Quyết định 1340/QĐ-BTP

Quyết định 1340/QĐ-BTP phê duyệt Quy hoạch đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ công, viên chức trẻ có trình độ chuyên môn sâu của Bộ Tư pháp giai đoạn 2014 - 2020

Nội dung toàn văn Quyết định 1340/QĐ-BTP đào tạo bồi dưỡng công viên chức 2014 2020


BỘ TƯ PHÁP
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1340/QĐ-BTP

Hà Nội, ngày 09 tháng 6 năm 2014

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT QUY HOẠCH ĐÀO TẠO, BỒI DƯỠNG ĐỘI NGŨ CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC TRẺ CÓ TRÌNH ĐỘ CHUYÊN MÔN SÂU CỦA BỘ TƯ PHÁP GIAI ĐOẠN 2014 - 2020

BỘ TRƯỞNG BỘ TƯ PHÁP

Căn cứ Luật Cán bộ, công chức ngày 13/11/2008;

Căn cứ Luật Viên chức ngày 15/11/2010;

Căn cứ  Nghị định số 22/2013/NĐ-CP ngày 13/3/2013 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tư pháp;

Căn cứ Nghị định số 18/2010/NĐ-CP ngày 05/3/2010 của Chính phủ về đào tạo, bồi dưỡng công chức;

Căn cứ Nghị định số 24/2010/NĐ-CP ngày 15/3/2010 của Chính phủ quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức;

Căn cứ Nghị định số 29/2012/NĐ-CP ngày 12/4/2012 của Chính phủ quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức;

Xét đề nghị của Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ Bộ Tư pháp,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt Quy hoạch đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ công chức, viên chức trẻ có trình độ chuyên môn sâu của Bộ Tư pháp giai đoạn 2014 - 2020 với những nội dung chủ yếu sau:

I. QUAN ĐIỂM, MỤC TIÊU, YÊU CẦU

1. Quan điểm xây dựng Quy hoạch

- Quy hoạch đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ công chức, viên chức trẻ có trình độ chuyên môn sâu của Bộ Tư pháp giai đoạn 2014 - 2020 là một bộ phận không tách rời trong Quy hoạch phát triển nhân lực ngành Tư pháp giai đoạn 2011 - 2020; thực hiện Quy hoạch đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ công chức, viên chức trẻ có trình độ chuyên môn sâu của Bộ Tư pháp đủ về số lượng, đảm bảo về chất lượng, đồng bộ về cơ cấu, có tính chiến lược, kế thừa.

- Quy hoạch đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ công chức, viên chức trẻ có trình độ chuyên môn sâu của Bộ Tư pháp giai đoạn 2014 - 2020 gắn đào tạo, bồi dưỡng với quy hoạch bố trí, sử dụng và đãi ngộ đối với đội ngũ công chức, viên chức này đảm bảo cơ cấu hợp lý về độ tuổi, giới tính, lĩnh vực công tác… tạo động lực khuyến khích đội ngũ công chức, viên chức nói chung, công chức, viên chức trẻ nói riêng lao động, sáng tạo, cống hiến cho sự phát triển của Bộ, ngành Tư pháp.

- Quy hoạch đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ công chức, viên chức trẻ có trình độ chuyên môn sâu của Bộ Tư pháp phải được thực hiện thường xuyên, liên tục và mang tính toàn diện; gắn đào tạo, bồi dưỡng về chuyên môn, nghiệp vụ, kỹ năng với đào tạo, bồi dưỡng ý thức chính trị, phẩm chất đạo đức công vụ, hình thành đội ngũ công chức, viên chức có sức khỏe, có trí tuệ, có đạo đức nhân cách và ý thức chính trị vững vàng.

- Quy hoạch đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ công chức, viên chức trẻ có trình độ chuyên môn sâu của Bộ Tư pháp là trách nhiệm chung của Bộ, ngành; là quyền lợi, đồng thời cũng là nghĩa vụ của các đơn vị, cá nhân; việc đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ công chức, viên chức này của Bộ phải bám sát các Nghị quyết, chủ trương của Đảng, pháp luật của Nhà nước nhằm đáp ứng các yêu cầu đặt ra trong từng giai đoạn cụ thể.

2. Mục tiêu của Quy hoạch

2.1. Mục tiêu chung

Đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ công chức, viên chức trẻ có trình độ chuyên môn sâu của Bộ Tư pháp có bản lĩnh chính trị vững vàng, trung thành với sự nghiệp của dân tộc Việt Nam, am hiểu lĩnh vực chuyên môn của Bộ Tư pháp, có tư duy sáng tạo, phương pháp tiếp cận, giải quyết vấn đề khoa học, có kỹ năng nghiên cứu, phân tích, dự báo, hoạch định và tổ chức thực thi chính sách và sử dụng thành thạo ngoại ngữ, tin học, các kiến thức bổ trợ khác nhằm hình thành đội ngũ chuyên gia trong tương lai, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn phát triển nền kinh tế thị trường, xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam của Nhân dân, do Nhân dân, vì Nhân dân và yêu cầu chủ động hội nhập quốc tế.

2.2. Mục tiêu cụ thể

2.2.1. Giai đoạn I, từ năm 2014 đến năm 2016:

- 60 - 70% đội ngũ công chức, viên chức trẻ có trình độ chuyên môn sâu của Bộ Tư pháp được tham gia một trong các chương trình đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ và kỹ năng phù hợp ở trong nước hoặc nước ngoài.

- 60 - 70% đội ngũ công chức, viên chức trẻ có trình độ chuyên môn sâu của Bộ Tư pháp được tham gia một trong các chương trình đào tạo, bồi dưỡng kiến thức bổ trợ về ngoại ngữ (ưu tiên tiếng Anh), tin học ở trong nước hoặc nước ngoài.

2.2.2. Giai đoạn II, từ năm 2017 đến năm 2020:

- 100% đội ngũ công chức, viên chức trẻ có trình độ chuyên môn sâu của Bộ Tư pháp được tham gia một trong các chương trình đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ, kỹ năng phù hợp và nâng cao ở trong nước hoặc nước ngoài.

- 100% đội ngũ công chức, viên chức trẻ có trình độ chuyên môn sâu của Bộ Tư pháp được tham gia một trong các chương trình đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ ngoại ngữ (ưu tiên tiếng Anh) và tin học ở trong nước hoặc nước ngoài.

3. Yêu cầu của Quy hoạch

3.1. Yêu cầu chung

Kết hợp đào tạo, bồi dưỡng về chuyên môn, nghiệp vụ và giáo dục đạo đức nghề nghiệp, ý thức, trách nhiệm công vụ cho đội ngũ công chức, viên chức trẻ có trình độ chuyên môn sâu của Bộ Tư pháp; đồng thời, cần kết hợp đào tạo, bồi dưỡng với quản lý, sử dụng; có cơ chế, chính sách hợp lý, đặc thù để thu hút, sử dụng đội ngũ công chức, viên chức trẻ có trình độ chuyên môn sâu của Bộ Tư pháp.

3.2. Yêu cầu cụ thể

- Có trình độ, năng lực, khả năng tham mưu, đề xuất hoặc hoạch định  và tổ chức thực thi chính sách pháp luật phù hợp với điều kiện thực tiễn Việt Nam.

- Có khả năng tự nghiên cứu, phân tích, tham khảo để vận dụng nâng cao chất lượng trong các hoạt động xây dựng pháp luật, đàm phán, ký kết hiệp định,...

- Có khả năng vận dụng kiến thức vào thực tiễn để làm sáng tỏ và lý giải thỏa đáng các vấn đề phát sinh trong thực tiễn.

- Có khả năng sử dụng thông thạo ngoại ngữ.

- Có khả năng khai thác, ứng dụng công nghệ thông tin và sử dụng thành thạo tin học phục vụ công tác giảng dạy và nghiên cứu khoa học.

II. ĐỐI TƯỢNG, SỐ LƯỢNG, NỘI DUNG, PHƯƠNG THỨC ĐÀO TẠO, BỒI DƯỠNG

1. Đối tượng

Công chức, viên chức của các đơn vị thuộc Bộ Tư pháp (không áp dụng cho công chức thi hành án các địa phương) đáp ứng các điều kiện sau đây:

- Công chức, viên chức đã tốt nghiệp Đại học chuyên ngành phù hợp loại khá, giỏi trở lên; ưu tiên bồi dưỡng công chức, viên chức đã có bằng Thạc sĩ, Tiến sĩ hiện đang trong biên chế của các đơn vị thuộc Bộ.

- Có lập trường tư tưởng chính trị vững vàng, đạo đức tốt, trung thành với sự nghiệp cách mạng của dân tộc, có ý thức tổ chức kỷ luật tốt.

- Có ngoại ngữ trình độ C và tương đương trở lên, có khả năng tự tìm kiếm, nghiên cứu tài liệu nước ngoài phục vụ cho công tác chuyên môn, ưu tiên công chức, viên chức đã tự giao tiếp được bằng tiếng nước ngoài trong công tác chuyên môn.

- Về độ tuổi: từ đủ 30 tuổi trở xuống.

- Có kinh nghiệm công tác trong lĩnh vực chuyên môn từ đủ 3 năm trở lên (không kể thời gian tập sự, thử việc); liên tục hoàn thành tốt nhiệm vụ (hoặc 02 năm liền là chiến sĩ thi đua cơ sở, hoặc có bằng khen của Bộ trưởng).

2. Số lượng giới thiệu

- Mỗi lĩnh vực chuyên môn của đơn vị lựa chọn từ 01 đến 02 người nhưng không quá 04 người thuộc đối tượng quy định tại khoản 1, mục II, phần II Quy hoạch này trong giai đoạn từ năm 2014 đến năm 2020.

- Năm 2014, Bộ trưởng phê duyệt Danh sách quy hoạch đội ngũ công chức, viên chức trẻ có trình độ chuyên môn sâu và hàng năm có điều chỉnh, bổ sung cho phù hợp với nhu cầu và tình hình thực tế của Bộ.

3. Nội dung đào tạo, bồi dưỡng

Công chức, viên chức trong diện quy hoạch được ưu tiên chọn, cử đi đào tạo, bồi dưỡng ở trong hoặc ngoài nước các kiến thức sau:

- Đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ và kỹ năng liên quan đến lĩnh vực pháp luật: Pháp luật dân sự; Pháp luật kinh tế; Pháp luật hình sự; Pháp luật hành chính; Pháp luật quốc tế; Pháp luật về tài nguyên - môi trường; Pháp luật liên quan quyền con người; Pháp luật về biển - hải đảo; Pháp luật thương mại quốc tế; Pháp luật về thi hành án dân sự; Pháp luật hành chính công; Pháp luật quản trị nhân lực hoặc lĩnh vực khác như: Công tác xây dựng và thi hành pháp luật, kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật, kiểm soát thủ tục hành chính, phổ biến, giáo dục pháp luật; thi hành án dân sự, thi hành án hành chính, hành chính tư pháp, bổ trợ tư pháp, bồi thường nhà nước trong hoạt động quản lý hành chính và thi hành án và các công tác tư pháp khác trong phạm vi cả nước; về xử lý vi phạm hành chính; phát triển nguồn nhân lực, hội nhập quốc tế….

- Đào tạo, bồi dưỡng kiến thức bổ trợ về ngoại ngữ (ưu tiên tiếng Anh) tập trung vào kỹ năng giao tiếp, thuyết trình, biên - phiên dịch; kỹ năng soạn thảo văn bản, hợp đồng; kỹ năng đàm phán và ký kết; ngôn ngữ chuyên ngành pháp lý.

- Đào tạo, bồi dưỡng kiến thức bổ trợ về tin học, công nghệ thông tin...

4. Phương thức đào tạo, bồi dưỡng

Đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ công chức, viên chức trẻ có trình độ chuyên môn sâu của Bộ Tư pháp gắn kết giữa đào tạo, bồi dưỡng về chuyên môn với đào tạo nghiệp vụ chuyên sâu về lĩnh vực công tác.

III. QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC TRẺ

1. Quyền và nghĩa vụ của công chức, viên chức trẻ được đưa vào Danh sách quy hoạch

1.1. Quyền của công chức, viên chức trẻ được đưa vào Danh sách quy hoạch

- Công chức, viên chức trẻ đi học được đơn vị sử dụng và đơn vị quản lý công chức, viên chức bố trí thời gian và kinh phí theo quy định; được ưu tiên về thời gian và số lần được cử đi đào tạo, bồi dưỡng.

- Được biểu dương, khen thưởng về kết quả xuất sắc trong đào tạo, bồi dưỡng;

- Được tính thời gian đào tạo, bồi dưỡng vào thời gian công tác liên tục;

- Được bố trí, sắp xếp công việc phù hợp với kết quả, nội dung đào tạo, bồi dưỡng;

- Được xem xét nâng bậc lương trước thời hạn hoặc bổ nhiệm chức vụ lãnh đạo sau khi hoàn thành xuất sắc khóa học;

- Được hưởng nguyên lương, phụ cấp đối với trường hợp đi học ở trong nước và được hưởng lương, các chế độ khác theo quy định của pháp luật hiện hành đối với trường hợp đi học ở nước ngoài.

1.2. Nghĩa vụ của công chức, viên chức trẻ được đưa vào Danh sách quy hoạch

- Chấp hành nghiêm chỉnh các quy định của pháp luật, của Bộ Tư pháp và của cơ sở đào tạo, bồi dưỡng ở trong nước và ngoài nước.

- Có nghĩa vụ học tập, nghiên cứu, thực tập đúng quy định về thời hạn, cấp học, ngành học và trình độ đào tạo… đã được Bộ cử đi học.

- Báo cáo tiến độ và kết quả học tập bằng văn bản về đơn vị sử dụng và đơn vị quản lý công chức theo quy định hiện hành.

2. Quyền và nghĩa vụ của công chức, viên chức trẻ sau khi được đào tạo, bồi dưỡng

2.1. Quyền của công chức, viên chức trẻ sau khi được đào tạo, bồi dưỡng

Công chức, viên chức trẻ có trình độ chuyên môn sâu sau khi đào tạo, bồi dưỡng được hưởng chính sách đặc thù của Bộ Tư pháp:

- Được bố trí công tác, tạo điều kiện về môi trường làm việc; được tôn trọng, phân công, bố trí công việc phù hợp ngành nghề được đào tạo, bồi dưỡng.

- Được đầu tư trang thiết bị, phương tiện làm việc thuận lợi để triển khai thực hiện tốt nhiệm vụ được giao; trường hợp cần thiết sẽ được đầu tư nguồn lực và các trang thiết bị đặc biệt để triển khai các chương trình, đề án, đề tài, công trình nghiên cứu khoa học đã được cấp có thẩm quyền đánh giá là khả thi và mang lại hiệu quả thiết thực cho Bộ, ngành.

- Được tạo điều kiện để tiếp cận, khai thác thông tin phục vụ hoạt động chuyên môn và nghiên cứu khoa học.

- Được xem xét, lựa chọn và đặc cách vào diện quy hoạch các chức danh lãnh đạo, quản lý hoặc chuyên gia đầu ngành của các lĩnh vực công tác của Bộ, ngành.

- Được xem xét, bổ nhiệm làm lãnh đạo, quản lý từ cấp phòng và tương đương trở lên (theo phân cấp), kể cả công chức, viên chức đó chưa là đảng viên.

- Công chức, viên chức trong Danh sách quy hoạch có năng lực nghiên cứu được tập trung bồi dưỡng theo hướng trở thành nhà khoa học, chuyên gia đầu ngành cho các lĩnh vực, được giao chủ trì các đề tài, công trình nghiên cứu khoa học từ cấp đơn vị trở lên.

- Được xem xét hưởng lương, được thuê nhà công vụ hoặc ưu tiên mua nhà ở theo chính sách về nhà ở đối với cán bộ, công chức, viên chức của Nhà nước theo hình thức trả góp từ 10 đến 25 năm theo Kết luận số 86-KL/TW ngày 24/01/2014 của Bộ Chính trị và các văn bản pháp luật có liên quan.

- Được ghi danh và tuyên dương, tuyên danh khi có đóng góp lớn cho Bộ, ngành Tư pháp.

2.2. Nghĩa vụ của công chức, viên chức trẻ sau khi được đào tạo, bồi dưỡng

- Chấp hành sự sắp xếp, phân công, bố trí công việc phù hợp với ngành nghề được đào tạo, bồi dưỡng.

- Có cam kết phục vụ lâu dài cho Bộ Tư pháp theo quy định.

- Luôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được đơn vị phân công; hàng năm có báo cáo và gửi kết quả về đơn vị quản lý, sử dụng công chức, viên chức xem xét, đánh giá.

IV. GIẢI PHÁP THỰC HIỆN

1. Nâng cao nhận thức về vai trò và sự cần thiết, tầm quan trọng của quy hoạch đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ công chức, viên chức trẻ có trình độ chuyên môn sâu của Bộ Tư pháp

- Nhận thức đúng về vai trò, sự cần thiết và tầm quan trọng của quy hoạch đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ công chức, viên chức trẻ có trình độ chuyên môn sâu của Bộ Tư pháp giai đoạn 2014 - 2020; đề cao trách nhiệm của các cấp lãnh đạo, quản lý trong việc phát hiện kịp thời, đào tạo, bồi dưỡng đúng cách; tăng cường đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ công chức, viên chức trẻ có trình độ chuyên môn sâu của các đơn vị thuộc Bộ để phát triển thành các chuyên gia là giải pháp quan trọng hàng đầu trong việc xây dựng và khẳng định vị thế của Bộ, ngành trước yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và hội nhập quốc tế;

- Nâng cao nhận thức của đội ngũ công chức, viên chức trẻ trong việc tự đào tạo, bồi dưỡng nhằm phát huy hết khả năng, kinh nghiệm và trí tuệ để phục vụ yêu cầu nhiệm vụ của đơn vị, Bộ, ngành và đất nước.

2. Xây dựng, hoàn thiện thể chế về quản lý, sử dụng đội ngũ công chức, viên chức trẻ có trình độ chuyên môn sâu và tổ chức thực hiện

- Xây dựng và hoàn thiện cơ chế tuyển chọn, bố trí, sử dụng và đãi ngộ sau đào tạo, bồi dưỡng đối với đội ngũ công chức, viên chức trẻ có trình độ chuyên môn sâu, bao gồm:

+ Xây dựng quy chế tuyển chọn đi đào tạo, bồi dưỡng đảm bảo dân chủ, khách quan, công bằng, theo các tiêu chí về chuyên môn, nghiệp vụ, lĩnh vực công tác, yêu cầu công việc và độ tuổi để tạo ra sự đồng bộ về cơ cấu, trong đó tạo điều kiện để công chức, viên chức trẻ được đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ.

+ Xây dựng chính sách khuyến khích, động viên, tạo điều kiện thuận lợi cho đội ngũ công chức, viên chức trẻ có trình độ chuyên môn sâu về chế độ tiền lương, tiền thưởng, về chế độ nhà ở và tạo môi trường làm việc phù hợp với những cống hiến của đội ngũ này với sự nghiệp phát triển của Bộ, ngành.

- Sử dụng, bố trí công tác sau đào tạo, bồi dưỡng đối với đội ngũ công chức, viên chức trẻ một cách đúng đắn, hợp lý, phù hợp với năng lực, sở trường của từng công chức, viên chức tránh lãng phí tài năng.

- Xây dựng, hoàn thiện cơ cấu và đổi mới, nâng cao chất lượng công tác quy hoạch đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ công chức, viên chức trẻ có trình độ chuyên môn sâu phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị, trong đó cần mở rộng, có tầm nhìn xa theo hướng trẻ hoá, đảm bảo sự kế thừa giữa các thế hệ; gắn quy hoạch với đào tạo, bồi dưỡng, luân chuyển, sử dụng và thường xuyên rà soát, điều chỉnh, bổ sung cho phù hợp với yêu cầu nhiệm vụ đặt ra.

- Đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác luân chuyển và xây dựng, đổi mới chính sách đối với đội ngũ công chức, viên chức trẻ có trình độ chuyên môn sâu nhằm bảo đảm thực hiện chủ trương đào tạo, bồi dưỡng toàn diện và sử dụng có hiệu quả đội ngũ công chức, viên chức trẻ có trình độ chuyên môn sâu; tạo điều kiện cho đội ngũ công chức, viên chức này được rèn luyện trong thực tiễn, tạo nguồn cán bộ lâu dài.

3. Phê duyệt Danh sách quy hoạch đội ngũ công chức, viên chức trẻ có trình độ chuyên môn sâu của Bộ Tư pháp giai đoạn 2014-2020

- Việc lựa chọn, giới thiệu công chức, viên chức trẻ có trình độ chuyên môn sâu phải công khai, minh bạch và dân chủ; mở rộng và chủ động tìm kiếm, phát hiện, lựa chọn nhân tài để khuyến khích, thu hút, giữ họ làm việc trong cơ quan, đơn vị của Bộ, ngành.

- Danh sách đội ngũ công chức, viên chức trẻ có trình độ chuyên môn sâu của Bộ Tư pháp được Lãnh đạo Bộ phê duyệt và được công khai, thông báo rộng rãi.

4. Nâng cao hiệu quả và chất lượng xây dựng Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ công chức, viên chức trẻ có trình độ chuyên môn sâu

- Trên cơ sở Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức ngành Tư pháp hàng năm, xây dựng Kế hoạch chi tiết về đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ công chức, viên chức trẻ có trình độ chuyên môn sâu của Bộ Tư pháp phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của các cơ quan, đơn vị trong lĩnh vực công tác do Bộ Tư pháp đảm nhiệm.

- Thường xuyên rà soát, đánh giá nhu cầu, kết quả đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ công chức, viên chức trẻ có trình độ chuyên môn sâu, trên cơ sở đó xây dựng, điều chỉnh Kế hoạch và thực hiện các hoạt động đào tạo, bồi dưỡng dài hạn và hàng năm phù hợp với nhu cầu thực tế đội ngũ công chức, viên chức này.

- Bảo đảm tuân thủ nghiêm quy hoạch và kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng công chức, viên chức trẻ có trình độ chuyên môn sâu.

5. Đổi mới nội dung, chương trình, phương pháp đào tạo, bồi dưỡng phù hợp

- Nội dung, chương trình đào tạo, bồi dưỡng công chức, viên chức trẻ có trình độ chuyên môn sâu đảm bảo phù hợp với mục tiêu và đối tượng đào tạo, bồi dưỡng, chú trọng đào tạo, bồi dưỡng theo các chuyên đề cụ thể gắn với các chuyên môn, nghiệp vụ theo lĩnh vực của công chức, viên chức được quy hoạch.

- Xây dựng nội dung đào tạo, bồi dưỡng công chức, viên chức trẻ có trình độ chuyên môn sâu bao gồm nội dung về kiến thức chuyên môn, nghiệp vụ và kỹ năng làm việc và thực hiện việc đào tạo, bồi dưỡng theo các nội dung đó.

- Kết hợp hài hoà giữa đào tạo, bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng chuyên môn, nghiệp vụ với đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị, đạo đức công vụ nhằm hình thành đội ngũ công chức, viên chức trẻ có tâm huyết, gắn bó với sự phát triển lâu dài của Bộ, ngành Tư pháp.

- Thủ trưởng đơn vị có trách nhiệm tự đào tạo, bồi dưỡng công chức, viên chức trẻ có trình độ chuyên môn sâu đã được quy hoạch tại đơn vị để bảo đảm gắn kết giữa công việc với nội dung, chương trình đào tạo, bồi dưỡng.

6. Tăng cường hợp tác quốc tế về đào tạo, bồi dưỡng

- Mở rộng và tăng cường hợp tác quốc tế trong lĩnh vực đào tạo, bồi dưỡng  để cử công chức, viên chức trẻ đi đào tạo, bồi dưỡng ở các cơ sở giáo dục uy tín của nước ngoài để có trình độ chuyên môn sâu, đáp ứng vị trí công việc trong bối cảnh nước ta chủ động hội nhập quốc tế.

- Đa dạng hóa các hình thức hợp tác trong lĩnh vực đào tạo, bồi dưỡng công chức, viên chức trẻ có trình độ chuyên môn sâu như tham gia các hiệp định hợp tác song phương, đa phương về trao đổi nguồn nhân lực, thu hút các nguồn vốn từ nước ngoài (ODA …), và hợp tác chuyên gia, xây dựng và sử dụng chương trình, giáo trình, tài liệu trong đào tạo, bồi dưỡng.

- Tăng cường cử công chức, viên chức trẻ đi làm việc hoặc học tập tại các tổ chức quốc tế mà Việt Nam là thành viên.

7. Đảm bảo nguồn kinh phí cho công tác đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ công chức, viên chức trẻ có trình độ chuyên môn sâu

- Bố trí đủ kinh phí để thực hiện có hiệu quả Quy hoạch đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ công chức, viên chức trẻ có trình độ chuyên môn sâu; ưu tiên dành kinh phí thực hiện kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cho đội ngũ công chức, viên chức này ở trong nước và nước ngoài.

- Thu hút và đa dạng hóa nguồn kinh phí cho công tác đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ công chức, viên chức trẻ có trình độ chuyên môn sâu của Bộ Tư pháp.

V. KINH PHÍ THỰC HIỆN

Ngân sách nhà nước; các dự án tài trợ, nguồn đóng góp của các tổ chức cử công chức, viên chức đi đào tạo, bồi dưỡng; của học viên và các nguồn kinh phí khác.

VI. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Vụ Tổ chức cán bộ

- Chịu trách nhiệm theo dõi, kiểm tra, đôn đốc các đơn vị thuộc Bộ thực hiện có hiệu quả Quy hoạch đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ công chức, viên chức trẻ có trình độ chuyên môn sâu của Bộ Tư pháp giai đoạn 2014 - 2020; tổ chức sơ kết năm 2016, tổng kết đánh giá thực hiện Quy hoạch năm 2020, báo cáo Lãnh đạo Bộ.

- Hướng dẫn, đôn đốc các đơn vị thuộc Bộ triển khai thực hiện theo yêu cầu, mục tiêu của Quy hoạch.

- Chủ trì, phối hợp với Vụ Kế hoạch - Tài chính và các đơn vị có liên quan xây dựng Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ công chức, viên chức trẻ có trình độ chuyên môn sâu của Bộ Tư pháp giai đoạn 2014 - 2020 và hàng năm theo Quy hoạch này, báo cáo Lãnh đạo Bộ.

- Tham mưu, báo cáo Bộ trưởng thành lập Hội đồng tư vấn phê duyệt Danh sách quy hoạch trước khi trình Bộ trưởng phê duyệt.

- Chủ trì, phối hợp với các đơn vị thuộc Bộ lựa chọn danh sách đội ngũ công chức, viên chức trẻ có trình độ chuyên môn sâu của Bộ Tư pháp trình Bộ trưởng phê duyệt Danh sách quy hoạch trước 30/6/2014. Hàng năm, trước 30/6, Vụ Tổ chức cán bộ báo cáo tình hình thực hiện Quy hoạch và đề xuất điều chỉnh, bổ sung Danh sách quy hoạch.

- Chủ trì, phối hợp với các đơn vị thuộc Bộ xây dựng nội dung đào tạo, bồi dưỡng cho đội ngũ công chức, viên chức trẻ có trình độ chuyên môn sâu của Bộ Tư pháp theo từng giai đoạn, báo cáo Lãnh đạo Bộ.

- Chủ trì, phối hợp với các đơn vị thuộc Bộ xây dựng và hoàn thiện thể chế về quản lý, sử dụng đội ngũ công chức, viên chức trẻ có trình độ chuyên môn sâu của Bộ Tư pháp theo từng giai đoạn, báo cáo Lãnh đạo Bộ.

2. Vụ Kế hoạch - Tài chính

Vụ Kế hoạch - Tài chính có trách nhiệm phối hợp với Vụ Tổ chức cán bộ bố trí đủ kinh phí triển khai thực hiện các nhiệm vụ theo Quy hoạch được phê duyệt.

3. Vụ Hợp tác quốc tế

Vụ Hợp tác quốc tế có trách nhiệm phối hợp với Vụ Tổ chức cán bộ, Vụ Kế hoạch - Tài chính và các đơn vị có liên quan nghiên cứu, đề xuất dự án hỗ trợ kinh phí cho công tác đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ công chức, viên chức trẻ có trình độ chuyên môn sâu của Bộ Tư pháp.

4. Các đơn vị khác thuộc Bộ Tư pháp

Căn cứ Quy hoạch đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ công chức trẻ có trình độ chuyên môn sâu của Bộ Tư pháp giai đoạn 2014 - 2020, các đơn vị thuộc Bộ chịu trách nhiệm phối hợp với Vụ Tổ chức cán bộ và các đơn vị có liên quan nghiên cứu, đề xuất Danh sách quy hoạch của đơn vị và nội dung đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ công chức, viên chức.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, Thủ trưởng các đơn vị thuộc Bộ và các cơ quan, tổ chức có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Các Thứ trưởng;
- Cổng thông tin điện tử Bộ Tư pháp;
- Lưu: VT, TCCB (05).

BỘ TRƯỞNG
Hà Hùng Cường

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 1340/QĐ-BTP

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu1340/QĐ-BTP
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành09/06/2014
Ngày hiệu lực09/06/2014
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Văn hóa - Xã hội
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật9 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 1340/QĐ-BTP

Lược đồ Quyết định 1340/QĐ-BTP đào tạo bồi dưỡng công viên chức 2014 2020


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 1340/QĐ-BTP đào tạo bồi dưỡng công viên chức 2014 2020
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu1340/QĐ-BTP
        Cơ quan ban hànhBộ Tư pháp
        Người kýHà Hùng Cường
        Ngày ban hành09/06/2014
        Ngày hiệu lực09/06/2014
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Văn hóa - Xã hội
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật9 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Quyết định 1340/QĐ-BTP đào tạo bồi dưỡng công viên chức 2014 2020

           Lịch sử hiệu lực Quyết định 1340/QĐ-BTP đào tạo bồi dưỡng công viên chức 2014 2020

           • 09/06/2014

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 09/06/2014

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực