Quyết định 134/QĐ-UBND

Quyết định 134/QĐ-UBND năm 2012 bãi bỏ thủ tục hành chính trong bộ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Y tế tỉnh Sóc Trăng kèm theo Quyết định 171/QĐ-UBND

Nội dung toàn văn Quyết định 134/QĐ-UBND bãi bỏ thủ tục hành chính Sở Y tế tỉnh Sóc Trăng


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH SÓC TRĂNG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 134/QĐ-UBND

Sóc Trăng, ngày 29 tháng 6 năm 2012

 

QUYẾT ĐỊNH

V/V BÃI BỎ MỘT SỐ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH TRONG BỘ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ Y TẾ TỈNH SÓC TRĂNG BAN HÀNH KÈM THEO QUYẾT ĐỊNH SỐ 171/QĐ-UBND NGÀY 07/8/2009 CỦA UBND TỈNH SÓC TRĂNG

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH SÓC TRĂNG

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08 tháng 6 năm 2010 của Chính phủ về kiểm soát thủ tục hành chính;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Y tế tại Tờ trình số 375/SYT-VP ngày 08/6/2012 và Chánh Văn phòng UBND tỉnh Sóc Trăng,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Bãi bỏ một số thủ tục hành chính trong bộ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Y tế tỉnh Sóc Trăng ban hành kèm theo Quyết định số 171/QĐ-UBND ngày 07/8/2009 của UBND tỉnh Sóc Trăng (kèm theo danh mục).

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc các Sở, Thủ trưởng các Ban ngành tỉnh chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Cục Kiểm soát TTHC;
- CT và các PCT.UBND tỉnh;
- Lưu: KS, HC.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
 CHỦ TỊCH
Nguyễn Trung Hiếu

 

DANH MỤC

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH BÃI BỎ TRONG BỘ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ Y TẾ TỈNH SÓC TRĂNG
(Kèm theo Quyết định số 134/QĐ-UBND ngày 29/6/2012 của UBND tỉnh Sóc Trăng)

Stt theo QĐ 171

Tên thủ tục hành chính

Lý do bãi bỏ

Ghi chú

I

Lĩnh vực Y tế dự phòng và Môi trường

 

 

1

Cấp giấy công nhận danh hiệu “Gia đình sức khỏe”

Thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp xã

 

2

Cấp giấy công nhận danh hiệu “Làng sức khỏe”, “Tổ dân phố sức khỏe” và “Khu dân cư sức khỏe”

Thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp huyện

 

II

Lĩnh vực Khám, chữa bệnh

 

 

1

Cấp chứng chỉ hành nghề y tư nhân (hình thức khám chữa bệnh)

Thông tư số 07/2007/TT-BYT ngày 25/5/2007 của Bộ Y tế hết hiệu lực thi hành

 

2

Cấp đổi chứng chỉ hành nghề y tư nhân (hình thức khám chữa bệnh)

Thông tư số 07/2007/TT-BYT ngày 25/5/2007 của Bộ Y tế hết hiệu lực thi hành

 

3

Cấp lại chứng chỉ hành nghề y tư nhân (hình thức khám chữa bệnh)

Thông tư số 07/2007/TT-BYT ngày 25/5/2007 của Bộ Y tế hết hiệu lực thi hành

 

4

Gia hạn chứng chỉ hành nghề y tư nhân (hình thức khám chữa bệnh hoặc dịch vụ y tế)

Thông tư số 07/2007/TT-BYT ngày 25/5/2007 của Bộ Y tế hết hiệu lực thi hành

 

5

Cấp, gia hạn phép cho người nước ngoài tham gia khám chữa bệnh tại các cơ sở hành nghề y tư nhân

Thông tư số 07/2007/TT-BYT ngày 25/5/2007 của Bộ Y tế hết hiệu lực thi hành

 

6

Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện hành nghề (hình thức phòng khám đa khoa)

Thông tư số 07/2007/TT-BYT ngày 25/5/2007 của Bộ Y tế hết hiệu lực thi hành

 

7

Gia hạn giấy chứng nhận đủ điều kiện hành nghề (hình thức phòng khám đa khoa)

Thông tư số 07/2007/TT-BYT ngày 25/5/2007 của Bộ Y tế hết hiệu lực thi hành

 

8

Cấp lại giấy chứng nhận đủ điều kiện hành nghề (hình thức phòng khám đa khoa)

Thông tư số 07/2007/TT-BYT ngày 25/5/2007 của Bộ Y tế hết hiệu lực thi hành

 

9

Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện hành nghề y (hình thức phòng khám chuyên khoa)

Thông tư số 07/2007/TT-BYT ngày 25/5/2007 của Bộ Y tế hết hiệu lực thi hành

 

10

Gia hạn giấy chứng nhận đủ điều kiện hành nghề y (hình thức phòng khám chuyên khoa)

Thông tư số 07/2007/TT-BYT ngày 25/5/2007 của Bộ Y tế hết hiệu lực thi hành

 

11

Cấp lại giấy chứng nhận đủ điều kiện hành nghề y (hình thức phòng khám chuyên khoa)

Thông tư số 07/2007/TT-BYT ngày 25/5/2007 của Bộ Y tế hết hiệu lực thi hành

 

12

Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện hành nghề y (cơ sở dịch vụ tiêm (chích), thay băng, đếm mạch, đo nhiệt độ, đo huyết áp)

Thông tư số 07/2007/TT-BYT ngày 25/5/2007 của Bộ Y tế hết hiệu lực thi hành

 

13

Gia hạn giấy chứng nhận đủ điều kiện hành nghề (cơ sở dịch vụ tiêm (chích), thay băng, đếm mạch, đo nhiệt độ, đo huyết áp)

Thông tư số 07/2007/TT-BYT ngày 25/5/2007 của Bộ Y tế hết hiệu lực thi hành

 

14

Cấp lại giấy chứng nhận đủ điều kiện hành nghề (cơ sở dịch vụ tiêm (chích), thay băng, đếm mạch, đo nhiệt độ, đo huyết áp)

Thông tư số 07/2007/TT-BYT ngày 25/5/2007 của Bộ Y tế hết hiệu lực thi hành

 

15

Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện hành nghề y (cơ sở giải phẫu thẩm mỹ)

Thông tư số 07/2007/TT-BYT ngày 25/5/2007 của Bộ Y tế hết hiệu lực thi hành

 

16

Gia hạn giấy chứng nhận đủ điều kiện hành nghề y (cơ sở giải phẫu thẩm mỹ)

Thông tư số 07/2007/TT-BYT ngày 25/5/2007 của Bộ Y tế hết hiệu lực thi hành

 

17

Cấp lại giấy chứng nhận đủ điều kiện hành nghề y (cơ sở giải phẫu thẩm mỹ)

Thông tư số 07/2007/TT-BYT ngày 25/5/2007 của Bộ Y tế hết hiệu lực thi hành

 

18

Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện hành nghề y (cơ sở dịch vụ y tế hình thức Phòng răng và làm răng giả)

Thông tư số 07/2007/TT-BYT ngày 25/5/2007 của Bộ Y tế hết hiệu lực thi hành

 

19

Gia hạn giấy chứng nhận đủ điều kiện hành nghề y (cơ sở dịch vụ y tế hình thức Phòng răng và làm răng giả)

Thông tư số 07/2007/TT-BYT ngày 25/5/2007 của Bộ Y tế hết hiệu lực thi hành

 

20

Cấp lại giấy chứng nhận đủ điều kiện hành nghề y (cơ sở dịch vụ y tế hình thức Phòng răng và làm răng giả)

Thông tư số 07/2007/TT-BYT ngày 25/5/2007 của Bộ Y tế hết hiệu lực thi hành

 

21

Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện hành nghề y đối với các cơ sở dịch vụ y tế khác (như nhà hộ sinh, kính thuốc…)

Thông tư số 07/2007/TT-BYT ngày 25/5/2007 của Bộ Y tế hết hiệu lực thi hành

 

22

Gia hạn giấy chứng nhận đủ điều kiện hành nghề y đối với các cơ sở dịch vụ y tế khác (như nhà hộ sinh, kính thuốc…)

Thông tư số 07/2007/TT-BYT ngày 25/5/2007 của Bộ Y tế hết hiệu lực thi hành

 

23

Cấp lại giấy chứng nhận đủ điều kiện hành nghề y đối với các cơ sở dịch vụ y tế khác (như nhà hộ sinh, kính thuốc…)

Thông tư số 07/2007/TT-BYT ngày 25/5/2007 của Bộ Y tế hết hiệu lực thi hành

 

24

Cấp giấy phép tổ chức các đợt khám chữa bệnh nhân đạo

Thông tư số 07/2007/TT-BYT ngày 25/5/2007 của Bộ Y tế hết hiệu lực thi hành

 

25

Cấp chứng chỉ hành nghề y tư nhân đối với người Việt Nam định cư ở nước ngoài, người ngoài thường trú lâu dài tại Việt Nam đối với hình thức phòng khám và dịch vụ y tế (trừ bệnh viện)

Thông tư số 07/2007/TT-BYT ngày 25/5/2007 của Bộ Y tế hết hiệu lực thi hành

 

26

Cấp đổi chứng chỉ hành nghề y tư nhân đối với người Việt Nam định cư ở nước ngoài, người ngoài thường trú lâu dài tại Việt Nam đối với hình thức phòng khám và dịch vụ y tế (trừ bệnh viện)

Thông tư số 07/2007/TT-BYT ngày 25/5/2007 của Bộ Y tế hết hiệu lực thi hành

 

27

Cấp lại chứng chỉ hành nghề y tư nhân đối với người Việt Nam định cư ở nước ngoài, người ngoài thường trú lâu dài tại Việt Nam đối với hình thức phòng khám và dịch vụ y tế (trừ bệnh viện)

Thông tư số 07/2007/TT-BYT ngày 25/5/2007 của Bộ Y tế hết hiệu lực thi hành

 

28

Gia hạn chứng chỉ hành nghề y tư nhân đối với người Việt Nam định cư ở nước ngoài, người ngoài thường trú lâu dài tại Việt Nam đối với hình thức phòng khám và dịch vụ y tế (trừ bệnh viện)

Thông tư số 07/2007/TT-BYT ngày 25/5/2007 của Bộ Y tế hết hiệu lực thi hành

 

29

Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện hành nghề y tư nhân đối với các hình thức trừ bệnh viện (trong trường hợp chuyển địa điểm)

Thông tư số 07/2007/TT-BYT ngày 25/5/2007 của Bộ Y tế hết hiệu lực thi hành

 

31

Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện hành nghề nhà hộ sinh

Thông tư số 07/2007/TT-BYT ngày 25/5/2007 của Bộ Y tế hết hiệu lực thi hành

 

32

Gia hạn giấy chứng nhận đủ điều kiện hành nghề nhà hộ sinh

Thông tư số 07/2007/TT-BYT ngày 25/5/2007 của Bộ Y tế hết hiệu lực thi hành

 

33

Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện hành nghề nhà hộ sinh (trường hợp chuyển địa điểm hành nghề)

Thông tư số 07/2007/TT-BYT ngày 25/5/2007 của Bộ Y tế hết hiệu lực thi hành

 

34

Cấp giấy phép thành lập thêm các phòng khám chuyên khoa hoặc các khoa của bệnh việc đã được Bộ Y tế cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện hành nghề

Thông tư số 07/2007/TT-BYT ngày 25/5/2007 của Bộ Y tế hết hiệu lực thi hành

 

35

Cấp giấy xác nhận không hành nghề trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng

Thông tư số 07/2007/TT-BYT ngày 25/5/2007 của Bộ Y tế hết hiệu lực thi hành

 

36

Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện hành nghề y tư nhân (đối với phòng khám chuẩn đoán hình ảnh)

Thông tư số 07/2007/TT-BYT ngày 25/5/2007 của Bộ Y tế hết hiệu lực thi hành

 

37

Gia hạn giấy chứng nhận đủ điều kiện hành nghề y tư nhân (đối với phòng khám chuẩn đoán hình ảnh)

Thông tư số 07/2007/TT-BYT ngày 25/5/2007 của Bộ Y tế hết hiệu lực thi hành

 

38

Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện hành nghề y tư nhân (đối với phòng khám chuẩn đoán hình ảnh) Trường hợp thay đổi địa điểm hành nghề

Thông tư số 07/2007/TT-BYT ngày 25/5/2007 của Bộ Y tế hết hiệu lực thi hành

 

III

Lĩnh vực Điều dưỡng và phục hồi chức năng

 

 

1

Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện hành nghề cơ sở điều trị cắt cơn, giải độc, phục hồi sức khỏe cho người nghiện ma túy

Thông tư số 07/2007/TT-BYT ngày 25/5/2007 của Bộ Y tế hết hiệu lực thi hành

 

2

Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện hành nghề cơ sở điều trị cắt cơn, giải độc, phục hồi sức khỏe (trường hợp thay đổi địa điểm hành nghề)

Thông tư số 07/2007/TT-BYT ngày 25/5/2007 của Bộ Y tế hết hiệu lực thi hành

 

3

Gia hạn giấy chứng nhận đủ điều kiện hành nghề cơ sở điều trị cắt cơn, giải độc, phục hồi sức khỏe

Thông tư số 07/2007/TT-BYT ngày 25/5/2007 của Bộ Y tế hết hiệu lực thi hành

 

4

Cấp chứng chỉ hành nghề y tư nhân (hình thức dịch vụ y tế)

Thông tư số 07/2007/TT-BYT ngày 25/5/2007 của Bộ Y tế hết hiệu lực thi hành

 

5

Cấp đổi chứng chỉ hành nghề y tư nhân (hình thức dịch vụ y tế)

Thông tư số 07/2007/TT-BYT ngày 25/5/2007 của Bộ Y tế hết hiệu lực thi hành

 

6

Cấp lại chứng chỉ hành nghề y tư nhân (hình thức dịch vụ y tế)

Thông tư số 07/2007/TT-BYT ngày 25/5/2007 của Bộ Y tế hết hiệu lực thi hành

 

V

Lĩnh vực Y Dược cổ truyền

 

 

1

Cấp chứng chỉ hành nghề y dược cổ truyền cho cá nhân đứng đầu phòng điều trị (đối với người Việt Nam)

Thông tư số 07/2007/TT-BYT ngày 25/5/2007 của Bộ Y tế hết hiệu lực thi hành

 

2

Cấp chứng chỉ hành nghề y dược cổ truyền cho cá nhân đứng đầu phòng điều trị (đối với người Việt Nam định cư ờ nước ngoài, người nước ngoài thường trú lâu dài tại Việt Nam) (theo Luật Khuyến khích đầu tư trong nước)

Thông tư số 07/2007/TT-BYT ngày 25/5/2007 của Bộ Y tế hết hiệu lực thi hành

 

3

Cấp chứng chỉ hành nghề y dược cổ truyền cho cá nhân đứng đầu phòng điều trị (đối với người nước ngoài, người Việt Nam định cư ở nước ngoài) (theo Luật về đầu tư nước ngoài tại Việt Nam)

Thông tư số 07/2007/TT-BYT ngày 25/5/2007 của Bộ Y tế hết hiệu lực thi hành

 

4

Cấp lại chứng chỉ hành nghề y dược cổ truyền cho cá nhân đứng đầu phòng điều trị

Thông tư số 07/2007/TT-BYT ngày 25/5/2007 của Bộ Y tế hết hiệu lực thi hành

 

5

Gia hạn chứng chỉ hành nghề y dược cổ truyền cho cá nhân đứng đầu phòng điều trị

Thông tư số 07/2007/TT-BYT ngày 25/5/2007 của Bộ Y tế hết hiệu lực thi hành

 

6

Cấp chứng chỉ hành nghề y dược cổ truyền cho cá nhân đứng đầu trung tâm kế thừa, ứng dụng YHCT

Thông tư số 07/2007/TT-BYT ngày 25/5/2007 của Bộ Y tế hết hiệu lực thi hành

 

7

Cấp lại chứng chỉ hành nghề y dược cổ truyền cho cá nhân đứng đầu trung tâm kế thừa, ứng dụng YHCT

Thông tư số 07/2007/TT-BYT ngày 25/5/2007 của Bộ Y tế hết hiệu lực thi hành

 

8

Gia hạn chứng chỉ hành nghề y dược cổ truyền cho cá nhân đứng đầu trung tâm kế thừa, ứng dụng YHCT

Thông tư số 07/2007/TT-BYT ngày 25/5/2007 của Bộ Y tế hết hiệu lực thi hành

 

9

Cấp chứng chỉ hành nghề y dược cổ truyền cho cá nhân đứng đầu cơ sở điều trị không dùng thuốc

Thông tư số 07/2007/TT-BYT ngày 25/5/2007 của Bộ Y tế hết hiệu lực thi hành

 

10

Cấp lại chứng chỉ hành nghề y dược cổ truyền cho cá nhân đứng đầu cơ sở điều trị không dùng thuốc

Thông tư số 07/2007/TT-BYT ngày 25/5/2007 của Bộ Y tế hết hiệu lực thi hành

 

11

Gia hạn chứng chỉ hành nghề y dược cổ truyền cho cá nhân đứng đầu cơ sở điều trị không dùng thuốc

Thông tư số 07/2007/TT-BYT ngày 25/5/2007 của Bộ Y tế hết hiệu lực thi hành

 

12

Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện hành nghề cho phòng chẩn trị

Thông tư số 07/2007/TT-BYT ngày 25/5/2007 của Bộ Y tế hết hiệu lực thi hành

 

13

Cấp lại giấy chứng nhận đủ điều kiện hành nghề cho phòng chẩn trị

Thông tư số 07/2007/TT-BYT ngày 25/5/2007 của Bộ Y tế hết hiệu lực thi hành

 

14

Gia hạn giấy chứng nhận đủ điều kiện hành nghề cho phòng chẩn trị

Thông tư số 07/2007/TT-BYT ngày 25/5/2007 của Bộ Y tế hết hiệu lực thi hành

 

15

Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện hành nghề cho Trung tâm kế thừa, ứng dụng YHCT

Thông tư số 07/2007/TT-BYT ngày 25/5/2007 của Bộ Y tế hết hiệu lực thi hành

 

16

Cấp lại giấy chứng nhận đủ điều kiện hành nghề cho Trung tâm kế thừa, ứng dụng YHCT

Thông tư số 07/2007/TT-BYT ngày 25/5/2007 của Bộ Y tế hết hiệu lực thi hành

 

17

Gia hạn giấy chứng nhận đủ điều kiện hành nghề cho Trung tâm kế thừa, ứng dụng YHCT

Thông tư số 07/2007/TT-BYT ngày 25/5/2007 của Bộ Y tế hết hiệu lực thi hành

 

18

Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện hành nghề cho cơ sở điều trị không dùng thuốc

Thông tư số 07/2007/TT-BYT ngày 25/5/2007 của Bộ Y tế hết hiệu lực thi hành

 

19

Cấp lại giấy chứng nhận đủ điều kiện hành nghề cho cơ sở điều trị không dùng thuốc (trường hợp bị mất)

Thông tư số 07/2007/TT-BYT ngày 25/5/2007 của Bộ Y tế hết hiệu lực thi hành

 

20

Gia hạn giấy chứng nhận đủ điều kiện hành nghề cho cơ sở điều trị không dùng thuốc

Thông tư số 07/2007/TT-BYT ngày 25/5/2007 của Bộ Y tế hết hiệu lực thi hành

 

21

Cấp giấy phép cho người nước ngoài khám chữa bệnh bằng YHCT tại Việt Nam

Thông tư số 07/2007/TT-BYT ngày 25/5/2007 của Bộ Y tế hết hiệu lực thi hành

 

22

Cấp lại giấy phép cho người nước ngoài khám chữa bệnh bằng YHCT tại Việt Nam (trường hợp bị mất)

Thông tư số 07/2007/TT-BYT ngày 25/5/2007 của Bộ Y tế hết hiệu lực thi hành

 

23

Gia hạn giấy phép cho người nước ngoài khám chữa bệnh bằng YHCT tại Việt Nam

Thông tư số 07/2007/TT-BYT ngày 25/5/2007 của Bộ Y tế hết hiệu lực thi hành

 

25

Cấp giấy xác nhận không hành nghề Y học cổ truyền tại địa phương

Thông tư số 07/2007/TT-BYT ngày 25/5/2007 của Bộ Y tế hết hiệu lực thi hành

 

VI

Lĩnh vực Dược - Mỹ phẩm

 

 

19

Đăng ký sản xuất thuốc trong nước thuộc danh mục phụ lục I quy chế đăng ký thuốc

Thuộc thẩm quyền giải quyết của Bộ Y tế

 

 

Tổng số 70 thủ tục

 

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 134/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu134/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành29/06/2012
Ngày hiệu lực29/06/2012
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Thể thao - Y tế
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật9 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 134/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 134/QĐ-UBND bãi bỏ thủ tục hành chính Sở Y tế tỉnh Sóc Trăng


Văn bản liên quan ngôn ngữ

  Văn bản sửa đổi, bổ sung

   Văn bản bị đính chính

    Văn bản được hướng dẫn

     Văn bản đính chính

      Văn bản bị thay thế

       Văn bản hiện thời

       Quyết định 134/QĐ-UBND bãi bỏ thủ tục hành chính Sở Y tế tỉnh Sóc Trăng
       Loại văn bảnQuyết định
       Số hiệu134/QĐ-UBND
       Cơ quan ban hànhTỉnh Sóc Trăng
       Người kýNguyễn Trung Hiếu
       Ngày ban hành29/06/2012
       Ngày hiệu lực29/06/2012
       Ngày công báo...
       Số công báo
       Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Thể thao - Y tế
       Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
       Cập nhật9 năm trước

       Văn bản thay thế

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Quyết định 134/QĐ-UBND bãi bỏ thủ tục hành chính Sở Y tế tỉnh Sóc Trăng

           Lịch sử hiệu lực Quyết định 134/QĐ-UBND bãi bỏ thủ tục hành chính Sở Y tế tỉnh Sóc Trăng

           • 29/06/2012

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 29/06/2012

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực