Quyết định 1342/QĐ-BNV

Quyết định 1342/QĐ-BNV năm 2012 giao biên chế công chức năm 2013 trong cơ quan, tổ chức hành chính nhà nước của tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương do Bộ trưởng Bộ Nội vụ ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 1342/QĐ-BNV giao biên chế công chức 2013


BỘ NỘI VỤ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 1342/QĐ-BNV

Hà Nội, ngày 18 tháng 12 năm 2012

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC GIAO BIÊN CHẾ CÔNG CHỨC NĂM 2013 TRONG CÁC CƠ QUAN, TỔ CHỨC HÀNH CHÍNH NHÀ NƯỚC CỦA TỈNH, THÀNH PHỐ TRỰC THUỘC TRUNG ƯƠNG

BỘ TRƯỞNG BỘ NỘI VỤ

Căn cứ Nghị định số 61/2012/NĐ-CP ngày 10 tháng 8 năm 2012 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Nội vụ;

Căn cứ Nghị định số 21/2010/NĐ-CP ngày 08 tháng 3 năm 2010 của Chính phủ về quản lý biên chế công chức;

Căn cứ Quyết định số 1878/QĐ-TTg ngày 12 tháng 12 năm 2012 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt biên chế công chức của các cơ quan hành chính nhà nước và biên chế của các Hội có tính chất đặc thù hoạt động trong phạm vi cả nước năm 2013;

Xét đề nghị của Vụ trưởng Vụ Tổ chức - Biên chế,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Giao biên chế công chức hưởng lương từ ngân sách nhà nước năm 2013 trong các cơ quan, tổ chức hành chính nhà nước của tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (số lượng biên chế công chức cụ thể của từng tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có phụ lục kèm theo).

Điều 2. Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có trách nhiệm:

1. Trình Hội đồng nhân dân cấp tỉnh quyết định phê duyệt tổng biên chế công chức trong các cơ quan, tổ chức hành chính của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, cấp huyện trong phạm vi biên chế công chức tại Điều 1 Quyết định này.

2. Quyết định cụ thể việc giao biên chế công chức đối với từng cơ quan, tổ chức hành chính thuộc Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, cấp huyện sau khi được Hội đồng nhân dân cấp tỉnh phê duyệt.

3. Chỉ đạo Sở Nội vụ, các Sở, Ban, ngành và Ủy ban nhân dân cấp huyện xây dựng đề án vị trí việc làm, cơ cấu ngạch công chức để làm cơ sở xác định biên chế công chức hưởng lương từ ngân sách nhà nước năm 2014 trong các cơ quan, tổ chức hành chính theo quy định.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Bộ Tài chính;
- Sở Nội vụ tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;
- Bộ trưởng (để b/cáo)
- Thứ trưởng Trần Anh Tuấn;
- Lưu VT, TCBC (13).

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Trần Anh Tuấn

 

PHỤ LỤC

BIÊN CHẾ CÔNG CHỨC NĂM 2013 TRONG CÁC CƠ QUAN, TỔ CHỨC HÀNH CHÍNH NHÀ NƯỚC CỦA TỈNH SÓC TRĂNG
(Ban hành kèm theo Quyết định số 1342/QĐ-BNV ngày 18 tháng 12 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ)

Biên chế công chức hưởng lương từ ngân sách nhà nước năm 2013 trong các cơ quan, tổ chức hành chính nhà nước của tỉnh Sóc Trăng là: 2.126 biên chế./.

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 1342/QĐ-BNV

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu1342/QĐ-BNV
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành18/12/2012
Ngày hiệu lực18/12/2012
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật11 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 1342/QĐ-BNV

Lược đồ Quyết định 1342/QĐ-BNV giao biên chế công chức 2013


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 1342/QĐ-BNV giao biên chế công chức 2013
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu1342/QĐ-BNV
        Cơ quan ban hànhBộ Nội vụ
        Người kýTrần Anh Tuấn
        Ngày ban hành18/12/2012
        Ngày hiệu lực18/12/2012
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật11 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 1342/QĐ-BNV giao biên chế công chức 2013

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 1342/QĐ-BNV giao biên chế công chức 2013

            • 18/12/2012

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 18/12/2012

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực