vào Việt Nam.

2. Mục tiêu cụ thể:

a) Giảm thiểu nguy cơ vi rút cúm A/H7N9 xâm nhập vào thành phố Đà Nẵng qua hoạt động nhập lậu gia cầm, sản phẩm gia cầm.

b) Phát hiện sớm, xử lý kịp thời ngay khi vi rút cúm A/H7N9 xâm nhập vào Đà Nẵng.

c) Giảm thiểu nguy cơ vi rút cúm A/H7N9 lây nhiễm cho đàn gia cầm và cho người.

d) Giảm thiểu tác động tiêu cực cho kinh tế, xã hội.

III. GIẢI PHÁP CHUNG

1. Phương pháp tiếp cận

Kế hoạch hành động bao gồm các biện pháp cụ thể làm cơ sở để các sở, ngành, địa phương triển khai thực hiện, trong đó có sự hợp tác chặt chẽ giữa ngành thú y với các ngành khác như y tế, quản lý thị trường, hải quan, bộ đội biên phòng, công an, chính quyền địa phương nhằm triển khai các biện pháp toàn diện, hiệu quả nhất, đảm bảo đạt được mục tiêu đề ra.

Các biện pháp cụ thể được xây dựng dựa trên các tình huống sau:

Tình huống 1: Chưa phát hiện vi rút cúm A/H7N9 trên gia cầm, môi trường và trên người.

Tình huống 2: Chưa phát hiện vi rút cúm A/H7N9 trên gia cầm và môi trường, nhưng có người mắc bệnh.

Tình huống 3: Phát hiện vi rút cúm A/H7N9 trên gia cầm hoặc môi trường, nhưng chưa có người mắc bệnh.

Tình huống 4: Phát hiện vi rút cúm A/H7N9 trên gia cầm hoặc môi trường và có người mắc bệnh.

2. Giải pháp chung

a) Giải pháp truyền thông

Phối hợp liên ngành tăng cường công tác thông tin truyền thông qua các phương tiện thông tin đại chúng với các thông điệp, chương trình truyền thông phù hợp, với thời lượng, tần suất phù hợp trong từng tình huống dịch; đảm bảo giảm thiểu nguy cơ và an toàn dịch bệnh cho cộng đồng, hạn chế tác động tiêu cực đến nền kinh tế. Đặc biệt nâng cao nhận thức của chính quyền cơ sở, các ban ngành, đoàn thể và nhân dân về sự nguy hiểm của vi rút cúm A/H7N9.

b) Giải pháp tổ chức thực hiện

Kiện toàn ban chỉ đạo phòng chống dịch bệnh động vật ở các cấp và phân công trách nhiệm cụ thể cho các thành viên ban chỉ đạo trong việc triển khai các hoạt động cụ thể trong mỗi tình huống. Huy động toàn hệ thống chính trị của địa phương cùng tham gia phòng chống dịch.

c) Giải pháp kỹ thuật

* Kiểm tra, kiểm soát việc chăn nuôi, giết mổ, vận chuyển, buôn bán gia cầm, sản phẩm gia cầm trên địa bàn thành phố Đà Nẵng, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm.

* Các biện pháp can thiệp đối với chợ:

- Đối với chợ có buôn bán gia cầm sống: Các khu vực buôn bán gia cầm sống phải tách riêng biệt với các khu vực kinh doanh khác; thực hiện vệ sinh, tiêu độc, khử trùng sau mỗi buổi chợ; vệ sinh và khử trùng phương tiện, dụng cụ vận chuyển, chứa đựng gia cầm; lưu giữ thông tin để truy xuất nguồn gốc (nơi bán, nơi tiêu thụ gia cầm); người buôn bán, vận chuyển cần sử dụng khẩu trang, găng tay, ủng khi tiếp xúc gia cầm, khuyến cáo người mua gia cầm mang những bảo hộ cần thiết.

- Đối với chợ có bán và giết mổ gia cầm: Phân tách riêng khu vực bán gia cầm sống và khu vực giết mổ gia cầm; vệ sinh, tiêu độc khử trùng khu vực bán và khu vực giết mổ gia cầm, sản phẩm gia cầm sau mỗi buổi chợ; vệ sinh và khử trùng phương tiện, dụng cụ vận chuyển, chứa đựng gia cầm, sản phẩm gia cầm.

* Biện pháp đối với cơ sở giết mổ gia cầm: Sử dụng bảo hộ lao động theo khuyến cáo của ngành y tế khi tiếp xúc và giết mổ gia cầm; không giết mổ gia cầm không rõ nguồn gốc; vệ sinh, tiêu độc khử trùng khu vực giết mổ sau mỗi ca làm việc; vệ sinh và khử trùng phương tiện, dụng cụ vận chuyển gia cầm, sản phẩm gia cầm.

* Tổ chức nghiên cứu phân tích và đánh giá chuỗi cung ứng gia cầm và sản phẩm gia cầm cho thị trường với đầy đủ các thông tin dịch tễ liên quan từ lò ấp - trang trại - người vận chuyển - chợ buôn bán, lò giết mổ - người phân phối - người tiêu dùng. Lập sơ đồ mạng lưới cung ứng gia cầm và sản phẩm gia cầm trong từng khu vực để phục vụ kế hoạch ứng phó khi cần.

* Các biện pháp y tế: Chủ động thực hiện các công tác sau:

- Đối với công tác kiểm dịch tại các cửa khẩu: Tăng cường công tác giám sát tại Cảng Hàng không quốc tế và Cảng biển Đà Nẵng nhằm phát hiện sớm người mắc bệnh cúm gia cầm vào thành phố. Đặc biệt lưu ý giám sát tất cả các hành khách đến từ các nước, vùng lãnh thổ có nguy cơ cao; tăng cường công tác giám sát hàng vận chuyển qua các cửa khẩu, đặc biệt các hàng hóa liên quan đến thịt, chế phẩm gia cầm đến từ vùng có dịch.

- Đối với công tác giám sát, xử lý tại cộng đồng: Tăng cường công tác giám sát tại cộng đồng nhằm phát hiện sớm người mắc bệnh cúm gia cầm. Khi phát hiện trường hợp mắc bệnh, có biện pháp xử lý kịp thời đúng quy định.

- Đối với công tác giám sát tại bệnh viện: Tăng cường năng lực khám, phát hiện sớm người mắc bệnh cúm gia cầm; khi phát hiện trường hợp mắc bệnh, có phương án cách ly và điều trị theo đúng phác đồ của Bộ Y tế.

- Ngành y tế phối hợp với Sở Tài chính, Sở Kế hoạch và Đầu tư và các đơn vị liên quan có phương án dự trù trang thiết bị, hóa chất, thuốc phục vụ công tác phòng, chống dịch về mặt chuyên môn y tế.

d) Cơ chế tài chính

- Ngân sách nhà nước đảm bảo kinh phí cho các hoạt động phòng chống dịch cúm gia cầm.

+ Ngân sách Trung ương: Đảm bảo kinh phí chỉ đạo, kiểm tra công tác phòng chống dịch, phòng chống buôn lậu gia cầm vào trong nước, tổ chức giám sát phát hiện và phân lập vi rút, tập huấn, hội nghị, hội thảo, nghiên cứu, gửi mẫu đi nước ngoài, công tác truyền thông, tiêu hủy gia cầm và xử lý môi trường.

+ Ngân sách địa phương: Đảm bảo kinh phí chỉ đạo, kiểm tra công tác phòng chống dịch, phòng chống buôn lậu gia cầm vào trong nước, giám sát, tập huấn, hội nghị, hội thảo, gửi mẫu xét nghiệm, thông tin tuyên truyền, chi phí cho các hoạt động phòng chống dịch và hỗ trợ cho chủ gia cầm, triển khai các biện pháp tại chợ gia cầm, mua sắm dụng cụ, bảo hộ lao động, thuốc sát trùng và triển khai tiêu độc khử trùng, tiêu hủy gia cầm và xử lý môi trường.

- Huy động nguồn kinh phí viện trợ (nếu có phát sinh theo chương trình của Trung ương), kết hợp với các đề án, chương trình, dự án, kế hoạch phòng chống dịch bệnh có liên quan được thành phố phê duyệt để triển khai.

IV. CÁC HOẠT ĐỘNG CỤ THỂ

1. Tình huống 1: Chưa phát hiện vi rút cúm A/H7N9 trên gia cầm, môi trường và trên người.

a) Mục tiêu: Giảm thiểu nguy cơ xâm nhiễm vi rút cúm A/H7N9 vào Đà Nẵng, đồng thời phát hiện kịp thời nếu vi rút xâm nhập.

b) Các hoạt động cụ thể

- Ban Chỉ đạo phòng chống dịch bệnh ở động vật thành phố Đà Nẵng định kỳ họp 1 tháng/lần để xử lý thông tin, chỉ đạo phòng chống dịch cúm gia cầm. Kiện toàn và duy trì hoạt động của Ban chỉ đạo phòng chống dịch bệnh ở động vật ở cấp quận, huyện, phường, xã; thành lập các tổ, đội công tác chuyên trách để ứng phó với cúm gia cầm H7N9.

- Sở Y tế tăng cường công tác giám sát phát hiện người mắc bệnh cúm gia cầm tại các cửa khẩu, trong cộng đồng và tại các bệnh viện. Tăng cường công tác giám sát hàng vận chuyển qua các cửa khẩu, đặc biệt các hàng hóa liên quan đến thịt, chế phẩm gia cầm đến từ vùng có dịch.

- Các sở, ban, ngành, địa phương tiếp tục tổ chức thực hiện có hiệu quả Kế hoạch truyền thông về phòng ngừa, ngăn chặn, vận chuyển, kinh doanh gia cầm, sản phẩm gia cầm nhập khẩu trái phép và vệ sinh an toàn thực phẩm trên địa bàn thành phố Đà Nẵng giai đoạn 2013-2014 được ban hành tại Quyết định 5211/QĐ-UBND ngày 30/7/2013 của UBND thành phố.

- Sở Thông tin và Truyền thông, UBND các quận, huyện, Đài Phát thanh và Truyền hình thành phố, các cơ quan báo chí, các tổ chức đoàn thể tăng cường công tác tuyên truyền cho người dân về các nguy cơ lây lan dịch cúm gia cầm, nguy cơ mất an toàn thực phẩm của việc sử dụng các sản phẩm gia cầm nhập lậu, không rõ nguồn gốc; nâng cao nhận thức của các tổ chức, cá nhân trong việc buôn bán, vận chuyển, kinh doanh, tiêu thụ gia cầm và sản phẩm gia cầm đảm bảo an toàn thực phẩm, an toàn dịch bệnh.

- Sở Công thương phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Sở Y tế, các địa phương rà soát các chợ, điểm trung chuyển, tập kết gia cầm sống trên địa bàn, tăng cường kiểm tra việc thực hiện quy định về đảm bảo vệ sinh thú y, an toàn dịch bệnh, hạn chế tối đa nguy cơ lây nhiễm vi rút cúm sang người. Các chợ được phép buôn bán gia cầm sống phải có khu vực buôn bán gia cầm riêng biệt, cách xa các khu vực kinh doanh khác, đối với chợ được phép giết mổ gia cầm thì phải có khu vực giết mổ riêng biệt với khu vực buôn bán gia cầm; khuyến khích các hộ kinh doanh lưu trữ hồ sơ xuất xứ gia cầm để hỗ trợ việc truy xuất nguồn gốc, tất cả các chợ có bán gia cầm sống phải thực hiện vệ sinh khử trùng khu vực bán gia cầm sau mỗi buổi chợ, khuyến khích người buôn bán gia cầm sống sử dụng bảo hộ lao động phù hợp và vệ sinh cá nhân theo khuyến cáo của ngành y tế. Tổ chức kiểm tra, kiểm soát, xử lý các trường hợp buôn bán gia cầm sống không đúng theo quy định theo Chỉ thị 12/2006/CT-UBND và Quyết định 15/2012/QĐ-UBND của UBND thành phố.

- Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

+ Phối hợp chặt chẽ với Sở Y tế theo dõi, nắm bắt tình hình bệnh cúm A/H7N9 trên người trên thế giới và trong nước, thường xuyên trao đổi, chia sẻ thông tin. Chuẩn bị sẵn sàng kinh phí, vật tư, hóa chất, phương tiện, kịp thời triển khai các biện pháp phòng, chống khi có dịch xảy ra. Chuẩn bị các phương án tiêu hủy gia cầm khi có mẫu dương tính;

+ Chỉ đạo Chi cục Thú y tăng cường công tác kiểm dịch, kiểm soát giết mổ động vật; kiểm soát vận chuyển động vật, sản phẩm động vật tại các trạm kiểm dịch Kim Liên và Hòa Phước; phối hợp với các ngành liên quan xử lý nghiêm các trường hợp vận chuyển, kinh doanh động vật, sản phẩm động vật không rõ nguồn gốc, không có giấy chứng nhận kiểm dịch theo quy định. Phối hợp với lực lượng quản lý thị trường kiểm tra, giám sát chặt chẽ các chợ, điểm buôn bán gia cầm sống. Phối hợp với các địa phương tổ chức tiêm phòng cho đàn gia cầm, triển khai tiêu độc, khử trùng môi trường, những khu vực có nguy cơ cao.

- Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức tuyên truyền, hướng dẫn khách du lịch chủ động phòng tránh lây nhiễm cúm gia cầm, hạn chế tiếp xúc gia cầm sống, hạn chế tham quan khu vực chợ có buôn bán gia cầm sống, chỉ sử dụng các sản phẩm gia cầm đã qua chế biến nhiệt, đảm bảo vệ sinh.

- UBND các quận, huyện

+ Phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Sở Y tế tăng cường giám sát tình hình dịch cúm gia cầm trên địa bàn thành phố, phát hiện sớm các trường hợp nhiễm bệnh trên gia cầm và trên người nhằm xử lý kịp thời, hạn chế lây lan trên diện rộng. Triển khai tiêm phòng cho đàn gia cầm. Định kỳ phát động tháng vệ sinh, tiêu độc, khử trùng đối với các trang trại, cơ sở chăn nuôi, giết mổ gia cầm, các chợ/điểm có buôn bán gia cầm sống;

+ Kiểm tra và xử lý các trường hợp vi phạm theo Chỉ thị số 12/2006/CT-UBND của UBND thành phố.

- Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng thành phố, Cục Hải quan, Công an thành phố tăng cường phối hợp, hỗ trợ lực lượng giúp Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Sở Công thương, UBND các quận, huyện kiểm tra, xử lý triệt để các đường dây buôn lậu, vận chuyển động vật và sản phẩm động vật trái phép.

2. Tình huống 2: Chưa phát hiện vi rút cúm A/H7N9 trên gia cầm và môi trường, nhưng có người mắc bệnh.

a) Mục tiêu: Giảm thiểu nguy cơ vi rút nhân lên và phát tán rộng

b) Các hoạt động cụ thể: Về cơ bản, các hoạt động cụ thể vẫn được triển khai như trong tình huống 1, cần chú trọng thêm các hoạt động sau:

- Ban Chỉ đạo phòng chống dịch bệnh ở động vật cấp thành phố họp 2 tuần/lần hoặc đột xuất. Tăng cường hoạt động của ban chỉ đạo phòng chống dịch động vật các cấp để chỉ đạo chung. Thành lập các đoàn công tác đi chỉ đạo, giám sát chặt địa bàn có bệnh nhân và những nơi có liên quan về dịch tễ;

- Sở Y tế thông báo kịp thời tình hình dịch bệnh xảy ra trên người đến Ban Chỉ đạo phòng chống dịch bệnh ở động vật, đặc biệt phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn để thống nhất phương án phòng, chống dịch phù hợp với tình hình. Chủ trì, phối hợp các địa phương thực hiện vệ sinh, tiêu độc, khử trùng trên địa bàn xã, phường có bệnh nhân. Tiếp tục tăng cường công tác giám sát phát hiện người mắc bệnh. Tổ chức thu dung, cách ly và điều trị người bệnh theo đúng phác đồ của Bộ Y tế.

- Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chỉ đạo Chi cục Thú y tăng cường các hoạt động lấy mẫu giám sát đàn gia cầm và môi trường để xét nghiệm vi rút cúm A/H7N9; tăng cường công tác kiểm dịch tại gốc nhằm cung cấp gia cầm an toàn, có nguồn gốc rõ ràng cho người tiêu dùng.

- Các cơ quan thông tấn báo chí tuyên truyền các thông điệp do ngành y tế và thú y cung cấp, đảm bảo không gây hoang mang cho cộng đồng.

- Sở Công thương, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phối hợp với lực lượng công an tăng cường giám sát việc thực thi các biện pháp kiểm soát việc buôn bán, vận chuyển gia cầm.

- Sở Công thương chuẩn bị triển khai phương án cung cấp thực phẩm thay thế và bình ổn giá.

- Sở Y tế chủ trì, phối hợp các địa phương thực hiện vệ sinh, tiêu độc, khử trùng trên địa bàn xã, phường có bệnh nhân. Thông báo khẩn cấp và phối hợp với ngành thú y để tiến hành điều tra dịch tễ, nguyên nhân phát sinh dịch.

- Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn làm việc với Sở Tài chính đảm bảo kinh phí, dụng cụ, hóa chất; phối hợp với Sở Xây dựng, Sở Tài nguyên và Môi trường và quận/huyện chuẩn bị địa điểm chôn lấp gia cầm trong trường hợp phát hiện ca bệnh cúm A/H7N9 trên động vật.

3. Tình huống 3: Phát hiện vi rút cúm A/H7N9 trên gia cầm hoặc môi trường, nhưng chưa có người mắc bệnh.

a) Mục tiêu: Giảm thiểu nguy cơ vi rút nhân lên, phát tán rộng và ngăn ngừa vi rút cúm A/H7N9 lây nhiễm cho người

b) Các hoạt động cụ thể:

- UBND thành phố ban hành lệnh cấm buôn bán, vận chuyển gia cầm sống tại các địa bàn có phát hiện vi rút cúm A/H7N9.

- Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thông báo kịp thời tình hình dịch bệnh xảy ra trên động vật đến Ban Chỉ đạo phòng chống dịch bệnh ở động vật, đặc biệt phối hợp với Sở Y tế để thống nhất phương án phòng, chống dịch phù hợp với tình hình.

- Ban Chỉ đạo phòng chống dịch ở động vật thành phố Đà Nẵng họp hàng tuần và đột xuất để chỉ đạo, điều hành.

- Các lực lượng chức năng và chính quyền địa phương tập trung triển khai các biện pháp ứng phó theo hướng dẫn của Ban chỉ đạo quốc gia.

- Chi cục Thú y tổ chức lấy mẫu theo hướng dẫn của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn:

+ Trường hợp phát hiện vi rút cúm A/H7N9 trên các mẫu lấy tại chợ: Cấm tạm thời việc bán gia cầm sống đối với chợ dương tính trong khoảng thời gian tối thiểu 07 ngày để phục vụ công tác điều tra dịch tễ, xác minh nguồn gốc của vi rút trong chợ (điều tra truy xuất nguồn gốc gia cầm bán trong chợ để xác định các trang trại đã cung ứng; giám sát các chợ gia cầm thứ cấp có liên quan). Lấy mẫu giám sát và tiêu hủy ngay những đàn gia cầm đang được bán trong chợ. Triển khai việc vệ sinh, tiêu độc, khử trùng hàng ngày đối với toàn bộ khu vực chợ để giảm thiểu phát tán vi rút, bảo vệ sức khỏe cộng đồng. Tăng cường lấy mẫu giám sát tại các chợ có liên quan.

+ Trường hợp phát hiện vi rút cúm A/H7N9 trong các mẫu thu thập từ trại chăn nuôi: Tiến hành điều tra dịch tễ; tiêu hủy gia cầm trong trang trại nhằm giảm thiểu nguy cơ lây truyền vi rút ra ngoài, hỗ trợ chủ gia cầm bị tiêu hủy như đối với trường hợp hủy do cúm H5N1. Đóng cửa trang trại trong ít nhất 21 ngày và thực hiện vệ sinh, tiêu độc, khử trùng toàn trang trại. Đàn gia cầm tại các địa điểm có yếu tố dịch tễ liên quan sẽ được giám sát, đồng thời thực hiện vệ sinh, khử trùng tại những nơi này. Kiểm soát chặt việc vận chuyển gia cầm và sản phẩm gia cầm trên địa bàn cấp huyện, nghiêm cấm việc vận chuyển gia cầm không rõ nguồn gốc và chưa qua kiểm dịch thú y. Tổ chức tiêu độc khử trùng ở địa bàn phát hiện vi rút cúm A/H7N9. Ngành nông nghiệp hợp tác chặt chẽ với ngành y tế theo quy định tại Thông tư liên tịch số 16/2013/TTLT-BYT-BNN & PTNT ngày 27 tháng 5 năm 2013 để tổ chức giám sát dịch trên người.

+ Trường hợp phát hiện vi rút cúm A/H7N9 trong thôn, tổ có nuôi gia cầm: Tiến hành điều tra dịch tễ để xác định những đàn gia cầm có tiếp xúc với đàn bị nhiễm bệnh; tiêu hủy tất cả gia cầm trong các đàn bị nhiễm bệnh và đàn có tiếp xúc với đàn nhiễm bệnh. Tiêu độc và khử trùng khu vực có đàn gia cầm nhiễm bệnh; tạm dừng việc vận chuyển gia cầm trong thôn, bản, ấp, bao gồm cả việc cấm thả rông gia cầm; lấy mẫu xét nghiệm thêm để xác định mức độ lan truyền vi rút trong địa bàn; thông báo cho ngành y tế để tiến hành giám sát bệnh trên người.

- Sở Y tế triển khai các hoạt động giám sát vi rút cúm A/H7N9 trên người tại những khu vực có mẫu xét nghiệm dương tính trên gia cầm, môi trường. Tiếp tục tăng cường công tác giám sát phát hiện người mắc bệnh cúm gia cầm tại các cửa khẩu và các bệnh viện.

- Các sở, ban, ngành căn cứ chức năng, nhiệm vụ, chỉ đạo các lực lượng chức năng hỗ trợ ngành nông nghiệp triển khai các biện pháp nêu trên.

4. Tình huống 4: Phát hiện vi rút cúm A/H7N9 trên gia cầm hoặc môi trường và có người mắc bệnh.

a) Mục tiêu: Giảm thiểu nguy cơ vi rút nhân lên, phát tán rộng và tiếp tục lây nhiễm cho động vật, cho người.

b) Các hoạt động cụ thể: Triển khai các biện pháp như tình huống 2 và 3. Thực hiện các biện pháp theo sự chỉ đạo của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và Bộ Y tế. Đặc biệt chú trọng tăng cường công tác phối hợp giữa Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Sở Y tế và các sở, ban, ngành, địa phương liên quan trong công tác phòng chống dịch.

V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Các sở, ngành, UBND các quận, huyện theo chức năng, nhiệm vụ căn cứ nội dung Kế hoạch chủ động triển khai thực hiện.

2. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

+ Theo dõi, tổng hợp kết quả triển khai thực hiện của các đơn vị, báo cáo UBND thành phố và Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Bộ Y tế;

+ Kịp thời đề xuất UBND thành phố sửa đổi, bổ sung Kế hoạch phù hợp với tình hình thực tế.

3. Sở Tài chính phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư đảm bảo nguồn kinh phí để các sở, ngành, địa phương thực hiện.

4. Sở Thông tin và Truyền thông: thực hiện công tác thông tin truyền thông về ngăn chặn gia cầm, sản phẩm gia cầm nhập lậu, đồng thời chỉ đạo các cơ quan thông tấn báo chí tổ chức công tác truyền thông nguy cơ vi rút cúm A/H7N9 xâm nhập vào trong nước và các biện pháp giảm thiểu nguy cơ, hướng dẫn các biện pháp phòng tránh lây nhiễm vi rút cho người theo khuyến cáo của ngành y tế và thú y. Nội dung truyền thông phải kịp thời, đầy đủ, dễ hiểu và chính xác, mục đích là tuyên truyền để người dân biết cách phòng chống nhưng không gây hoang mang.

5. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố, các tổ chức đoàn thể, các cơ quan thông tấn báo chí hỗ trợ giúp các cơ quan chuyên môn thuộc UBND thành phố thực hiện có hiệu quả Kế hoạch.

6. UBND các quận, huyện

- Chỉ đạo các ngành của địa phương, UBND xã (phường) tăng cường giám sát chăn nuôi, mua, bán, giết mổ gia súc, gia cầm trên địa bàn;

- Giao trách nhiệm cụ thể cho chính quyền các cấp, các ban, ngành, đoàn thể của địa phương để triển khai đồng bộ các biện pháp phòng chống dịch cúm gia cầm theo Kế hoạch của thành phố.

- Phối hợp chặt chẽ với ngành thú y, ngành y tế và các đơn vị, các ngành liên quan triển khai công tác phòng chống dịch có hiệu quả. /.

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 1339/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu1339/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành04/03/2014
Ngày hiệu lực04/03/2014
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội, Thể thao - Y tế
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật8 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 1339/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 1339/QĐ-UBND 2014 ứng phó khẩn cấp chủng vi rút cúm gia cầm nguy hiểm người Đà Nẵng


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 1339/QĐ-UBND 2014 ứng phó khẩn cấp chủng vi rút cúm gia cầm nguy hiểm người Đà Nẵng
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu1339/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhThành phố Đà Nẵng
        Người kýPhùng Tấn Viết
        Ngày ban hành04/03/2014
        Ngày hiệu lực04/03/2014
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội, Thể thao - Y tế
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật8 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Quyết định 1339/QĐ-UBND 2014 ứng phó khẩn cấp chủng vi rút cúm gia cầm nguy hiểm người Đà Nẵng

           Lịch sử hiệu lực Quyết định 1339/QĐ-UBND 2014 ứng phó khẩn cấp chủng vi rút cúm gia cầm nguy hiểm người Đà Nẵng

           • 04/03/2014

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 04/03/2014

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực