Quyết định 1342/QĐ-UBND

Quyết định 1342/QĐ-UBND năm 2014 về Kế hoạch thực hiện phong trào thi đua và đăng ký chỉ tiêu phấn đấu cụ thể về xây dựng đô thị “Xanh - Sạch - Đẹp” năm 2014 trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh

Nội dung toàn văn Quyết định 1342/QĐ-UBND xây dựng đô thị “Xanh - Sạch - Đẹp” Hồ Chí Minh 2014


ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số:1342/QĐ-UBND

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 20 tháng 3 năm 2014

 

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH KẾ HOẠCH TRIỂN KHAI THỰC HIỆN PHONG TRÀO THI ĐUA VÀ ĐĂNG KÝ CHỈ TIÊU PHẤN ĐẤU CỤ THỂ VỀ XÂY DỰNG ĐÔ THỊ “XANH - SẠCH - ĐẸP” NĂM 2014 TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Công văn số 02/2014-CV-HHĐTVN ngày 09 tháng 01 năm 2014 của Hiệp hội các đô thị Việt Nam về tiếp tục triển khai phong trào thi đua xây dựng đô thị “Xanh - Sạch - Đẹp” trong năm 2014;

Xét đề nghị của Sở Xây dựng tại Tờ trình số 1804/TTr-SXD-PTĐT ngày 10 tháng 3 năm 2014,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Kế hoạch triển khai thc hiện phong trào thi đua đăng chỉ tiêu phấn đấu cụ thể về xây dng đô thị “Xanh - Sạch - Đẹp” năm 2014 trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh.

Điu 2. Giao S Giao tng vận ti, Si Nguyên và Môi trường, SNông nghiệp và Pt trin nông thôn, Ủy ban nhân n c qun huyện, c Ban Qun lý Khu đô th mới và c S, ban nnh có liên quan trin khai thc hiện các nội dung theo chc năng quản lý của ngành trong phong trào thi đua và đăng ký chỉ tiêu phấn đấu cụ thể về xây dng đô thị “Xanh - Sch - Đẹp” năm 2014, báo cáo đánh giá kết quả thc hiện gi Sở Xây dng tổng hợp báo cáo y ban nhân dân Thành phố.

Giao S Xây dng tổng hợp, dự thảo báo cáo kết quả phong trào thi đua xây dng đô thị Xanh - Sạch - Đẹp” năm 2014 trình y ban nhân dân Thành phố xem xét quyết định.

Điều 3. Chánh Văn phòng y ban nhân dân Thành phố, Thủ trưng các Sở, ban, ngành Thành ph, Chủ tịch y ban nhân dân các quận, huyn, Giám đốc Ban Quản các Khu đô thị mới trc thuộc Thành phố chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- B Xây dng;
- Hiệp hi c Đô thị Việt Nam;
- Thường vThành y;
- Thường trc HĐND thành ph;
- TTUB: CT, các PCT;
- Ban Thường trc UB MTTQ VN TP;
- Các cơ quan Đoàn thể TP;
- VPUB: c PVP; các Phòng CV;
- Lưu:VT, (ĐTMT- N) D.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Lê Hoàng Quân

 

KẾ HOẠCH

TRIỂN KHAI THỰC HIỆN PHONG TRÀO THI ĐUA VÀ ĐĂNG KÝ CHỈ TIÊU PHẤN ĐẤU CỤ THỂ VỀ XÂY DỰNG ĐÔ THỊ “XANH - SẠCH - ĐẸP” NĂM 2014 TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
(Ban hành kèm theo Quyết định số:1342 /QĐ-UBND ngày 20 tháng 3 năm 2014 của Ủy ban nhân dân Thành phố)

I. MỤC ĐÍCH - YÊU CẦU

1. Mục đích:

- Tiếp tục phát động phong trào thi đua xây dng đô thị “Xanh - Sạch - Đẹp” năm 2014 trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh theo Nghị quyết Hội nghị thường niên của Hiệp hội các đô thị Việt Nam.

- Xây dng chỉ tiêu phấn đấu cụ thể, góp phn tng bước xây dng đô thị ngày càng “Xanh - Sch - Đẹp” xây dng đô thị văn hóa, văn minh, hiện đại, bền vng môi trường, thích ng với biến đổi khí hậu.

2. Yêu cầu:

Các Sở, ban ngành,y ban nhân dân quận, huyn, các Ban quản Khu đô thị mới phải khẩn trương thc hiện đúng mục đích nêu trên yêu cầu của các ngành chc năng quản lý, mang lại hiệu quả thiết thc, lâu dài trong việc xây dng đô thị “Xanh - Sạch - Đẹp”. Trên sở triển khai phong trào thi đua xây dng đô thị “Xanh - Sạch - Đẹp năm 2013 củay ban nhân dân Thành phố tại Quyết định số 1530/QĐ-UBND ngày 29 tháng 3 năm 2013, nghiên cu cập nhật các tiêu chí đánh giá phong trào thi đua xây dng đô thị “Xanh - Sạch - Đẹp” ca Hiệp hội các đô thị Việt Nam tại Công văn số 02/2014-CV-HHCĐTVN ngày 09 tháng 01 năm 2014, xây dng hoàn thiện tiêu chí đánh giá phong trào thi đua đăng chỉ tiêu phấn đấu cụ thể năm nay về xây dng đô thị “Xanh - Sạch - Đẹp” của ngành, của quận - huyện, làm sở triển khai Phong trào thi đua cho năm 2014.

II. NỘI DUNG NG TÁC TRỌNG TÂM

1. Tổ chức quán triệt quan điểm thực hiện: Cần xác định phong trào thi đua xây dng đô thị Xanh - Sạch - Đẹp” không phải để trao giải mà để kế hoạch tổ chc thc hin hàng năm tốt hơn, đưa phong trào thi đua đi vào chiều sâu và phải duy trì thc hiện thường xuyên, lâu dài nhằm chuyển đổi nhận thc, nâng cao ý thc của người dân thành ph; cần vận động triển khai sâu rộng từ cấp y, chính quyền, đoàn thể, nhân dân. Trên sở các tiêu chí chỉ tiêu phấn đấu cụ thể của các Sở ngành, quận huyện năm 2014, tiếp tục triển khai thc hiện duy trì phong trào đến cuối năm 2014 và đầu năm 2015.

2. Đối ng thực hin: Các Sở, ban, ngành liên quan, y ban nhân dân các quận, huyện và các Ban Quản lý các Khu đô thị mới.

3. Kế hoạch thực hiện:

- Từ ngày 13 tháng 02 năm 2014 đến ngày 10 tháng 3 năm 2014: Sở Xây dựng dự thảo, trình Ủy ban nhân dân thành phố phê duyệt Kế hoạch thực hiện phong trào thi đua.

- Từ ngày 10 tháng 3 năm 2014 đến ngày 20 tháng 3 năm 2014: Ủy ban nhân dân thành phố xem xét, phê duyệt Quyết định và ban hành kế hoạch thực hiện phong trào thi đua xây dựng đô thị “Xanh - Sạch - Đẹp” năm 2014 trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh.

- Từ ngày 20 tháng 3 năm 2014 đến ngày 04 tháng 4 năm 2014:

+ Các Sở, ban, ngành có liên quan xây dựng hoàn thiện tiêu chí đánh giá phong trào thi đua và đăng ký các chỉ tiêu phấn đấu cụ thể năm nay về xây dựng đô thị “Xanh - Sạch - Đẹp” của ngành gửi về Sở Xây dựng.

+ Ủy ban nhân dân các quận, huyện, các Ban Quản lý Khu đô thị mới xây dựng tiêu chí đánh giá phong trào thi đua và đăng ký các chỉ tiêu phấn đấu cụ thể năm nay về xây dựng đô thị “Đẹp” gửi về Sở Xây dựng.

- Từ ngày 04 tháng 4 năm 2014 đến ngày 01 tháng 7 năm 2014: các Sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân các quận, huyện, các Ban Quản lý Khu đô thị mới triển khai thực hiện, tổ chức đánh giá và báo cáo kết quả thực hiện năm 2014 gửi về Sở Xây dựng trước ngày 05 tháng 7 năm 2014. Sau đó tiếp tục triển khai thực hiện làm cơ sở cho việc đánh giá phong trào thi đua xây dựng đô thị “Xanh - Sạch - Đẹp” năm 2015 và những năm tiếp theo.

- Từ ngày 10 tháng 7 năm 2014 đến ngày 01 tháng 8 năm 2014: Sở Xây dựng sẽ tiến hành kiểm tra đánh giá và tổng hợp, dự thảo báo cáo kết quả trình Ủy ban nhân dân Thành phố xem xét, quyết định.

- Từ ngày 01 tháng 8 năm 2014 đến ngày 10 tháng 8 năm 2014: Ủy ban nhân dân Thành phố tổng kết đánh giá kết quả thực hiện, để chuẩn bị nội dung giao ban của Hội nghị Cụm đô thị Miền Đông Nam Bộ và báo cáo Hiệp hội các đô thị Việt Nam.

III. TỔ CHC THC HIN

1. Sở Giao thông vận tải: trên cơ sở các kế hoạch triển khai hoạt động phong trào thi đua xây dựng đô thị “Xanh” năm 2013, nghiên cứu cập nhật các tiêu chí đánh giá của Hiệp hội các đô thị Việt Nam tại Công văn số 02/2014-CV-HHCĐTVN có liên quan lĩnh vực ngành phụ trách, xây dựng kế hoạch triển khai và đăng ký chỉ tiêu phấn đấu cụ thể năm nay gửi về Sở Xây dựng trước ngày 04 tháng 4 năm 2014; triển khai thực hiện, tổ chức đánh giá và báo cáo kết quả thực hiện năm 2014 gửi về Sở Xây dựng trước ngày 05 tháng 7 năm 2014.

2. Sở Tài nguyên và Môi trường: trên cơ sở các kế hoạch triển khai hoạt động phong trào thi đua xây dựng đô thị “Sạch” năm 2013, nghiên cứu cập nhật các tiêu chí đánh giá của Hiệp hội các đô thị Việt Nam tại Công văn số 02/2014- CV-HHCĐTVN có liên quan lĩnh vực ngành phụ trách, xây dựng kế hoạch triển khai và đăng ký chỉ tiêu phấn đấu cụ thể năm nay gửi về Sở Xây dựng trước ngày 04 tháng 4 năm 2014; triển khai thực hiện, tổ chức đánh giá và báo cáo kết quả thực hiện năm 2014 gửi về Sở Xây dựng trước ngày 05 tháng 7 năm 2014.

3. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn: trên sở kế hoch trin khai các hoạt động thi đua về trồng rng cây xanh của thành phố năm 2013 theo Quyết định số 05/2012/QĐ-UBND ngày 03 tháng 2 năm 2012 của y ban nhân dân Thành phố về phê duyệt đề án trồng rng cây xanh thành phố giai đoạn 2011 - 2015, định hưng đến năm 2020), nghiên cu cập nhật các tiêu chí đánh giá của Hiệp hội các đô thị Việt Nam tại Công văn số 02/2014-CV-HHCĐTVN ngày 09 tháng 01 năm 2014 liên quan nh vc ngành phụ trách, xây dng kế hoạch triển khai đăng chỉ tiêu phấn đấu cụ thể năm nay gi về Sở Xây dng trước ngày 04 tháng 4 năm 2014; triển khai thc hiện, tổ chc đánh giá báo cáo kết quả  thc hiện năm 2014 gi về Sở Xây dng trước ngày 05 tháng 7 năm 2014.

4. Sở Quy hoạch - Kiến trúc: căn cứ tiêu chí đánh giá của Hiệp hội các đô thị Việt Nam về xây dng đô thị “Đẹp” của tại Công văn 02/2014-CV-HHCĐTVN về xây dng quy chế quản quy hoạch xây dng, để đăng chỉ chỉ tiêu phấn đấu cụ thể năm nay gi về Sở Xây dng trước ngày 04 tháng 4 năm 2014; triển khai thc hiện, tổ chc đánh giá và báo cáo kết quả gi Sở Xây dng trước ngày 05 tháng 7 năm 2014.

5. y ban nhân dân quận, huyện, các Ban Quản Khu đô thị mới tổ chc phối hợp thực hiện các nội dung do các Sở, ngành chc năng triển khai.

Đồng thời căn cứ các tiêu chí đánh giá của Hip hội các đô thị Việt Nam tại Công văn số 02/2014-CV-HHCĐTVN để xây dng tiêu chí đánh g phong trào thi đua và đăng ký chỉ tiêu phấn đu cụ thể năm nay về xây dng đô thị “Đẹp” trên địa bàn quản gi về Sở Xây dng trước ngày 04 tháng 4 năm 2014; triển khai thc hiện, tổ chc đánh giá báo cáo kết quả gi Sở Xây dng trước ngày 05 tháng 7 năm 2014.

6. Các Sở, ban, ngành và các tổ chc đoàn thể trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh tổ chc phối hợp thc hiện các nội dung liên quan do các Sở, ngành chc năng, y ban nhân dân quận, huyện, Ban Quản các khu đô thị mới quản lý địa bàn) triển khai.

7. Sở Xây dng: tổng hợp, dự thảo báo cáo kết quả phong trào thi đua và các chỉ đạo đăng phấn đấu của Sở, ngành, y ban nhân dân quận, huyện, các ban quản Khu đô thị mới về tổ chc thc hiện xây dng đô thị “Xanh - Sạch - Đẹp” của Thành phố trình y ban nhân dân Thành phố xem xét, quyết định trước ngày 01 tháng 8 năm 2014, để y ban nhân dân Thành phố tổng kết phong trào báo cáo tại Hội nghị giao ban Cụm đô thị Miền Đông Nam bộ báo cáo Hiệp hội các đô thị Việt Nam theo tiến độ quy định./.

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 1342/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu1342/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành20/03/2014
Ngày hiệu lực20/03/2014
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcXây dựng - Đô thị
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật10 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 1342/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 1342/QĐ-UBND xây dựng đô thị “Xanh - Sạch - Đẹp” Hồ Chí Minh 2014


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 1342/QĐ-UBND xây dựng đô thị “Xanh - Sạch - Đẹp” Hồ Chí Minh 2014
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu1342/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhThành phố Hồ Chí Minh
        Người kýLê Hoàng Quân
        Ngày ban hành20/03/2014
        Ngày hiệu lực20/03/2014
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcXây dựng - Đô thị
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật10 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản gốc Quyết định 1342/QĐ-UBND xây dựng đô thị “Xanh - Sạch - Đẹp” Hồ Chí Minh 2014

         Lịch sử hiệu lực Quyết định 1342/QĐ-UBND xây dựng đô thị “Xanh - Sạch - Đẹp” Hồ Chí Minh 2014

         • 20/03/2014

          Văn bản được ban hành

          Trạng thái: Chưa có hiệu lực

         • 20/03/2014

          Văn bản có hiệu lực

          Trạng thái: Có hiệu lực